Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-03-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: 2585/ 2017 Σχετικά με αρμοδιότητες επί θεμάτων χορήγησης εγκρίσεων – αδειών δόμησης από τις Υ.ΔΟΜ. των Δήμων

(Σχετικά με αρμοδιότητες επί θεμάτων χορήγησης εγκρίσεων – αδειών δόμησης από τις Υ.ΔΟΜ. των Δήμων)

Κατηγορία: Λοιπά

ΑΘΗΝΑ, 20 / 03 /2017
ΑΡ. ΠΡ. : 2585

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ και ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ : Γ’

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδικας: 115 26 Αθήνα
Πληροφορίες: Αναστασία Βιδάλη
Τηλέφωνο: 210 – 6911507
fax: 210 - 6918088

ΘΕΜΑ: Σχετικά με αρμοδιότητες επί θεμάτων χορήγησης εγκρίσεων – αδειών δόμησης από τις Υ.ΔΟΜ. των Δήμων

Σχετ: (α) Η υπ’ αρ. 4372/29-11-2016 αναφορά – καταγγελία της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής (με αρ. πρωτ. Γρ. Υπουργού ΠΕΝ 5804/2016).
(β) Το υπ’ αρ. ΣΓ/ικ/5804/2016 διαβιβαστικό του Γρ. Υπουργού ΠΕΝ (με αρ. πρωτ. Γεν. Διευθυντή Πολεοδομίας 989/2016 και αρ. πρωτ. ΔΑΟΚΑ 2585/2017)
(γ) Το υπ’ αρ. 5989/30-4-2014 έγγραφο του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Αρμοδιότητες Δημάρχων επί των χορηγούμενων αδειών των υπηρεσιών δόμησης» (με αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 24449/2014).

Κατόπιν της (α) σχετικής αναφοράς – καταγγελίας της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής η οποία αναφέρεται στην αρμοδιότητα ή μη των Δημάρχων επί θεμάτων χορήγησης εγκρίσεων - αδειών δόμησης, αλλά και αλληλογραφίας στην οποία τίθενται ζητήματα παρεμβάσεων από αναρμόδια όργανα κατά τη διαδικασία των ελέγχων και της έκδοσης των ανωτέρω διοικητικών πράξεων που καθορίζονται από τις διατάξεις του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α’/25-11-2011) και για τις οποίες -εφόσον τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις- η οικεία Υ.ΔΟΜ. ενεργεί κατά δέσμια αρμοδιότητα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

• Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ. 2 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α’/25-11-2011) όπως ισχύει βάσει της παρ. 1 του αρθ. 53 του ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α’/8-8-2013), «1. Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) των Δήμων, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά».

• Σύμφωνα με την παρ. 1β του αρθ. 5 περί ελέγχου δικαιολογητικών στοιχείων του ν. 4030/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του αρθ. 49 του ν. 4092/2012 (ΦΕΚ 24/ Α’/ 2012), «β. Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων για την έγκριση δόμησης γίνεται από εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους διπλωματούχους μηχανικούς ΑΕΙ και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης ή από τεχνικούς κατωτέρων βαθμίδων».

• Σύμφωνα με την (γ) σχετική απάντηση σε αντίστοιχο ερώτημα «…με την ανωτέρω ειδική διάταξη η εν λόγω αρμοδιότητα αποδίδεται εκ του νόμου απευθείας στις Υπηρεσίες Δόμησης, οι δε Δήμαρχοι δεν έχουν δυνατότητα παρέμβασης στις διαδικασίες αυτές…».

Από τα ανωτέρω προκύπτει ρητά ότι, μόνον οι εξουσιοδοτημένοι από τον Προϊστάμενο της Υ.ΔΟΜ. υπάλληλοι συγκεκριμένων ειδικοτήτων είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο όλων των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών της έγκρισης Δόμησης σε ακίνητα χωρικής τους αρμοδιότητας, είναι δε υπεύθυνοι για τον έλεγχο της τήρησης όλων των νομίμων προϋποθέσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις προκειμένου να χορηγηθεί η έγκριση – άδεια Δόμησης από την οικεία ΥΔΟΜ, αντλώντας την ανωτέρω αρμοδιότητα απευθείας από τις διατάξεις του ν. 4030/2011. Ως εκ τούτου, κάθε εμπλοκή, ενέργεια ή παρέμβαση αναρμόδιων οργάνων στις ανωτέρω διαδικασίες, ουδεμία ισχύ έχει στα έχοντα την αποφασιστική αρμοδιότητα διοικητικά όργανα (ΥΔΟΜ). Σε κάθε περίπτωση, για τον έλεγχο νομιμότητας των ως άνω διοικητικών πράξεων, δύναται οιοσδήποτε έχει αντιρρήσεις να προσφύγει κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του ν. 4030/2011.

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την ενημέρωση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της όλων των Ο.Τ.Α. της χώρας σχετικά με τα ανωτέρω.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο