Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-03-2017 ]

Ε.Π.Α.Θ. αριθμ. απόφ. 221/2/ 2017 Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας σε οφειλέτες των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

(Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας σε οφειλέτες των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. απόφ. 221/2/17.3.17

(ΦΕΚ Β' 971/22-03-2017)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β' 3410), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β' 2312),
γ) το ν. 4224/2013 (ΦΕΚ Α' 288) και ιδίως τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 1 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160),
δ) το ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 36/2013/ΕΕ) κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 107), και ιδίως το στοιχείο θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 145 αυτού,
ε) την ΠΕΕ 42/30.05.2014 «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων» όπως τροποποιήθηκε από την ΠΕΕ 102/30.8.2016 (ΦΕΚ Β' 2779),
στ) την απόφαση ΕΠΑΘ 77/1/30.5.2013 «Όροι και προϋποθέσεις για τη ρύθμιση οφειλών σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση προς πιστωτικά ιδρύματα που έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση» (ΦΕΚ Β' 1492),
ζ) την απόφαση ΕΠΑΘ 180/3/22.2.2016 «Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτικών ιδρυμάτων - Κατάργηση της απόφασης ΕΠΑΘ 21/2/4.11.2011» (ΦΕΚ Β' 717),
η) την απόφαση ΕΠΑΘ 195 /1/29.07.2016 «Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013» (ΦΕΚ Β'2376),
θ) το από 18.1.2017 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών,
ι) τις έννοιες του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και των «ευλόγων δαπανών διαβίωσης», όπως ορίζονται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4389/2016,
ια) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει τα εξής:

Δεδομένου του σκοπού της διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, λαμβανομένης υπόψη και της ως άνω διάταξης του ν. 4261/2014 (άρθρο 145, παράγραφος 1, στοιχείο θ'), τα υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα εφαρμόζουν την απόφαση ΕΠΑΘ 195 /1/29.07.2016 «Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013» (ΦΕΚ Β' 2376), (στο εξής «Κώδικας»). Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, εισάγονται ως προς τα ανωτέρω ιδρύματα οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:

Α. Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις

1. Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο «Κεφάλαιο Πρώτο - Πεδίο εφαρμογής, ορισμοί, πολιτικές και διαδικασίες»
α) Στην ενότητα «Α2. Εξαιρέσεις», στην παράγραφο α) ορίζεται ως ημερομηνία πριν από την οποία εξαιρούνται από την εφαρμογή του Κώδικα οι απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν ήδη καταγγελθεί η 1.1.2017.
β) Στην ενότητα «Γ. Γενικές Αρχές» για τους σκοπούς της παρούσας:
Στην παράγραφο 1 το πρώτο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου ισχύει ως εξής:
«Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση βιώσιμων τύπων ρύθμισης, και ιδίως την απόφαση ΕΠΑΘ 77/30.5.2013 (ΦΕΚ Β' 1492), λαμβάνεται υπόψη η τρέχουσα και η επί τη βάσει συντηρητικών και αξιόπιστων παραδοχών εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής κάθε οφειλέτη μέχρι το πέρας του νέου προγράμματος αποπληρωμής».
γ) Στην ενότητα «Δ. Στρατηγική, πολιτικές, διαδικασίες και οργανωτικές δομές ιδρυμάτων»:
Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου (δ) που προβλέπει τη σύσταση Επιτροπής Ενστάσεων ισχύουν ως εξής:
«Η εξέταση των ενστάσεων διενεργείται από Επιτροπή Ενστάσεων αποτελούμενη από Πρόεδρο, ανεξάρτητο του ειδικού εκκαθαριστή, εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας σε θέματα πιστοδοτήσεων και διαχείρισης χρηματοδοτικών εμπλοκών, εταιρικής ή λιανικής τραπεζικής και από δύο στελέχη της Επιτροπής Ελέγχου της παρ. 5 του άρθρου 1 της απόφασης ΕΠΑΘ 180/3/22.2.2016 (ΦΕΚ Β' 717/17.3.2016) της ειδικής εκκαθάρισης». Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι προβλέψεις της παραγράφου (δ).

2. Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο «Κεφάλαιο Δεύτερο - Διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) απαιτήσεων έναντι φυσικών προσώπων και επαγγελματιών»
Στο Στάδιο 4 «Πρόταση κατάλληλης λύσης»: Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας η παράγραφος (β) ισχύει ως εξής:
«Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας κάθε λύσης, ο ειδικός εκκαθαριστής λαμβάνει υπόψη το ειδικότερο κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει για τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα υπό ειδική εκκαθάριση, ήτοι την απόφαση ΕΠΑΘ 77/1/30.5.2013 «Όροι και προϋποθέσεις για τη ρύθμιση οφειλών σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση προς πιστωτικά ιδρύματα που έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση» (ΦΕΚ Β' 1492/19.6.2013) και την απόφαση ΕΠΑΘ 180/3/22.2.2016 «Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.» (ΦΕΚ Β' 717/17.3.2016).»

3. Τροποποιήσεις στο «Κεφάλαιο Έβδομο - Επίδειξη συμμόρφωσης, μεταβατικές και τελικές διατάξεις»
Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας η περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 ισχύει ως ακολούθως:
«Ο ειδικός εκκαθαριστής υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου, βάσει του άρθρου 2 της απόφασης ΕΠΑΘ 77/1/30.5.2013 (ΦΕΚ Β' 1492), την πολιτική και καταγεγραμμένες διαδικασίες που θέσπισε και υιοθετεί σε συμμόρφωση προς την ενότητα Β «Χειρισμός δανειοληπτών που εντάσσονται σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες» του Δεύτερου Κεφαλαίου.»

Β. Τελικές διατάξεις

1. Για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, ο ειδικός εκκαθαριστής οφείλει να υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο δράσης για τη σταδιακή εφαρμογή του Κώδικα στα υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα στο οποίο περιλαμβάνονται το πρόγραμμα εφαρμογής και τα μέτρα που θα λάβει προσδιορίζοντας συγκεκριμένα τμήματα χαρτοφυλακίου και ενέργειες διαχείρισης, καθώς και η πολιτική και οι καταγεγραμμένες διαδικασίες που θέσπισε και υιοθετεί για τη συμμόρφωσή με τις διατάξεις του Κώδικα.

2. Το Παράρτημα II- «Ενδεικτικοί τύποι λύσεων» της απόφασης ΕΠΑΘ 195 /1/29.07.2016 «Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013» δεν ισχύει για τα υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο