Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-04-2017 ]

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις

(Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις)

Κατηγορία: Λοιπά

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 (EE L 218/30 της 13.8.2008) «Για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου» προβλέπεται για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η υποχρέωση σύστασης εθνικού οργανισμού διαπίστευσης, ως μόνου οργανισμού που εκτελεί τη διαπίστευση επί τη βάσει εξουσίας που του παρέχει το κράτος και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι οικονομικά σκόπιμο ή εφικτό το κράτος μέλος θα πρέπει να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του εθνικού οργανισμού διαπίστευσης άλλου κράτους μέλους. Στο άρθρο 4 του Κανονισμού ορίζεται ότι ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης λειτουργεί σε μη κερδοσκοπική βάση και δεν μπορεί να προσφέρει ή να παρέχει δραστηριότητες ή υπηρεσίες, τις οποίες παρέχουν οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης ούτε μπορεί να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, να κατέχει μετοχές ή να έχει άλλου είδους οικονομικό ή διαχειριστικό συμφέρον σε οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Στον Κανονισμό προβλέπεται, επίσης, η αναγνώριση ευρωπαϊκής υποδομής διαπίστευσης (άρθρο 14). Η European co - operation for Accreditation (EA) έχει αναγνωριστεί ως περιφερειακός ευρωπαϊκός οργανισμός των εθνικών οργανισμών διαπίστευσης και ασκεί εποπτεία στην λειτουργία της διαπίστευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο δυνάμει συμφωνίας - πλαισίου εταιρικής σχέσης, που έχει συναφθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Ελλάδα η διαπίστευση από το έτος 2002 ανήκε στην αρμοδιότητα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε» (ν. 3066/2002, ΦΕΚ Α' 252).

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (ΦΕΚ Α' 16) «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» συστάθηκε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας - Ε.Σ.Υ.Π.», στο οποίο εντάχθηκαν ως αυτοτελείς λειτουργικές μονάδες το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας - ΕΙΜ», η «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε - ΕΣΥΔ» και η «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε - ΕΛΟΤ». Με τη συγχώνευση των οργανισμών αυτών όμως και την υπαγωγή τους στον ίδιο φορέα (ΕΣΥΠ) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008: α) ως προς την απαγόρευση ύπαρξης οικονομικού ή διαχειριστικού συμφέροντος του εθνικού οργανισμού διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ) σε οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης (Ε.Ι.Μ) και β) του περιορισμού χρησιμοποίησης τυχόν πλεοναζόντων εσόδων του εθνικού οργανισμού διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ) αποκλειστικά σε επενδύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του και όχι για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των άλλων δύο φορέων (Ε.Λ.Ο.Τ και Ε.Ι.Μ).

Με τις προτεινόμενες διατάξεις και τη σύσταση νέου φορέα διαπίστευσης εξασφαλίζεται η απαιτούμενη αμεροληψία και ανεξαρτησία των υπηρεσιών διαπίστευσης και η χρησιμοποίηση των πλεοναζόντων εσόδων του εθνικού οργανισμού διαπίστευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Άρθρο 1

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και το διακριτικό τίτλο «Ε.ΣΥ.Δ.», το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στο νομικό αυτό πρόσωπο εντάσσεται η αυτοτελής λειτουργική μονάδα με την επωνυμία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), η οποία αποσπάται από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.), όπου είχε ενταχθεί με την περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 6 του νόμου 4109/2013, και αποκτά ξεχωριστή νομική προσωπικότητα αποτελώντας εφεξής τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης. Έδρα του υπό σύσταση φορέα ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής.

Άρθρο 2

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ο σκοπός και οι αρμοδιότητες του υπό σύσταση φορέα.

Άρθρο 3

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η υποβοήθηση του έργου του Ε.ΣΥ.Δ. από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης και τους Αξιολογητές και Εμπειρογνώμονες. Επίσης προβλέπεται η συγκρότηση και οι αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης καθώς και η δημιουργία μητρώου Αξιολογητών και Εμπειρογνωμόνων, η στελέχωση και λειτουργία του οποίου θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης .

Άρθρο 4

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζονται τα όργανα διοίκησης του υπό σύσταση φορέα, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η διαδικασία ορισμού των μελών, η θητεία τους και η αμοιβή τους.

Άρθρο 5

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται τα θέματα εκπροσώπησης του υπό σύσταση φορέα.

Άρθρο 6

Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται το είδος των οικονομικών πόρων του υπό σύσταση φορέα και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης να ρυθμίσει περαιτέρω λεπτομέρειες και διαδικασίες για την εφαρμογή της διάταξης με απόφαση του.

Άρθρο 7

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας της διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας του υπό σύσταση φορέα και δίνεται εξουσιοδότηση στους αρμόδιους Υπουργούς για την κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας με κοινή απόφασή τους. Επίσης, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην ένταξη του προσωπικού της αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας στο υπό σύσταση νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 8

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται εξουσιοδότηση στους αρμόδιους Υπουργούς για την έκδοση κοινής απόφασης για τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του υπό σύσταση φορέα.

Άρθρο 9

Με την προτεινόμενη διάταξη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στην διάδοχη κατάσταση, προβλέπεται μια σειρά μεταβατικών ρυθμίσεων σχετικά με τις έννομες σχέσεις, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αφορούν την αυτοτελή λειτουργική μονάδα του Ε.Σ.Υ.Π.-Ε.ΣΥ.Δ. και την μεταβίβασή τους στον υπό σύσταση φορέα, τα εκδοθέντα πιστοποιητικά και την διάρκεια ισχύος τους, την μεταβίβαση των λογοτύπων και σημάτων του Ε.Σ.Υ.Π - Ε.ΣΥ.Δ και την μεταβίβασή τους στον νέο φορέα κλπ.

Άρθρο 10

Με την προτεινόμενη διάταξη καταργούνται τα άρθρα 11 έως 17 και οι διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 19 του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ Α' 252) περί σύστασης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.» και κάθε άλλη, γενική ή ειδική διάταξη που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ε.ΣΥ.Δ.

Άρθρο 11

Με την παρούσα διάταξη επιλύεται το ζήτημα της ρύθμισης των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής των κριτηρίων που θέτει ο νόμος για να υπολογιστεί η αξία των συμβάσεων σε επίπεδο χωριστής επιχειρησιακής μονάδας. Ειδικότερα η προτεινόμενη διάταξη αφορά την εκτίμηση του κατά πόσον μια υφιστάμενη διοικητική μονάδα, εντασσόμενη είτε στο νομικό πρόσωπο του Κράτους είτε σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο νομικό πρόσωπο, αποτελεί ή όχι χωριστή επιχειρησιακή μονάδα και δη ανεξαρτήτως υπεύθυνη κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 6 του νόμου 4412/2016 (Α' 147). Η εξειδίκευση αφορά βασικά τις περιφερειακές υπηρεσίες υπουργείων, ανεξάρτητων αρχών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δημόσιες αρχές της δικαστικής λειτουργίας του Κράτους, δημόσια μουσεία και ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και στην πράξη θα εξειδικευθούν μέσω της ΚΥΑ οι σχετικές κατευθύνσεις που περιλαμβάνονται στην αιτιολογική σκέψη υπ' αριθμό 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ (L 94) για τον καθορισμό της εννοίας της χωριστής επιχειρησιακής μονάδας, ήτοι: η ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων αγοράς, η ύπαρξη χωριστής γραμμής προϋπολογισμού για τις συγκεκριμένες προμήθειες, η ανεξάρτητη σύναψη της σύμβασης και η χρηματοδότηση της σύμβασης από προϋπολογισμό που η υπό κρίση διοικητική μονάδα έχει στη διάθεσή της. Η προώθηση της συγκεκριμένης διάταξης κρίνεται απαραίτητη για την εξασφάλιση της ενότητας εφαρμογής των κριτηρίων υπολογισμού αξίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων από όλη τη Γενική Κυβέρνηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016, και την απαραίτητη προσαρμογή των εν λόγω φορέων στους κανόνες που ορίζει η νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος


Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Σχέδιο νόμου

Άρθρο 1
Σύσταση, έδρα, εποπτεία


1. Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία στην ελληνική γλώσσα "Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης" και το διακριτικό τίτλο "Ε.ΣΥ.Δ." και στην αγγλική γλώσσα "Hellenic Accreditation System" και το διακριτικό τίτλο "ESYD". Έδρα αυτού ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, μπορεί να μεταφέρεται η έδρα του σε άλλο δήμο.

2. Η αυτοτελής λειτουργική μονάδα «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε» της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (Α' 16) αποσπάται από το Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας - Ε.Σ.Υ.Π.» και εντάσσεται στο συνιστώμενο με το παρόν νομικό πρόσωπο «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης».

3. Το Ε.ΣΥ.Δ. αποτελεί τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης κατά την έννοια των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 (L 218/30), ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Άρθρο 2
Σκοπός - Αρμοδιότητες


1. Στο Ε.ΣΥ.Δ. ανατίθεται η υλοποίηση, η εφαρμογή και η διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης.

2. Το Ε.ΣΥ.Δ. αποτελεί τον επίσημο τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας σε θέματα διαπίστευσης και εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς οργανισμούς αρμόδιους για τα θέματα αυτά.

3. Το Ε.ΣΥ.Δ. χορηγεί πιστοποιητικά διαπίστευσης σε φορείς πιστοποίησης, σε φορείς επιθεώρησης και ελέγχου, σε περιβαλλοντικούς επαληθευτές και σε εργαστήρια δοκιμών και εργαστήρια μετρολογίας, που έχουν την έδρα τους ή υποκαταστήματά τους στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Επίσης, αποφασίζει για την απόρριψη, την ανάκληση ή την αναστολή της διαπίστευσης

4. Το Ε.ΣΥ.Δ. δύναται να συμμετέχει σε Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ Εθνικών Φορέων Διαπίστευσης.
Το ΕΣΥΔ αναλαμβάνει συμβουλευτικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με το αντικείμενο της διαπίστευσης.

Άρθρο 3
Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης - Αξιολογητές και Εμπειρογνώμονες


1. Η λειτουργία του Ε.ΣΥ.Δ. υποβοηθείται:
α) Από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, το οποίο συγκροτείται από δεκατρία μέλη, που ορίζονται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόταση των φορέων που εκπροσωπούνται και η σύνθεσή του έχει ως εξής: ο Πρόεδρος, ένας εκπρόσωπος των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας, Εθνικής Άμυνας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης, ως αρμόδιου φορέα για τα θέματα της τυποποίησης και ένας εκπρόσωπος των ενώσεων των εργαστηρίων, των φορέων πιστοποίησης και των καταναλωτών.
Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης πρέπει να είναι πρόσωπα κύρους, ευρείας επιστημονικής κατάρτισης και να έχουν εμπειρία σε τομείς εργαστηριακών δοκιμών, σε ελέγχους, σε συστήματα διασφάλισης της ποιότητας και στην πιστοποίηση προϊόντων.
Το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης γνωμοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΣΥ.Δ. για θέματα χορήγησης ή ανάκλησης της διαπίστευσης, για την καθιέρωση των κριτηρίων, των κανονισμών, των διαδικασιών διαπίστευσης καθώς και για τις οικονομικές υποχρεώσεις αυτών που διαπιστεύονται ή επιτηρούνται. Με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης μπορεί να συγκροτηθούν δύο επί μέρους τμήματα του Συμβουλίου, τα οποία θα επεξεργάζονται αποκλειστικά τα θέματα χορήγησης ή ανάκλησης της διαπίστευσης σε φορείς πιστοποίησης ή ελέγχου και σε εργαστήρια αντιστοίχως.
β) Από τους Αξιολογητές και τους Εμπειρογνώμονες. Με ευθύνη του Ε.ΣΥ.Δ δημιουργείται Μητρώο εξειδικευμένων στελεχών προερχόμενων από τον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να υποβοηθούν το Ε.ΣΥ.Δ στη λειτουργία του. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζονται οι λεπτομέρειες για τη δημιουργία και την τήρηση του Μητρώου, οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης σε αυτό, ο τρόπος επιλογής των στελεχών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Σε περίπτωση που φορέας καθυστερήσει να ορίσει τον εκπρόσωπο του στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, πέραν των δύο μηνών, από την ημερομηνία που ειδοποιήθηκε εγγράφως, το αντίστοιχο όργανο μπορεί να συγκροτείται και να λειτουργεί χωρίς τη συμμετοχή του εκπροσώπου του φορέα αυτού.

Άρθρο 4
Όργανα διοίκησης Σύνθεση - Θητεία - Διορισμός


1. Το Ε.ΣΥ.Δ. διοικείται από επταμελές συμβούλιο, που αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας στα θεματικά πεδία του φορέα,
β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας στα θεματικά πεδία του φορέα,
γ) Έναν εκπρόσωπο του τομέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
δ) Έναν καθηγητή ΑΕΙ/ΤΕΙ, με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τα θεματικά πεδία του φορέα
ε) Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), με εμπειρία στα θέματα του Ε.ΣΥ.Δ, ο οποίος υποδεικνύεται από τον ΣΕΒ
στ) Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) με εμπειρία στα θέματα του Ε.ΣΥ.Δ., ο οποίος υποδεικνύεται από τον ΣΒΒΕ,
ζ) Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Ε.ΣΥ.Δ, ο οποίος υποδεικνύεται από τους εργαζόμενους αυτούς.

2. Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Οι αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α' 176). Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου από το ίδιο πρόσωπο δεν θεμελιώνει δικαίωμα για πρόσθετη αμοιβή. Στην περίπτωση αυτή, έβδομο (7ο) μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας στα θεματικά πεδία του Ε.ΣΥ.Δ.

3. Ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόταση των φορέων που εκπροσωπούν τα επιλεγόμενα μέλη στις περ. ε), στ) και ζ) της παρ. 1. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν οι παραπάνω φορείς δεν προτείνουν εκπρόσωπο τους για το Δ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από πρόσωπα που επιλέγονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, τα οποία έχουν εγνωσμένο κύρος και επιστημονική κατάρτιση ή επαγγελματική εμπειρία στα θεματικά πεδία του Ε.ΣΥ.Δ. Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α' 176). Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παύονται αζημίως για το Δημόσιο και το Ε.ΣΥ.Δ με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

4. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης μία φορά για ισόποσο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέλη εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσει την ιδιότητα βάση της οποίας ορίστηκε, το μέλος αυτό αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Εάν το μέλος που αντικαθίσταται υπάγεται στις περ. ε), στ) και ζ) της παρ. 1, για την αντικατάστασή του έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην παρ. 3. Μέχρι το διορισμό του νέου μέλους, το Δ.Σ συνεδριάζει και αποφασίζει νόμιμα, για διάστημα έως τρεις (3) μήνες, εφόσον τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν για το σχηματισμό απαρτίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Δ, όπως αυτός καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7.

Άρθρο 5
Εκπροσώπηση


Το Ε.ΣΥ.Δ. εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένο για συγκεκριμένη περίπτωση πρόσωπο, που ορίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Στο πλαίσιο του παρόντος και σύμφωνα με τον Κανονισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση του Ε.ΣΥ.Δ. σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε υπαλλήλους του Ε.ΣΥ.Δ. ή σε άλλα πρόσωπα, παρέχοντας σε αυτούς ειδική εξουσιοδότηση. Το Ε.ΣΥ.Δ. αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους με την υπογραφή κάτω από την επωνυμία του εκπροσώπου του, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παράσχει δικαίωμα υπογραφής σε Συμβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους του Ε.ΣΥ.Δ., καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσίας τους.

Άρθρο 6
Πόροι του Ε.ΣΥ.Δ.


1.Πόροι του συνιστώμενου νομικού προσώπου είναι οι ακόλουθοι:
1.1. Τακτικοί Πόροι:
α) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του Ε.ΣΥ.Δ.
β) Οι πάσης φύσεως πρόσοδοι από την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους καθώς και τα έσοδα από τη διάθεση προτύπων, τυποποιητικών εγγράφων και λοιπών εκδόσεων
γ) Τα έσοδα από τα δικαιώματα χορήγησης και διατήρησης των πιστοποιητικών που εκδίδει
δ) Οι τακτικές ή έκτακτες εισφορές νομικών ή φυσικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής
ε) Η επιχορήγηση από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο βαθμό που το επιτρέπουν οι εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες.
1.2. Έκτακτοι πόροι:
α) Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τους προσαρτώμενους σε αυτό ειδικούς προϋπολογισμούς
β) Ειδικές χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών
γ) Πρόσθετες χρηματοδοτήσεις, καταβαλλόμενες περιοδικώς ή εφάπαξ, για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που αναθέτει το Ελληνικό Δημόσιο με ειδικές πράξεις του στο Ε.ΣΥ.Δ.
δ) Επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες νομικών ή φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών
ε) Κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και διαδικασίες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 7
Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας


1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας και Ανάπτυξης καταρτίζεται Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Δ, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, με τον οποίο ρυθμίζονται ιδίως:
α) οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αρμοδιότητες αυτού,
β) η οργάνωση και διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών του Ε.ΣΥ.Δ,
γ) ο αριθμός των θέσεων προσωπικού και η κατανομή του στις υπηρεσίες του Ε.ΣΥ.Δ.,
δ) τα προσόντα και οι όροι πρόσληψης, εργασίας και εξέλιξης του κάθε φύσης προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
στ) το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού.

2. Η οργάνωση και λειτουργία του Ε.ΣΥ.Δ. υποστηρίζεται με την καθιέρωση ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα που διέπουν την οργάνωση των φορέων διαπίστευσης.

3. Ο Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Δ. τροποποιείται και συμπληρώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.ΣΥ.Δ.

4. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμβασης έργου ή έμμισθης εντολής που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετεί στο νομικό πρόσωπο «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» (Ε.Σ.Υ.Π.), οργανικά ανήκει στην αυτοτελή λειτουργική μονάδα Ε.ΣΥ.Δ., και εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής, μεταφέρεται στο συνιστώμενο με το παρόν νομικό πρόσωπο (Ε.ΣΥ.Δ) με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 6. Για τους υπαλλήλους της αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας του Ε.Σ.Υ.Π.- Ε.ΣΥ.Δ. που είναι αποσπασμένοι από το Ε.Σ.Υ.Π-Ε.ΣΥ.Δ σε άλλους φορείς ή που υπηρετούν στην μονάδα με απόσπαση από άλλους φορείς, οι αποσπάσεις αυτές παραμένουν σε ισχύ.

5. Οι θέσεις των ως άνω μεταφερομένων προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Δ. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το ανωτέρω προσωπικό με διαπιστωτική πράξη του οργάνου διοίκησης.

6. Το προσωπικό της παρ. 4 οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της πράξης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη μεταφορά τους να παρουσιαστούν στο Ε.ΣΥ.Δ. για ανάληψη υπηρεσίας, διαφορετικά καταγγέλλεται η σύμβασή τους και καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης καταβολής για την αποχώρησή τους.

7. Από την ανάληψη της υπηρεσίας κατά τα ανωτέρω το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της πράξης μεταφοράς έως την ανάληψη υπηρεσίας θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στο Ε.Σ.Υ.Π.

8. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στο Ε.Σ.Υ.Π. καθώς και ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωρίσθηκε από αυτό για τη μισθολογική, υπηρεσιακή και ασφαλιστική εξέλιξη του μεταφερομένου προσωπικού θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας στο Ε.ΣΥ.Δ.

9. Με τον Κανονισμό της παρ.1 ρυθμίζονται επίσης τα ειδικότερα θέματα που αναφέρονται στη μεταφορά και ένταξη προσωπικού από το Ε.Σ.Υ.Π. στο νέο φορέα.

10. Το προσωπικό του Ε.ΣΥ.Δ υπάγεται στις διατάξεις του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α' 176).

Άρθρο 8
Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών


Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης καταρτίζεται Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Ε.ΣΥ.Δ. Με τον Κανονισμό αυτό ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών του Ε.ΣΥ.Δ όπως, ιδίως, θέματα διαχείρισης, κατάρτισης και δημοσίευσης του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού, θέματα που αφορούν τις περιπτώσεις και τη διαδικασία καταβολής τελών, είσπραξης εσόδων και απόδοσης δαπανών, καθώς και θέματα προμηθειών του Ε.ΣΥ.Δ.

Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις


1. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η προβλεπόμενη στην περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (Α' 16) αυτοτελής λειτουργική μονάδα, αποσπάται από το νομικό πρόσωπο «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» (Ε.Σ.Υ.Π.) του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 και εντάσσεται στο συνιστώμενο με το παρόν νομικό πρόσωπο (Ε.ΣΥ.Δ).

2. Με τη σύσταση του Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με τον παρόντα νόμο επέρχεται καθολική διαδοχή σε όλες τις έννομες σχέσεις, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αφορούν την αυτοτελή λειτουργική μονάδα του Ε.Σ.Υ.Π.-Ε.ΣΥ.Δ. Το Ε.ΣΥ.Δ. καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της ως άνω αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας του Ε.Σ.Υ.Π.- Ε.ΣΥ.Δ. και υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας κατά την έννοια της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4109/2013.

3. Το Ε.ΣΥ.Δ. συνεχίζει τις μισθώσεις, καθώς και τις εκκρεμείς δίκες της αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας του Ε.Σ.Υ.Π.-Ε.ΣΥ.Δ., χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται καμία άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.

4. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας του Ε.Σ.Υ.Π.-Ε.ΣΥ.Δ. περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ε.ΣΥ.Δ.

5. Υπογραφείσες συμβάσεις, εκτελούμενα προγράμματα και έργα και ο προϋπολογισμός της αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας του Ε.Σ.Υ.Π.-Ε.ΣΥ.Δ., συνεχίζουν εφεξής να εκτελούνται σύμφωνα με τους βάσει των συμβάσεων εγκεκριμένους προϋπολογισμούς τους από το Ε.ΣΥ.Δ.

6. Μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΣΥ.Δ., συγκροτεί με απόφασή του τριμελή επιτροπή, με αντικείμενο τη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Η έκθεση που συντάσσεται από την ανωτέρω επιτροπή εγκρίνεται, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με έργα, δράσεις και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή από εθνικούς πόρους τα οποία υλοποιούνται από την αυτοτελή λειτουργική μονάδα και ιδίως θέματα που αφορούν τη διαδοχή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ανωτέρω, πράξεις, δράσεις και προγράμματα, καθώς και τους δικαιούχους των τραπεζικών λογαριασμών για τη χρηματοδότηση τους. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από αναληφθείσες συμβάσεις έργου μέχρι τη λήξη τους.

8. Όλα τα Πιστοποιητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της εντασσόμενης στο Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας, εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους. Τις προϋποθέσεις τήρησής τους αναλαμβάνει το Ε.ΣΥ.Δ. Τα λογότυπα και τα σήματα που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν χρησιμοποιηθεί ή κατοχυρωθεί από την ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 11 του ν. 3066/2002 (Α'252) ή το ΕΣΥΠ και αφορούν στον τομέα ευθύνης της εντασσόμενης στο Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στο Ε.ΣΥ.Δ., χωρίς να απαιτείται η τήρηση οποιασδήποτε διαδικασίας.

Άρθρο 10
Καταργούμενες Διατάξεις


Τα άρθρα 11 έως 17 και οι διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 19 του ν. 3066/2002 περί σύστασης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.» καταργούνται. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ε.ΣΥ.Δ.

Άρθρο 11
Τροποποίηση διατάξεων ν. 4412/2016 (Α' 147)


Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α' 147) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών εξειδικεύονται τα κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. Με διαπιστωτική πράξη του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του Διοικητή για τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ορίζονται οι ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζουν διαφορετικά οι επί μέρους διατάξεις του.


Αθήνα, 12/4/2017

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο