Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-03-2017 ]

Αριθμ. οικ. 11620/591 Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματοδότηση της Α δόσης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 31.12.2017

(Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματοδότηση της Α δόσης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 31.12.2017)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αριθμ. οικ.11620/591

(ΦΕΚ Β' 1019/24-3-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 69 ν. 4430/2016 (Α΄ 205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 24 και 77 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.

5. Τις διατάξεις άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την αριθμ. Υ29/9.10.2015 (Β΄ 2168) απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 12 της αριθμ. Φ 80000/οικ.12445/2646/10.8.2012 (Β΄ 2371) κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)».

11. Τις διατάξεις της οικ.2669/129/6.2.2017 (Β΄ 417) απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Οικονομικών σχετικά με τον «Προσδιορισμό της διαδικασίας μεταφοράς των μεταβιβαζόμενων πόρων για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 31.12.2017».

12. Την ανάγκη συνέχισης των υπηρεσιών που παρέχονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι εξαρτώμενοι ηλικιωμένοι πολίτες και ΑμεΑ που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες φροντίδας ειδικά κατά τη σημερινή περίοδο οξείας κρίσης που διανύει η χώρα.

13. Την αριθμ. 11062/557/10.3.2017 εισήγηση της προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

14. Την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής διαχείρισης του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) όπως διατυπώθηκε κατά την αριθμ. 48η/7.3.2017 συνεδρίασή της.

15. Το αριθμ. 1/2.3.2017 Πρακτικό της Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπουργείου ΕσωτερικώνΕ.Ε.Τ.Α.ΑΕννιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού διότι η δαπάνη ύψους δεκαοκτώ εκατομμυρίων ευρώ (18.000.000,00 €) θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών/Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) οικονομικού έτους 2017. Η προκαλούμενη δαπάνη του ΚΑΕ 2499/β Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» είναι εντός των ορίων του Προϋπολογισμού έτους 2017 του Α.Κ.Α.ΓΕ.(Κ.Υ.Α.:Φ.ΑΚΑΓΕ/ οικ.56600/2089/28.12.2016/ΑΔΑ:7ΜΨ0465Θ1Ω-ΡΥ5) με όριο της δαπάνης για το έτος 2017 τα 40 εκ. ευρώ.

17. Την με αριθμ. Φ.3/1/ΔΥ/20.1.2017 (με ΑΔΑ: Ω0ΔΦ465Θ1Ω-Ξ5Ι) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τον Κ.Α.Ε 2499/β «Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι».

18. Ότι η προκαλούμενη δαπάνη του ΚΑΕ 2499/β «Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι» είναι εντός των ορίων που έχουν τεθεί από το ΜΠΔΣ 2015-2018. Διευκρινίζεται ότι το όριο της δαπάνης για το έτος 2017 έχει τεθεί στα 40 εκ. ευρώ.

19. Την από 1.3.2017 Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ: ΩΘΖΝ465Θ1Ω-2ΛΞ και ΑΔΑΜ:17SYMV005875707),

αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την μεταφορά του ποσού των δεκαοκτώ εκατομμυρίων ευρώ (18.000.000,00 €) από το Α.Κ.Α.ΓΕ. στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για την κάλυψη της Α΄ δόσης που αφορά στο 45% του εκτιμώμενου συνολικού ποσού των 40.000.000,00 ευρώ που αναλογεί στο Α.Κ.Α.ΓΕ. για τις υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» που παρασχέθηκαν και θα παρασχεθούν για την περίοδο από 1.1.2017 31.12.2017 στους συνταξιούχους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου.

2. Η μεταφορά του ποσού στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα γίνει από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.), ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. λογ. 261 45 156), με έκδοση επιταγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της αριθμ. Φ 80000/οικ.12445/2646/10.8.2012 (Β΄ 2371) κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 17 Mαρτίου 2017

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο