Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-11-2001 ]

ΠΟΛ.1254/13.11.2001 Επίδειξη δηλώσεων ΦΠΑ κατά τη διενέργεια ελέγχου

(Επίδειξη δηλώσεων ΦΠΑ κατά τη διενέργεια ελέγχου)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1105521/6293/821/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ: Α'
Πληροφορίες: Β. Μαγδάλη
Τηλέφωνο: 3647202-5

ΠΟΛ.: 1254

ΘΕΜΑ: Επίδειξη δηλώσεων Φ.Π.Α κατά την διενέργεια ελέγχου.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
ΑΘΗΝΑ 13/11/2001
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1105521/6293/821/A0014

Με αφορμή διάφορα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το ως άνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με το άρθρο 38 του ν.2859/7.11.2000 "Κώδικας ΦΠΑ" (ΦΕΚ 248/Α'/7.11.2000) ορίζεται ότι οι υπόχρεοι στο φόρο που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30, οφείλουν να υποβάλλουν στη ΔΟΥ, που είναι αρμόδια για την επιβολή του φόρου εισοδήματος τους, δηλώσεις ΦΠΑ.

2. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 48 του ανωτέρω νόμου, κατά τη διάρκεια του ελέγχου επιτρέπεται κάθε αναγκαία εξέταση ή έρευνα στην επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου στο φόρο και κυρίως στους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας γενικά, αποθήκευσης ή παράδοσης των αγαθών, καθώς και στον τόπο παροχής των υπηρεσιών, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και του άρθρου 25 του ν.820/1978 (ΦΕΚ 174/Α').
3. Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 48 του ως άνω νόμου, ο υπόχρεος στο φόρο επιδεικνύει ή παραδίδει κάθε έγγραφο ή άλλο στοιχείο που του ζητούν για τη διεξαγωγή του ελέγχου. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και τα πρόσωπα τα οποία, από τη σχέση εργασίας που έχουν με τον υπόχρεο, μπορούν να δώσουν τα ζητούμενα στοιχεία.

4. Με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1023240/1107/163/0014/ ΑΥΟ παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ με ηλεκτρονικά μέσα.

5. Από το άρθρο 4 του ν.2523/1997 (Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις), ορίζεται ότι: "Τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο που ορίζεται από σαράντα χιλιάδες (40.000) δρχ. μέχρι τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δρχ. (Από 1.1.2002: 117 - 1170 Ευρώ, όπως ορίζεται στο σημείο α της περ. 3 του άρθρου 21 του ν.2948/2001). Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η επιβολή πρόσθετου φόρου ή δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή".

6. Από τα ανωτέρω δεν προκύπτει ότι ο υποκείμενος στο φόρο έχει την υποχρέωση διαφύλαξης των δηλώσεων ΦΠΑ στην έδρα της επιχείρησής του, πλην όμως υποχρεούται να συνεργαστεί και να θέσει στη διάθεση του ελέγχου όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωσή του. Εφόσον κατά το διενεργούμενο έλεγχο, δεν διαπιστώνεται άρνηση ελέγχου αλλά μη διαφύλαξη στην έδρα της επιχείρησης των δηλώσεων ΦΠΑ και ο υποκείμενος αναλάβει την υποχρέωση να προσκομίσει τις σχετικές δηλώσεις εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, που θα τίθεται από τον έλεγχο, στην αρμόδια φορολογική αρχή, δεν θεωρείται ότι υπάρχει παράβαση, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 48 του ν.2859/2000.

7. Τέλος σε περίπτωση που διαπιστωθεί άρνηση διευκόλυνσης ελέγχου ή δεν προσκομισθούν οι σχετικές δηλώσεις ΦΠΑ εντός της τεθείσας από τον έλεγχο προθεσμίας, η οποία εξομοιώνεται με άρνηση διευκόλυνσης ελέγχου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 48 του ως άνω νόμου, θα επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται από το άρθρου 4 του ν.2523/1997.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο