Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-10-2001 ]

ΠΟΛ.1234/12.10.2001 Οι ημεδαπές Α.Ε. με μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες έκλεισαν διαχείριση στις 30.6.2001, φορολογούνται με συντελεστή 40%

(Οι ημεδαπές Α.Ε. με μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες έκλεισαν διαχείριση στις 30.6.2001, φορολογούνται με συντελεστή 40% )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2001
Αρ.πρωτ.: 1092850/10776/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1234

ΘΕΜΑ: Οι ημεδαπές Α.Ε., με μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες έκλεισαν διαχείριση στις 30/6/2001, φορολογούνται με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%).

1092850/10776/Β0012/ΠΟΛ.1234/12.10.2001

Μετά από προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 109 του Ν.2238/1994, ορίζεται ότι για τις ημεδαπές Α.Ε. των οποίων οι μετοχές κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες και τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του Ν.1667/1986 (ΦΕΚ 196/Α'), καθώς και για τις αλλοδαπές εταιρίες και οργανισμούς που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 40%.

Ειδικά για τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών Α.Ε. που η έδρα τους βρίσκεται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με μετοχές εισηγμένες, κατά το χρόνο λήξης της διαχειριστικής περιόδου του υποκαταστήματος, σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ο συντελεστής ορίζεται σε 35%, εξαιρουμένων των υποκαταστημάτων τραπεζικών επιχειρήσεων για τα οποία ισχύει ο συντελεστής 40%.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.2873/2000, ορίζεται ότι ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος που ορίζεται από τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, μειώνεται από 40% σε 37,50% για τα εισοδήματα οικονομικού έτους 2002 και σε 35% για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2003 και των επόμενων.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 104 του Ν.2238/1994, ορίζεται ότι ως χρονική περίοδος κατά την οποία προκύπτει το εισόδημα, λαμβάνεται η εταιρική χρήση ή το διαχειριστικό έτος, για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα νομικά πρόσωπα της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 109 του Ν.2238/1994, των οποίων η διαχείριση αρχίζει την 1.7.2000 και λήγει στις 30.6.2001, αποκτούν τα εισοδήματά τους καθ' όλη τη διάρκεια αυτής.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψη ότι οι ημεδαπές Α.Ε. με μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που έκλεισαν διαχείριση στις 30.6.2001, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος μέχρι τις 10.11.2001, προκύπτει ότι τα εισοδήματα που θα δηλώσουν με την πιο πάνω δήλωση είναι εισοδήματα οικονομικού έτους 2001 και επομένως θα φορολογηθούν με συντελεστή 40%.


 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο