Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-04-2017 ]

Αριθ. οικ. 174063/ 2017 Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης

(Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. οικ. 174063

(ΦΕΚ Β' 1242/11-04-2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4342/2015 "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση,...» και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4409/2016 "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 136), και ιδίως το άρθρο 9 αυτού.

2. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ Α'98), και ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού.

3. Το π.δ.100/2014 "Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής" (ΦΕΚ Α'85) άρθρα 10 και 42 παρ. γ.

4. Το π.δ. 70/2015 "Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,... και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.... " (ΦΕΚ Α' 114).

5. Το π.δ. 125/2016 "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (ΦΕΚ Α' 210).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί


- Καθεστώς Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης, εφεξής «Καθεστώς»: κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4342/2015.
- Χρονική Περίοδος Εφαρμογής Καθεστώτος: 1/1/2017 έως 31/12/2020.
- Νέες Εξοικονομήσεις Ενέργειας: οι εξοικονομήσεις ενέργειας που προκύπτουν κατά το έτος εφαρμογής των μέτρων.
- Διαρκείς Ετήσιες Εξοικονομήσεις Ενέργειας: Οι εξοικονομήσεις ενέργειας που προκύπτουν από μέτρα που έχουν εφαρμοστεί σε προηγούμενα έτη και εξαρτώνται από τη διάρκεια ζωής τους.
- Διάρκεια Ζωής Μέτρων: η χρονική περίοδος, σε έτη, κατά την οποία προκύπτουν Νέες και Διαρκείς Ετήσιες Εξοικονομήσεις Ενέργειας από την εφαρμογή των μέτρων.
- Συνολικός Σωρευτικός Στόχος: η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική χρήση που πρέπει να επιτευχθεί από Υπόχρεα Μέρη κατά την περίοδο 2017-2020, η οποία ορίζεται σε 333 χιλιότονους ισοδύναμου πετρελαίου (ktoe) και προκύπτει από το άθροισμα των Νέων και των Διαρκών Ετήσιων Εξοικονομήσεων Ενέργειας.
- Ετήσιος Σωρευτικός Στόχος: το μέρος του Συνολικού Σωρευτικού Στόχου που καθορίζεται για κάθε έτος, ως εξής: 100 ktoe για το έτος 2017, 133 ktoe για το έτος 2018, 67 ktoe για το έτος 2019 και 33 ktoe για το έτος 2020.
- Ετήσιος Σωρευτικός Στόχος Υπόχρεου Μέρους: το μέρος του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου που ανατίθεται στο Υπόχρεο Μέρος.
- Ετήσιο Ποσοστό Συμμόρφωσης: το ποσοστό επί τοις % του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου για κάθε Υπόχρεο Μέρος, το οποίο εκπληρώνεται σε ένα Έτος Αναφοράς.
- Ελάχιστο Ετήσιο Ποσοστό Συμμόρφωσης: το ελάχιστο ποσοστό επί τοις % του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου του που οφείλει να εκπληρώνει το Υπόχρεο Μέρος σε ένα Έτος Αναφοράς και καθορίζεται ως εξής: για το 2017 30%, 2018 50%, 2019 50%, 2020 100%.
- Μονάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας: η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται με μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στην τελική χρήση, τα οποία έχουν ελεγχθεί και επαληθευτεί από τον Διαχειριστή Υπολογισμού, Παρακολούθησης, Ελέγχου και Επαλήθευσης και η οποία αντιστοιχεί σε 1 χιλιότονο ισοδύναμου πετρελαίου (ktoe).
- Έτος Αναφοράς: το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο ανατίθεται στα Υπόχρεα Μέρη ο Ετήσιος Σωρευτικός Στόχος.
- Αρμόδια Αρχή: η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία έχει την εποπτεία για τη λειτουργία του Καθεστώτος.
- Διαχειριστής Υπολογισμού, Παρακολούθησης, Ελέγχου και Επαλήθευσης Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης, εφεξής «Διαχειριστής»: το
ΚΑΠΕ ως ο ανεξάρτητος φορέας για την υλοποίηση των απαιτούμενων δράσεων Υπολογισμού, Παρακολούθησης, Ελέγχου και Επαλήθευσης του Καθεστώτος.
- Πληροφοριακό Σύστημα Υπολογισμού, Παρακολούθησης, Ελέγχου και Επαλήθευσης του Καθεστώτος: το Πληροφοριακό Σύστημα για την υποστήριξη των δράσεων Υπολογισμού, Παρακολούθησης, Ελέγχου και Επαλήθευσης του Καθεστώτος, εφεξής Πληροφοριακό Σύστημα.
- Ετήσια Κατανομή του Συνολικού Σωρευτικού Στόχου: ο καταμερισμός του Συνολικού Σωρευτικού Στόχου που δημοσιεύεται από την Αρμόδια Αρχή ετησίως και περιλαμβάνει:
α. τα Υπόχρεα Μέρη καθώς και το μέρος του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου που ανατίθεται σε κάθε Υπόχρεο Μέρος για ένα συγκεκριμένο Έτος Αναφοράς, και
β. τα Υπόχρεα Μέρη με ανεκπλήρωτο Ετήσιο Σωρευτικό Στόχο προηγούμενου Έτους Αναφοράς.
- Υπόχρεα Μέρη: κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 4342/2015.
- Ετήσιο Σχέδιο Συμμόρφωσης Υπόχρεου Μέρους: το σχέδιο δράσης που υποβάλλει το Υπόχρεο Μέρος για την επίτευξη του μέρους του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου που του ανατίθεται.
- Εκκαθάριση: η διαδικασία κατά την οποία γίνεται η αποτίμηση της επίτευξης των Ετήσιων Σωρευτικών Στόχων Υπόχρεων Μερών και ο προσδιορισμός των θετικών ή αρνητικών αποκλίσεων.
- Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων: η έκθεση που υποβάλλεται από τον Διαχειριστή για τις δράσεις Υπολογισμού, Παρακολούθησης, Ελέγχου και Επαλήθευσης του Καθεστώτος που πραγματοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Καθεστώτος για το Έτος Αναφοράς.
- Ανταλλαγή: η διαδικασία κατά την οποία επιτρέπεται σε Υπόχρεο Μέρος να ανταλλάσσει με άλλο Υπόχρεο Μέρος πλεόνασμα Μονάδων Εξοικονόμησης Ενέργειας που έχει πιστοποιηθεί από τον Διαχειριστή.
- Μεταφορά: η διαδικασία κατά την οποία η υποχρέωση που απορρέει από το ανεκπλήρωτο μέρος του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου Υπόχρεου Μέρους μετακυλίεται σε άλλο έτος εκτός του Έτους Αναφοράς και πάντως εντός της χρονικής περιόδου εφαρμογής του Καθεστώτος.
- Κόστος Συμμόρφωσης: Το κόστος που εκφράζεται σε ευρώ ανά ktoe, που ισοδυναμεί με το ποσό που απαιτείται για δράσεις που επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική χρήση ύψους 1 ktoe, αποτελεί το χρηματικό ισοδύναμο για εξαγορά της υποχρέωσης, τη βάση υπολογισμού για τυχόν κυρώσεις και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της χρονικής εφαρμογής του Καθεστώτος.
Ποσότητα Εξαγοράς: οι Μονάδες Εξοικονόμησης Ενέργειας επί των οποίων εφαρμόζεται το Κόστος Εξαγοράς για τον υπολογισμό του ποσού της εξαγοράς.
- Σχέδιο Δράσης Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Πενίας: κατά την έννοια της του άρθρου 25 του ν. 4342/2015.
- Μηχανισμός Ελέγχου και Επαλήθευσης: η διαδικασία έλεγχου και επαλήθευσης της πραγματικής εφαρμογής των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τα οποία υλοποιούνται από τα Υπόχρεα Μέρη στο πλαίσιο εφαρμογής του Καθεστώτος.
- Μηχανισμός Μέτρησης και Παρακολούθησης: η διαδικασία Μέτρησης και Παρακολούθησης των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τα οποία υλοποιούνται από τα Υπόχρεα Μέρη στο πλαίσιο εφαρμογής του Καθεστώτος.

Άρθρο 2
Σκοπός


Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση με την ενεργή συμμετοχή των διανομέων ενέργειας ή/και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας στην επίτευξη των δεσμεύσεων της χώρας για τον στόχο εξοικονόμησης ενέργειας, με επιπρόσθετα οφέλη τη μείωση τιμολογίων ενέργειας, την προώθηση των ενεργειακών υπηρεσιών και του κλάδου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), την ενίσχυση εισοδηματικά χαμηλών νοικοκυριών και τη βελτίωση του περιβάλλοντος.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες


Η λειτουργία του Καθεστώτος περιλαμβάνει σύνολο διαδικασιών που σχεδιάζονται και παρακολουθούνται από την Αρμόδια Αρχή και τον Διαχειριστή.
Αρμόδια Αρχή: Στην Αρμόδια Αρχή ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
- Ο καθορισμός του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Καθεστώτος.
Η διασφάλιση της συμμόρφωσης των Υπόχρεων Μερών.
- Ο καθορισμός των Υπόχρεων Μερών και η δημοσίευση της Ετήσιας Κατανομής του Συνολικού Σωρευτικού Στόχου.
- Ο καθορισμός του Κόστους Συμμόρφωσης.
Διαχειριστής: Στον Διαχειριστή ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
- Η δημοσιοποίηση και επικαιροποίηση ενδεικτικού καταλόγου επιλέξιμων μέτρων στο πλαίσιο του άρθρου 9 του ν. 4342/2015 και ο καθορισμός όλων των απαιτούμενων τεχνικών παραμέτρων.
- Η αξιολόγηση, έγκριση και δημοσιοποίηση των μέτρων, τα οποία θα προταθούν από τα Υπόχρεα Μέρη, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών παραμέτρων.
- Η ανάπτυξη, επικαιροποίηση και δημοσιοποίηση των τύπων υπολογισμού της εξοικονομηθείσας ενέργειας με τη μεθοδολογία «από τη βάση στην κορυφή» και η τροποποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος.
- Ο έλεγχος των υποβληθέντων Ετήσιων Σχεδίων Συμμόρφωσης Υπόχρεων Μερών και η αποστολή παρατηρήσεων στο Υπόχρεα Μέρη.
- Η υλοποίηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών υπολογισμού, παρακολούθησης, ελέγχου και επαλήθευσης των υλοποιηθέντων μέτρων (Παράρτημα II).
- Ο έλεγχος και επικύρωση της εκτιμηθείσας εξοικονόμησης ενέργειας από τα μέτρα στο πλαίσιο της Εκκαθάρισης.
- Η παρακολούθηση του βαθμού συμμόρφωσης κάθε Υπόχρεου Μέρους.
- Η προετοιμασία και υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Αποτελεσμάτων στην Αρμόδια Αρχή.
- Η παροχή τεχνικής υποστήριξης στα Υπόχρεα Μέρη αναφορικά με τις διαδικασίες υπολογισμού, παρακολούθησης, ελέγχου και επαλήθευσης.
- Η υποβολή προτάσεων στην Αρμόδια Αρχή για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Καθεστώτος.
- Η διαχείριση και συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος.
- Η διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (Υπόχρεα Μέρη και Αρμόδια Αρχή), ώστε να συζητηθούν θέματα αναφορικά με τη λειτουργία του Καθεστώτος.

Άρθρο 4
Στάδια εφαρμογής Καθεστώτος


Ο ετήσιος χρονικός κύκλος εφαρμογής του Καθεστώτος περιλαμβάνει τα ακόλουθα διακριτά στάδια:
- Καθορισμός Υπόχρεων Μερών και Ετήσια Κατανομή Συνολικού Σωρευτικού Στόχου, σύμφωνα με το Άρθρο 5 του παρόντος.
- Υποβολή Ετήσιου Σχεδίου Συμμόρφωσης από τα Υπόχρεα Μέρη, σύμφωνα με το Άρθρο 6 του παρόντος.
- Αξιολόγηση μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης από τον Διαχειριστή του Συστήματος, σύμφωνα με το Άρθρο 6 του παρόντος.
- Εκκαθάριση, σύμφωνα με το Άρθρο 8 του παρόντος.
- Έκθεση Αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 9 του παρόντος.

Άρθρο 5
Καθορισμός Υπόχρεων Μερών και Ετήσια Κατανομή του Συνολικού Σωρευτικού Στόχου


Με υπουργική απόφαση που εκδίδεται το Νοέμβριο κάθε έτους καθορίζονται τα Υπόχρεα Μέρη για την εφαρμογή του Καθεστώτος κατά το επόμενο Έτος Αναφοράς και κατανέμεται ο Ετήσιος Σωρευτικός Στόχος στα Υπόχρεα Μέρη, βάσει επικαιροποιημένων επίσημων στατιστικών στοιχείων πωλήσεων ενέργειας συνολικής διάρκειας ενός έτους. Για την ηλεκτρική ενέργεια λαμβάνεται υπόψη η χρονική περίοδος του δεύτερου εξαμήνου ν-2 και του πρώτου εξάμηνου ν-1, όπου ν είναι το Έτος Αναφοράς. Για το φυσικό αέριο και τα πετρελαϊκά προϊόντα λαμβάνεται υπόψη το έτος ν-2. Ο πίνακας των Υπόχρεων Μερών επικαιροποιείται κάθε έτος με υπουργική απόφαση.
Ο πίνακας των Υπόχρεων Μερών για το Έτος Αναφοράς 2017 παρατίθεται στο Παράρτημα Ι.
Τα Υπόχρεα Μέρη επιλέγονται από παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων (πλην αεροπορικών καυσίμων). Ως υπόχρεα μέρη για κάθε ενεργειακό προϊόν, επιλέχθηκαν οι πάροχοι ενέργειας, οι οποίοι ταυτόχρονα κατέχουν συσωρευτικά κατ' ελάχιστον το 95% της πωληθείσας ενέργειας κατά την τελική κατανάλωση και διαθέτουν μερίδιο της αγοράς ενέργειας άνω του 1% επί της πωληθείσας ενέργειας.
Ο στόχος εξοικονόμησης ενέργειας κατανέμεται στα Υπόχρεα Μέρη που επιλέχθηκαν ως ποσοστό της πωληθείσας ενέργειας του κάθε Υπόχρεου Μέρους στο σύνολο των πωλήσεων ενέργειας όλων των Υπόχρεων Μερών.
Η εκπλήρωση του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου δύναται να πραγματοποιηθεί με την υλοποίηση μέτρων είτε από τα Υπόχρεα Μέρη, είτε από τρίτα μέρη. Τα Υπόχρεα Μέρη αναλαμβάνουν:
- Την υποχρέωση για εκπλήρωση του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου και τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών στο πλαίσιο του Καθεστώτος
- το οικονομικό βάρος της υποχρέωσης χωρίς συμμετοχή του κράτους
- την υποχρέωση υποβολής στατιστικών δεδομένων που αφορούν τις πωλήσεις τους.
Σε περιπτώσεις που εταιρεία ενός τομέα έχει παύσει να λειτουργεί ή να δραστηριοποιείται, το ανεκπλήρωτο μέρος του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου της μεταφέρεται στην Ετήσια Κατανομή του Συνολικού Σωρευτικού Στόχου κατά το επόμενο Έτος Αναφοράς, αναδιανεμημένο στα Υπόχρεα Μέρη του αντίστοιχου κλάδου σύμφωνα με τις πωλήσεις τους.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση για εκπλήρωση του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου εταιρείες που τελούν υπό εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευση.
Ο Ετήσιος Σωρευτικός Στόχος Υπόχρεου Μέρους διατηρείται ως υποχρέωση μέχρι την εκπλήρωσή του.

Άρθρο 6
Ετήσιο Σχέδιο Συμμόρφωσης Υπόχρεων Μερών


Το Ετήσιο Σχέδιο Συμμόρφωσης αποτελεί το σχέδιο δράσης των Υπόχρεων Μερών για την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους.
Τα Υπόχρεα Μέρη υποβάλλουν Ετήσιο Σχέδιο Συμμόρφωσης το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου του Έτους Αναφοράς το οποίο αξιολογείται και οριστικοποιείται μετά από έλεγχο από τον Διαχειριστή εντός διμήνου από την υποβολή του. Τα Υπόχρεα Μέρη δύνανται να εκπληρώσουν τον Ετήσιο Σωρευτικό Στόχο τους, ή/και τα μεταφερόμενα υπόλοιπα του άρθρου 11, είτε με εξαγορά, είτε με ανταλλαγή, είτε με υλοποίηση μέτρων είτε με συνδυασμό των ανωτέρω.
Σε περίπτωση εξαγοράς Μονάδων Εξοικονόμησης Ενέργειας, πλέον του Ελάχιστου Ποσοστού Συμμόρφωσης, η Ποσότητα Εξαγοράς υπολογίζεται ως οι Μονάδες Εξοικονόμησης Ενέργειας διαιρεμένες με πλήθος των ετών από το Έτος Αναφοράς (μη συμπεριλαμβανομένου) έως και το 2020, το δε Κόστος Εξαγοράς είναι ίσο με το Κόστος Συμμόρφωσης.
Μετά την οριστικοποίηση του Ετήσιου Σχεδίου Συμμόρφωσης ο διαχειριστής ενημερώνει κάθε Υπόχρεο Μέρος αναφορικά με τις διαδικασίες ελέγχου και επαλήθευσης που θα ακολουθηθούν για κάθε μέτρο ξεχωριστά.
Το Ετήσιο Σχέδιο Συμμόρφωσης περιλαμβάνει τη δήλωση ανάληψης υποχρέωσης του Υπόχρεου Μέρους, τα μέτρα, περιγραφή τους καθώς και τεκμηρίωση όλων των τεχνικών θεμάτων σχετικών με αυτά.
Η δήλωση ανάληψης υποχρέωσης υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Υπόχρεου Μέρους.
Τα Υπόχρεα Μέρη μπορούν να τροποποιούν το υποβληθέν Ετήσιο Σχέδιο Συμμόρφωσης κατά την πορεία υλοποίησης αυτού. Ο Διαχειριστής οφείλει να ελέγχει και αξιολογεί κάθε φορά το τροποποιημένο Ετήσιο Σχέδιο Συμμόρφωσης.
Για οποιαδήποτε μεταβολή στη μορφή ή στην επωνυμία ή άλλα στοιχεία Υπόχρεου Μέρους, ενημερώνεται ο Διαχειριστής.

Άρθρο 7
Πληροφοριακό Σύστημα Υπολογισμού, Παρακολούθησης, Ελέγχου και Επαλήθευσης του Καθεστώτος


- Τα Υπόχρεα Μέρη καταχωρούν στο Πληροφοριακό Σύστημα τα μέτρα τα οποία έχουν υλοποιηθεί μέσα στο έτος αναφοράς είτε συνολικά είτε τμηματικά.
- Τα Υπόχρεα Μέρη καταχωρούν στο Πληροφοριακό Σύστημα τις ανταλλασσόμενες και μετακυλιόμενες Μονάδες Εξοικονόμησης Ενέργειας.
- Ο Διαχειριστής υλοποιεί τις απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου και επαλήθευσης μετά την καταχώριση των μέτρων στο Πληροφοριακό Σύστημα από τα Υπόχρεα Μέρη.
- Η μεθοδολογία υπολογισμού των εξοικονομήσεων από τις επιλεχθείσες παρεμβάσεις (Παράρτημα III).

Άρθρο 8
Διαδικασία Εκκαθάρισης


Η διαδικασία εκκαθάρισης διενεργείται από τον Διαχειριστή και έχει ως σκοπό τον προσδιορισμό της θέσης (πλεονάσματος ή ελλείμματος) του Υπόχρεου Μέρους και ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους από το Έτος Αναφοράς.

Άρθρο 9
Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων


Ο Διαχειριστής συντάσσει Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων, στην οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες για τα μέτρα που υλοποιήθηκαν από κάθε Υπόχρεο Μέρος για τον βαθμό επίτευξης του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου του, τις δράσεις ελέγχου που υλοποιήθηκαν καθώς και τα αποτελέσματα της Διαδικασίας Εκκαθάρισης.
Η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων υποβάλλεται από τον Διαχειριστή προς την Αρμόδια Αρχή τον Μάρτιο του επόμενου έτους από το Έτος Αναφοράς.

Άρθρο 10
Αποκλίσεις


Μετά από εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής εκδίδεται υπουργική απόφαση που περιλαμβάνει τις θετικές ή αρνητικές αποκλίσεις από την επίτευξη του στόχου για κάθε Υπόχρεο Μέρος με βάση την Έκθεση Αποτελεσμάτων.
Ως αρνητική απόκλιση Υπόχρεου Μέρους ορίζεται το μέρος του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου του το οποίο δεν έχει εκπληρωθεί, ενώ ως θετική απόκλιση ορίζεται το πλεόνασμα του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου που έχει επιτευχθεί.
Ο Διαχειριστής υπολογίζει τις αποκλίσεις από το Ετήσιο Σωρευτικό Στόχο για κάθε Υπόχρεο Μέρος και τις γνωστοποιεί με την Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων.
Μετά την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης:
α) Τα Υπόχρεα Μέρη τα οποία έχουν καλύψει το Ελάχιστο Ετήσιο Ποσοστό Συμμόρφωσης, χωρίς να έχουν καλύψει το Ετήσιο Ποσοστό Συμμόρφωσης, δύνανται να προμηθευτούν μέσω ανταλλαγής ή/και να εξαγοράσουν ή/και να μεταφέρουν τις υπολειπόμενες Μονάδες Εξοικονόμησης Ενέργειας.
β) Τα Υπόχρεα Μέρη τα οποία δεν έχουν καλύψει το Ελάχιστο Ετήσιο Ποσοστό Συμμόρφωσης υποχρεούνται να προβούν σε εξαγορά ή ανταλλαγή του υπολειπόμενου μέχρι την κάλυψη του Ελάχιστου Ετήσιου Ποσοστού Συμμόρφωσης στόχου τους. Η Ποσότητα Εξαγοράς υπολογίζεται ως οι υπολειπόμενες Μονάδες Εξοικονόμησης Ενέργειας έως την κάλυψη του Ελάχιστου Ετήσιου Ποσοστού Συμμόρφωσης διαιρεμένες με το πλήθος των ετών από το έτος έκδοσης της υπουργικής απόφασης του παρόντος άρθρου έως το 2020.
Για την εξαγορά των υπολειπόμενων Μονάδων Εξοικονόμησης Ενέργειας έως τον Ετήσιο Σωρευτικό Στόχο Υπόχρεου Μέρους, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 14.
Σε περίπτωση θετικής απόκλισης του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου Υπόχρεου Μέρους, οι πλεονάζουσες ΜΕΕ δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου επόμενου Έτους Αναφοράς ή για την κάλυψη αρνητικής απόκλισης του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου προηγούμενου Έτους Αναφοράς.

Άρθρο 11
Μεταφερόμενο Υπόλοιπο


Σε περίπτωση αρνητικής απόκλισης από τον Ετήσιο Σωρευτικό Στόχο Υπόχρεου Μέρους, η υποχρέωση δύναται να εκπληρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο (γ) της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν.4342/2015.

Άρθρο 12
Ανταλλαγή


Στην περίπτωση Ανταλλαγής, τα Υπόχρεα Μέρη δη-λώνουν στο Σχέδιο Συμμόρφωσής τους τις ανταλλασσόμενες Μονάδες Εξοικονόμησης Ενέργειας.
Οι Ανταλλασσόμενες Μονάδες Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι πιστοποιημένες από τον Διαχειριστή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Εκκαθάρισης.
Τα Υπόχρεα Μέρη προβαίνουν στη διαδικασία Ανταλλαγής, αφού γνωστοποιήσουν αμφότερα στον Διαχειριστή το ύψος των ανταλλασσόμενων Μονάδων Εξοικονόμησης Ενέργειας μέσω του Ετήσιου Σχεδίου Συμμόρφωσης.
Δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή εξαγορασμένων Μονάδων Εξοικονόμησης Ενέργειας, αλλά και η περαιτέρω ανταλλαγή Μονάδων Εξοικονόμησης Ενέργειας που προέρχονται από διαδικασία Ανταλλαγής.
Οι εμπορικοί όροι της συμφωνίας αφορούν αποκλειστικά τα συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 13
Εξαγορά


Τα Υπόχρεα Μέρη δηλώνουν τις Μονάδες Εξοικονόμησης Ενέργειας που προτίθενται να εξαγοράσουν στο Ετήσιο Σχέδιο Συμμόρφωσης.
Ο Διαχειριστής προσδιορίζει το ποσό εξαγοράς και εισηγείται στην Αρμόδια Αρχή για την έκδοση υπουργικής απόφασης, όπου θα δημοσιεύονται τα Υπόχρεα Μέρη και τα ακριβή ποσά εξαγοράς ενός εκάστου.
Η εξαγορά διενεργείται εντός 3 μηνών από την έκδοση της εν λόγω υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 14
Κόστος Εξαγοράς -Κόστος Συμμόρφωσης


1. Το Κόστος Συμμόρφωσης ορίζεται σε μισό (0,5) εκατομμύριο ευρώ ανά ktoe.
2. Στην περίπτωση του άρθρου 10.α) το Κόστος Εξαγοράς είναι ίσο με το Κόστος Συμμόρφωσης.
3. Στην περίπτωση του άρθρου 10.β) το Κόστος Εξαγοράς υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
Κ.Ε. = Κ.Σ. + [(Ε.Ε.Π.Σ. - Ε.Π.Σ.)/ Ε.Ε.Π.Σ.]* Κ.Σ., όπου
Κ.Ε.= Κόστος Εξαγοράς σε ευρώ/ktoe Κ.Σ.= Κόστος Συμμόρφωσης σε ευρώ/ktoe Ε.Π.Σ. = Ετήσιο Ποσοστό Συμμόρφωσης Ε.Ε.Π.Σ. = Ελάχιστο Ετήσιο Ποσοστό Συμμόρφωσης και εφόσον ισχύει ότι Ε.Π.Σ.<Ε.Ε.Π.Σ.
4. Το έτος 2021, ο Διαχειριστής προβαίνει σε συνολική αποτίμηση των ΜΕΕ για κάθε Υπόχρεο Μέρος.
Σε περίπτωση που:
α) Το Υπόχρεο Μέρος έχει εκπληρώσει τουλάχιστον το 75% του Συνόλου των Ετήσιων Σωρευτικών Στόχων του, το ποσό εξαγοράς υπολογίζεται ως εξής:
Ποσό Εξαγοράς = (Σύνολο Ετήσιων Σωρευτικών Στόχων - Επιτευχθείσες Μονάδες Εξοικονόμησης Ενέργειας) * 0,5 εκ. ευρώ ανά ktoe.
β) Το Υπόχρεο Μέρος έχει εκπληρώσει λιγότερο του 75% του Συνόλου των Ετήσιων Σωρευτικών Στόχων του, το ποσό εξαγοράς υπολογίζεται ως εξής: Ποσό Εξαγοράς= Σύνολο Ετήσιων Σωρευτικών Στόχων * 0,25 * 0,5 εκ. ευρώ ανά ktoe + (Σύνολο Ετήσιων Σωρευτικών Στόχων * 0,75 - Επιτευχθείσες Μονάδες Εξοικονόμησης Ενέργειας) * (2 * 0,5 εκ. ευρώ ανά ktoe).

Άρθρο 15
Στατιστικά Δεδομένα


Κάθε Υπόχρεο Μέρος υποβάλει μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους από το Έτος Αναφοράς στην Αρμόδια Αρχή συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία για τη δραστηριότητα και τους πελάτες του στο πλαίσιο της υποχρέωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του ν. 4342/2015. Τα απαιτούμενα στατιστικά στοιχεία παρουσιάζονται στο Παράρτημα IV ανά ενεργειακό προϊόν.

Άρθρο 16
Κυρώσεις


Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αναφορικά με τους Ετήσιους Σωρευτικούς Στόχους Υπόχρεου Μέρους, η Αρμόδια Αρχή εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τεκμηριωμένη έκθεση που κοινοποιεί στο Υπόχρεο Μέρος, την επιβολή προστίμου όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4342/2015 με βάση το Κόστος Συμμόρφωσης. Το Υπόχρεο Μέρος καταβάλλει το προβλεπόμενο ποσό στο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης του άρθρου 21 του ν. 4342/2015.
Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης για την υποβολή των στατιστικών δεδομένων του Άρθρου 15, το Υπόχρεο Μέρος καταβάλλει πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ στο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης σύμφωνα με την παράγραφο 2, άρθρου 14 του ν. 4342/2015.

Άρθρο 17
Λοιπές διατάξεις


1. Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του στόχου Υπόχρεου Μέρους, οι Μονάδες Εξοικονόμησης Ενέργειας που προέρχονται από την υλοποίηση τεχνικών ή/και συμπεριφορικών μέτρων σε ευάλωτα νοικοκυριά λογίζονται με συντελεστή προσαύξησης 1,4.

2. Μέχρι την έκδοση του Σχεδίου Δράσης Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Πενίας, ως ευάλωτα νοικοκυριά θεωρούνται τα νοικοκυριά που εντάσσονται σε Κοινωνικά Οικιακά Τιμολόγια (KOT).

Άρθρο 18
Καταργούμενες - Μεταβατικές διατάξεις


Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταργείται η Δ6/29826/28.12.2011 απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχειριστών δικτύων διανομής και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας για την παροχή στοιχείων τελικής ενεργειακής χρήσης» (Β' 3254).

Άρθρο 19
Δημοσίευση - Έναρξη ισχύος


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Μηχανισμός Ελέγχου και Επαλήθευσης

Ο Μηχανισμός Ελέγχου και Επαλήθευσης αποσκοπεί στον αποτελεσματικό έλεγχο και στην αξιόπιστη επαλήθευση της πραγματικής εφαρμογής των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τα οποία υλοποιούνται από τα Υπόχρεα Μέρη στο πλαίσιο εφαρμογής του Καθεστώτος.

Ο Μηχανισμός Ελέγχου και Επαλήθευσης περιλαμβάνει την εφαρμογή τριών διαφορετικών σταδίων. Στο 1ο στάδιο προβλέπεται η διενέργεια προκαταρτικών ελέγχων στο πλαίσιο των οποίων τα Υπόχρεα Μέρη πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστά για κάθε μέτρο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που έχει υλοποιηθεί συγκεκριμένα έγγραφα και στοιχεία ώστε να τεκμηριώνεται η υλοποίησή τους. Η ενημέρωση των Υπόχρεων Μερών για το είδος των απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων θα πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή μετά την υποβολή και τον έλεγχο του Ετήσιου Σχεδίου Συμμόρφωσης.

Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων μετά την υποβολή των υλοποιηθέντων μέτρων στο Σύστημα Μέτρησης, Παρακολούθησης, Ελέγχου και Επαλήθευσης. Επιπρόσθετα, ο Διαχειριστής θα ελέγχει μεταξύ άλλων την ορθότητα της μέτρησης της εξοικονομηθείσας ενέργειας και τις εκτιμούμενες τιμές, την εμφάνιση ενδεχόμενων ακραίων εκτιμήσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την ενδεχόμενη διπλομέτρηση παρεμβάσεων στο πλαίσιο των υλοποιηθέντων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Τέλος, ο Διαχειριστής θα ελέγχει τη συμμόρφωση των Υπόχρεων Μερών με το κριτήριο της σημαντικότητας και της προσθετικότητας στο πλαίσιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ.

Στο 2ο στάδιο προσδιορίζεται από τον Διαχειριστή το δείγμα στο οποίο θα εφαρμοστούν εκτενέστερες διαδικασίες ελέγχου και επαλήθευσης. Η κατάρτιση του δείγματος θα περιλαμβάνει για κάθε μέτρο ξεχωριστά α) συγκεκριμένες παρεμβάσεις οι οποίες έχουν κριθεί από τον Διαχειριστή ως μη αξιόπιστες από τα αποτελέσματα του προκαταρκτικού έλεγχου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 1ου σταδίου, β) συγκεκριμένες παρεμβάσεις οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με την κρίση του Διαχειριστή και γ) έναν στατιστικά σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων, ώστε τελικά το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό στο σύνολο κάθε υλοποιηθέντος μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Στο 3ο στάδιο για το επιλεγμένο δείγμα ο Διαχειριστής θα διενεργήσει ενδελεχείς ελέγχους για κάθε μέτρο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ξεχωριστά. Κάθε Υπόχρεο Μέρος υποχρεούται να παρέχει διευκρινήσεις και να υποβάλλει συμπληρωματικά έγγραφα και στοιχεία εφόσον ζητηθούν από τον Διαχειριστή.

Ο Διαχειριστής και οφείλει να ελέγξει την τήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υλοποιηθέντων παρεμβάσεων για κάθε μέτρο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης έτσι όπως έχουν δηλωθεί στο Σχέδιο Επίτευξης του Ετήσιου Στόχου και να επιβεβαιώσει τη διασφάλιση της δηλωθείσας ποιότητας για τα υλοποιηθέντα μέτρα.

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση και των τριών σταδίων του Μηχανισμού Ελέγχου και Επαλήθευσης ο Διαχειριστής εφαρμόζει τα αποτελέσματα του ελέγχου στο σύνολο των παρεμβάσεων κάθε υλοποιηθέντος μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, ώστε να προσδιοριστεί η επαληθευμένη εξοικονόμηση ενέργειας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Μηχανισμός Μέτρησης και Παρακολούθησης

Ο Μηχανισμός Μέτρησης και Παρακολούθησης αποσκοπεί στην αποτελεσματική μέτρηση και παρακολούθηση των υλοποιηθέντων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τα οποία υλοποιούνται από τα Υπόχρεα Μέρη στο πλαίσιο εφαρμογής του Καθεστώτος.

Οι προβλεπόμενες διαδικασίες του Μηχανισμού Μέτρησης και Παρακολούθησης θα πραγματοποιούνται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Μέτρησης και Παρακολούθησης, το οποίο θα λειτουργεί και θα συντηρεί ο Διαχειριστής.

Η υποβολή των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Μέτρησης και Παρακολούθησης.

Η μέτρηση της εξοικονομηθείσας ενέργειας από τα επιλέξιμα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης γίνεται αποκλειστικά από τους 26 τύπους υπολογισμού «από τη βάση στην κορυφή» που έχουν αναπτυχθεί από τον Διαχειριστή.

Τα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που υλοποιούν τα Υπόχρεα Μέρη πρέπει να είναι επιλέξιμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 9 του ν. 4342/2015, ενώ κάθε μέτρο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης έχει μια προκαθορισμένη διάρκεια ζωής.

Στον ιστοχώρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρατίθενται ενδεικτικοί κατάλογοι μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης για συγκεκριμένους τομείς τελικής κατανάλωσης (οικιακός, τριτογενής, βιομηχανικός και μεταφορών), ενώ για κάθε μέτρο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης παρέχεται πληροφόρηση αναφορικά με τον τύπο υπολογισμού «από τη βάση στην κορυφή» και τη διάρκεια ζωής που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

Σε περίπτωση κατά την οποία κριθεί σκόπιμη η προσθήκη νέου μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης από ένα Υπόχρεο Μέρος, πρέπει να γίνει κατάλληλο αίτημα στον Διαχειριστή συμπεριλαμβανομένης πρότασης αναφορικά με τον τύπο υπολογισμού «από τη βάση στην κορυφή» και τη διάρκεια ζωής που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Ο Διαχειριστής αξιολογεί το αίτημα και σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος δημοσιοποιεί το νέο μέτρο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης συμπεριλαμβανομένης του αντίστοιχου τύπου υπολογισμού «από τη βάση στην κορυφή» και της διάρκειας ζωής του.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2017

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο