Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-04-2017 ]

Αριθμ. 681/52351/ 2017 Ανάθεση καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Eιδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014 -2020

(Ανάθεση καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Eιδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014 -2020)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 681/52351

(ΦΕΚ Β' 1232/07-04-2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2637/98 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε." και άλλες διατάξεις» (Α'200), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», (Α' 32), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α'265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου» (ΕΕ L 347, 20.12.2013, p.549), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ» (ΕΕ L 255, 28.8.2014, p.18), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2014 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια» (ΕΕ L 255 της 28.8.2014, σ. 59), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την αριθ. C (2015) 9170/11-12-2015 απόφαση της Επιτροπής «για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης» (CCI: 2014GR06RDNP001).

6. Την υπ' αριθμ. 1065/19-4-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 20142020"» (Β' 1273), όπως ισχύει.

7. Την παρ. 5.3.1 της αριθμ. 22501/29.2.2016 Εγκυκλίου οδηγιών με ΑΔΑ Ω7ΝΕ465307-61Φ για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2017 - 2019 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.

8. Την υπ' αριθμ. 141447/29.12.2016 κοινή υπουργική απόφαση «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2016, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.» 

9. Την από 24607/14-3-2017 εισήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΠΙΔ και του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ανάθεση καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε άλλους φορείς


Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) με βάση το άρθρο 7 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 907/2014 της Επιτροπής και το άρθρο 62, Κεφ. Β1 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, αναθέτει στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 μέρος των καθηκόντων του που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, για τις πληρωμές του Μέτρου 1 "Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης"» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Αντικείμενο της ανάθεσης


1. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 αναλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής βάσει της διαδικασίας Ι.6.4 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020 (ΦΕΚ 1273/Β/ 4-5-2016) και την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) των πληρωμών, για τη χρηματοδότηση των νομικών δεσμεύσεων των δικαιούχων του Μέτρου 1 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης»

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις των φορέων στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα


1. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 συνεργάζεται με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την εξειδίκευση εργαλείων και προτύπων που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους:
α) Διενεργεί τους ελέγχους που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία, σχετικά με την επιλεξιμότητα των αιτήσεων πληρωμών, τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων, καθώς και τη συμφωνία τους προς τους ενωσιακούς κανόνες πριν από την έγκριση της πληρωμής, σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, το άρθρο 48 του Κανονισμού (ΕΕ) 809/2014 και τις εθνικές κανονιστικές πράξεις που διέπουν την εφαρμογή του μέτρου του άρθρου 2.
β) Υποβάλλει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τα απαιτούμενα έγγραφα εντός των προθεσμιών και με τη μορφή που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 και τις εθνικές κανονιστικές πράξεις που διέπουν την εφαρμογή του μέτρου του άρθρου 2.
γ) Πληροφορεί τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ή στον τακτικό προϋπολογισμό των προς χρηματοδότηση πράξεων του μέτρου του άρθρου 2, καθώς και των τροποποιήσεων των πράξεων αυτών.
δ) Αποδέχεται και διευκολύνει τους ελέγχους εποπτείας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβιβάζει σε αυτόν τις εκθέσεις σχετικά με τους ελέγχους εποπτείας που διενεργούνται, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 και του παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθή τήρηση των καθηκόντων που της έχει ανατεθεί, σύμφωνα με την περίπτωση Γ.1 της παραγράφου 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 907/2014.
ε) Αποδέχεται τους ελέγχους του οργανισμού πιστοποίησης, για τον έλεγχο των λογαριασμών ως προς το αληθές, την πληρότητα και την ακρίβειά τους σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 και το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 908/2014.
στ) Εξασφαλίζει ότι όλα τα έγγραφα που τηρεί σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων που της ανατίθενται με την παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εγγράφων υπό τους όρους της ενωσιακής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, διατηρούνται με τρόπο που διασφαλίζει την πληρότητα, την εγκυρότητα και την αναγνωσιμότητά τους καθ' όλο το χρονικό διάστημα υποχρέωσης φύλαξής τους.

2. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων που ανατίθενται στον φορέα με την παρούσα απόφαση, περιγράφονται στη σύμβαση διασφάλισης επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών, που υπογράφεται μεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, σύμφωνα με την περίπτωση Γ.1(ι) της παραγράφου 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 907/2014.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ


Ο ΟΠΕΚΕΠΕ:
α) Συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και για την κατάρτιση των λογαριασμών, σύμφωνα με την περίπτωση Γ 1 (ii) της παραγράφου 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 907/2014.
β) Παρακολουθεί την εκτέλεση των καθηκόντων που έχει ανατεθεί σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και
πραγματοποιεί ελέγχους εποπτείας στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, ώστε να βεβαιώνεται ότι αυτά εκτελούνται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και σε συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες.
γ) Παρέχει στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 πρόσβαση σε εφαρμογές λογισμικού και πληροφοριακά συστήματα για την απρόσκοπτη υλοποίηση των καθηκόντων που τους αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2017

Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο