Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-03-2017 ]

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις»

(«Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις»)

Κατηγορία: Λοιπά

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»


Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ρυθμίζονται θέματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο κεφάλαιο Α' του προτεινόμενου σχεδίου νόμου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές για νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα. Πιο αναλυτικά, στον ευαίσθητο κλάδο της παραγωγής και εμπορίας νωπών και ευαλλοίωτων τροφίμων, παρατηρούνται διαχρονικά σημαντικές καθυστερήσεις πληρωμών μεταξύ αφενός των παραγωγών τροφίμων, ως επί το πλείστον αγροτών ή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και αφετέρου χονδρεμπόρων, διανομέων ή αλυσίδων καταστημάτων λιανικής πώλησης, μια πρακτική που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τη φύση των συγκεκριμένων συναλλαγών.

Η διάθεση των νωπών και ευαλλοίωτων τροφίμων προς τον τελικό καταναλωτή γίνεται με μεγάλη ταχύτητα, λόγω της φύσης των προϊόντων, και μάλιστα με άμεση πληρωμή του τιμήματος από τον καταναλωτή. Η αδικαιολόγητη μεγάλη καθυστέρηση πληρωμής του παραγωγού και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καταλήγει στην έμμεση χρηματοδότηση των χονδρεμπόρων και των αλυσίδων καταστημάτων λιανικής πώλησης, οι οποίοι επωφελούνται την αυξημένη διαπραγματευτική δύναμη τους και χρησιμοποιούν τα παρακρατούμενα χρηματικά ποσά για την εύκολη χρηματοδότηση δικών τους δραστηριοτήτων.

Η ανωτέρω δυσλειτουργία της αγοράς έχει διαπιστωθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού με την από 28.10.2009 ανακοίνωση της Επιτροπής για τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη, επισημαίνεται ότι η ανισορροπία στη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων αποτελεί συχνό φαινόμενο, περιλαμβάνουσα μεταξύ άλλων καθυστερημένες πληρωμές των προμηθευτών τροφίμων.

Οι διατάξεις του Ν. 4152/2013, με τις οποίες προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, δεν αποδείχθηκαν στην πράξη επαρκείς για την αντιμετώπιση του φαινομένου στον ευαίσθητο και εξαιρετικής εθνικής, κοινωνικής και οικονομικής σημασίας κλάδο της παραγωγής τροφίμων, αφού επιτρέπουν την σύναψη συμβάσεων και με μεγαλύτερη από την εκ του νόμου προβλεπόμενη προθεσμία πληρωμής.

Η γενική αυτή πρόβλεψη για συναλλαγές που από τη φύση τους δεν δικαιολογούν μεγάλες προθεσμίες πληρωμής, δημιουργεί αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που η οδηγία προσδοκούσε. Η ενδεχόμενη εκ των υστέρων επίκληση από τον παραγωγό ενώπιον δικαστηρίου της ούτως ή άλλως δύσκολα αποδεικνυόμενης καταχρηστικότητας των εν λόγω όρων πληρωμής δεν είναι αποτελεσματική και ικανή να αποτρέψει το φαινόμενο των αυξανόμενων καθυστερήσεων στις πληρωμές.

Με τα παραπάνω δεδομένα, κρίνεται επιβεβλημένη η θέσπιση ειδικής ρύθμισης όσον αφορά την προθεσμία πληρωμής νωπών και ευαλλοίωτων τροφίμων, με τον ρητό αποκλεισμό της δυνατότητα συμβατικής υπέρβασης του συνήθους χρόνου πληρωμής, θετικά θα συμβάλει επίσης και η πρόβλεψη των διοικητικών κυρώσεων για την τήρηση των νέων διατάξεων. Σχετική νομοθέτηση ακολουθείται ήδη από αρκετά ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία προβλέπουν συγκεκριμένη προθεσμία πληρωμής αναφορικά με ειδικές κατηγορίες προϊόντων, ιδίως τα νωπά και ευαλλοίωτα τρόφιμα, και αποκλείουν τη δυνατότητα συμβατικής παρέκκλισης επί ποινή μάλιστα προστίμων.

Ο γαλλικός εμπορικός κώδικας προβλέπει ήδη από το 1986, προθεσμία πληρωμής τριάντα ημερών για ευαλλοίωτα τρόφιμα και είκοσι ημερών για το φρέσκο κρέας, επί ποινή σημαντικών διοικητικών προστίμων τα οποία, μετά την πρόσφατη τροποποίηση της διάταξης το 2014 μπορούν να ανέλθουν μέχρι τις 75.000,00 € για τα φυσικά πρόσωπα και τις 375.000,00 € για τα νομικά πρόσωπα που παραβαίνουν τις εν λόγω διατάξεις. Ο ισπανικός νόμος του 2010 προβλέπει προθεσμία πληρωμής 30 ημερών προκειμένου για φρέσκα και ευαλλοίωτα τρόφιμα.

Ο ιταλικός νόμος του 2012 αποκλείει και αυτός τη δυνατότητα των συμβαλλομένων να ορίσουν μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη προθεσμία πληρωμής.

Η προτεινόμενη διάταξη στοχεύει να αποκαταστήσει τη δίκαιη ισορροπία μεταξύ παραγωγών και μεταπωλητών, εξαλείφοντας τα φαινόμενα της αδικαιολόγητης και προδήλως καταχρηστικής επιβολής όρων που ευνοούν το φαινόμενο πολύμηνων καθυστερήσεων στις πληρωμές των νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Στο κεφάλαιο Β' του προτεινόμενου σχεδίου νόμου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης στο γάλα και το κρέας. Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση Εθνικής Νομοθεσίας για την υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα διαβιβάστηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2016 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διαβούλευση στα κράτη μέλη η οποία ολοκληρώθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2016 χωρίς κάποια παρατήρηση ή σχόλιο από άλλο κράτος μέλος ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Συνεπώς το Υπουργείο μπορεί να προχωρήσει στην κατάθεση άμεσα για ψήφιση στην Βουλή την υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης για το γάλα, τόσο στις συσκευασίες γάλακτος, όσο και στα γαλακτοκομικά προϊόντα προσυσκευασμένα ή μη των άρθρων 80-84 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών συμπεριλαμβανομένων των ζυμωμένων γαλάτων όπως το ξυνόγαλα, κεφίρ, αριάνι, κουμίς.

Η υποχρεωτική επισήμανση της προέλευσης του γάλακτος καθώς και του γάλακτος ως συστατικού στα γαλακτοκομικά προϊόντα περιλαμβάνει τα εξής:
α) «Χώρα άμελξης: (το όνομα της χώρας όπου έγινε η άμελξη του γάλακτος)»
β) «Χώρα επεξεργασίας: (το όνομα της χώρας όπου έγινε η επεξεργασία του γάλακτος)»
γ) «Χώρα συσκευασίας: (το όνομα της χώρας όπου έγινε η συσκευασία του προϊόντος)»

Προϊόντα τα οποία νομίμως παράγονται ή εμπορεύονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Τρίτης Χώρας δεν υπάγονται στο νομοσχέδιο. Δίδεται μεταβατικός χρόνος προσαρμογής των συσκευασιών των προσυσκευασμένων προϊόντων και των προθηκών των σημείων λιανικής πώλησης για τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα που πωλούνται χύδην διάρκειας 6 μηνών από την ισχύ του παρόντος.

Με την κατάρτιση Εθνικής Νομοθεσίας, υλοποιείται η πολιτική βούληση και ο στρατηγικός σχεδιασμός της Κυβέρνησης, αφού το ΥΠΑΑΤ με την νομοθέτηση αυτή:

α) ικανοποιεί το εκπεφρασμένο αίτημα των ελλήνων καταναλωτών για ενημέρωση σχετικά με την προέλευση του γάλακτος ως κύριου συστατικού των μεταποιημένων γαλακτοκομικών τροφίμων και την ανάγκη προστασίας τους μέσω της διαφάνειας και Ασφαλέστερης ιχνηλασιμότητας
β) προασπίζει τα συμφέροντα των Ελλήνων γαλακτοπαραγωγών κτηνοτρόφων σε μια περίοδο κρίσιμη για την κτηνοτροφία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,
γ) συμβάλλει στην διασφάλιση της ποιότητας των ελληνικών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, απέναντι σε πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού
δ) παρέχει τόσο στους καταναλωτές όσο και στους παραγωγούς ασφαλές έδαφος για την ανάπτυξη καταναλωτικών και παραγωγικών πρακτικών οι οποίες μεσοπρόθεσμα θα διασφαλίσουν την καταναλωτική εμπιστοσύνη στα ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα και θα δώσουν ώθηση στην ελληνική παραγωγή και συνολικά στην εθνική οικονομία.

Στο κεφάλαιο Γ' του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, εισάγονται λοιπές ρυθμίσεις, που αφορούν θέματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το κεφάλαιο Δ' του προτεινόμενου σχεδίου νόμου περιλαμβάνει τις τελικές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα τις μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις, καθώς και την έναρξη ισχύος.

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ορίζονται κατ' άρθρο τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΝΩΠΑ ΚΑΙ ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άρθρο 1 Ορισμοί


Το άρθρο 1 του προτεινόμενου σχέδιο νόμου, περιλαμβάνει τους ορισμούς που αφορούν τις έννοιες του παραγωγού, του εμπόρου αγροτικών προϊόντων, της εμπορικής συναλλαγής, του οφειλόμενο ποσού, καθώς και των νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων. Οι ορισμοί εισάγονται για την πληρέστερη κατανόηση του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.

Άρθρο 2
Εμπορική συναλλαγή με τιμολόγιο


Με το προτεινόμενο άρθρο 2 προβλέπεται η υποχρέωση του εμπόρου αγροτικών προϊόντων, που πραγματοποιεί εμπορική συναλλαγή με παραγωγό που εκδίδει τιμολόγιο, να εξοφλεί το τιμολόγιο εντός 60 ημερών από την έκδοσή του. Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα έκδοσης συγκεντρωτικού τιμολογίου, εφόσον πραγματοποιούνται στον ίδιο έμπορο αγροτικών προϊόντων, διαφορετικές συνεχόμενες παραδόσεις των προϊόντων αυτών.

Άρθρο 3
Τρόπος πληρωμής οφειλόμενου ποσού


Με το άρθρο 3 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου ορίζεται ο τρόπος πληρωμής του οφειλόμενου ποσού στον παραγωγό. Η εξόφληση αυτή γίνεται μόνο με κατάθεση στον λογαριασμό του παραγωγού, του ποσού που αναγράφεται στο τιμολόγιο, ενώ απαγορεύεται κάθε άλλος τρόπος πληρωμής όπου μπορεί εύκολα να αλλοιωθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός που είναι η ασφαλής και έγκαιρη εξόφληση των παραγωγών. Ο τρόπος αυτός πληρωμής εισάγεται με σκοπό την μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές μεταξύ του παραγωγού και του εμπόρου αγροτικών προϊόντων.

Άρθρο 4 Κυρώσεις

Στο άρθρο 4 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, ορίζονται οι κυρώσεις της μη συμμόρφωσης του εμπόρου αγροτικών προϊόντων στα άρθρα 2 και 3. Τα πρόστιμα κατ' αρχήν επιβάλλονται επί της αξίας του τιμολογίου και σε περιπτώσεις περαιτέρω μη συμμόρφωσης, μπορεί να επεκταθούν σε διαγραφή του εμπόρου από το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011, καθώς και την επιβολή διοικητικού προστίμου 100.000 ευρώ.
Πρόστιμο επί της αξίας του τιμολογίου, επιβάλλεται και στον παραγωγό, εφόσον δεν γνωστοποιεί την καθυστέρηση στην αρμόδια αρχή. Οι κυρώσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες για την συμμόρφωση των αντισυμβαλλομένων στις σχετικές διατάξεις.
Τέλος ως αρμόδια υπηρεσία για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 5
Διασταυρωτικοί έλεγχοι

Για την διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων του κεφαλαίου Α', εισάγονται στο άρθρο 5 ρυθμίσεις για την διεξαγωγή διασταυρωτικών ελέγχων. Συγκεκριμένα κάθε μήνα το Υπουργείο Οικονομικών αποστέλλει στην αρμόδια αρχή τα τιμολόγια του προηγούμενου μήνα, που φέρουν την ένδειξη νωπά και ευαλλοίωτα. Κατόπιν η αρμόδια αρχή σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ, αποστέλλει τα τιμολόγια στις αντίστοιχες τράπεζες για να γίνει έλεγχος της καταβολής του ποσού της συναλλαγής και τέλος η λίστα με τα ανεξόφλητα τιμολόγια διαβιβάζεται από τις τράπεζες στην αρμόδια αρχή, ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται επιπλέον, ότι θα επιβληθούν και οι αντίστοιχες κυρώσεις στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
Παρέχεται επίσης η εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να ρυθμίζουν με κοινή απόφασή τους κάθε λεπτομέρεια σχετική με το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΡΕΑΣ

Άρθρο 6
Πεδίο Εφαρμογής


Στο άρθρο 6 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, περιγράφεται το πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Β', στο οποίο ρυθμίζονται θέματα επισήμανσης προέλευσης του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού στα γαλακτοκομικά προϊόντα (προσυσκευασμένα ή μη), για τα προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα II του άρθρου 17.

Άρθρο 7
Υποχρεωτική επισήμανση


Στο άρθρο 7 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου εισάγεται η υποχρεωτικότητα της επισήμανσης της προέλευσης του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού στα γαλακτοκομικά προϊόντα καθώς και τα στοιχεία που θα περιλαμβάνει η επισήμανση αυτή (Χώρα άμελξης, Χώρα επεξεργασίας και Χώρα συσκευασίας). Περαιτέρω εξειδικεύονται οι περιπτώσεις των ενδείξεων που θα αναγράφονται εφόσον το γάλα ή το γάλα ως συστατικό σε γαλακτοκομικά προϊόντα, έχει αμελχθεί, υποστεί επεξεργασία και συσκευαστεί, στην ίδια χώρα, σε περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε περισσότερες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέλος ορίζεται ότι η αναγραφή των ενδείξεων αυτών γίνεται με ανεξίτηλο τρόπο και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. Έτσι επιτυγχάνεται η εναρμόνιση των διατάξεων που προτείνονται με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ενώ παράλληλα ορίζονται αναλυτικά τα στοιχεία που θα περιλαμβάνει η επισήμανση προέλευσης, ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνείες, καθώς και οι ενδείξεις που πρέπει να αναγραφούν σε διαφορετικές περιπτώσεις προέλευσης που μπορεί να προκύψουν.

Άρθρο 8
Έλεγχος - Κυρώσεις

Το άρθρο 8 περιλαμβάνει τις υπουργικές αποφάσεις στις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις, ώστε να εφαρμοστούν οι διατάξεις του κεφαλαίου Β' του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.
Επιπλέον ορίζεται ότι στους παραβάτες των διατάξεων του κεφαλαίου Β', επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις που περιγράφονται στον ν. 4235/2014 (Α' 32).
Με αυτό τον τρόπο παρέχεται ένα σαφές πλαίσιο στο οποίο πρέπει να συμμορφωθούν οι επιχειρήσεις και να επιβληθούν κυρώσεις σε όσους δεν εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις του κεφαλαίου Β' του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.

Άρθρο 9
Ρήτρα αμοιβαίας αναγνώρισης


Με το άρθρο 9 εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β' του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, τα προϊόντα που παράγονται νομίμως ή αποτελούν αντικείμενο εμπορίας σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα.

Άρθρο 10
Αξιολόγηση - Εξουσιοδοτική διάταξη


Με γνώμονα την ορθή εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, εισάγεται στο άρθρο 10 πρόβλεψη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' από την Διεύθυνση Κτηνιατρικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ, εντός 30 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου. Ο σκοπός της διάταξης αυτής είναι να εντοπισθούν τα πιθανά προβλήματα και να διορθωθούν στο μέλλον. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ρυθμίζει με απόφασή του, ειδικότερα θέματα για την διενέργεια των ελέγχων και την επιβολή των κυρώσεων που ορίζονται στο άρθρο 8 και των ενδείξεων που αναλύονται στο άρθρο 7 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, καθώς και θέματα που αφορούν τα αρμόδια όργανα και το συντονισμό τους.

Άρθρο 11
Υποχρεωτική επισήμανση στο κρέας


Το άρθρο αυτό θεσπίζει μέτρα ελέγχου για τη διαφάνεια της αγοράς και την αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων με σκοπό την προστασία της εγχώριας πρωτογενούς παραγωγής.

Προβλέπονται έλεγχοι σε όλη τη χώρα για την εφαρμογή της υποχρεωτικής αναγραφής της χώρας προέλευσης στα εμπορικά έγγραφα και σε κάθε μορφής σήμανσης των προϊόντων των επιχειρήσεων/εκμεταλλεύσεων που διακινούν κρέας και οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν κυρώσεις.

Οι κανόνες επισήμανσης καταγωγής στα προσυσκευασμένα και στα μη προσυσκευασμένα κρέατα είναι απαραίτητοι διότι :
Η Ελλάδα είναι ελλειμματική σε κρέας και ιδίως σε βόειο κρέας (αυτάρκεια περίπου 28%) καθώς και σε χοίρειο κρέας (αυτάρκεια περίπου 32% ) και το γεγονός αυτό οδηγεί στην εφαρμογή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών οι οποίες πλήττουν όχι μόνο τους καταναλωτές αλλά και τους παραγωγούς - κτηνοτρόφους.

Οι υψηλότερες τιμές των ελληνικών κρεάτων σε σχέση με τις τιμές άλλων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των γειτονικών κρατών, αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τους εμπόρους να προβούν σε παραπλάνηση των καταναλωτών και στη διάθεση κρέατος καταγωγής άλλων χωρών, ως ελληνικό ή ως προερχόμενο από άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. σε υψηλή τιμή, αισχροκερδώντας σε βάρος καταναλωτών και παραγωγών.

Αποτυπώνονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις των εμπλεκομένων φορέων στην αλυσίδα εμπορίας του κρέατος (κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, οχήματα μεταφοράς , σφαγεία, έμποροι, τεμαχιστήρια, τυποποιητήρια, μεταποίηση, λιανική πώληση). Πρόκειται για ένα σύστημα επισήμανσης που απαιτεί πλέον κανόνες ιχνηλασιμότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγής και διανομής του κρέατος, από τη σφαγή μέχρι τη συσκευασία, για να εξασφαλίζεται ο συσχετισμός μεταξύ του κρέατος και του ζώου από το οποίο προέρχεται το κρέας.

Επίσης προβλέπεται ότι θα πρέπει όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με τη λιανική πώληση κρέατος (όπως κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου) να αναγράφουν τη χώρα καταγωγής ή τις χώρες εκτροφής στο κρέας, στον κιμά και στα βρώσιμα παραπροϊόντα αυτών, στα παραστατικά που εκδίδονται από οποιονδήποτε φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (ταμειακές μηχανές, φορολογικοί εκτυπωτές ΑΔΗΜΕ, ΕΑΦΔΔΣ) .

Ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τι αγοράζει μέσω των αναγραφόμενων στοιχείων στην απόδειξη λιανικής πώλησης, αλλά και ο ελεγκτής να ισοζυγίζει τοις αγοραζόμενες ποσότητες των τιμολογίων και των αποδείξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 12
Χρήση αγροτικών ακινήτων


Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 12, αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που έχει ανακύψει από τη λήξη των αποφάσεων παραχώρησης χρήσης ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή ανέργους με αποφάσεις του οικείου Περιφερειάρχη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012, όπως ισχύει. Ειδικότερα, επειδή αφενός δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης των παραχωρήσεων αυτών με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο και αφετέρου το Υπουργείο επιθυμεί την αξιοποίηση των αγροτικών εκτάσεων της χώρας με έμφαση την παραχώρηση τους σε ομάδες παραγωγών και Συνεταιρισμούς, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4384/2016, χωρίς, ωστόσο, ακόμη να έχουν εκδοθεί όλες οι κανονιστικές πράξεις που απαιτούνται για την εφαρμογή τους, κρίνεται σκόπιμη η παράταση της ισχύος των ανωτέρω αποφάσεων παραχώρησης χρήσης ακινήτων για ακόμη μία καλλιεργητική περίοδο. Για το μεταβατικό αυτό στάδιο προτείνεται η σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3955/2011 (Α'89)

Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιούνται διατάξεις του ν. 3955/2011, ώστε η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να οριστεί ως η αρμόδια αρχή για τη διαχείριση του μητρώου και να απλοποιηθούν ορισμένες διατάξεις για την εγγραφή σε αυτό.

Άρθρο 14
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2637/1998 (Α'200)


Στον τομέα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα ως κράτος - μέλος ίδρυσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Ν.Π.Ι.Δ., ως επίσημα διαπιστευμένο Ελληνικό Οργανισμό Πληρωμών, προκειμένου να διενεργεί ελέγχους σχετικά με τα διάφορα καθεστώτα ενίσχυσης - μέτρα αγροτικής ανάπτυξης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), καθώς και τα μέτρα αλιείας της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΛΠ).

Υπό την έννοια και την μορφή αυτή τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συστάθηκε με το ν. 2637/27.8.1998 (Α' 200), όπως ισχύει. Η διάρθρωσή του περιλαμβάνει την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές. Με την υπ' αριθ. 271562/2002 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας έχει εγκριθεί οριστικά ως Οργανισμός Πληρωμών, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1663/95 και (ΕΚ) 1290/05. Με το άρθρο 3 του ν. 3508/06 (Α' 249), ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ανέλαβε επιπλέον τη διαχείριση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Αλιευτικού Ταμείου (ΕΤΑ). Με το ν. 3895/10 (Α' 206), μεταφέρθηκε στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. το ψηφιακό αρχείο δεδομένων της λυθείσας εταιρίας ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. και συναφώς με αυτό και το σύνολο των αρμοδιοτήτων της.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω ιδρυτικό νόμο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ειδικότερα με το άρθρο 19 ορίζονται τα μέλη του ΔΣ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που είναι ενδεκαμελές . Με την προτεινόμενη διάταξη τα μέλη του ΔΣ περιορίζονται στα εννέα (9).

Τα μέλη του Δ.Σ. με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 15
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4384/2016 (Α' 78)


1. Οι συνεταιρισμοί σε όλα τα κράτη που δραστηριοποιούνται συνεργάζονται σε μορφές και δομές που διασφαλίζουν την αυτονομία τους, είναι σύμφωνες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, και εμπνέονται από τις αρχές της ισότητας, της αλληλεγγύης και της επικουρικότητας.
Στην Ελλάδα με τον νόμο 4384/16 καθιερώθηκε μια απλή αρχιτεκτονική δομή για τους συνεταιρισμούς σε αντίθεση με το παρελθόν που επικρατούσαν πολυεπίπεδα σχήματα συνεργασιών, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους την δεδομένη παραγωγική βάση της χώρας.
Η νέα αρχιτεκτονική μορφή δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών που έχουν άμεση επαφή με τα μέλη τους και είναι υγιείς επιχειρήσεις. Επιδίωξη είναι να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών ως οικονομικές επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας.
Η απουσία από τον νόμο κάποιου θεσμού που να εκπροσωπεί τους αγροτικούς συνεταιρισμούς σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο οφείλεται στο γεγονός ότι αφενός ο υφιστάμενος θεσμός εκπροσώπησης ήταν απαξιωμένος, αφετέρου κρίθηκε σκόπιμο να παρέλθει ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου οι συνεταιρισμοί που θα κριθούν από το Εθνικό Μητρώο ενήμεροι, μόνοι τους, μετά από μια περίοδο λαθών και άστοχων στρατηγικών επιλογών που οδήγησαν τους συνεταιρισμούς στο σύνολο τους στην παρακμή να επιλέξουν τη δομή και το ρόλο που θα πρέπει να έχει ο νέος Θεσμός εκπροσώπησης.
Η εκπροσώπηση των συνεταιρισμών σε περιφερειακό επίπεδο και στην συνέχεια σε Εθνικό είναι μια νέα δομή που ταιριάζει απόλυτα στην υφιστάμενη κατάσταση των συνεταιρισμών και βρίσκει θετική ανταπόκριση από πολλούς συνεταιρισμούς.
Οι Ομοσπονδίες θα ενδυναμώσουν την συνεταιριστική συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο όπου υπάρχουν κοινά ενδιαφέροντα και προβλήματα και συγχρόνως θα συγκροτήσουν σε Εθνικό Επίπεδο μια ποιο αντιπροσωπευτική Συνομοσπονδία που θα εκφράζει όλες τις περιφέρειες τι χώρας.
Οι Ο.Α.Σ. και η Σ.Α.Σ.Ε αποτελούν σωματεία και διέπονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, με την επιφύλαξη θέματα σχετικά με της αρχαιρεσίες, το χρόνο σύγκλησης, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου των Ο.Α.Σ. και της Σ.Α.Σ.Ε. που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου περί ΑΣ. εγγράφονται στο μητρώο του άρθρου 19 και η αρμόδια αρχή του άρθρου 18 εποπτεύει την νόμιμη λειτουργία τους. Οι Ο.Α.Σ. και η Σ.Α.Σ.Ε. δεν ασκούν εμπορικές δραστηριότητες.

2. Με την ρύθμιση αυτή κρίνεται απαραίτητη η χρηματοδότηση κατά την έναρξη λειτουργίας του ΟΔΙΑΓΕ προκειμένου να διοριστεί το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και να ενεργοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν ο οργανισμός. Το χορηγούμενο ποσό θα επιστραφεί σταδιακά στον κρατικό προϋπολογισμό από τα αναμενόμενα έσοδα του οργανισμού.

Άρθρο 16
Μετατροπή αναγκαστικών Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών


Η διάταξη αυτή, εναρμονίζει τους Αναγκαστικούς Συνεταιρισμούς του ν.1390/38 στην αρχιτεκτονική δομή των ελεύθερων συνεταιρισμών αφού η συγκεκριμένη δομή των ελεύθερων συνεταιρισμών διευκολύνει την λειτουργία τους, μειώνει το κόστος και φέρνει ποιο κοντά στον συνεταιρισμό τα μέλη του.

Άρθρο 17 Παραρτήματα

Με την πρώτη παρ. παρατίθενται τα δύο Παραρτήματα που αφορούν τους καταλόγους που αναγράφουν τα νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα καθώς και τα προϊόντα γάλακτος.

Με την ρύθμιση της παρ. 2 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να τροποποιεί τα Παραρτήματα I και II συμπληρώνοντας ή διαγράφοντας προϊόντα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 18
Μεταβατικές διατάξεις


Με το άρθρο 18 τίθενται μεταβατικές διατάξεις έτσι ώστε, αφενός να δοθεί ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα στους υπευθύνους των επιχειρήσεων παραγωγής ή εμπορίας, να προσαρμοστούν στις διατάξεις του κεφαλαίου Β' του προτεινόμενου σχεδίου νόμου και αφετέρου, για να μην υπάρξουν προβλήματα στην λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, να παραταθεί η θητεία των μελών του ΔΣ του οργανισμού μέχρι την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης ορισμού των μελών του ΔΣ, που θα ορίζει τη νέα συγκρότηση.

Άρθρο 19
Καταργούμενες διατάξεις


Η σχετική νομοθετική ρύθμιση της περ α' προτείνεται επειδή στην αρχική μορφή του σχεδίου του νόμου 4061/2012 υπήρχε πρόνοια για τη διάθεση των οικοπέδων που ανήκουν, κατά κυριότητα, στο Ελληνικό Δημόσιο και τα διαχειρίζεται το ΥΠΑΑΤ, η οποία δεν υιοθετήθηκε στο ν.4061/2012, η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν.4061/2012 δεν δύναται να εφαρμοστεί. Η προτεινόμενη κατάργηση της περ. β' προτείνεται καθώς τα θέματα σύγκλισης και απαρτίας του ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ ρυθμίζονται πλέον με την τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 19 του ν. 2637/1998 στο άρθρο 18 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 20 Έναρξη ισχύος

Στο άρθρο 20 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, ορίζεται ότι η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη του άρθρου 20.


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΝΩΠΑ ΚΑΙ ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άρθρο 1 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «Παραγωγός»:
αα) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3874/2010 (Α' 151) και το οποίο παράγει νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα.
ββ) οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του ν. 4384/2016 (Α' 78) και διαθέτουν στην αγορά νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα.
γγ) μεταποιητικές επιχειρήσεις που εφοδιάζονται νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα από Έλληνες παραγωγούς.
β) «Έμπορος αγροτικών προϊόντων»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπου που έχει υποχρέωση εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων,
Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 (Α' 89), όπως ισχύει, και αγοράζει ή διαμεσολαβεί στην αγορά με σκοπό την πώληση εγχώρια παραγόμενων νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων από παραγωγούς.
γ) «Εμπορική συναλλαγή»: κάθε συναλλαγή μεταξύ παραγωγών αγροτικών προϊόντων και εμπόρων αγροτικών προϊόντων η οποία οδηγεί στην παράδοση νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων έναντι τιμήματος.
δ) «Οφειλόμενο ποσό»: το ποσό που θα έπρεπε να έχει καταβληθεί μέσα στη συμβατική ή τη νόμιμη προθεσμία πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία φόρων, τελών και λοιπών επιβαρύνσεων που καθορίζονται στο τιμολόγιο.
ε) «Νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα»: είναι τα προϊόντα του Παραρτήματος I του άρθρου 17.

Άρθρο 2 Εμπορική συναλλαγή

Έμπορος αγροτικών προϊόντων που πραγματοποιεί εμπορική συναλλαγή με παραγωγό που εκδίδει τιμολόγιο, οφείλει να εξοφλεί το τιμολόγιο εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοσή του. Επιτρέπεται η έκδοση συγκεντρωτικού τιμολογίου το οποίο αναφέρεται σε διαφορετικές συνεχόμενες παραδόσεις προϊόντων στον ίδιο έμπορο αγροτικών προϊόντων.
Κάθε αντίθετη με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου συμφωνία μεταξύ των μερών, θεωρείται άκυρη.

Άρθρο 3
Τρόπος πληρωμής οφειλόμενου ποσού


Η εξόφληση του οφειλόμενου ποσού ολοκληρώνεται με την κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του παραγωγού της ισόποσης χρηματικής αξίας που αναγράφεται στο τιμολόγιο. Απαγορεύεται ρητά κάθε άλλος τρόπος εξόφλησης, όπως με καταβολή μετρητών ή με έκδοση επιταγών και την αναγραφή στο τιμολόγιο ότι εξοφλήθη.

Άρθρο 4 Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 2 από τον έμπορο, επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο ίσο με το 30% της αξίας του τιμολογίου.

2. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 3 από τον έμπορο, επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο ίσο με το 10% της αξίας του τιμολογίου.

3. Εντός δέκα (10) ημερών από την παρέλευση της αναγραφόμενης στο τιμολόγιο προθεσμίας εξόφλησης,ο παραγωγός γνωστοποιεί την καθυστέρηση στην αρμόδια αρχή της παρ. 6. Σε περίπτωση παράλειψης ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής σχετικά με την καθυστέρηση πληρωμής, επιβάλλεται από την αρμόδια αρχή στον παραγωγό πρόστιμο ίσο με το 10% της αξίας του τιμολογίου.

4. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής της παράβασης της παρ. 1 ο έμπορος διαγράφεται για ένα (1) έτος από το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 και δεν του επιτρέπεται η πραγματοποίηση εμπορικών πράξεων για νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα κατά το χρονικό διάστημα της διαγραφής του.

5. Αν ο έμπορος συνεχίζει την εμπορία των νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων κατά το χρονικό διάστημα της διαγραφής του από το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011, επιβάλλεται από την αρμόδια αρχή της παρ. 6 διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

6. Αρμόδια υπηρεσία για την επιβολή των κυρώσεων του παρόντος άρθρου είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο εξής αρμόδια αρχή. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται, βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και αποτελούν έσοδα του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Άρθρο 5 Διασταυρωτικοί έλεγχοι

1. Η αρμόδια αρχή, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ, διενεργεί διασταυρωτικούς ελέγχους σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 2.

2. Το Υπουργείο Οικονομικών αποστέλλει κάθε μήνα στην αρμόδια αρχή τα τιμολόγια του προηγούμενου μήνα που φέρουν την ένδειξη νωπά και ευαλλοίωτα. Η αρμόδια αρχή αποστέλλει τα τιμολόγια στις αντίστοιχες τράπεζες για έλεγχο της καταβολής του τιμήματος. Οι τράπεζες μετά τον έλεγχο διαβιβάζουν στην αρμόδια αρχή τη λίστα με τα τιμολόγια που δεν έχουν εξοφληθεί.

3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τα όργανα, τη διαδικασία των ελέγχων, τη διαδικασία ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής, τη διασύνδεση των αρχείων των υπηρεσιών της παρ. 2, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ, ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΡΕΑΣ

Άρθρο 6 Πεδίο εφαρμογής


Με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' ρυθμίζονται θέματα επισήμανσης προέλευσης του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού στα γαλακτοκομικά προϊόντα, προσυσκευασμένα ή μη, για τα προϊόντα του Παραρτήματος II του άρθρου 17.

Άρθρο 7 Υποχρεωτική επισήμανση

1. Η επισήμανση της προέλευσης του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού στα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι υποχρεωτική και περιλαμβάνει τα κάτωθι:
α) «Χώρα άμελξης: (το όνομα της χώρας όπου έγινε η άμελξη του γάλακτος)». β) «Χώρα επεξεργασίας: (το όνομα της χώρας όπου έγινε η επεξεργασία του γάλακτος)».
γ) «Χώρα συσκευασίας: (το όνομα της χώρας όπου έγινε η συσκευασία του προϊόντος)».

2. Στην περίπτωση που το γάλα ή το γάλα ως συστατικό σε γαλακτοκομικά προϊόντα έχει αμελχθεί, υποστεί επεξεργασία και συσκευαστεί στην ίδια χώρα, η ένδειξη προέλευσης στο τελικό προϊόν δύναται να αποδοθεί ενιαία ως «Προέλευση: Όνομα χώρας».

3. Στην περίπτωση που το γάλα ή το γάλα ως συστατικό σε γαλακτοκομικά προϊόντα έχει αμελχθεί, υποστεί επεξεργασία και συσκευαστεί σε περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ένδειξη προέλευσης στο τελικό προϊόν δύναται να αποδοθεί ενιαία ως «προέλευση Ε.Ε.».

4. Στην περίπτωση που το γάλα ή το γάλα ως συστατικό σε γαλακτοκομικά προϊόντα έχει αμελχθεί, υποστεί επεξεργασία και συσκευαστεί σε περισσότερες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ένδειξη προέλευσης στο τελικό προϊόν δύναται να αποδοθεί ενιαία ως «προέλευση εκτός Ε. Ε.».

5. Η αναγραφή των ενδείξεων των παρ. 1, 2, 3 και 4 γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 και με τρόπο ανεξίτηλο, τόσο για τα προσυσκευασμένα όσο και για τα μη προσυσκευασμένα τελικά προϊόντα στα σημεία λιανικής πώλησης.

Άρθρο 8 Έλεγχος - Κυρώσεις

1. Οι έλεγχοι των επιχειρήσεων για τη συμμόρφωση στις διατάξεις των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ' αριθμ. 175180/2011 (Β' 1721), 1678/111284/2015 (Β' 2257) και 15523/2006 (Β' 1187) υπουργικών αποφάσεων.

2. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 22 εως 25 και 27 του Κεφαλαίου ΣΤ' του ν. 4235/2014 (Α' 32).

Άρθρο 9 Ρήτρα αμοιβαίας αναγνώρισης

Τα προϊόντα τα οποία νομίμως παράγονται ή αποτελούν αντικείμενο εμπορίας σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 10 Αξιολόγηση - Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Η Δ/νση Κτηνιατρικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, πριν την παρέλευση χρονικού διαστήματος τριάντα (30) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εισηγείται προτάσεις και μέτρα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύνανται ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια των ελέγχων και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 8, τα αρμόδια όργανα και ο συντονισμός αυτών, καθώς και ειδικότερα θέματα που αφορούν στον τρόπο αναγραφής των ενδείξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 7.

Άρθρο 11
Υποχρεωτική επισήμανση στο κρέας


1. Θεσπίζονται μέτρα σχετικά με την υποχρεωτική επισήμανση του κρέατος στο προσυσκευασμένο ή μη νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη και κατεψυγμένο κρέας χοιροειδών, αιγοπροβάτων και πουλερικών, καθώς και στον κιμά, στα σπλάχνα και στα λοιπά βρώσιμα μέρη του κρέατος. Στα παρασκευάσματα κρέατος και στα προϊόντα με βάση το κρέας εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και εφαρμόζονται σε όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφεξής επιχειρήσεις:
α) που κατέχουν ζώα που προορίζονται για σφαγή και προέρχονται από την επικράτεια ή άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες,
β) που ασχολούνται με τη σφαγή ζώων,
γ) που ασχολούνται με την εμπορία, τη διακίνηση, τον τεμαχισμό, τη μεταποίηση και την τυποποίηση κρέατος,
δ) που ασχολούνται με τη λιανική πώληση κρέατος, όπως τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου.

2. Οι επιχειρήσεις σε κάθε στάδιο της παραγωγής και διανομής του κρέατος, πρέπει να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του Καν. (EE) 1337/2013.

3. Η επισήμανση του κρέατος του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 1337/2013, που προορίζεται για παράδοση στον τελικό καταναλωτή ή σε μονάδες ομαδικής εστίασης, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1169/2011 και των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 1337/2013.
Για την επισήμανση του βόειου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας ισχύουν οι ειδικές διατάξεις.

4 Οι επιχειρήσεις της περ. α' της παρ. 1 αναγράφουν στα παραστατικά διακίνησης των ζώων, πέραν του υγειονομικού πιστοποιητικού, τη χώρα γέννησης και τη/τις χώρα/ες εκτροφής των ζώων, με αναφορά στους ατομικούς, ή μη, κωδικούς αριθμούς σήμανσης των ζώων, κατά περίπτωση, σύμφωνα και με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 21/2004 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/Ε0Κ και 64/432/ΕΟΚ» και τις διατάξεις της οδηγίας 2008/71/ΕΚ του Συμβουλίου «για την αναγνώριση και την καταγραφή των χοίρων».

5. Οι επιχειρήσεις της περ. β' της παρ. 1:
α) Δεν υποδέχονται ζώα για σφαγή που δεν διαθέτουν σήμανση ή/και παραστατικά διακίνησής τους προς το σφαγείο.
β) Αναγράφουν στα εμπορικά και συνοδευτικά έγγραφα των σφαγίων, τα στοιχεία όπως αυτά καθορίζονται στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο με αναφορά στους ατομικούς, ή μη, κωδικούς αριθμούς σήμανσης των ζώων από τα οποία προέρχονται.
γ) Τηρούν για κάθε σφάγιο ένα μέσο ταυτοποίησής του και καταγράφουν σε αρχείο την άφιξη και την αναχώρηση από το σφαγείο των ζώων, των σφαγίων ή των τεμαχίων τους και το μέσο ταυτοποίησης των σφαγίων, με το οποίο πρέπει να εξασφαλίζεται η σύνδεση μεταξύ του κρέατος και του ζώου ή της ομάδας ζώων από την οποία προέρχεται. Στην περίπτωση ομάδας ζώων πρέπει να περιλαμβάνονται ζώα στα οποία εφαρμόζονται πανομοιότυπες ενδείξεις.

6. Οι επιχειρήσεις της περ. γ' της παρ. 1 σε κάθε στάδιο της παραγωγής και εμπορίας του κρέατος:
α) Δεν πρέπει να παραλαμβάνουν ή/και να διακινούν σφάγια, τεμάχια σφαγίων και προσυσκευασμένα προϊόντα με έλλειψη σήμανσης ή έλλειψη παραστατικών διακίνησης όπου να αναφέρεται η καταγωγή προέλευση του κρέατος.
β) Πρέπει να αναγράφουν ορθά ανά κωδικό παρτίδας, στα εμπορικά και συνοδευτικά έγγραφα τα απαραίτητα στοιχεία όπως αυτά καθορίζονται στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο καθώς και τον αριθμό των διακινούμενων τεμαχίων, με εξαίρεση τα παρασκευάσματα κρέατος και τα προϊόντα με βάση το κρέας
γ) Αναγράφουν ορθά στο προσυσκευασμένο προϊόν που παράγουν, όσα προβλέπονται στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.

7. Οι επιχειρήσεις της περ. δ' της παρ. 1 κατά τη λιανική πώληση κρέατος:
α) Δεν παραλαμβάνουν σφάγια τεμάχια κρέατος ή προσυσκευασμένα προϊόντα που δεν διαθέτουν σήμανση ή παραστατικά διακίνησης στα οποία αναγράφεται η καταγωγή προέλευση του κρέατος.
β) Διαθέτουν και χρησιμοποιούν ζυγιστικές μηχανές, οι οποίες εκδίδουν αυτόματα αυτοκόλλητες ετικέτες στις οποίες αναγράφεται το είδος κρέατος, η χώρα καταγωγής ή οι χώρες εκτροφής σύμφωνα με την παράγραφο 3 καθώς και το βάρος των πωλούμενων ποσοτήτων.
γ)Αναγράφουν υποχρεωτικά το είδος κρέατος, τη χώρα καταγωγής ή τις χώρες εκτροφής στα παραστατικά που εκδίδονται από τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό που χρησιμοποιούν (όπως ταμειακές μηχανές, φορολογικοί εκτυπωτές ΑΔΗΜΕ, ΕΑΦΔΔΣ) ολογράφως ή με συντομογραφία καθώς και το βάρος των πωλούμενων ποσοτήτων.
δ) Αναγράφουν ευκρινώς και ανεξίτηλα τα στοιχεία όπως αυτά καθορίζονται στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο σε όλες τις μορφές παρουσίασης που χρησιμοποιούν στους χώρους του καταστήματός τους, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού, στα σημεία διάθεσης, όπως ταμπελάκια σε προθήκες - βιτρίνες κρέατος, πινακίδες ή πίνακες σε τοίχους ή αναφορά σε ιστοσελίδες, ή στη συσκευασία προσυσκευασμένου κρέατος. Για το βόειο κρέας να εμφανίζουν επιπλέον την ετικέτα του αντίστοιχου σφαγίου σε κάθε τεμάχιο κρέατος.
ε) Αναγράφουν και στα εμπορικά έγγραφα διακίνησης των προϊόντων της περ. α' της παρ. 1 (όπως τιμολόγια) τις ενδείξεις περί καταγωγής - τόπου προέλευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και οι αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων.

8. Όλες οι επιχειρήσεις της παρ. 1 διατηρούν αρχείο με όλα τα εμπορικά έγγραφα για την καταγωγή - προέλευση του κρέατος για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία πώλησης του κρέατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 12 Χρήση αγροτικών ακινήτων

Οι αποφάσεις παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή σε ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που εκδόθηκαν από τον οικείο Περιφερειάρχη ή το εξουσιοδοτημένο απ' αυτόν όργανο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παράγραφος 13 του ν. 4061/2012, όπως προστέθηκε με το άρθρο 168 παρ. 2 περίπτωση β' του ν. 4099/2012 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 παρ.14 περίπτωση γ' του ν. 4235/2014 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παράγραφο 1 του ν. 4351/2015, παρατείνονται έως 31-10-2017. Εξαιρούνται τα αγροτικά ακίνητα για τα οποία έχουν εκδοθεί αποφάσεις παραχώρησης χρήσης, από 1-11-2016 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 11 του ν. 4061/2012, όπως ισχύουν, του άρθρου 3 του ν.δ. 497/1974 ή άλλες ισχύουσες διατάξεις. Η χρονική διάρκεια παραχώρησης της χρήσης, κατά τα ανωτέρω, ισχύει για ένα έτος από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης.

Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3955/2011 (Α'89)


1. Όπου στο ν. 3955/2011 αναφέρεται η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, νοείται εφεξής η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3955/2011 καταργείται.

3. Η περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 και στην παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 150/2001 (Α' 125).»

Άρθρο 14
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2637/1998 (Α200)


Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 19 του ν. 2637/1998 όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννεαμελές (9) και αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο,
β) Δυο (2) Αντιπροέδρους
γ) Ένα (1) Γενικό Διευθυντή,
οι οποίοι επιλέγονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταξύ επιστημόνων, με γνώσεις ή εμπειρία στο αντικείμενο.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείο Οικονομικών, που προτείνεται από τον Υπουργό Οικονομικών με τον αναπληρωτή του.
ε) Δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τους αναπληρωτές τους που επιλέγει ο Υπουργός.
στ) Έναν εκπρόσωπο (1) του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που προτείνεται από τον φορέα με τον αναπληρωτή του.
ζ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των εργαζομένων με τον αναπληρωτή του.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σε περίπτωση που οι φορείς των περιπτώσεων στ' και ζ' της προηγούμενης παραγράφου δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με έγγραφό του, συγκροτείται νόμιμα το ΔΣ και λειτουργεί χωρίς την συμμετοχή των εκπροσώπων των φορέων.
Το ΔΣ έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 5 από τα μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο πρόεδρος ή ένας εκ των αντιπροέδρων. Το ΔΣ συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του τακτικά μια φορά τον μήνα και εκτάκτως όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί εγγράφως τουλάχιστον από 5 μέλη του ΔΣ.

3. Η διάρκεια της θητείας των μελών του ΔΣ είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται για άλλη μία τριετία.»

Άρθρο 15
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4384/2016 (Α' 78)


1. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4384/2016, προστίθενται παράγραφοι 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10, ως εξής:
«4. Το 51% τουλάχιστον των ΑΣ, που έχουν την έδρα τους στην ίδια Περιφέρεια και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώου του άρθρου 19 μπορούν να συνιστούν Ομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών, στο εξής Ο. Α. Σ.. Σε μία Ο. Α. Σ. μπορεί να συμμετέχουν και ΚΑΣ της παρ. 1, που έχουν την έδρα της στην ίδια Περιφέρεια.
5. Η Ο.Α.Σ. εκπροσωπεί τα μέλη της ενώπιον κάθε Αρχής και μεριμνά για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών, την ενθάρρυνση των συνεταιριστικών συνεργασιών και την προώθηση της συνεταιριστικής ιδέας.
6. Η γενική συνέλευση της Ο.Α.Σ. συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των μελών της, που εκλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία του επόμενου εδαφίου. Οι
ΑΣ και ΚΑΣ που είναι μέλη της Ο. Α. Σ. εκλέγουν τους αντιπροσώπους στη γενική συνέλευση της ΟΑΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό.
7. Το 51% τουλάχιστον των Ο.Α.Σ. έχουν την δυνατότητα να συνιστούν την Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελλάδας, στο εξής Σ.Α.Σ.Ε, η οποία αποτελεί το ανώτατο όργανο εκπροσώπησης των Ο.Α.Σ. και ΚΕΑΣ.
8. Η Σ.Α.Σ.Ε θα εκπροσωπεί τα μέλη της στο εσωτερικό και το εξωτερικό και θα επιμελείται της τήρησης των διεθνών συνεταιριστικών αρχών και αξιών από τα μέλη της. Ασκεί κάθε δραστηριότητα για την προαγωγή των συμφερόντων των μελών της, διαδίδει με κάθε πρόσφορο μέσο την ιδέα του συνεργατισμού και παρέχει κάθε βοήθεια στα μέλη της, για την επίτευξη των σκοπών και των δραστηριοτήτων της.
9. Η γενική συνέλευση της Σ.Α.Σ.Ε συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των Ο.Α.Σ., οι οποίοι εκλέγονται από τις γενικές συνελεύσεις τους. Κάθε Ο.Α.Σ. εκλέγει αντιπροσώπους στη γενική συνέλευση της Σ.Α.Σ.Ε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της. Οι ΚΕΑΣ εκπροσωπούνται στην γενική συνέλευση της Σ.Α.Σ.Ε. όπως το καταστατικό θα ορίσει.
10. Οι Ο.Α.Σ. και η Σ.Α.Σ.Ε αποτελούν σωματεία και διέπονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Θέματα σχετικά με της αρχαιρεσίες, το χρόνο σύγκλησης, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου των Ο.Α.Σ. και της Σ.Α.Σ.Ε. διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου περί ΑΣ. Οι ανωτέρω οργανώσεις εγγράφονται στο μητρώο του άρθρου 19 και η αρμόδια αρχή του άρθρου 18 εποπτεύει την νόμιμη λειτουργία τους. Οι Ο.Α.Σ. και η Σ.Α.Σ.Ε. δεν ασκούν εμπορικές δραστηριότητες.»

2. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4384/2016, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Για την έναρξη λειτουργίας του, ο ΟΔΙΑΓΕ με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό με το ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ. Το ανωτέρω ποσό της επιχορήγησης επιστρέφεται σταδιακά και ατόκως, εντός επτά (7) ετών από την καταβολή της επιχορήγησης, στον κρατικό προϋπολογισμό.»

Άρθρο 16
Μετατροπή αναγκαστικών ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών


Οι Αναγκαστικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί του α.ν. 1390/1938 συγχωνεύονται με απορρόφηση από την αντίστοιχη Αναγκαστική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών που προβλέπεται στις διατάξεις του νόμου που τους διέπουν, κατ' αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4384/2016, εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Μετά τη συγχώνευση με απορρόφηση, οι Αναγκαστική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών μετατρέπεται αυτοδικαίως σε Αναγκαστικό Αγροτικό Συνεταιρισμό και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου και την ισχύουσα νομοθεσία περί Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Άρθρο 17 Παραρτήματα

1. Προσαρτώνται στον παρόντα νόμο δύο (2) Παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού, ως εξής:


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Πίνακας προϊόντων του Κεφαλαίου Α'

 

Ντομάτες
Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα
Κράμβες, κουνουπίδια, μπρόκολα, ραπανάκια, λάχανα
Μαρούλια, ραδίκια
Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια
Αγγούρια
Πιπεριές
Μπιζέλια 
Φασόλια
Κουκιά
Πατάτες
Γλυκοπατάτες
Μανιτάρια
Καρποί με κέλυφος
Μπανάνες
Σύκα
Αχλάδια
Εσπεριδοειδή
Σταφύλια
Πεπόνια, καρπούζια
Μήλα, αχλάδια και κυδώνια
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, νεκταρίνια, δαμάσκηνα, ρόδια
Κρέατα βοοειδών
Κρέατα πουλερικών
Κρέατα κονίκλων
Κρέατα χοιροειδών
Κρέατα προβατοειδών, αιγοειδών
Γάλα νωπό
Βασιλικός πολτός
Αλιευματα
Αυγά πουλερικών με τσόφλι
Σαλιγκάρια


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Πίνακας προϊόντων του Κεφαλαίου Β'

 

Άρθρο 80 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) Είδη γάλακτος
Άρθρο 80α του ΚΤΠ Διατηρημένα γάλατα, μερικά η ολικά αφυδατωμένα
Άρθρο 81 του ΚΤΠ Αφρόγαλα - Βούτυρο - Γαλακτικές λιπαρές ύλες
Άρθρο 82 του ΚΤΠ Γιαούρτι *
Άρθρο 83 του ΚΤΠ Τυροκομικά προϊόντα
Άρθρο 84 του ΚΤΠ Ρυζόγαλο - Κρέμα - Επιδόρπια με βάση το γάλα
  *συμπεριλαμβανομένων των ζυμωμένων γαλάτων ξυνόγαλα, κεφίρ, αριάνι, κουμίς


2. Τα παρατήματα I και II μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 18 Μεταβατικές διατάξεις


1. Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων παραγωγής ή εμπορίας κατά περίπτωση, προσαρμόζουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β', τις συσκευασίες των προσυσκευασμένων προϊόντων και τις επισημάνσεις στα σημεία λιανικής πώλησης για τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα που πωλούνται χύδην.

2. Η θητεία των μελών του ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ παρατείνεται μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης ορισμού των μελών του ΔΣ με τη νέα συγκρότηση. 

Άρθρο 19 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν:
α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν.4061/2012.
β) Η παράγραφος 3 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 20 και του ν.2637/1998.

Άρθρο 20 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη του άρθρου 20.


Αθήνα,

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο