Σχόλια

Όπως συμπληρώθηκε με την ΠΡΠ 4156190318/19.3.2018.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-04-2017 ]

Αριθμ. ΠΡΠ 3132220317/ 2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, με παράλληλη άσκηση, σε Προϊστάμενους Υπηρεσιακών Μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π.

(Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, με παράλληλη άσκηση, σε Προϊστάμενους Υπηρεσιακών Μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΠΡΠ3132220317

(ΦΕΚ Β' 1196/5-4-2017)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 (Α’ 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α’14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του ν. 4141/2013 (Α’81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4170/2013 (Α’163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4209/2013 (Α’ 253) και τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4255/2014 (Α’ 89) και τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4261/2014 (Α’ 107), και συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α’ 220), όπως ισχύει,

2. την παράγραφο 4δ, του άρθρου 2, του ν. 3051/2002 (Α’ 220), με την οποία προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής είναι ο διοικητικός προϊστάμενος του προσωπικού της,

3. τις διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α’ 94) περί δαπανών μετακινούμενων εντός και εκτός της επικράτειας, στο πεδίο εφαρμογής του οποίου υπάγονται οι μετακινούμενοι στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, για εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας, για συμμετοχή σε ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια, κ.λπ. σε συνδυασμό με τη με αριθμό 51/4/2/26.4.2013 (Β’1330) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ρύθμιση των θεμάτων που περιλαμβάνονται τον Κανονισμό Κίνησης της Ε.Ε.Ε.Π.»,

4. τη με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τη με αριθμό 2/63389/0004/21.07.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 397) όμοια, με τίτλο: «Διορισμός Προέδρου και δύο μελών και ανανέωση της θητείας των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων»,

5. τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β’2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

6. τη με αριθμό 218/2/22.9.2016 (Β’ 3404) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» και ειδικότερα την παράγραφο 4.2.4 του άρθρου 4 αυτής, με την οποία προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. είναι ο διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού της και εκδίδει τις ατομικές πράξεις που το αφορούν, καθώς και την παράγραφο 4.3 του άρθρου 4 αυτής, με την οποία μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του, περιλαμβανομένων και όσων μεταβιβάσθηκαν σε αυτόν από την Ε.Ε.Ε.Π, στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιακών Μονάδων και το προσωπικό της, με παράλληλη ή μη, άσκησή τους,

7. τη με αριθμό 108/3/06.06.2014 (Β’ 1786) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικών με τη με αριθμό 107/5/30.05.2014 (Β’ 1637) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο “Πιστοποίηση Τεχνικών Ηλεκτρονικών Τεχνικών – Ψυχαγωγικών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων και Τεχνικών Τυχερών Παιγνίων”»,

8. τη με αριθμό 115/10/11.7.2014 (Β’ 2017) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικών με θέματα διεξαγωγής και ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα και την κατάρτιση των σχετικών Μητρώων»,

9. τη με αριθμό 117/5/23.7.2014 (Β’ 2128) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π, με παράλληλη άσκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του ν.4141/2013 (Α’ 81), όπως ισχύει»,

10. τη με αριθμό 124/3/29.09.2014 (Β’ 2898) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικών με θέματα διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT»,

11. τη με αριθμό 88/3/27.12.2014 (Β’ 130/27.01.2014) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π.»,

12. τη με αριθμό 144/3β/13−2−2015 (Β’403) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Μεταβίβαση στον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του ν.4141/2013 (Α’ 81), των σχετικών με την κατάρτιση και τήρηση του ειδικού Μητρώου της παραγράφου 3 του άρθρου 52Α του ν. 4002/2011 (Α’180) όπως ισχύει, αρμοδιοτήτων»,

13. τη με αριθμό 93/5/28.1.2014 (Β’354) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικών με τη διάταξη του άρθρου 53 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) περί των Γενικών Αρχών και Κανόνων Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων»,

14. τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΡΠ4655100714/ 10.07.2014 (Β’2032) απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, με παράλληλη άσκηση, σε Προϊστάμενους Υπηρεσιακών Μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π.»,

15. τη με αριθμό ΠΡΠ7487311014/31.10.2014 (Β’3068) απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Μεταβίβαση, με παράλληλη άσκηση, αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., σχετικών με θέματα διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ρύθμισης και Κοινωνικής Ευθύνης»,

16. τη με αριθμό ΠΡΠ7488311014/31.10.2014 (Β’3068) απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Μεταβίβαση, με παράλληλη άσκηση, αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., σχετικών με θέματα διεξαγωγής και ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ρύθμισης και Κοινωνικής Ευθύνης»,

17. τη με αριθμό ΠΡΠ7989121114/12.11.2014 (Β’3146) απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Μεταβίβαση, με παράλληλη άσκηση, αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π, σχετικών με θέματα Αδειών Καταλληλόλητας των άρθρων 23 και 27 της με αριθμό Τ/6736/2003 (Β’929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τον τίτλο “Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο”, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ρύθμισης και Κοινωνικής Ευθύνης»,

18. τη με αριθμό ΠΡΠ9707020915/02.09.2015 (Β’1924) απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Μεταβίβαση, με παράλληλη άσκηση, αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., σχετικών με την κατάρτιση και τήρηση του ειδικού μητρώου της παραγράφου 3 του άρθρου 52Α του ν. 4002/2011 (Α’180) όπως ισχύει, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ρύθμισης και Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του ν.4141/2013 (Α’ 81) όπως ισχύει»,

19. τη με αριθμό ΠΡΠ10467271016/27.10.2016 απόφαση του Πρόεδρου της Ε.Ε.Ε.Π.,ως ισχύει, με την οποία τοποθετήθηκε το υπηρετούν προσωπικό στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Αρχής,

20. τη με αριθμό ΠΡΠ10473271016/27.10.2016 απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα των θέσεων ευθύνης των Υπηρεσιακών Μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π. σε υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αρχή,

21. την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων με σκοπό την ταχεία διεκπεραίωση του υπηρεσιακού έργου της Αρχής, καθώς και την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της,

22. το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2017 της Ε.Ε.Ε.Π.,

αποφασίζουμε:

I. Μεταβιβάζονται στους κατωτέρω αναφερομένους Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π., με παράλληλη άσκηση από τον Πρόεδρό της, οι παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:

1. Στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιακών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης της Ε.Ε.Ε.Π. η αρμοδιότητα να υπογράφουν με τελική υπογραφή:

1.1. Την κάθε είδους υπηρεσιακή αλληλογραφία, σχετικά με θέματα που αφορούν ερωτήματα, παράπονα και καταγγελίες των διοικουμένων σε σχέση με τα θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσιακής Μονάδας τους.

1.2. Την κάθε είδους υπηρεσιακή αλληλογραφία με τους διοικουμένους, σχετικά με τη συμπλήρωση ή διόρθωση δικαιολογητικών ή λοιπών στοιχείων που συνοδεύουν αιτήσεις τους ή που περιλαμβάνονται σε φακέλους υποθέσεών τους.

1.3. Την κάθε είδους υπηρεσιακή αλληλογραφία με τους διοικουμένους, με περιεχόμενο τη χορήγηση στοιχείων σχετικών με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσιακής Μονάδας της οποίας προΐστανται.

1.4. Την κάθε είδους υπηρεσιακή αλληλογραφία με υπηρεσίες και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου με περιεχόμενο τη χορήγηση στοιχείων σχετικών με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσιακής Μονάδας της οποίας προΐστανται.

1.5. Τα έγγραφα διαβίβασης αποφάσεων των οργάνων της Ε.Ε.Ε.Π. προς τους ενδιαφερομένους, τις υπηρεσίες και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου.

1.6. Τη θέση εγγράφων στο αρχείο.

1.7. Την έκδοση ακριβών αντιγράφων από τα σχέδια εξερχομένων εγγράφων που παράγονται από τις καθ' ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων της Αρχής.

2. Στον Προϊστάμενο της Γραμματείας της Ε.Ε.Ε.Π. η αρμοδιότητα να υπογράφει με τελική υπογραφή:

2.1. Τα έγγραφα διαβίβασης αποφάσεων των οργάνων της Ε.Ε.Ε.Π. προς το Εθνικό Τυπογραφείο.

3. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων η αρμοδιότητα να υπογράφει με τελική υπογραφή:

3.1. Την απόφαση για την εκτέλεση προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών και την έγκριση κάθε είδους δαπανών ύψους έως πέντε χιλιάδων (5.000€) ευρώ, πλέον ΦΠΑ ανά απόφασή του και ανά κατηγορία δαπάνης και την υπογραφή όλων των προβλεπομένων σχετικών εγγράφων και συμβάσεων.

3.2. Την έγκριση εκτέλεσης όλων των πληρωμών των δαπανών της Ε.Ε.Ε.Π. και την υπογραφή όλων των προβλεπομένων εγγράφων, ενταλμάτων και δηλώσεων απόδοσης φόρων και κρατήσεων, καθώς και την τελική έγκριση εκτέλεσης με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής τραπεζικής απεριορίστου ύψους (web banking), εκτός της υπογραφής τραπεζικών επιταγών.

3.3. Την έγκριση χορήγησης κάθε είδους αδειών στο προσωπικό που υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π., εκτός των Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης και του προσωπικού που υπηρετεί στο Γραφείου Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. και στη Γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Π.

3.4. Την έκδοση κάθε είδους ατομικών βεβαιώσεων, μετά από αίτημα του προσωπικού που υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π., σχετικά με στοιχεία που προκύπτουν από τους υπηρεσιακούς φακέλους.

3.5. Την έκδοση κάθε είδους ατομικών βεβαιώσεων αποδοχών και αποζημιώσεων.

3.6. Την κάθε είδους υπηρεσιακή αλληλογραφία με τις υπηρεσίες και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, για θέματα που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό.

3.7. Την κάθε είδους υπηρεσιακή αλληλογραφία με τους εκμισθωτές κτηρίων, τα οποία έχει μισθώσει η Ε.Ε.Ε.Π.

3.8. Τη χορήγηση βεβαιώσεων στους συνεργαζόμενους με την Ε.Ε.Ε.Π. προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών.

4. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης η αρμοδιότητα για:

4.1. Τη διαπίστωση της πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων εγγραφής στο Μητρώο Τεχνικών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων.

4.2. Την έκδοση της απόφασης πιστοποίησης των Τεχνικών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων.

4.3. Την έκδοση και χορήγηση της βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Τεχνικών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων.

4.4. Σχετικά με τις με αριθμό 115/2/11.07.2014 (Β’2041), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε με τη με αριθμό 225/2/25.10.2016 (Β’ 3528) όμοια, και 115/3/11.7.2014 (Β’ 2042) ως ισχύει, αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π.

4.4.1. Τη διαπίστωση της πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων αδειοδότησης, πιστοποίησης και εγγραφής στο Μητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., των Κατασκευαστών, των Εισαγωγέων, των Παιγνίων, των Παιγνιομηχανημάτων και των Καταστημάτων διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.

4.4.2. Την έγκριση ή απόρριψη της χορήγησης των πιστοποιήσεων των Κατασκευαστών, των Εισαγωγέων, των Παιγνίων, των Παιγνιομηχανημάτων και των Καταστημάτων διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

4.4.3. Την έκδοση και χορήγηση των, κατά περίπτωση προβλεπόμενων, σημάτων.

4.4.4. Τον ορισμό της μορφής, του τύπου και του περιεχομένου των κατά περίπτωση προβλεπόμενων σημάτων πιστοποίησης.

4.4.5. Την έκδοση και χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., των Κατασκευαστών, των Εισαγωγέων, των Παιγνίων, των Παιγνιομηχανημάτων και των Καταστημάτων διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.

4.4.6. Τη σύνταξη και δημοσίευση οδηγιών και απαντήσεων επί ερωτήσεων του κοινού, σχετικών με τα θέματα διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, και της κατάρτισης των σχετικών Μητρώων, οι οποίες θα αναρτώνται στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π. με τη μορφή «απαντήσεων επί συχνών ερωτημάτων» (frequently asked questions, FAQs).

4.5. Σχετικά με τη με αριθμό 115/4Β/11.7.2014 (Β’2035) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., όπως αντικαταστάθηκε από τη με αριθμό 130/2/18.11.2014 (Β’ 3225) όμοια:

4.5.1. Τη διαπίστωση της πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων αδειοδότησης, πιστοποίησης και εγγραφής στο Μητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., των Φορέων Εκμετάλλευσης, των Παιγνίων, των Παιγνιομηχανημάτων και των Καταστημάτων διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.

4.5.2. Την έγκριση ή απόρριψη της αδειοδότησης και χορήγησης των πιστοποιήσεων των Φορέων Εκμετάλλευσης, των Παιγνίων, των Παιγνιομηχανημάτων και των Καταστημάτων διεξαγωγής των Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

4.5.3. Την έκδοση και χορήγηση των, κατά περίπτωση προβλεπόμενων, σημάτων.

4.5.4. Τον ορισμό της μορφής, του τύπου και του περιεχομένου των κατά περίπτωση προβλεπόμενων σημάτων.

4.5.5. Την έκδοση και χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., των Φορέων Εκμετάλλευσης, των Παιγνίων, των Παιγνιομηχανημάτων και των Καταστημάτων διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων.

4.5.6. Τη σύνταξη και δημοσίευση οδηγιών και απαντήσεων επί ερωτήσεων του κοινού, σχετικών με τα θέματα διεξαγωγής και ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, και της κατάρτισης των σχετικών Μητρώων, οι οποίες θα αναρτώνται στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π. με τη μορφή «απαντήσεων επί συχνών ερωτημάτων» (frequently asked questions, FAQs).

4.6. Σχετικά με θέματα Αδειών Καταλληλότητας των άρθρων 23 και 27 της με αριθμό Τ/6736/2003 (Β΄ 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τον τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο»:

4.6.1. Τη διαπίστωση της πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για την έγκριση χορήγησης ή/και απόρριψη των Αδειών Καταλληλότητας Κατασκευαστή, Προμηθευτή, Συντηρητή και Τεχνικών Μέσων και Υλικών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων για καζίνο, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 23 του Κανονισμού.

4.6.2. Την έγκριση χορήγησης, την απόρριψη ή την τροποποίηση των παραπάνω Αδειών Καταλληλότητας, καθώς και του καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της, κατά περίπτωση, αίτησης για τη χορήγηση άδειας καταλληλότητας, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 23 του Κανονισμού.

4.6.3. Την ευθύνη του ελέγχου και της εποπτείας της τήρησης του Αναλυτικού Μητρώου των Αποφάσεων για τη χορήγηση των παραπάνω Αδειών Καταλληλότητας, καθώς και του Αρχείου, στο οποίο φυλάσσεται ο πλήρης φάκελος με τα σχετικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης που υποστηρίζει κάθε σχετική απόφαση, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 23 του Κανονισμού.

4.6.4. Την υπογραφή του ειδικού Δελτίου Καταλληλότητας των Συντηρητών Τεχνικών Μέσων και Υλικών Διεξαγωγής Τυχερών Παιχνιδιών σε Καζίνο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 27 του Κανονισμού.

4.7. Σχετικά με την κατάρτιση και τήρηση του ειδικού μητρώου της παραγράφου 3 του άρθρου 52Α του Ν. 4002/2011 (Α’ 180) όπως ισχύει:

4.7.1. Τη διαπίστωση της πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για την εγγραφή στο ειδικό μητρώο της παραγράφου 3 του άρθρου 52Α του Ν. 4002/2011 (Α’ 180) όπως ισχύει,

4.7.2. Την έγκριση ή απόρριψη αίτησης εγγραφής στο ειδικό μητρώο,

4.7.3. Την έκδοση και χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο ειδικό μητρώο,

4.7.4. Την εποπτεία και τον έλεγχο της τήρησης του ειδικού μητρώου και του αρχείου όπου φυλάσσεται ο πλήρης φάκελος των εγγράφων που συνοδεύουν κάθε αίτηση,

4.7.5. Τη σύνταξη και δημοσίευση οδηγιών και απαντήσεων επί ερωτήσεων του κοινού, σχετικών με τα θέματα του ειδικού μητρώου.

4.8. Σχετικά με θέματα της διάταξης του άρθρου 53 του ν.4002/2011 (Α’ 180) περί των Γενικών Αρχών και Κανόνων Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων.

4.8.1. Τη διαπίστωση της πληρότητας των δηλώσεων αποδοχής των Γενικών Αρχών και Κανόνων Διεξαγωγής που υποβάλλονται από τους παρόχους τυχερών παιγνίων μέσω ραδιοτηλεοπτικών και άλλων τηλεπικοινωνιακών μέσων και τη δημοσίευση στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π. των στοιχείων που προβλέπονται στις Γενικές Αρχές και τους Κανόνες Διεξαγωγής.

4.8.2. Τη χορήγηση απαντήσεων επί ερωτήσεων των παρόχων και γενικά του κοινού, σχετικών με τις Γενικές Αρχές και τους Κανόνες Διεξαγωγής και την υποβολή Δηλώσεων Αποδοχής, οι οποίες θα αναρτώνται στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π. με τη μορφή «απαντήσεων επί συχνών ερωτημάτων» (frequently asked questions, FAQs).

4.9. Σχετικά με θέματα της περίπτωσης γ, της παραγράφου 3, του άρθρου 28, καθώς και του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β, της παραγράφου 1 του άρθρου 51, του ν. 4002/2011 (Α’180), όπως ισχύει:

4.9.1. Τον έλεγχο και χαρακτηρισμό, ως τυχερών ή μη, των παιγνίων που διεξάγονται με ραδιοτηλεοπτικά και κάθε είδους τηλεπικοινωνιακά μέσα και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

4.9.2. Τον έλεγχο και χαρακτηρισμό ως τεχνικών-ψυχαγωγικών ή μη, κάθε είδους παιγνίου, που διεξάγεται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, μετά από αίτηση ή αυτεπάγγελτα και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

5. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Κεντρικού Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης η αρμοδιότητα για:

5.1. Το χαρακτηρισμό και την κατανομή, ανά Υπηρεσιακή Μονάδα, των εισερχομένων στο κεντρικό πρωτόκολλο της Ε.Ε.Ε.Π. εγγράφων,

5.2. Την έκδοση ακριβών αντιγράφων από τα σχέδια κάθε είδους εξερχομένων εγγράφων της Αρχής, που τηρεί στο αρχείο το Τμήμα,

5.3. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής πολιτών, καθώς και την επικύρωση φωτοαντιγράφων δημοσίων εγγράφων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

II. Από εκδόσεως της παρούσης παύει η ισχύς των με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΡΠ4655100714/10.07.2014 (Β’ 2032), ΠΡΠ7487311014/31.10.2014 (Β’ 3068), ΠΡΠ7488311014/31.10.2014 (Β’3068) ΠΡΠ7989121114/ 12.11.2014 (Β’3146) και ΠΡΠ9707020915/02.09.2015 (Β’ 1924) αποφάσεων του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 22 Μαρτίου 2017

Ο Πρόεδρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο