Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-04-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1055659 ΕΞ 2017 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Μόνιμων Εκπαιδευτών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας

(Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Μόνιμων Εκπαιδευτών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 7 Απριλίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1055659 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184
Πληροφορίες: Ν.Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 210-3311291
Fax: 210-3230829
E-Mail:
Url: www.aade.gr
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Ε-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Μόνιμων Εκπαιδευτών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παρ. 4 και της υποπαραγράφου β' της παρ. 3 του άρθρου 14, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 17, των παραγράφων 2, 3 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 αυτού.

β) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

γ) Της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 (Β' 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» και ειδικότερα του άρθρου 8 και της παρ. 6 του άρθρου 70 αυτής.

δ) Της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1046680 ΕΞ 2017/27.3.2017 (Β' 1137) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και παύσης λειτουργίας του Τμήματος ΣΤ' - Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε.».

ε) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

στ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α'176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1190129 ΕΞ 2016/28.12.2016 (7Γ6ΔΗ-ΩΩΓ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, για την αξιολόγηση και επιλογή των μόνιμων εκπαιδευτών για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας»

3. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1041543 ΕΞ 2017/17.3.2017 (ΩΛΧ2Η-06Τ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την αξιολόγηση και επιλογή των Τελωνειακών Μόνιμων Εκπαιδευτών για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας»

4. Τις αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1178999 ΕΞ 2016/9.12.2016, ΔΔΑΔ Ε 1003279 ΕΞ 2017/10.1.2017, ΔΔΑΔ Ε 1031391 ΕΞ 2017/2.3.2017 και ΔΔΑΔ Ε 1019516 ΕΞ 2017/9.2.2017 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συγκρότηση της Ομάδας των Μόνιμων Εκπαιδευτών της Α.Α.Δ.Ε.

5. Τα από 28 και 31/3/2017 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με τη συγκρότηση της εν θέματι Ομάδας Μόνιμων Εκπαιδευτών.

6. Το αριθμ. Γ.Δ.Φ.Δ. 1048936 ΕΞ 2017/30.3.2017 έγγραφο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Μόνιμων Εκπαιδευτών για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας.

7. Το Πρακτικό της από 23-3-2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Μόνιμων Τελωνειακών Εκπαιδευτών, το οποίο παρελήφθη την 3/4/2017.

8. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

9. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) Ομάδα Μόνιμων Εκπαιδευτών για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας.

Β.Ι. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα και ορίζουμε τον Συντονιστή και τα μέλη αυτής, ως εξής: α) Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα Φορολογικού Αντικειμένου:

1) Νικόλαο Αντωναρόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων, ως μέλος.

2) Νικόλαο - Αντώνιο Γιανναγά, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, ως μέλος.

3) Θεοδώρα Λαζαρέτου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, ως μέλος.

4) Δημήτριο Μπέλεση, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ως μέλος.

5) Ειρήνη Μποσινάκη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), ως μέλος.

6) Γεώργιο Παπανικολάου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), ως μέλος.

7) Μαρία Στυμφαλιάδου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εισπράξεων, ως μέλος.

8) Ευαγγελία Τερζάκου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.), ως μέλος.

9) Ιωάννα Τσιντή, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εισπράξεων, ως μέλος.

10) Βασιλική Κολοβού, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.), ως μέλος.

11) Κωνσταντίνο Ζιάβρα, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), ως μέλος.

β) Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα Τελωνειακού Αντικειμένου:

Ελένη Πατούχα, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου (Δ.Η.Τ.), ως μέλος.

II. 1) Ο Συντονιστής των Μόνιμων Εκπαιδευτών για τα εκπαιδευτικά προγράμματα φορολογικού αντικειμένου θα οριστεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας και μέχρι την έναρξη λειτουργίας αυτής, χρέη Συντονιστή θα εκτελεί ο αρχαιότερος των μελών της Ομάδας για τα προγράμματα φορολογικού αντικειμένου.

2) Σε περίπτωση διεύρυνσης της Ομάδας των Μόνιμων Εκπαιδευτών, για τα εκπαιδευτικά προγράμματα Τελωνειακού Αντικειμένου, θα οριστεί με την ίδια ως άνω διαδικασία, αντίστοιχα, ο Συντονιστής των Μόνιμων Εκπαιδευτών για τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα.

3) Ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, ο Συντονιστής και τα μέλη της Ομάδας για τα προγράμματα φορολογικού αντικειμένου θα συνεργάζονται με τον Συντονιστή και τα μέλη της Ομάδας για τα προγράμματα τελωνειακού αντικειμένου και ειδικότερα όσον αφορά στον σχεδιασμό και στη διδασκαλία κοινών σε όλους του κλάδους της Α.Α.Δ.Ε. θεματικών ενοτήτων, προκειμένου να διασφαλίζεται η ενιαία και ομοιόμορφη κατάρτιση των υπαλλήλων αυτής.

Γ. Οι Συντονιστές και τα μέλη της Ομάδας Μόνιμων Εκπαιδευτών απαλλάσσονται από τα καθήκοντα που ασκούν στις υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά και απασχολούνται αποκλειστικά με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας.

Δ. Έργο της Ομάδας Μόνιμων Εκπαιδευτών είναι:

I.1) Η καθημερινή διδασκαλία των θεματικών ενοτήτων που τους ανατίθενται, τόσο στην αίθουσα, όσο και εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές της εκπαίδευσης.

2) Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης (εξειδίκευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης), τόσο στην αίθουσα, όσο και εξ αποστάσεως, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, με εκπαιδευτικές δομές άλλων υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου ή και άλλων χωρών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόσο για το ανθρώπινο δυναμικό της Α.Α.Δ.Ε., όσο και για μέλη επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της χώρας, για ιδιώτες και για υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, σε θέματα αρμοδιότητας της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον αυτό απαιτείται.

3) Η υποβολή εξαμηνιαίων εκθέσεων στις οποίες θα περιλαμβάνονται: α) απολογιστικά στοιχεία του εκπαιδευτικού τους έργου (όπως, επισήμανση δυνατών και αδύνατων σημείων, διορθωτικές παρεμβάσεις) και β) προτάσεις για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα,καθώς και για ανασχεδιασμό των ήδη υπαρχόντων.

4) Η υποστήριξη του έργου της ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε..

5) Η προετοιμασία της εισήγησης/παρουσίασης των θεματικών ενοτήτων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που θα τους ανατίθεται να υλοποιούν τόσο στην αίθουσα όσο και εξ αποστάσεως, καθώς και η επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών και μέσων, ανά θεματική ενότητα.

6) Η συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού για τις θεματικές ενότητες που τους ανατίθενται, στο πλαίσιο προγραμμάτων που διενεργούνται τόσο στην αίθουσα όσο και εξ αποστάσεως. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρακτικά παραδείγματα, ασκήσεις, βιβλιογραφικές αναφορές κ.ά. και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποτελείται αυτούσιο από νόμους, εγκυκλίους, αποφάσεις και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί εύκολα να αναζητηθεί/ανακτηθεί μέσω του διαδικτύου. Ειδικά για τα εξ αποστάσεως προγράμματα, το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή διαδραστικότητα, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τον σχεδιασμό τους.
Επισημαίνεται, ότι το εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται στο πλαίσιο εργασίας της συγκεκριμένης Ομάδας ανήκει αποκλειστικά και μόνο στην Α.Α.Δ.Ε.

7) Η προετοιμασία των γραπτών εξετάσεων για την αξιολόγηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτώνται από την εκπαίδευση και η βαθμολόγηση των εκπαιδευομένων.

Για την επίτευξη του έργου της, η Ομάδα διευκολύνεται στην πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων, καθώς και στην παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, τόσο εκπαιδευτικού περιεχομένου, όσο και εξειδικευμένης επιστημονικής θεματολογίας. Επίσης, η Ομάδα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες θα παρέχουν προς τους Συντονιστές και τα μέλη της Ομάδας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σχετικά με όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις, τις ερμηνευτικές εγκυκλίους και τις απαιτούμενες κανονιστικές αποφάσεις. Συντονιστικό ρόλο για την ανωτέρω συνεργασία θα διαδραματίζουν οι υπάλληλοι των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. που έχουν οριστεί ως σύνδεσμοι για την εκπαίδευση.

Ε. Ειδικότερα οι Συντονιστές της Ομάδας Μόνιμων Εκπαιδευτών:

1) Συνεργάζονται μεταξύ τους, συντονίζουν το έργο των μελών της Ομάδας και μεριμνούν για την ορθολογική αξιοποίηση αυτών.

2) Εισηγούνται αρμοδίως τρόπους βελτίωσης των εκπαιδευτικών δράσεων στο πλαίσιο επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων της Α.Α.Δ.Ε.

3) Επιβλέπουν και συνδράμουν στη συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού.

4) Αξιολογούν την πληρότητα και την ορθότητα του υπάρχοντος διδακτικού υλικού, σύμφωνα με τα δεδομένα που οι ίδιοι ή και τα μέλη της Ομάδας έχουν συλλέξει (απορίες εκπαιδευομένων σε δυσνόητα σημεία, πιθανά λάθη ή/και ελλείψεις στο υλικό) και εξετάζουν την αναγκαιότητα επικαιροποίησής του, σύμφωνα με τις εξελίξεις στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο, σε συνεργασία πάντα με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..

ΣΤ. 1) Για την αξιολόγηση των μελών της Ομάδας λαμβάνονται υπόψη και οι αξιολογήσεις τους από τους εκπαιδευομένους/συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματα, που αναλαμβάνουν.

2) Οι Μόνιμοι Εκπαιδευτές, για όσο χρονικό διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους βάσει της παρούσας απόφασης, αποσπώνται στο Τμήμα ΣΤ'- Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ανθρώπινου Δυναμικού, μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας, στην οποία συνεχίζεται αυτοδίκαια η απόσπασή τους.

3) Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, σε περίπτωση που για σοβαρό λόγο κρίνεται σκόπιμο, οι Συντονιστές και τα Μέλη της Ομάδας δύνανται να επιστρέφουν στην οργανική τους θέση με νεώτερη απόφασή μας. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο Συντονιστή/στές και τα μέλη της Ομάδας επιθυμούν να επιστρέψουν στην οργανική τους θέση, οφείλουν να ενημερώσουν τον Προϊστάμενο της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας, τρείς (3) μήνες πριν, καθώς και να ενημερώσουν τα λοιπά μέλη της Ομάδας και να παραδώσουν σε αυτά τα σχετικά με το αντικείμενο που έχουν αναλάβει.

Ζ. Τα μέλη της Ομάδας και οι Συντονιστές αυτής δεν λαμβάνουν καμία επιπλέον αμοιβή για την απασχόλησή τους ως Μόνιμοι Εκπαιδευτές.

Η. Η θητεία του Συντονιστή/στών και των μελών της Ομάδας των Μόνιμων Εκπαιδευτών ορίζεται μέχρι 31-12-2018, με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης ανάλογα τόσο με τις υπηρεσιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες, όσο και με την απόδοσή τους που θα προκύψει ύστερα από αξιολόγηση.

Το ανώτατο χρονικό διάστημα της θητείας του Συντονιστή/στών και των Μελών στην Ομάδα των Μόνιμων Εκπαιδευτών είναι τα έξι (6) έτη.
Οι Συντονιστές και τα μέλη που έχουν συμπληρώσει το ανώτατο διάστημα παραμονής, δύνανται να θητεύσουν ξανά, ως Μόνιμοι Εκπαιδευτές, εφόσον προηγουμένως έχουν υπηρετήσει, τουλάχιστον, δύο (2) έτη σε φορολογική και τελωνειακή υπηρεσία, ώστε να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους.

Διευκρινίζεται ότι για τους Συντονιστές και τα Μέλη της παρούσας Ομάδας που έχουν διατελέσει ως Μόνιμοι Εκπαιδευτές από το 2013, στο ανώτατο χρονικό διάστημα που δύνανται να συμμετέχουν στην Ομάδα, συνυπολογίζεται και η προηγούμενη θητεία τους.

Θ. Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται οποιαδήποτε προηγούμενη σχετική με το θέμα απόφαση.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γεώργιος ΠιτσιλήςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο