Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-03-2017 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 1191/ 2017 Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α' 147)

(Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α' 147))

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αριθμ. 1191

(ΦΕΚ Β' 969/22-03-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», και ιδίως τα άρθρα 347 και 350 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143) όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Α' 98) », όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 73/2015 (Α' 116): «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το π.δ. 125/2016(Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την υπ' αριθμ. Υ29/8-10-2015 (Β' 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

8. Την υπ' αριθμ. 44009/ΔΕ 5154/8.10.2013 (Β' 2592) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης με θέμα «Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών», όπως ισχύει.

9. Την 134453/23.12.2015 (Β' 2857) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.9.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β')».

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού της Αρχής ή του Κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί


Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται οι ορισμοί του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Α' 147).

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής

   
1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως ισχύουν, από αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα ή κεντρική αρχή αγορών ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησής τους.
   
2. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που υπάγονται στο ν. 3978/2011 (Α' 137), ή που εξαιρούνται σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24 του νόμου αυτού, καθώς και σε αυτές που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και που έχουν ως αντικείμενο την προμήθεια στρατιωτικού και ευαίσθητου εξοπλισμού, καθώς και έργα, προμήθειες και υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με τον εξοπλισμό αυτό.
Οι δημόσιες συμβάσεις που δεν συνδέονται άμεσα με την προμήθεια στρατιωτικού ή ευαίσθητου εξοπλισμού ή υπηρεσίες σχετικές με τον τομέα της άμυνας, υπάγονται στην κράτηση υπέρ της Α.Ε.Π.Π.
   
3. Η κράτηση επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων. Επίσης, επιβάλλεται επί της αξίας κάθε είδους δικαιώματος προαιρέσεως, προ φόρων και κρατήσεων, είτε αυτό ασκείται μέσω διοικητικής εντολής είτε μέσω σύμβασης.
   
4. Σε περίπτωση όπου στη σύμβαση δεν αναφέρεται το συμβατικό τίμημα, η κράτηση επιβάλλεται επί του ποσού που αναγράφεται στη σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ή τη συλλογική απόφαση έργου ή μελέτης που εκδίδεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α' 143) και του άρθρου 6 του ν.δ. 2957/1954 (Α' 186), όπως ισχύουν, αν πρόκειται για έργο ή προμήθεια ή παροχή υπηρεσίας που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
   
5. Ειδικά, στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων, η κράτηση επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας της σύμβασης (συμβατικό αντάλλαγμα) κατά την σύναψη της, ήτοι του συνολικού κύκλου εργασιών του παραχωρησιούχου καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από τους χρήστες των έργων, των πληρωμών ή οιωνδήποτε χρηματοοικονομικών πλεονεκτημάτων οιασδήποτε μορφής τα οποία καταβάλλει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντας φορέας ή άλλη δημόσια αρχή προς τον παραχωρησιούχο και εν είδη Χρηματοδοτικής Συμβολής), εκτός ΦΠΑ, για την εκτέλεση των έργων και των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, καθώς και των παρεπόμενων προμηθειών αυτών των έργων και υπηρεσιών.
   
6. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο μίας διαδικασίας ανάθεσης συνάπτονται περισσότερες δημόσιες συμβάσεις κατά τμήματα ενός έργου, προμήθειας, ή αγοράς υπηρεσιών, η κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε επιμέρους σύμβασης.
   
7. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο μίας συμφωνίας - πλαίσιο ή ενός δυναμικού συστήματος αγορών, συνάπτονται περισσότερες εκτελεστικές δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, η κράτηση επιβάλλεται επί της αξίας κάθε επιμέρους εκτελεστικής σύμβασης.
   
8. Όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις αορίστου χρόνου, ή στην περίπτωση που η διάρκεια τους δεν μπορεί να προσδιορισθεί, η αξία τους ορίζεται ως το γινόμενο του μηνιαίου τιμήματος επί 48 και η κράτηση επιβάλλεται επί του γινομένου αυτού.
   
9. Στις δημόσιες συμβάσεις ασφαλιστικών, τραπεζικών ή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, ο υπολογισμός της κράτησης πραγματοποιείται ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης ως εξής:
α) αν πρόκειται για ασφαλιστικές υπηρεσίες, επί του συνολικού καταβλητέου ασφάλιστρου ή/και του ποσού που αντιστοιχεί σε τυχόν άλλους τρόπους αμοιβής.
β) αν πρόκειται για τραπεζικές ή άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, επί του συνολικού ποσού του τιμήματος, στο οποίο περιλαμβάνονται οι αμοιβές, οι προμήθειες, οι τόκοι, καθώς και τυχόν άλλοι τρόποι αμοιβής.
   
10. Σε περίπτωση συμπληρωματικών συμβάσεων, η κράτηση επιβάλλεται επί του συνολικού ποσού του συμβατικού τιμήματος της συμπληρωματικής σύμβασης ή του ποσού που αναγράφεται στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Άρθρο 3
Τρόπος παρακράτησης


1. Η κράτηση υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή 0,06% επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης επί της οποίας επιβάλλεται η κράτηση σύμφωνα με το άρθρο 2.

2. Υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση της κράτησης είναι ο φορέας που πραγματοποιεί την πληρωμή και η παρακράτηση πραγματοποιείται με την εφαρμογή του συντελεστή 0,06% επί του ποσού κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων, που καταβάλλεται σε εξόφληση του συμβατικού ανταλλάγματος αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης ή εκτελεστικής σύμβασης που συνάπτεται βάσει συμφωνίας - πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται με ευθύνη της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του φορέα ή του υπολόγου - διαχειριστή που διενεργεί την πληρωμή κάθε έργου, προμήθειας, παροχής υπηρεσίας κ.λπ. του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και αποδίδεται στο λογαριασμό της Αρχής που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Το ποσό της κράτησης που περιλαμβάνεται στην κατάσταση πληρωμής της δαπάνης αναγράφεται στο χρηματικό ένταλμα πληρωμής ή σε οποιονδήποτε άλλο τίτλο πληρωμής εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο και στη συνέχεια εξοφλείται όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και αποδίδεται στο λογαριασμό Α.Ε.Π.Π. που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

4. Αν η καταβολή του συμβατικού ανταλλάγματος πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (π.χ. σύμβαση έργου), η παρακράτηση γίνεται στην κατάσταση πληρωμής, με την εφαρμογή του συντελεστή 0,06% επί του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε πληρωμή, προ φόρων και κρατήσεων και αποδίδεται στον λογαριασμό της Α.Ε.Π.Π. της παραγράφου 1 του άρθρου 4.

5. Στην περίπτωση συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων, όπου μέρος του συμβατικού ανταλλάγματος καταβάλλεται μέσω Χρηματοδοτικής Συμβολής της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντα φορέα ή οιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής προς τον παραχωρησιούχο, η κράτηση αποδίδεται με το ακόλουθο τρόπο:
Το ποσό της κράτησης που αντιστοιχεί στο σύνολο του συμβατικού ανταλλάγματος του έργου παραχώρησης παρακρατείται από το ποσό που αντιστοιχεί στην χρηματοδοτική συμβολή της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντα φορέα ή της άλλης δημόσιας αρχή προς τον παραχωρησιούχο τμηματικά, από κάθε προβλεπόμενη δόση, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
Ποσό παρακράτησης προς απόδοση = (Σ.Α. *0,06%) * (Δ.Χ.Σ./Χ.Σ) όπου Σ.Α. το συμβατικό αντάλλαγμα (αξία σύμβασης παραχώρησης κατά την σύναψή της), Δ.Χ.Σ. είναι το ποσό που αντιστοιχεί στην Δόση της Χρηματοδοτικής Συμβολής, Χ.Σ. είναι το ποσό που αντιστοιχεί στην συνολική Χρηματοδοτική Συμβολή.

6. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται Χρηματοδοτική Συμβολή της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντα φορέα ή οιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής προς τον παραχωρησιούχο, είτε αυτή δεν επαρκεί για την συνολική παρακράτηση κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, η κράτηση αποδίδεται τμηματικά σε κάθε ετήσια χρήση, υπολογιζόμενη σε 0,06% του κύκλου εργασιών του παραχωρησιούχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4.

7. Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, ως πληρωμή μπορεί να θεωρείται και η προκαταβολή και υπάγεται στην κράτηση. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση φορέας δεν έχει προβεί, μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, σε κράτηση επί του ποσού της προκαταβολής, το ποσό της κράτησης επί της προκαταβολής παρακρατείται στην επόμενη πληρωμή.

8. Στην περίπτωση συμβάσεων, για τις οποίες η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας δεν έχει καταβάλει το σύνολο του συμβατικού τιμήματος και ο υπόχρεος για την πληρωμή φορέας δεν έχει προβεί σε απόδοση του συνόλου ή μέρους του ποσού που όφειλε να έχει παρακρατήσει και αποδώσει, σύμφωνα με τα παραπάνω, η παρακράτηση του συνόλου του ποσού της κράτησης που αντιστοιχεί στις πραγματοποιηθείσες πληρωμές πραγματοποιείται αναδρομικά από το ποσό της πρώτης πληρωμής που καταβάλλεται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και αν το ποσό της πληρωμής αυτής δεν επαρκεί, από τις επόμενες πληρωμές.

Άρθρο 4
Τρόπος και διαδικασία απόδοσης


1. Τα ποσά που παρακρατούνται σύμφωνα με το άρθρο 3, αποδίδονται στην Α.Ε.Π.Π. το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από την πραγματοποίηση της παρακράτησης. Η απόδοσή τους γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Ο αριθμός του λογαριασμού και το ΓΒΑΝ αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Ε.Π.Π. Μέχρι την κατασκευή της ιστοσελίδας του προηγούμενου εδαφίου, ο αριθμός του λογαριασμού και το ΙΒΑΝ της Α.Ε.Π.Π. αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2. Αν πρόκειται για ποσά που έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3, η απόδοση πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου οικονομικού έτους.

3. Σε περίπτωση που το συμβατικό αντάλλαγμα δημόσιας σύμβασης που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, έχει αποπληρωθεί στο σύνολο του και δεν έχει παρακρατηθεί το σύνολο ή μέρος του ποσού που αντιστοιχεί στην κράτηση, το μη καταβληθέν ποσό καταλογίζεται από την αναθέτουσα αρχή/ τον αναθέτοντα φορέα σε βάρος του ανοικείως λαβόντα και εισπράττεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

4. Η κράτηση αποδίδεται:
α) στον τραπεζικό λογαριασμό της Α.Ε.Π.Π. που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, από τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς που την παρακρατούν και την αποδίδουν οι ίδιες ή τους φορείς που παρακρατούν και αποδίδουν την κράτηση για λογαριασμό τους,
β) στον τραπεζικό λογαριασμό της Α.Ε.Π.Π. που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, όταν πρόκειται για δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που εκτελούνται μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος,
γ) στον τραπεζικό λογαριασμό της Α.Ε.Π.Π. που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, πραγματοποιείται η απόδοση της κράτησης που διενεργείται μέσω Ε.ΑΠ.,

5. Τα προς απόδοση ποσά, στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, προς την μεγαλύτερη δεκάδα όταν προκύπτει δεκαδικό ψηφίο μεγαλύτερο του 5 και προς την μικρότερη δεκάδα όταν προκύπτει ψηφίο μικρότερο ή ίσο του 5.

Άρθρο 5
Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών


1. Όταν ο υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση φορέας έχει παρακρατήσει και αποδώσει ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που όφειλε, βάσει των οριζόμενων στις προηγούμενες διατάξεις, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό της κράτησης συμψηφίζεται με τα ποσά που αντιστοιχούν σε επόμενες πληρωμές.

2. Σε περίπτωση που το εναπομένον προς καταβολή ποσό δεν επαρκεί για τον συμψηφισμό του συνόλου ή μέρους του αχρεωστήτως καταβληθέντος, το ποσό που δεν δύναται να συμψηφισθεί επιστρέφεται στον υπόχρεο για την παρακράτηση και απόδοση φορέα κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τουλάχιστον τα παραστατικά απόδοσης του συνόλου της κράτησης (extrait τράπεζας, παραστατικό πληρωμής ή εντολή μεταφοράς της αρμόδιας για την απόδοση της κράτησης υπηρεσίας του φορέα), από τα οποία προκύπτει το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού του οποίου ζητείται η επιστροφή.

3. Το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Α.Ε.Π.Π., εξετάζει την υποβληθείσα αίτηση μαζί με τα συνημμένα παραστατικά και αφού διαπιστώσει ότι τα αναφερόμενα ποσά έχουν πράγματι καταβληθεί και αποτυπωθεί στα λογιστικά βιβλία της Αρχής και δεν υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή του ποσού που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως. Η επιστροφή των ποσών της παραγράφου αυτής γίνεται με απόφαση του Προέδρου της Α.Ε.Π.Π., που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Αρχής και το σχετικό χρηματικό ένταλμα εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης της Α.Ε.Π.Π.

4. Το προς επιστροφή ποσό κατατίθεται στο λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα, τον οποίο ο υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση φορέας αναφέρει στην αίτηση, εις βάρος των πιστώσεων του Κ. Α.Ε. 3199 «Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά» του προϋπολογισμού της Α.Ε.Π.Π., του έτους που πραγματοποιείται η επιστροφή.

5. Κατ' εξαίρεση και με την ίδια ως άνω διαδικασία, μπορεί να επιστρέφονται και τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε αιτούντες που δεν είναι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς.

Άρθρο 6
Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου


Η κράτηση της απόφασης αυτής, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2017

Οι Υπουργοί

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας  και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο