Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Β 1100458 ΕΞ 2017/27.6.2017.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-03-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ. Β. 1049724 ΕΞ 2017 Ορισμός μελών του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.

(Ορισμός μελών του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ. Β. 1049724ΕΞ2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο:210-3311291
Fax:210-3230829
E-Mail:[email protected]
Url: www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.».


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 (Α' 141) «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας..............και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37ΕΚ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4446/2016 (Α' 240 ) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» και της υποπαραγράφου α' της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
β) Του Κεφαλαίου Α «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παρ. 4 του άρθρου 14, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 17, των παραγράφων 2, 3 και 7 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 αυτού.
γ) Της αριθ.Υ209/2-12-2016 (Β'3920) απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση επιτροπής επιχειρησιακού σχεδιασμού με τίτλο «Επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.».
δ) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
ε) Της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 (Β' 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ζ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύουν.

2. Το από 17 /11/2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) περί υπόδειξης του Προέδρου στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο.

3. Την αριθ. ΔΔΑΔ Β 1007585ΕΞ2017/17-1-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων « Απόσπαση υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων».

4. Τα από 28/3/2017 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Β' της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε, με τα οποία μας διαβιβάστηκαν οι εξής κοινές αποφάσεις απόσπασης υπαλλήλων:
α.) αριθ. ΔΔΑΔ Β 1045918ΕΞ2017/30-1-2017 κοινή απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών « Απόσπαση Αστυνόμου Β' στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων».
β) αριθ. ΔΔΑΔ Β 1045916ΕΞ2017/7-2-2017 κοινή απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Απόσπαση Αξιωματικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων».
γ) Την αριθ. ΔΔΑΔ Β 1045917ΕΞ2017/2-3-2017 κοινή απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Απόσπαση υπαλλήλου στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων».
δ) Την αριθ. ΔΔΑΔ Β 1047458ΕΞ2017/28-3-2017 κοινή απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Υπουργού Οικονομικών «Απόσπαση Υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων».
ε)Την αριθ. ΔΔΑΔ Β 1047571ΕΞ2017/28-3-2017 κοινή απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς «Τοποθέτηση Αστυνομικού Διευθυντή στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.)».

6. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

8. Την ανάγκη υλοποίησης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 (Α'141)», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4446/2016 (Α'240 ).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τα μέλη του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.), για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., το οποίο συστάθηκε και συγκροτήθηκε στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και στη συνέχεια μεταφέρθηκε και αποτελεί συλλογικό όργανο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την υποπαράγραφο α' της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α' 94), ως εξής:

1. Θεόδωρο Αδαμόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών Προϊστάμενο του Τμήματος Α' -Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Διαχείρισης Πληροφοριών της Διεύθυνσης Στρατηγικης Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως Πρόεδρο.

2. Δημήτριο Αβανίδη, Αστυνόμο Β', εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, αποσπασμένο από την Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.) , ως Αντιπρόεδρο.

3. Εμμανουήλ Δουρβετάκη, Αστυνομικό Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, που υπηρετεί με απόσπαση στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ως Γραμματέα.

4. Ανδρέα Λυκογιάννη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών αποσπασμένο από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Α.Α.Δ.Ε. στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.), ως μέλος.

5. Ιωάννη Σταθούρο, Αντιπλοίαρχο Λ.Σ., εκπρόσωπο του Λιμενικού Σώματος, αποσπασμένο από Υ.ΝΑ.Ν.Π/Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.ΕΠΙΧ. στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.) , ως μέλος.

6. Α.6. Ιωάννη Καντάνιο, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, αποσπασμένο από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής - Αιγαίου της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.), ως μέλος.

7. Ευάγγελο Μαντζάρα, υπάλληλο με βαθμό Γ του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων , αποσπασμένο από την Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.), ως μέλος.

Β. Η γραμματειακή υποστήριξη του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου παρέχεται με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ..

Γ. Το Σ.Ε.Κ. εποπτεύεται από την Επιτροπή επιχειρησιακού σχεδιασμού, με τίτλο « Επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.» και ο σκοπός είναι η αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της λαθρεμπορίας προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. μέσω του συντονισμού των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη δίωξη λαθρεμπορίου.

Δ. Το Σ.Ε.Κ. ασκεί τις αρμοδιότητες, που καθορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν.4410/2016 (Α'141).

Ε. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, το Σ.Ε.Κ. αποκτά πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για κάθε σύστημα χωριστά. Η διάταξη αυτή υπερισχύει έναντι κάθε άλλης διάταξης περί φορολογικού ή άλλου απορρήτου οπουδήποτε και αν προβλέπεται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4410/2016.

ΣΤ. Το Σ.Ε.Κ., ως μικτό διυπηρεσιακό συλλογικό όργανο, λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες περί συλλογικών οργάνων διατάξεις.

Ζ. Το Σ.Ε.Κ. θα συνεδριάζει εντός των ωρών λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, στον όγδοο όροφο του κτιρίου επί της οδού Ακαδημίας 7 - Αθήνα.

Η. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του παρόντος Σ.Ε.Κ., σε περίπτωση που κρίνουν ότι το έργο αυτής υποκρύπτει έργο που υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 (Α' 309), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 222 του ν. 4281/2014 (Α' 160), για υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, υποχρεούνται, να ενημερώσουν για την υποχρέωσή τους για υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, λόγω της συμμετοχής τους στο Σ.Ε.Κ., ώστε να συμπεριληφθούν στην κατάσταση των υποχρέων σε δήλωση, τις κατωτέρω υπηρεσίες:
α) οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε., το Τμήμα Α' - Μητρώου Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε. και
β) όσοι δεν είναι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε., την αρμόδια για αυτούς υπηρεσία.

Θ. Η θητεία των μελών του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου είναι διετής.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο