Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-04-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: 637/29866/ 2017 Επιστροφή Ταμειακών Διευκολύνσεων/ προκαταβολών που δόθηκαν από το 1/1/2004 μέχρι 31/12/2015 από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς σε αγρότες δικαιούχους επιδοτήσεων/αποζημιώσεων οι οποίοι δεν έκαναν χρήση των ταμειακών διευκολύνσεων

(Επιστροφή Ταμειακών Διευκολύνσεων/ προκαταβολών που δόθηκαν από το 1/1/2004 μέχρι 31/12/2015 από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς σε αγρότες δικαιούχους επιδοτήσεων/αποζημιώσεων οι οποίοι δεν έκαναν χρήση των ταμειακών διευκολύνσεων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 15/03/2017
Α. Π.: 637/29866

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Μενάνδρου 22 Τ.Θ. 1091 - Τ.Κ. 10552 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Τηλ.: 210-2125160

Θέμα: «Επιστροφή Ταμειακών Διευκολύνσεων/ προκαταβολών που δόθηκαν από το 1/1/2004 μέχρι 31/12/2015 από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς σε αγρότες δικαιούχους επιδοτήσεων/αποζημιώσεων οι οποίοι δεν έκαναν χρήση των ταμειακών διευκολύνσεων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).

2. Τις Συμβάσεις και τις Πρόσθετες Πράξεις που υπεγράφησαν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. κατά την χρονική περίοδο 1/1/2004 μέχρι την 31/12/2009. Ειδικότερα τις Συμβάσεις : (1) ΦΕΚ. 125 Α', 8/7/2004. (2) ΦΕΚ 191 Α', 15/10/2004. (3) ΦΕΚ. 295 Α', 2/12/2005. (4) ΦΕΚ. 123 Α', 16/6/2006, (5) ΦΕΚ 279 Α', 28/12/2006, (6) ΦΕΚ 212 Α', 5/9/2007, (7) ΦΕΚ 252 Α', 13/11/2007, (8) ΦΕΚ 280 Α', 20/12/2007, (9) ΦΕΚ 234 Α', 24/11/2008, (10) ΦΕΚ. 238 Α', 31/12/2009.

3. Το από 27/6/2016 (ηλεκτρονικό) έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την άμεση διακοπή καταβολής πάσης μορφής ταμειακών διευκολύνσεων / προκαταβολών από την Τράπεζα Πειραιώς προς δικαιούχους ενισχύσεων / αποζημιώσεων παρελθόντων ετών και ειδικότερα για τις καταβληθείσες κατά την χρονική περίοδο 1/1/2004 μέχρι την 31/12/2015.

4. Το γεγονός ότι οι ταμειακές διευκολύνσεις / προκαταβολές που χορηγήθηκαν σε αγρότες δικαιούχους επιδοτήσεων σε εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), έναντι οριστικών επιδοτήσεων κατά το χρονικό διάστημα 2004-2015, ή / και προκαταβολές που χορηγήθηκαν σε αγρότες δικαιούχους έναντι αποζημιώσεων, οι οποίες πιστώθηκαν, είτε σε τηρούμενο για το σκοπό αυτό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, είτε είναι μέχρι σήμερα δεσμευμένες σε λογαριασμούς των προσωρινών δικαιούχων τους που τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς και οι οποίες δεν αναλήφθηκαν από τους υπό αίρεση δικαιούχους διότι δεν τήρησαν τον όρο υποβολής υπεύθυνης δήλωσης-εξουσιοδότησης για τον μελλοντικό συμψηφισμό των προκαταβολών αυτών με τα ποσά των οριστικών επιδοτήσεων / αποζημιώσεων.

5. Το γεγονός ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο δόθηκε η δυνατότητα ταμειακών διευκολύνσεων / προκαταβολών προς αγρότες δικαιούχους ενισχύσεων / αποζημιώσεων παρελθόντων ετών και τα αδιάθετα υπόλοιπα παραμένουν δεσμευμένα στους λογαριασμούς των δυνητικών δικαιούχων επί πολλά έτη.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται έσοδο υπέρ του τακτικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των εννέα (9) εκατ. ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

1. Από τη δημοσίευση της παρούσας την άμεση επανείσπραξη από την Τράπεζα Πειραιώς και απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο όλων των εφάπαξ ταμειακών εξυπηρετήσεων / προκαταβολών, που πιστώθηκαν σε λογαριασμούς δικαιούχων-κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παραμένουν δεσμευμένες στους λογαριασμούς των υπό αίρεση δικαιούχων τους, δυνάμει των οριζόμενων στις από 4/6/2004, 8/10/2004, 30/11/2004, 25/11/2005, 30/5/2006, 30/11/2006, 29/8/2007, 31/10/2007, 6/12/2007, 23/10/2008, 18/12/2009 Συμβάσεις μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 125/A/8.7.2004, ΦΕΚ 191/A/15.10.2004, ΦΕΚ 254/Α/14.12.2004, ΦΕΚ 295/A/2.12.2005, ΦΕΚ 123/A/16.6.2006,ΦΕΚ 279/A/28.12.2006, ΦΕΚ 212/A/5.9.2007,ΦΕΚ 252/A/13.11.2007,ΦΕΚ 280/A/20.12.2007, ΦΕΚ 234/A/24.11.2008, ΦΕΚ 238/A/31. 12.2009 αντίστοιχα).

2. Η επανείσπραξη και απόδοση των ποσών της προηγουμένης παραγράφου αφορά καταβολές της χρονικής περιόδου από 1/1/2004 μέχρι και την 31/12/2015.

Άρθρο 2

1. Το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στην Τράπεζα Πειραιώς να προβεί στην επανείσπραξη των δεσμευμένων προκαταβολών με χρέωση των λογαριασμών τρίτων στους οποίους πιστώθηκαν υπό αίρεση ποσά ενισχύσεων σε εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ή/και προκαταβολών έναντι αποζημιώσεων και οι οποίες τελικά δεν πληρώθηκαν και παραμένουν δεσμευμένες.

2. Οριστικός δικαιούχος των δεσμευμένων αδιάθετων ταμειακών διευκολύνσεων/προκαταβολών καθώς και κάθε άλλου ποσού που δεν καταβλήθηκαν στους υπό αίρεση δικαιούχους τους έως τη δημοσίευση της παρούσας για οποιοδήποτε λόγο είναι το Ελληνικό Δημόσιο.

3. Αρμόδιο όργανο για την διευθέτηση των ανωτέρω διαδικασιών ορίζουμε τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την υπογραφή της.

Αθήνα, 15/03/2017

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο