Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-04-2017 ]

Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 251/3/ 2017 Κατάταξη των παραβάσεων της με αριθμό 163/4Γ/9.7.2015 (Β' 1824) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων», σε Κατηγορίες Σημαντικότητας, δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 13 της με αριθμό 245/2/2.2.2017 (Β' 811) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.

(Κατάταξη των παραβάσεων της με αριθμό 163/4Γ/9.7.2015 (Β' 1824) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων», σε Κατηγορίες Σημαντικότητας, δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 13 της με αριθμό 245/2/2.2.2017 (Β' 811) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. απόφ. 251/3/ 23.3.2017

(ΦΕΚ Β' 1371/24-4-2017)

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)»

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 (Α' 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 (Α' 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α' 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του ν. 4141/2013 (Α' 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4170/2013 (Α' 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4209/2013 (Α' 253), τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του ν. 4223/2013 (Α' 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4255/2014 (Α' 89), τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4261/2014 (Α' 107) και τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α' 220) όπως ισχύει,

β) την με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β' 2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

γ) την με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως ισχύει,

δ) την με αριθμό 2/36411/0004/28.5.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 385) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο «Αποδοχή παραίτησης και διορισμός νέων μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», σε συνδυασμό με την με αριθμό 2/69356/0004/17.11.2015 (ΥΟΔΔ 843) όμοια, με τίτλο: «Αποδοχή παραίτησης μέλους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) και διορισμός νέου», καθώς και σε συνδυασμό με την με αριθμό 2/63389/0004/22.7.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 397) όμοια, με τίτλο «Διορισμός Προέδρου και δύο μελών και ανανέωση της θητείας μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

ε) τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002 (Α' 220) όπως ισχύει,

στ) την με αριθμό 218/2/22.9.2016 (Β' 3404) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» όπως ισχύει,

ζ) τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011 (Α' 180), όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία, έως ότου εκδοθεί το προβλεπόμενο στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α' 180) προεδρικό διάταγμα, με το οποίο θα θεσπιστεί ο Κανονισμός Παιγνίων, τα διεπόμενα από αυτόν θέματα ρυθμίζονται με σχετική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.,

η) τη διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α' 180), σε συνδυασμό με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1248/13.12.2011 (Β' 2854), όπως ισχύει,

θ) τις διατάξεις των περιπτώσεων 16, 25, 26, 27, 28, 29 και 32 της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α' 180), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 173 του ν. 4261/2014 (Α' 107) και ισχύει,

ι) την με αριθμό 245/2/2.2.2017 (Β' 811) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Ρύθμιση θεμάτων διενέργειας του Ελεγκτικού Έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων και στελέχωσης και λειτουργίας του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων.] και ιδίως τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 13 και του άρθρου 14,

ια) την με αριθμό 163/4Γ/9.7.2015 (Β' 1824) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων], όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με αριθμό 184/3/12.11.2015 (Β' 2487) και 245/2/2.2.2017 (Β' 811) όμοιες και ισχύει,

ιβ) την με αριθμό 163/5/9.7.2015 (Β' 1788) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Αρχές Υπεύθυνου Παιχνιδιού],

ιγ) την με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΑΣΥ 173/20.3.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης,

ιδ) την με αριθμό Π 051 ΕΞ/20.3.2017 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.,

ιε) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,

ιστ) τη συζήτηση που ακολούθησε,

αποφασίζουμε:

1. Την κατάταξη των παραβάσεων της με αριθμό 163/4Γ/9.7.2015 (Β' 1824) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο [Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων] όπως ισχύει, σε Κατηγορίες Σημαντικότητας, σύμφωνα με το Παράρτημα που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

2. Την ανάρτηση της απόφασης που θα εκδοθεί στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π..

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο Πρόεδρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο