Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-04-2017 ]

Αριθμ. 16079/Δ9.5106 Κατανομή, κριτήρια και τρόπος πλήρωσης θέσεων της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά

(Κατανομή, κριτήρια και τρόπος πλήρωσης θέσεων της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 16079/Δ9.5106

(ΦΕΚ Β' 1307/13-4-2017)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 42 έως 49 του ν. 4430/ 31-10-2016 (ΦΕΚ 205Α΄) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα της παρ. 11 του άρθρου 46.

2. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180Α΄), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του στοιχείου ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224Α΄) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις».

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1
Θέσεις Προσωπικού

Στις Οργανικές θέσεις προσωπικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προστίθενται δώδεκα (12) θέσεις, οι οποίες συστάθηκαν με το άρθρο 46 του ν. 4430/2016. Από τις εν λόγω θέσεις εννέα (9) θέσεις είναι μόνιμου προσωπικού και τρεις (3) θέσεις είναι προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 2
Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ   ΘΕΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ
ΡΟΜΑ

• Α΄ Γραφείο Ειδικού Γραμματέα

Κατηγορία ΠΕ

α. Διοικητικών Γραμματέων                         Μία (1)

• Β΄ Τμήμα Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης

Κατηγορία ΠΕ

α. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών                       Μία (1)
β. Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών  Τρεις (3)

• Γ΄ Τμήμα Τεκμηρίωσης, Αξιολόγησης, Υποστήριξης και Εξειδίκευσης

Κατηγορία ΠΕ

α. Οικονομικών Επιστημών                          Μία (1)

β. Πληροφορικής                                          Μία (1)

γ. Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών    Δύο (2)
Σύνολο                                                         Εννιά (9)


ΑΡΘΡΟ 3
Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ     ΘΕΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΟΜΑ

• Α΄ Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Κατηγορία ΠΕ

α. Διοικητικών Γραμματέων                            Μία (1)

• Β΄ Τμήμα Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης

Κατηγορία ΠΕ

α. Νομικών Επιστημών                                   Μία (1)

• Γ΄ Τμήμα Τεκμηρίωσης, Αξιολόγησης, Υποστήριξης και Εξειδίκευσης

Κατηγορία ΠΕ

α. Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών       Μία (1)

Σύνολο                                                              Τρεις (3)

ΑΡΘΡΟ 4
Τρόπος πλήρωσης θέσεων

1. Oι δύο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικών Γραμματέων δύναται να καλύπτονται με απόσπαση από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.

2. Για τις λοιπές θέσεις η πλήρωση γίνεται με απόσπαση μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, με κοινοποίηση στην υπηρεσία του υπαλλήλου.

ΑΡΘΡΟ 5
Προσόντα πλήρωσης θέσεων

Ως προσόντα πλήρωσης θέσεων για όλους τους κλάδους ορίζονται:

1. α) Για τις θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικών Γραμματέων, πανεπιστημιακό πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος τίτλος της αλλοδαπής, όπως ορίζονται τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Για τις θέσεις κατηγορίας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ Οικονομικών Επιστημών, ΠΕ Πληροφορικής και ΠΕ Νομικών Επιστημών ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά κλάδο ή ειδικότητα, πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος τίτλος της αλλοδαπής.

2. Τριετής επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, διετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, και μονοετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

Για την επιλογή του προσωπικού συνεκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία επί των θεματικών αντικειμένων της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, η ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η καλή γνώση μίας εκ των τριών κοινοτικών γλωσσών, ήτοι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά και η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου.

ΑΡΘΡΟ 6
Προϊστάμενοι Τμημάτων

Κριτήρια επιλογής Προϊσταμένων Τμημάτων:

Ως Προϊστάμενοι Τμήματος επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ εφόσον:

Α) Έχουν πενταετή τουλάχιστον αναγνωρισμένη εργασιακή εμπειρία, ή έχουν τριετή τουλάχιστον αναγνωρισμένη εργασιακή εμπειρία και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Β) Συνεκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η πολύ καλή γνώση ή/και εμπειρία επί των θεματικών αντικειμένων της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, η ικανότητα διοίκησης και οργάνωσης, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ικανότητα παρακίνησης του προσωπικού και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα για συνεργασία και συλλογική εργασία, η πολύ καλή γνώση μίας εκ των τριών κοινοτικών γλωσσών, ήτοι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου, η ικανότητα αντίληψης ηλεκτρονικών εφαρμογών παρακολούθησης διαδικασιών δημόσιου τομέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 4 Απριλίου 2017

Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο