Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-03-2017 ]

Ο.Α.Ε.Δ. αρ. πρωτ.: 16894/ 2017 Σχετικά με την υπόδειξη ανέργων με την ιδιότητα του πρόεδρου της Διοικούσας Επιτροπής ή του νόμιμου εκπρόσωπου ή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ως ωφελουμένων των δύο (2) νέων Προγραμμάτων Απασχόλησης που καταρτίστηκαν, με τις Δημόσιες Προσκλήσεις No 2/2017 και No 3/2017

(Σχετικά με την υπόδειξη ανέργων με την ιδιότητα του πρόεδρου της Διοικούσας Επιτροπής ή του νόμιμου εκπρόσωπου ή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ως ωφελουμένων των δύο (2) νέων Προγραμμάτων Απασχόλησης που καταρτίστηκαν, με τις Δημόσιες Προσκλήσεις No 2/2017 και No 3/2017)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αρ. Πρωτ.: 16894
03/03/2017
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8 174.56 ΑΛΙΜΟΣ
Πληροφορίες: Α. Σουσουρογιάννη
Τηλέφωνο : 210 99.89.856 Fax: 210.99.89.147
E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπόδειξη ανέργων με την ιδιότητα του πρόεδρου της Διοικούσας Επιτροπής ή του νόμιμου εκπρόσωπου ή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ως ωφελουμένων των δύο (2) νέων Προγραμμάτων Απασχόλησης που καταρτίστηκαν, με τις Δημόσιες Προσκλήσεις No 2/2017 και No 3/2017.

Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν τεθεί σχετικά με την υπόδειξη ανέργων με την ιδιότητα του πρόεδρου της Διοικούσας Επιτροπής ή του νόμιμου εκπρόσωπου ή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ως ωφελουμένων στο πλαίσιο των δύο νέων Προγραμμάτων Απασχόλησης που καταρτίστηκαν με τις Δημόσιες Προσκλήσεις No 2/2017 και No 3/2017, σας πληροφορούμε ότι στις διατάξεις του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α'205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» προβλέπονται τα εξής:

• Η ιδιότητα του μέλους Διοικούσας Επιτροπής είναι άμισθη (εδ. γ', παρ. 1, αρ. 20), ενώ στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι «Αν η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. έχει μόνο πέντε (5) μέλη αντί Διοικούσας Επιτροπής, τα μέλη μπορεί να εκλέξουν διαχειριστή, ο οποίος αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες της Διοικούσας Επιτροπής. 

• Τα μέλη της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. μπορεί να είναι και εργαζόμενοι της με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία (αρ. 17, παρ. 8).

• Η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου μόνο με την ιδιότητα του μέλους σε ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ατομικές ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις (παρ. 7, αρ. 14) ακριβώς επειδή το απλό μέλος δεν συμμετέχει στη διανομή των κερδών, όπως προκύπτει από το άρθρο 21 περί διανομής κερδών».

Επιπλέον, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη με αριθμό 93634/8.11.2013 εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Εργατικού Δυναμικού, το φυσικό πρόσωπο - μέλος δύναται να εγγράφεται στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ. ως άνεργος ακόμη και αν είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με την προϋπόθεση ότι δεν βρίσκεται σε εργασιακή σχέση με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις για την εγγραφή του.

Συνεπώς, τα αναφερόμενα μέλη ήτοι πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, νόμιμος εκπρόσωπος ή μέλος της Διοικούσας Επιτροπής των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ εφόσον είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι αναζητούντες εργασία και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 4 των σχετικών Δημόσιων Προσκλήσεων No 2/2017 και No 3/2017 δηλαδή έχουν την προβλεπόμενη χρονική διάρκεια ανεργίας (τρίμηνη, εξάμηνη, δωδεκάμηνη) και την προβλεπόμενη ηλικία (άνω των 50 ετών) είναι δυνητικά ωφελούμενοι των σχετικών Προγραμμάτων Απασχόλησης και μπορούν να υποδειχθούν τόσο στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. που είναι μέλη όσο και στους λοιπούς δικαιούχους.
 
Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία έχει εφαρμογή και στα λοιπά ενεργά Προγράμματα Απασχόλησης του Οργανισμού όπου προβλέπεται η συμμετοχή των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ως δικαιούχων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ. ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο