Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-04-2017 ]

Αρ. πρωτ.: 153400/956/ 2017 Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων

(Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 20 Απριλίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 153400/956
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Τσιλίκουνας
Τηλέφωνο, Τ/Ο : 210 2128066
Ηλ.Ταχυδρομείο: [email protected]

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.


ΣΧΕΤ.: 153385/742/23.03.2017 δικό μας.

Σας κάνουμε γνωστό ότι με τη διάταξη τής παρ. 3.β. του άρθρου 5 «Δασικοί χάρτες και αιτήσεις τακτοποίησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ν. 4467/2017 «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 56 Α'), παρατείνεται έως την 12η Ιουνίου 2017 η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών, για τις περιπτώσεις που η προθεσμία υποβολής τους, κατόπιν τής τροποποίησης σύμφωνα με τις προθεσμίες που προβλέπονται στις παρ. 1.α. και 1.β. άρθρο δεύτερο ν. 4462/2017, λήγει πριν την ανωτέρω ημερομηνία.

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία λήξης τής άνω προθεσμίας, νοείται η ημερομηνία που προκύπτει από την εφαρμογή τής αντίστοιχης των εκατόν πέντε (105) ημερών, της παρ. 1 άρθρου 15 ν. 3889/2010 όπως ισχύει, στην τροποποιητική τής απόφασης ανάρτησης και υποβολής αντιρρήσεων του Προϊσταμένου τής οικείας Διεύθυνσης Δασών.

Κατόπιν τούτων, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αντιρρήσεων, για όλες τις περιοχές αναρτημένων δασικών χαρτών, είναι η 12η Ιουνίου 2017, για δε τους μόνιμα κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η 3η Ιουλίου 2017.

Συνεπώς, θα συνεχίσετε τις ενέργειές σας και τις διαδικασίες που προβλέπονται κατά την ανάρτηση και υποβολή - παραλαβή των αντιρρήσεων εντός των νέων τιθεμένων προθεσμιών και παράλληλα θα προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Έκδοση τροποποιητικής απόφασης ανάρτησης τού δασικού χάρτη και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων, που θα αναφέρεται, αποκλειστικά, στις νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.

2. Έκδοση, ομοίως, τροποποιητικής απόφασης συγκρότησης Σ.Υ.Α.Δ.Χ., ως προς το χρόνο λήξης τής λειτουργίας τους.

3. Ενδεχόμενη τροποποίηση, εφόσον κριθεί απαραίτητο, των δημόσιων συμβάσεων που αφορούν την υποστήριξη τής λειτουργίας των Σ.Υ.Α.Δ.Χ. από αναδόχους, σύμφωνα με τις διατάξεις τής παραγράφου 1. γ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

Στις ανωτέρω τροποποιητικές αποφάσεις των περιπτώσεων 1 και 2, θα ληφθούν υπόψη, μόνο:
α) η ισχύουσα αντίστοιχη απόφαση (ανάρτησης δασικού χάρτη και συγκρότησης Σ.Υ.Α.Δ.Χ.)
β) η τροποποιητική τής ανωτέρω, σύμφωνα με τις παρ. 1.α. και 1.β. άρθρο δεύτερο ν. 4462/2017 και
γ) η νέα διάταξη που αφορά στην παράταση τής προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων.

Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., στην οποία, επίσης, απευθύνεται το παρόν, παρακαλείται να μεριμνήσει για τη διατήρηση ανοιχτής σε λειτουργία τής διαδικτυακής εφαρμογής της, ώστε να εξακολουθήσει να δέχεται τις αντιρρήσεις που υποβάλλονται μέχρι τις νέες καταληκτικές ημερομηνίες.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.
Ζ. Πρωϊμάκης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο