Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-03-2017 ]

Δ.Σ. Ο.Γ.Α. αριθμ. απόφ. 1526/2/ 2017 Καθορισμός του χρόνου έναρξης της άσκησης του συνόλου των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΓΑ

(Καθορισμός του χρόνου έναρξης της άσκησης του συνόλου των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΓΑ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αριθμ. απόφ. 1526/2/23.2.17

(ΦΕΚ Β' 996/24-03-2017)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 51 , 53 και 73 ν. 4387/2016.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και 15 του ν. 4169/1961 «Περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 81/1961).

3. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.80000/57604/15285/28.12.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Οργανωτική δομή, αποστολή, αρμοδιότητες και στελέχωση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) (ΝΠΔΔ)» (ΦΕΚ 4318/ Β΄/30.12.2016).

4. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.10034/61554/Δ9/16455/30.12.2016 (ΦΕΚ 4320/Β΄/30.12.2016) απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Το αριθμ. 65/Ζ2/22.2.2017 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του ΟΓΑ.

8. Τις γνώμες του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ,

αποφασίζει ομόφωνα:

1) Καθορίζεται η 1.1.2017 ως ο χρόνος έναρξης της άσκησης του συνόλου των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 της υπ’ αριθμ. Φ.80000/57604/15285/28.12.2016 (ΦΕΚ 4318/Β΄/30.12.2016) κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Οργανωτική δομή, αποστολή, αρμοδιότητες και στελέχωση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) (ΝΠΔΔ)», εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Απονομής Παροχών Ανασφαλίστων Υπερηλίκων και Ενδίκων Μέσων που αφορούν στη διαχείριση των ενστάσεων και αιτήσεων αντιρρήσεων κατά αποφάσεων - πράξεων, των καθ’ ύλην και τόπο αρμοδίων οργάνων του Οργανισμού και στη μέριμνα για τη διεκπεραίωση των αποφάσεων και την υλοποίηση αυτών, για τις κατωτέρω Περιφερειακές Διευθύνσεις:

α) Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΓΑ Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη

β) Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΓΑ Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα

γ) Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΓΑ Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία

δ) Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΓΑ Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη

ε) Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΓΑ Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα

Οι ανωτέρω Περιφερειακές Διευθύνσεις, για όσο χρονικό διάστημα δεν ασκούν τις εν λόγω αρμοδιότητες θα διαβιβάζουν τις ενστάσεις και τις αιτήσεις αντιρρήσεων, των αιτούντων με τους σχετικούς φακέλους, στο αρμόδιο Τμήμα Ενδίκων Μέσων της Κεντρικής Υπηρεσίας,

2) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο - Διοικητή να επικυρώσει τα πρακτικά για την απόφαση αυτή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο