Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-03-2017 ]

Αριθμ. 2/23107/0004/ 2017 Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Περιφερειακών Διευθύνσεων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)

(Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Περιφερειακών Διευθύνσεων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 2/23107/0004

(ΦΕΚ Β' 973/22-03-2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 30 παρ. 9 του ν. 3296/2004 «Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις» (Α’ 253) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (Α’ 58),

β) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 178),

γ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116),

δ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β’ 204),

ε) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (Α’ 98).

2 α) Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου», (Β’ 3696).

β) Την αριθ. 2/6063/0004/13.02.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Διευθύνσεων Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών», (Β’ 760).

3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Ανακαθορίζουμε την κατά τόπον αρμοδιότητα των κατωτέρω Περιφερειακών Διευθύνσεων Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) ως εξής:

1. Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής - Αιγαίου και στις περιοχές:
της κατά τόπον αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Δυτικής
Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίων Ιονίων Νήσων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κρήτης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με εξαίρεση την κατά τόπον αρμοδιότητα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως αυτή προσδιορίζεται στην περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

2. Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και στις περιοχές:
της κατά τόπον αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείων Ιονίων Νήσων και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με εξαίρεση την κατά τόπον αρμοδιότητα για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπως αυτή προσδιορίζεται στην περ. η) της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Άρθρο 2

Κάθε προγενέστερη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά από τις διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2017

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο