Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-04-2017 ]

Αριθμ. 9687/Δ9.3001 Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Φ.Κ.Α.

(Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Φ.Κ.Α.)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 9687/Δ9.3001

(ΦΕΚ Β' 1218/6-4-2017)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5, της περ. δ της παρ. 4 του άρθρου 34 και της περ. γ της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για τη κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις».

2. Το με αριθμ. πρωτ. 307827/1.3.2017 έγγραφο του Ε.Φ.Κ.Α. με το οποίο διαβιβάστηκε η πρόταση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α..

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Η αριθμ. πρωτ. οικ.54051/Δ9.14200/22.11.2016 (Β΄ 3801) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 44549/ Δ9.12193 από 8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» όπως ισχύει.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Διαχείρισης Υποδομών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Δ/νσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Συντήρησης της Δ/νσης Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών, της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Φ.Κ.Α. ως κατωτέρω:

1. Στο τμήμα Διαχείρισης Υποδομών Περιφερειακών Υπηρεσιών αντικαθίστανται οι υποπεριπτώσεις αα και εε των αρμοδιοτήτων ως εξής:

αα. Ο προσδιορισμός των αναγκών, η μεταφορά, η εγκατάσταση, η συντήρηση και η υποστήριξη της λειτουργίας του περιφερειακού εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών (προσωπικοί υπολογιστές, εκτυπωτές κ.λπ.).

εε. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης στις περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. για την απρόσκοπτη λειτουργία των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών (προσωπικοί υπολογιστές, εκτυπωτές κ.λπ.).

2. Στο Τμήμα Συντήρησης προστίθενται στις αρμοδιότητες, οι υποπεριπτώσεις ζζ και ηη ως εξής:

ζζ. Ο προσδιορισμός των αναγκών, η μέριμνα για την μεταφορά, την εγκατάσταση, την συντήρηση και την υποστήριξη της λειτουργίας του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και αυτοματισμού γραφείου (τηλεφωνικό κέντρο, τηλέφωνα, τηλεφωνικές γραμμές πλην IP, φωτοτυπικά, fax, συστήματα προτεραιότητας κ.λπ.).

ηη. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης στις περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. για την απρόσκοπτη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και του εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας και αυτοματισμού γραφείου (τηλεφωνικό κέντρο, τηλέφωνα, τηλεφωνικές γραμμές πλην IP, φωτοτυπικά, fax, συστήματα προτεραιότητας κ.λπ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 22 Μαρτίου 2017

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο