Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-03-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Α 1048477 ΕΞ 2017 Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017/03-03-2017 Απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών»

(Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017/03-03-2017 Απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών»)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 28-03-2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Α 1048477 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - E'

Ταχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μ.
Τηλέφωνο: 2106987419
Fax: 2106987408
E-Mail: [email protected] gov.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017/3.3.2017 Απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων "Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών".»

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και άμεση εφαρμογή την εν θέματι Απόφαση Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με την οποία καθορίζονται τα ποσοστά απομείωσης των ενεργειακών προϊόντων, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α' 265) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 85 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α' 58). Η κοινοποιούμενη Απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1000/Β/24-03-2017, έλαβε αριθμό ΑΔΑ: ΨΘ36Η-ΛΓΛ και ισχύει από 24-03-2017.

Ειδικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Με το άρθρο 1 καθορίζονται τα ποσοστά απομείωσης των ενεργειακών προϊόντων τα οποία παραμένουν τα ίδια με αυτά που προβλέπονται στα ΠΔ 434/1993 (ΦΕΚ Α' 183) και 11/2007 (ΦΕΚ Α' 7). Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΙ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της εν λόγω Απόφασης, αναγνωρίζονται ποσοστά απομείωσης (φύρα) και για το αυτούσιο βιοντήζελ.

2. Με το άρθρο 2 καθορίζεται η διαδικασία αναφορικά με τον προσδιορισμό της φυσικής απομείωσης κατά το στάδιο της αποθήκευσης και της διακίνησης των εν λόγω προϊόντων.

3. Με το άρθρο 3 προβλέπονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι που διεξάγουν οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές για την επαλήθευση των υποβαλλόμενων από τις εταιρείες στοιχείων αναφορικά με την αναγνώριση των ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων. Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της εν λόγω Απόφασης ορίζεται ότι εφόσον επαληθεύεται ότι η πραγματική φύρα δεν υπερβαίνει τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο 1 της Απόφασης, δεν καταβάλλεται ο Ε.Φ.Κ., ο Φ.Π.Α. και οι λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι δεν γεννάται πλέον οφειλή, δεν απαιτείται η έκδοση του προβλεπόμενου από την παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Ν. 2960/2001, παραστατικού. Τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου καταγράφονται και θεωρούνται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή επί της υποβαλλόμενης αιτήσεως του άρθρου 2.

Κατόπιν τούτου, ο Κωδικός Απαλλαγής Ε10 «Φύρες Ενεργειακών Προϊόντων» παύει να ισχύει, καθόσον καθίσταται άνευ αντικειμένου.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 86 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α 58), οι οποίες προβλέπουν ότι «Τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση διατάξεων των άρθρων του ν. 2960/2001 που αντικαθίστανται με τον παρόντα νόμο, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι αντικατάστασής τους αναλόγως προσαρμοζομένων, εφόσον οι σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις συμπεριλαμβάνονται και στις διατάξεις των άρθρων του ν. 2960/2001, όπως αυτά αντικαθίστανται και ισχύουν από 1η Απριλίου 2010», τα ΠΔ 434/1993 (ΦΕΚ Α' 183) και 11/2007 (ΦΕΚ Α' 7) παύουν να ισχύουν με την έκδοση της εν θέματι Απόφασης.


Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο