Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-03-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1046682 ΕΞ 2017 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1097103 ΕΞ2016/28-06-2016 (ΑΔΑ: 7ΝΙ4Η-3Α9) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών τριών (3) Τριμελών Επιτροπών στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, για την λεπτομερή καταγραφή και επαναξιολόγηση των υποθέσεων της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, που εκκρεμούν

(Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1097103 ΕΞ2016/28-06-2016 (ΑΔΑ: 7ΝΙ4Η-3Α9) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών τριών (3) Τριμελών Επιτροπών στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, για την λεπτομερή καταγραφή και επαναξιολόγηση των υποθέσεων της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, που εκκρεμούν)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1046682 ΕΞ 2017
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση :Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :Τριανταφυλλιά Γάλλου
Τηλέφωνο:210 - 33.11.291
Fax:210 - 32.30.829
E-Mail :
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1097103 ΕΞ2016/28-06-2016 (ΑΔΑ: 7ΝΙ4Η-3Α9) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών τριών (3) Τριμελών Επιτροπών στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, για την λεπτομερή καταγραφή και επαναξιολόγηση των υποθέσεων της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, που εκκρεμούν».


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 14, της παραγράφου 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, καθώς και των παραγράφων 2,3 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 αυτού.
β) του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178), όπως αποσαφηνίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) και τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/2015 (Α'211), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
γ) του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016. 
δ) Της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α' 87) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ε) Της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 (Β' 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων(Α.Α.Δ.Ε.)».
στ) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ζ) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1097103 ΕΞ 2016/28.6.2016 (ΑΔΑ: 7ΝΙ4Η-3 Α9) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών τριών (3) Τριμελών Επιτροπών στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την λεπτομερή καταγραφή και επαναξιολόγηση των υποθέσεων της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, που εκκρεμούν».

3. Την αριθ. Δ6Α 1103068ΕΞ 11.7.2014 (ΑΔΑ: 7ΥΕΒΗ-66Δ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Έργου στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για τη μεταφορά φακέλων εκκρεμών υποθέσεων, εντολών και αρχείου Υπηρεσιών της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης», όπως τροποποιήθηκε.

4. Την αριθ. Δ6Α 1122676ΕΞ2014/4-9-2014 (ΑΔΑ: 75Ξ1Η-ΗΩΜ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Έργου στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για τη μεταφορά φακέλων εκκρεμών υποθέσεων, εντολών και αρχείου Υπηρεσιών των πρώην Διευθύνσεων Οικονομικής Επιθεώρησης Θεσσαλονίκης και Υπολοίπου Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε.

5. Την αριθ. Δ6Α 1132969ΕΞ2014/30-9-2014 (Α.Δ.Α.ΩΤΡ6Η-ΕΦΔ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Τριμελούς Επιτροπής στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την παραλαβή, την καταγραφή και τον διαχωρισμό, κατά αρμόδια υπηρεσία, των φακέλων των υποθέσεων, οι οποίες έχουν σταλεί από την καταργηθείσα Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης», όπως τροποποιήθηκε.

6. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1073429ΕΞ2015/26-5-2015 (Α.Δ.Α.:Ω20ΑΗ-ΓΦΚ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Έργου στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για τον διαχωρισμό από το περαιωμένο αρχείο των τέως Οικονομικών Επιθεωρήσεων Θεσσαλονίκης και Υπολοίπου Κεντρικής Μακεδονίας του αρχείου που αφορά στους διαχειριστικούς ελέγχους και την παράδοση του πρώτου στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και του δεύτερου στο Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων».

7. Το αριθ. ΔΔΑΔ Α 150916ΕΞ2016ΕΜΠ/17-10-2016 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, με το οποίο διαβιβάζεται η με αριθ. 1138332/23-09-2016 αίτηση της υπαλλήλου Μπίτουλη Μαγδαληνής, για αντικατάστασή της από μέλος της Επιτροπής και το αριθ. ΔΔΑΔ 1151797ΕΞ2016/21-10-2016 έγγραφο του ίδιου Προϊσταμένου.

8. Τα αριθ. Δ.ΕΣ.ΥΠ.Α 164907 ΕΞ 2016 ΕΜΠ και Δ.ΕΣ.ΥΠ.Α 164994 ΕΞ 2016 ΕΜΠ/ 29-12¬2016 έγγραφα του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

9. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

10. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Τροποποιούμε τις υποπαραγράφους Ι και ΙΙ της παραγράφου Β' της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1097103 ΕΞ 2016/28.6.2016 (ΑΔΑ:7ΝΙ4Η-3Α9) απόφασής μας, περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών τριών (3) Τριμελών Επιτροπών στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, για την λεπτομερή καταγραφή και επαναξιολόγηση των υποθέσεων της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, που εκκρεμούν, ως προς την υπηρεσία του τρίτου μέλους της Επιτροπής της υποπαραγράφου Ι Μαγδαληνής Μπίτουλη και αντικαθιστούμε τον Πρόεδρο της Επιτροπής της υποπαραγράφου ΙΙ και τον αναπληρωτή αυτού Δημήτριο Θεοφιλάκο και Αντώνιο Γκιόκα, καθώς και το με α/α 3 μέλος αυτής Χριστίνα Τσουκαλά, για τους λόγους που αναφέρονται στα με α/α 7 και 8 έγγραφα του προοιμίου της παρούσας απόφασης, ορίζουμε στην θέση τους τον Αντώνιο Γκιόκα, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Μπίτσικα και την Κωνσταντίνα Γαλαζούλα, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Χριστίνα Τσουκαλά και διαμορφώνουμε την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ι και την υποπαράγραφο ΙΙ, ως εξής:

«I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»
«3. Μαγδαληνή Μπίτουλη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.), ως μέλος.
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
1. Αντώνιο Γκιόκα, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Μπίτσικα, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
2. Πηνελόπη Καφάση, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Ανδριανό, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.
3. Κωνσταντίνα Γαλαζούλα, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Χριστίνα Τσουκαλά, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.»

Β. Η παράγραφος Η' της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1097103 ΕΞ 2016/28.6.2016 (ΑΔΑ: 7ΝΙ4Η-3Α9) τροποποιούμενης με την παρούσα απόφαση ισχύει και για τον κ. Δημήτριο Μπίτσικα και την κα Κωνσταντίνα Γαλαζούλα, που ορίζονται με την παρούσα απόφαση ως αναπληρωτής Πρόεδρος και ως τακτικό μέλος στην Επιτροπή.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1097103 ΕΞ 2016/28.6.2016 (ΑΔΑ: 7ΝΙ4Η-3Α9) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γεώργιος ΠιτσιλήςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο