Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-04-2017 ]

Περ. Νοτίου Αιγαίου αριθμ. 42/ 2017 Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της

(Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 42

(ΦΕΚ Β' 1295/13-04-2017)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 117/Α/2016) και ειδικότερα το άρθρο 27 καθώς και την παρ. 7 του άρθρου 85, αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α71999), όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 13,14 και 15 αυτού.

3. Το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις ...», (ΦΕΚ 176/Α72015), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 130/2010 (ΦΕΚ 2223 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τα άρθρα 13 και 14 του ν. 4399/2016 με τα οποία καθορίζεται αντίστοιχα η αρμοδιότητα υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο και η διαδικασία αξιολόγησης και υπογραφής των αποφάσεων υπαγωγής στις διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/ τ.Α') - «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση. Τυχόν δαπάνη θα αναφερθεί στην απόφαση ορισμού αποζημίωσης που θα εκδοθεί.

9. Το γεγονός ότι λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της λειτουργίας του συλλογικού οργάνου δύναται να συνεδριάζει και εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας,

αποφασίζουμε:

Συστήνουμε στην έδρα της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4399/2016, με αρμοδιότητα τα Επενδυτικά Σχέδια της ΠΕ Δωδεκανήσου.

Άρθρο 1

1. Μέλη της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι:
Ι. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου.
II. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της ΠΝΑ.
III. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου της ΠΝΑ.
IV. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου.
V. Ένας εκπρόσωπος από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου.
VI. Ένας εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Τουρισμού Δωδεκανήσου.
VII. Ένας εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
VIII. Ένας εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς.
IX. Ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού - Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.
Χ. Ένας εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τμήματος Δωδεκανήσου.
XI. Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τμήματος Δωδεκανήσου.

2. Της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ή ο νόμιμος Αναπληρωτής του, που ορίζεται ο Αντιπεριφερειάρχης Φιλήμονας Ζανετίδης.

3. Για κάθε μέλος της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής δύναται να οριστεί και αναπληρωτής του.

Άρθρο 2
Έργο της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου


Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι η γνωμοδότηση:

(1) Για Αποφάσεις Ανάκλησης, και Επιστροφής Ενισχύσεων, εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των επενδύσεων, καθώς για τον τρόπο συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων, για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016, σύμφωνα με το άρθρο 23 αυτού.

(2) Αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των επενδύσεων, καθώς και για τον τρόπο συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990.

(3) Αποφάσεων Τροποποιήσεων της εγκριτικής απόφασης Επενδυτικών Σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016 ή των ν. 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν με πρόταση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και αποδοχή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, εξετάζονται θέματα τα οποία:
i. αφορούν παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης για λόγους ανωτέρας βίας,
ii. εμπίπτουν στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης και δεν έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί, ή δεν είναι δεδομένη η πρακτική της Διοίκησης, ή δεν υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
iii. σχετίζονται με υποβολή αιτημάτων θεραπείας των φορέων των επενδύσεων.

(4) Αποφάσεων Πιστοποίησης της Ολοκλήρωσης και έναρξης Παραγωγικής Λειτουργίας επενδύσεων των Επενδυτικών Σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016 ή των ν. 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν με πρόταση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και αποδοχή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, εξετάζονται θέματα τα οποία:
i. εμπίπτουν στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης και δεν έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί, ή δεν είναι δεδομένη η πρακτική της Διοίκησης, ή δεν υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
ii. σχετίζονται με υποβολή αιτημάτων θεραπείας των φορέων των επενδύσεων,
iii. αφορούν ιδιαίτερα χαμηλό ενισχυόμενο κόστος, σύμφωνα με την πιστοποίηση του οργάνου ελέγχου, ήτοι μικρότερο του 60% του ενισχυόμενου κόστους της εγκριτικής απόφασης.

(5) Αποφάσεων Τροποποιήσεων της εγκριτικής απόφασης και Πιστοποίησης της Ολοκλήρωσης και έναρξης Παραγωγικής Λειτουργίας των Επενδυτικών Σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016 ή των ν. 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Περιφερειάρχης.

Άρθρο 3
Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων


(1) Αρμόδιο για την εισήγηση των θεμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης είναι το Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

(2) Το Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συντάσσει προς την Επιτροπή πλήρεις και αιτιολογημένες εισηγήσεις.

(3) Εισηγητές της Επιτροπής ορίζονται στελέχη του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου, που χειρίζονται το εκάστοτε εξεταζόμενο θέμα.

(4) Γραμματέας της Επιτροπής καθώς και Αναπληρωτής βοηθός Γραμματέας ο οποίος επικουρεί τον Γραμματέα κατά τις Συνεδριάσεις, ορίζονται υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ή άλλης Διεύθυνσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο Γραμματέας και ο αναπληρωτής βοηθός Γραμματέας είναι αρμόδιοι για την τήρηση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων και για κάθε γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.

Άρθρο 4
Κανονισμός Λειτουργίας της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου


(1) Οι Συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου γίνονται στα Κεντρικά Γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο μετά από έγγραφη Πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας του ωραρίου των Δημόσιων Υπηρεσιών.

(2) Από τα θέματα που είναι έτοιμα να εισαχθούν στην Επιτροπή για συζήτηση, καταρτίζεται η Ημερήσια Διάταξη, η οποία κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της Γραμματείας πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής, μαζί με τα αντίστοιχα εισηγητικά σημειώματα της Υπηρεσίας.
Η αποστολή της πρόσκλησης, των εισηγήσεων και κάθε άλλης ενημέρωσης γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(3) Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί θεμάτων που εισηγείται το Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου και τα μέλη της δύνανται να ενημερώνονται επί όλων των θεμάτων και στοιχείων των σχετικών φακέλων.

(4) Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των συζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Επιτροπής. Ο Γραμματέας μεριμνά για την κοινοποίηση των Πρακτικών για τις περαιτέρω ενέργειες και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Μια σειρά επικυρωμένων πρακτικών καθώς και τα σχέδια των εισηγητικών σημειωμάτων τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας.

(5) Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του και τα μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα με δικαίωμα ψήφου μέλη της Επιτροπής και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

(6) Στις Συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δυνατόν να καλούνται από τον Πρόεδρο ή να γίνονται δεκτοί με απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, εκπρόσωποι των Επενδυτικών Φορέων, Υπηρεσιών του Δημοσίου και λοιπών Φορέων εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την παροχή πρόσθετων διευκρινήσεων προς υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής.

Άρθρο 5
Περιορισμοί και όροι για τα μέλη της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου


(1) Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής μέλη που κατά την τελευταία 5ετία είναι σύμβουλοι ή συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων ή είναι εξωτερικοί αξιολογητές ή έχουν συντάξει την αξιολόγηση επενδύσεων, προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων που κατά την τελευταία 5ετία έχουν υπαχθεί στο ν. 1892/1990 ή στο ν. 2601/1998 ή στο ν. 3299/2004 ή στο ν. 3908/2011, ή στο ν. 4399/2016, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειμένου.

(2) Στα μέλη και τους Εισηγητές της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής που προβλέπονται με την παρούσα απόφαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2429/1996 περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους κατάστασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του ν. 3213/2003.

Άρθρο 6

(1) Η έκδοση της συγκρότησης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4399/2016, πραγματοποιείται με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.

(2) Στην περίπτωση που προκύπτουν ζητήματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής που δεν αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, έχουν εφαρμογή τα άρθρα 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει.

(3) Η παρούσα καταργεί κάθε προγενέστερη απόφαση σε σχέση με τη Γνωμοδοτική Επιτροπή της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

Άρθρο 7

(1) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(2) Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

(3) Τυχόν προκύπτουσα αποζημίωση, για την αμοιβή των συμμετεχόντων στη Γνωμοδοτική Επιτροπή που συστήνεται με την παρούσα Απόφαση και τυχόν προκύπτουσα αποζημίωση των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 27 και της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του νόμου 4399/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α'/16-12-2015).
Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης του α' εδαφίου της περίπτωσης αυτής, έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην παράγραφο 17 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ρόδος, 30 Μαρτίου 2017

Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο