Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-04-2017 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 3493/37001/ 2017 Καθορισμός αποζημιώσεων των ανταποκριτών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)

(Καθορισμός αποζημιώσεων των ανταποκριτών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 3493/37001

(ΦΕΚ Β’ 1189/04.04.2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
α) Της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), όπως ισχύει.
β) Του άρθρου 40 του ν. 849/1978, «Περί παροχής κινήτρων για την ενίσχυση της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α΄ 232), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993, «Αύξηση συντάξεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 57).
γ) Της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 1790/1988, «Οργάνωση και λειτουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 134), όπως αντικαταστάθηκε με την 5 του άρθρου 53 του ν. 2538/1997, «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 242).
δ) Των άρθρων 7 και 16 του ν. 3877/2010, «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α΄ 160), όπως ισχύουν.
ε) Των άρθρων 20, 24 66, 67, 68 και 77 του ν. 4270/2014, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/ 2005 (Α 98).
ζ) Του π.δ. 80/2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

2. Την αριθμ. Υ 29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

3. Την αριθμ. 281245/8-4-2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β΄628).

4. Την αριθμ. 619/146296/29-12-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β΄4562).

5. Τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛΓΑ, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 157502/27-7-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 1668), όπως ισχύει.

6. Τον Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού κεφαλαίου του ΕΛΓΑ, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 157501/27-7-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄1669), όπως ισχύει.

7. Την αριθμ. 4/19-1-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)-ΝΠΙΔ, σχετικά με τον καθορισμό αποζημιώσεων των ανταποκριτών του ΕΛΓΑ.

8. Την αριθμ. 49/16980/24-2-2017 (ορθή επανάληψη) εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις.

9. Την αριθμ. 20089/103038/26-8-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩ5Β-ΡΒΩ) υπουργική απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης.

10. Την αριθμ. 710/19-1-2017 (ΑΔΑ:64ΡΨ46ΨΧΞ5-ΗΤΨ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΕΛΓΑ.

11. Την αριθμ. 739/19-1-2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΕΛΓΑ.

12. Το γεγονός ότι: α) ο καθορισμός του μηνιαίου ορίου σε 1.200,00 ευρώ κρίνεται αναγκαίος γιατί η υιοθέτηση του περιορισμού του μηνιαίου ορίου αποζημίωσης των 200,00 ευρώ θα οδηγήσει σε αδυναμία υλοποίησης του έργου των ανταποκριτών σε περίπτωση επέλευσης μεγάλων ζημιών στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που οφείλονται σε απρόβλεπτα σε έκταση και ένταση καιρικά φαινόμενα, δεδομένου των συγκεκριμένων χρονικών ορίων που θέτουν οι  Κανονισμοί Ασφάλισης του ΕΛΓΑ για την υποβολή δηλώσεων ζημιάς - αιτήσεων κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, από τους ζημιωθέντες παραγωγούς και β) από τις διατάξεις της απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 900.000,00 ευρώ για το έτος 2017 και 1.000.000,00 ευρώ για καθένα από τα επόμενα έτη, η οποία για το έτος 2017 θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 61.01.040 του προϋπολογισμού του ΕΛΓΑ έτους 2017, για δε τη δαπάνη των επόμενων ετών θα εγγραφούν σχετικές πιστώσεις στους προϋπολογισμούς του ΕΛΓΑ για τα έτη αυτά,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αποζημιώσεις


Καθορίζουμε τις αποζημιώσεις των ανταποκριτών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), ως εξής:

1. Στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ καταβάλλονται οι κάτωθι αποζημιώσεις:
α) Αποζημίωση για δηλώσεις ζημιάς Φυτικής Παραγωγής: 4,00 ευρώ για κάθε δήλωση ζημιάς.
β) Αποζημίωση για δηλώσεις ζημιάς Ζωικού Κεφαλαίου: 4,00 ευρώ για κάθε δήλωση ζημιάς.
γ) Αποζημίωση για προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων: 8,00 ευρώ για κάθε πλήρη φάκελο-αίτηση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης.

2. Το συνολικό μηνιαίο όριο των αποζημιώσεων της παρ. 1 καθορίζεται μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ το μήνα, αλλά όχι πέραν του ποσού των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ το έτος.

3. Οι ανωτέρω αποζημιώσεις θα καταβάλλονται στους δικαιούχους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ δύο φορές το χρόνο, με βάση τον αριθμό δηλώσεων ζημιάς-αιτήσεων οικονομικών ενισχύσεων που έχουν διεκπεραιώσει το προηγούμενο εξάμηνο.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα έτος πριν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο