Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-04-2017 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2819 ΕΞ 16.12.2016 Λογιστική αποτύπωση «εξόδου»

(Λογιστική αποτύπωση «εξόδου»)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 16.12.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 2819 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2819/2016

ΘΕΜΑ: Λογιστική αποτύπωση «εξόδου»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Στην γνωστή (υπό εξέλιξη) διαδικασία εξυγίανσης της εταιρίας XXXXX (άρθρου 106 Πτωχευτικού Κώδικα) υπήχθησαν και οφειλές της προς την εδρεύουσα στην XXXXXXX ομόρρυθμη εταιρία XXXXXXXXXXXXX για λογαριασμό της οποίας υποβάλλω το παρόν ερώτημα (ως νομικός της σύμβουλος), με συνέπεια αυτές (οι οφειλές) να υποστούν "κούρεμα" σε ποσοστό 50%.

Ερωτάται αν το ποσό αυτό (που δεν πρόκειται να εισπραχθεί) μπορεί να καταχωρηθεί στα βιβλία της ανωτέρω Ο.Ε., ως "έξοδο" και με ποιο τρόπο.

Σημειώνεται ότι από την τοπική Δ.Ο.Υ. XXXXXXXXX ειπώθηκε ότι, για να εκπέσει το προαναφερόμενο (μη εισπραχθησόμενο) ποσό θα πρέπει να τους προσκομίσουμε την σχετική δικαστική απόφαση (που επικυρώνει το σχέδιο εξυγίανσης) και, κατά το στάδιο της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, το επίμαχο ποσό να καταχωρηθεί στα «ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ».

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε την ανωτέρω διαδικασία ή να μας υποδείξετε την τυχόν ορθότερη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις έχουν τη λογιστική και τη φορολογική τους διάσταση, οι οποίες δεν ταυτίζονται απαραίτητα.

Από λογιστικής απόψεως:

Για επιχειρήσεις που τηρούν λογιστικά αρχεία κατά το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, το θέμα ρυθμίζεται από τις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 19 του Ν. 4308/2014, βάσει του οποίου οι ζημίες απομείωσης από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, όπως οι απαιτήσεις, αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα, όταν προκύπτουν (βάσει της αρχής του δουλευμένου), είτε
(α) στο λογαριασμό 61.05 του σχεδίου λογαριασμών του Παραρτήματος Γ του νόμου 4308/2014 «Απομειώσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων», είτε
(β) στο λογαριασμό 81.02 Έκτακτες ζημίες, αν χρησιμοποιείται το σχέδιο λογαριασμών του πρώην ΕΓΛΣ (Π.Δ. 1123/1980).

Για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία κατά το απλογραφικό λογιστικό σύστημα, έχει εφαρμογή η περίπτωση ε της παραγράφου 12 του άρθρου 3, βάσει της οποίας το εν λόγω ποσό καταχωρείται ως ζημία.

Για τα φορολογικά θέματα το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα. Για τη διευκόλυνσή σας πάντως, σχετικά με το θέμα είναι τα άρθρα 22, 23 και 26 του φορολογικού νόμου 4172/2013 και οι σχετικές εγκύκλιοι ΠΟΛ που έχουν εκδοθεί για αυτά, από το Υπουργείο Οικονομικών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο