Σχόλια

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(ΦΕΚ Β' 1238/10-04-2017)

Στην αριθμ. ΔΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10.3.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 968 Β΄/22.3.2017, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
α) Στην περίπτωση (δ) της υποπαραγράφου ΙΙ. της παραγράφου 4 του άρθρου 7 από το εσφαλμένο: «του ν. 4386/2016» στο ορθό: «του ν. 4389/2016».
β) Στις δύο τελευταίες υποπαραγράφους της παραγράφου 5 της Υποενότητας Β΄ της Ενότητας Β΄ του άρθρου 14, από την εσφαλμένη αρίθμηση: VΙΙ. και VΙII. στην ορθή: VΙ. και VΙΙ., αντίστοιχα.
γ) Στην περίπτωση (ε) της υποπαραγράφου Ι. της παραγράφου 4 του άρθρου 17, από το εσφαλμένο: «καθώς και η περιγραφή και η ανάλυση καθηκόντων» στο ορθό: «καθώς και για την περιγραφή και την ανάλυση καθηκόντων».
δ) Στην περίπτωση (δ) της υποπαραγράφου VΙ. της παραγράφου 4 του άρθρου 18, από το εσφαλμένο: «βάση κανόνων» στο ορθό: «βάσει κανόνων».
ε) Στην περίπτωση (γ) της υποπαραγράφου ΙΙΙ. της παραγράφου 4 του άρθρου 27, από το εσφαλμένο: «κατά της εφαρμογή της» στο ορθό: «κατά την εφαρμογή της».
στ) Στην περίπτωση (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 32, από το εσφαλμένο: «της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» στο ορθό: «της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού».
ζ) Στην στήλη 9 της περίπτωσης με α/α 101 του Πίνακα της παραγράφου 8 του άρθρου 38, από το εσφαλμένο: «ε) Δημητσάνας (Τρόπαια)» στο ορθό: «ε) Γορτυνίας (Τρόπαια)».
η) Στην περίπτωση (δ) της υποπαραγράφου Ι. της παραγράφου 4 του άρθρου 53, από το εσφαλμένο: «ενός υπαλλήλου του Τμήματος» στο ορθό; «ενός υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.».
θ) Στην περίπτωση (ζ) της υποπαραγράφου ΙΙ. της παραγράφου 4 του άρθρου 53, από το εσφαλμένο; «Υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε..» στο ορθό: «Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε..».

(Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1114121 ΕΞ 2017/27.7.2017, την Δ.ΟΡΓ. Α 1159956 ΕΞ 2017, την Δ.ΟΡΓ.Α. 1192187 ΕΞ 2017, την Δ.ΟΡΓ. Α 1035192 ΕΞ 2018, Δ. ΟΡΓ. Α 1035885 ΕΞ 2018 την Δ.ΟΡΓ. Α 1054750 ΕΞ 2018, την Δ.ΟΡΓ.Α 1070638 ΕΞ 2018, την Δ. ΟΡΓ. Α 1086775 ΕΞ 2018 την Δ.ΟΡΓ.Α 1106109 ΕΞ 2018, την Δ.ΟΡΓ.Α. 1122698 ΕΞ 2018 και την 1173149 ΕΞ 2018.

Βλέπε Δ.ΟΡΓ. Α 1159956 ΕΞ 2017 για τροποποιήσεις του Πίνακα της παραγράφου 7 του άρθρου 49.

Βλέπε Δ.ΟΡΓ.Α.1125548 ΕΞ 2018 για τροποποιήσεις του Πίνακα της παραγράφου 8 του άρθρου 38.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-03-2017 ]

Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

(Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960

(ΦΕΚ Β' 968/22-3-2017)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα της περ. γγ΄, αα΄, ββ΄ και δδ΄ της υποπαραγράφου θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 14, του άρθρου 6, της υποπαραγράφου β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 9, του άρθρου 17, των άρθρων 24 και 37, των παραγράφων 1 έως 3, 5 έως 7 και 10 του άρθρου 41, καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 2 και του άρθρου 7 αυτού.

β) του ν. 4174/2013 (Α’170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

γ) των παρ. 2, 3 και της υποπαραγράφου δ’ της παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α’174), σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο δ’της παραγράφου 3 του άρθρου 41 και της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4389/2016.

δ) του ν. 4270/2014 (A΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

ε) της υποπερ. viii της περ. 2.3 της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.».

στ) της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει και της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1172299 ΕΞ 2016/29.11.2016 (Β΄ 3852) όμοιας απόφασης «Σύσταση των Υπηρεσιών που συγκροτούν την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορισμός της δομής και των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας της Γ.Δ.Ο.Υ. και των Υπηρεσιών της», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

ζ) του Π.Δ. 111/2014 (Α΄178/2014 και 25/2015) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

η) των άρθρων 88 έως 128 του π.δ. 284/1988 (Α’ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

θ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», σε συνδυασμό με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016.

2. Τις αποφάσεις με αριθμό: α) Δ6Α 1113773 ΕΞ 2013/15.7.2013 (Β΄ 1748) του Υπουργού Οικονομικών «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθεσίμων πόρων της αυτοτελούς Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων»,
β) Δ6Α 1117082 ΕΞ 2013/23.7.2013 (Β΄ 1779) του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθέσιμων πόρων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός οργανικών θέσεων προσωπικού αυτής»,
γ) Δ6Α 1166403 ΕΞ 2013/31.10.2013 (Β΄ 2775) του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, οργανικών θέσεων, προσωπικού και αναγκαίων πόρων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων».

3. Τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με αριθμό: α) Δ6Α 1126601 ΕΞ2013/8.8.2013 (Β΄2043) «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)»,
β) Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25.2.2014 (Β΄478 και 558) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής
«Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015/26.3.2015 (Β΄ 543) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής ’’Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων’’ σε Προϊσταμένους Τελωνείων και σε υπαλλήλους αυτών» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
δ) Δ.ΟΡΓ.Α 1152360 ΕΞ 2015/25.11.2015 (Β΄ 2581) «Ανακαθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) και ορισμός των οργανικών μονάδων που θα ασκούν τις αρμοδιότητες αυτών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους, όπου αυτό απαιτείται»,
ε) 30/003/000/4638/16.12.2015 (Β΄ 2801) «Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών και ανακαθορισμός της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών, για τους σκοπούς των επίσημων ελέγχων στα τρόφιμα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004»,
στ) 30/002/000/8644/23.12.2016 (Β’4267) «Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους και ανακαθορισμός της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών σε ορισμένους εργαστηριακούς τομείς.»

4. Τις ιδρυτικές πράξεις των Περιφερειακών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στις οποίες καθορίζεται και η χωρική αρμοδιότητά τους.

5. Το αριθ. 150048 ΔΟΔ/Β ΕΞ 2016/23.12.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με το ύψος της δαπάνης που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

6. Το αριθ. ΔΣΣΟΔ Ε 1187444 ΕΞ 2016/21.12.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το οποίο η δαπάνη, που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ..

7. Την αριθμ. 2/77928/0004/27.9.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

8. Την αριθμ. 2/77929/0004/27.9.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

9. Την από 23/2/2017 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016.

10. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (Β΄2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

11. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

12. Την ανάγκη εφαρμογής και υλοποίησης των διατάξεων του ν. 4389/2016 και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 6 και των παρ. 6 και 7 του άρθρου 41 αυτού, όπου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι το Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά την πρώτη συνεδρίαση του μετά από την έναρξη λειτουργίας αυτής θα εγκρίνει τον Οργανισμό αυτής.

13. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2017, ύψους 26.158,90 € και για κάθε επόμενο έτος ύψους 31.390,68 €, η οποία εγγράφεται στον ΚΑΕ 0215 του Ειδικού Φορέα 23-180 και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:

Μέρος Α’
Αποστολή, Όργανα Διοίκησης και διάρθρωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)

Άρθρο 1
Μορφή-Αποστολή-Λειτουργική Ανεξαρτησία


1. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στο εξής Αρχή ή Α.Α.Δ.Ε., η οποία συστήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.», με έδρα την Αθήνα, είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα.

2. Αποστολή της Α.Α.Δ.Ε. είναι ο προσδιορισμός, η βεβαίωση και η είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων, που άπτονται του πεδίου των αρμοδιοτήτων της.

3. Η Α.Α.Δ.Ε. απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές, παρά μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής και με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4389/2016. 4.Η Α.Α.Δ.Ε. διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 43 του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων» του Μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 και ασκεί τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται με τις διατάξεις του ως άνω νόμου, όλες τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, που προβλέπονται, κατά την 1/1/2017, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της, στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των κανονιστικών πράξεων του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, καθώς και τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται με οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη και ιδίως, όσες, ενδεικτικά, αναφέρονται στο άρθρο 2 του συστατικού της νόμου και εξειδικεύονται στα υπόλοιπα άρθρα του Κεφαλαίου Α’ αυτού και όσες προβλέπονται στις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της και του παρόντος Οργανισμού.

Άρθρο 2
Όργανα Διοίκησης


Τα Όργανα Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) και ο Διοικητής αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4389/2016. Κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας της Αρχής, με δυνατότητα πενταετούς παράτασης, στο Συμβούλιο Διοίκησης θα παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε ζητήματα βέλτιστων διεθνών πρακτικών, Εμπειρογνώμονας, με εμπειρία σε ζητήματα φορολογικής διοίκησης που έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, ο οποίος δύναται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Σ.Δ., χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου.

Άρθρο 3 Διάρθρωση

1. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) αποτελείται από τις παρακάτω Υπηρεσίες:

(α) Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή
(αα) Γραφείο Διοικητή
(ββ) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού
(γγ) Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.)
(δδ) Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης
(εε) Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία
(στστ) Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)
(ζζ) Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.) (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)
(ηη) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)
(θθ) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών – ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία), η οποία εποπτεύει τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(ιι) Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. (Περιφερειακές Υπηρεσίες)
(ιαια) Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας
(ιβιβ) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων
(ιγιγ) Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας».


(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)
(γγ) Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)
(δδ) Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.)
(εε) Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.)

2. Στην Α.Α.Δ.Ε. λειτουργούν, επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (Ε.Ν.Γ.Δ.Ε.)
(β) Γραφεία Υπηρεσιακών Συμβουλίων
(γ) Γραφείο Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) (δ) Γραφείο Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α.)

3. Η Α.Α.Δ.Ε., μέσω του Διοικητή της, εποπτεύει το Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «Ειδικό Ταμείο Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.)».

Α.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

I. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Άρθρο 4
Γραφείο Διοικητή

1. Το Γραφείο Διοικητή επικουρεί αυτόν στην άσκηση των καθηκόντων του, έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας του και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνει την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπεται, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία του, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις για τα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στον ν. 4389/2016 και στην παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 4446/2016 (Α’ 240).

2. Ο Διευθυντής του Γραφείου του Διοικητή ασκεί, κατ’ αντιστοιχία, τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 56 του π.δ. 63/2005 (Α΄98), εφαρμοζομένης της παρ. 3 του ίδιου άρθρου. Ως προς τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν και με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4389/2016 ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 63/2005.

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Άρθρο 5
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού


1. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η ανάπτυξη του πλαισίου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ώστε να υποστηρίζει την επίτευξη των συνολικών στόχων και σκοπών αυτής.
(β) Η υποστήριξη του Διοικητή στο έργο του και σε θέματα αποτελεσματικού σχεδιασμού της λειτουργίας και της εξέλιξης της Α.Α.Δ.Ε..
(γ) Ο αποτελεσματικός συντονισμός των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η παρακολούθηση της διαχείρισης των δράσεων και των έργων της (project management), σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο.
(δ) Η εκπόνηση αναλύσεων, εκθέσεων και μελετών σχετικά με θέματα της Α.Α.Δ.Ε. και η υποβολή τους προς τον Διοικητή της Αρχής.
(ε) Ο καθορισμός του χαρτοφυλακίου μεγάλων έργων της Αρχής, η επίβλεψη της διοίκησής τους και η αναφορά των αποτελεσμάτων στη Διοίκηση.

3. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού διαρθρώνεται σε μία (1) Υποδιεύθυνση, τέσσερα (4) Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο αυτής, ως κατωτέρω:

Α. Τμήματα και Γραφείο υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

α) Αυτοτελές Τμήμα Α΄Στρατηγικού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης
β) Αυτοτελές Τμήμα Β΄− Οικονομικών Μελετών και Ανάλυσης Εσόδων
γ) Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας

Β. Υποδιεύθυνση Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλακίου Έργων

α) Τμήμα Γ΄Συντονισμού, Παρακολούθησης και Συγχρηματοδότησης Έργων
β) Τμήμα Δ΄-Διοίκησης Χαρτοφυλακίου Έργων

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού κατανέμονται μεταξύ των Αυτοτελών Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, της Υποδιεύθυνσης και των Τμημάτων αυτής, ως κάτωθι:

Α. ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ι. Αυτοτελές Τμήμα Α΄ − Στρατηγικού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης

(α) Η κατάρτιση και η επικαιροποίηση του στρατηγικού και του επιχειρησιακού σχεδίου της Α.Α.Δ.Ε. και ο σχεδιασμός των έργων και των δράσεων, σε συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις και τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες αυτής.
(β) Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος έργων και δράσεων της Α.Α.Δ.Ε., σε συνεργασία με τα Τμήματα Γ΄Συντονισμού, Παρακολούθησης και Συγχρηματοδότησης Έργων και Δ’Διοίκησης Χαρτοφυλακίου Έργων της Υποδιεύθυνσης Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλακίου Έργων της Διεύθυνσης.
(γ) Ο συντονισμός της δράσης όλων των Γενικών Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή των επιχειρησιακών τους σχεδίων, καθώς και άλλων εξειδικευμένων σχεδίων, με το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε. και η αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και λοιπών πόρων.
(δ) Η παρακολούθηση της υλοποίησης του στρατηγικού και του επιχειρησιακού σχεδίου της Α.Α.Δ.Ε. και η εισήγηση για την λήψη διορθωτικών μέτρων, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’Διοίκησης Χαρτοφυλακίου Έργων της Υποδιεύθυνσης Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλακίου Έργων της Διεύθυνσης.
(ε) Ο συντονισμός και η υποστήριξη των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. για τον καθορισμό των τακτικών στόχων τους, τον προσδιορισμό δεικτών απόδοσης και την παρακολούθηση της επίτευξης αυτών.
(στ) Η σύνταξη μηνιαίων εκθέσεων, με την κατάλληλη τεκμηρίωση, για την παρακολούθηση της πορείας επίτευξης των στόχων, που αναφέρονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε. και η έγκαιρη υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων.
(ζ) Η εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε., σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Β ΄Οικονομικών Μελετών και Ανάλυσης Εσόδων της Διεύθυνσης.
(η) Η εισήγηση προς τον Διοικητή για διαδικασίες βράβευσης υπηρεσιών και υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε..
(θ) Η σύνταξη περιοδικών, έκτακτων και ειδικών εκθέσεων απολογισμού και προόδου των αποτελεσμάτων λειτουργίας της Α.Α.Δ.Ε., η οποία υποβάλλεται στον Διοικητή αυτής, καθώς και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και την επίτευξη των αποτελεσμάτων αυτών.
(ι) Η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης απολογισμού και προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της Α.Α.Δ.Ε..
(ια) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

ΙΙ. Αυτοτελές Τμήμα Β΄ Οικονομικών Μελετών και Ανάλυσης Εσόδων

(α) Η εκπόνηση στατιστικών/ οικονομετρικών μελετών βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, κυρίως, σε θέματα που άπτονται της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης και η υποβολή τους στον Διοικητή.
(β) Η εισήγηση, με βάση τα αποτελέσματα των μελετών για μέτρα, κυρίως, δημοσιονομικού και φορολογικού χαρακτήρα.
(γ) Ο εντοπισμός και η ανάλυση κέντρων εσόδων και κέντρων κόστους ανά τομέα ευθύνης της Α.Α.Δ.Ε..
(δ) Η σύνταξη εκθέσεων διακύμανσης και μεταβολής των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων σε μηνιαία βάση.
(ε) Η απεικόνιση και η ανάλυση των αποκλίσεων στην απόδοση των φόρων (Tax Gap Analysis), η διακρίβωση των αιτιών και η υποβολή διορθωτικών προτάσεων.
(στ) Η ανάλυση κινδύνων για την είσπραξη φορολογικών εσόδων.
(ζ) Η παρακολούθηση των εσόδων και η ανάλυση αυτών, σε συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις και τις αυτοτελείς υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., προς υποβολή διορθωτικών προτάσεων.
(η) Η τήρηση βάσης δεδομένων με μακροοικονομικά και λοιπά μεγέθη και στοιχεία, απαραίτητα για την ανάλυση εσόδων, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και με τρίτους Φορείς.
(θ) Η συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) και με την Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών σε ζητήματα φορολογικής πολιτικής, στα πλαίσια του σχετικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.
(ι) Η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως εκπρόσωπος του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., κατά τον καθορισμό των στόχων της Α.Α.Δ.Ε., από τον Υπουργό, για τα εκτιμώμενα έσοδα.

ΙΙΙ. Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας

(α) Η παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σε υποψήφιους επενδυτές, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτούς, που αφορούν στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και στις αντίστοιχες διαδικασίες.
(β) Η μελέτη προτάσεων και η υποβολή εισηγήσεων για την νομοθετική ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, που επηρεάζουν τις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και η υποβολή προτάσεων για την προσαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
(γ) Η μέριμνα για την ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., πληροφοριών και οδηγιών προς τους υποψήφιους επενδυτές, για την έγκαιρη και έγκυρη διάχυση της πληροφόρησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες, για την έγκριση του περιεχομένου και την διαχείριση κάθε θεματικής ενότητας, υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..
(δ) Η διαβούλευση με επιχειρηματικούς φορείς της αγοράς για τον εντοπισμό προβλημάτων και η υποβολή προτάσεων διόρθωσης των σχετικών αδυναμιών, είτε αυτές άπτονται του θεσμικού πλαισίου, είτε των διαδικασιών.
(ε) Ο συντονισμός των αρμόδιων Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., για την επίλυση θεμάτων, που προκύπτουν σχετικά με τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα και για την επίσπευση των διαδικασιών επίλυσής τους.
(στ) Η συνεργασία για άντληση σχετικής πληροφόρησης με το Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς και με αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών
ή άλλων Φορέων.
(ζ) Η διοργάνωση συναντήσεων με στελέχη συναρμόδιων Υπουργείων και Φορέων για τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων, στα πλαίσια βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της δημιουργίας φιλικού κλίματος μεταξύ της Α.Α.Δ.Ε. και των Επιχειρηματιών.

Β. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΈΡΓΩΝ

Ι. Τμήμα Γ΄ − Συντονισμού, Παρακολούθησης και Συγχρηματοδότησης Έργων

(α) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης όλων των έργων και δράσεων της Α.Α.Δ.Ε., μετά από την έγκρισή τους.
(β) Ο συντονισμός των υπηρεσιών για την υλοποίηση των έργων και δράσεων, πλην των έργων αυξημένης προτεραιότητας, τα οποία διοικούνται από το Τμήμα Δ’ –Διοίκησης Χαρτοφυλακίου Έργων και η κατεύθυνση όλων των δραστηριοτήτων των έργων για τη διασφάλιση της κατάρτισης συνεκτικού σχεδίου, καθώς και της ομαλής και έγκαιρης υλοποίησης αυτών, σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο σχέδιο.
(γ) Η παρακολούθηση της υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος έργων της Α.Α.Δ.Ε., είτε από κοινοτικούς είτε από εθνικούς πόρους, για την αποφυγή επικαλύψεων και η συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Αρχής και τις αρμόδιες υπηρεσίες αυτής, καθώς και με αρμόδιες υπηρεσίες εντός και εκτός του Υπουργείου Οικονομικών, όπου απαιτείται για το θέμα αυτό, η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των έργων και η υποβολή μηνιαίων εκθέσεων προόδου αυτών.
(δ) Η αξιολόγηση των έργων ευθύνης του Τμήματος και η εισήγηση της λήψης διορθωτικών μέτρων για την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν.
(ε) Η παρακολούθηση, ο συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και ο έλεγχος όλων των διαχειριστικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, όπως αυτές υπαγορεύονται από το εκάστοτε Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.) συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
(στ) Η ανάπτυξη και η συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος διοίκησης έργων και η τήρηση των σχετικών αρχείων.

ΙΙ. Τμήμα Δ΄Διοίκησης Χαρτοφυλακίου Έργων

(α) Η διοίκηση των έργων, τα οποία υλοποιούν τον στρατηγικό σχεδιασμό της Αρχής και αξιολογούνται από τη Διοίκηση ως αυξημένης προτεραιότητας και πολυπλοκότητας.
(β) Η συνεργασία με τις εμπλεκόμενες με τα έργα υπηρεσίες για τη στελέχωση των Ομάδων Έργου.
(γ) Η ανάπτυξη και η υλοποίηση τεχνικών διοίκησης έργων.
(δ) Η αρωγή προς τις επιφορτισμένες με τα έργα της Α.Α.Δ.Ε. Ομάδες και η παροχή συμβουλών αναφορικά με την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν στη διαχείριση και υλοποίηση των έργων.
(ε) Η επικοινωνία με φορείς εκτός της Αρχής, με στόχο την παροχή τεχνογνωσίας διοίκησης έργων από και προς την Αρχή.
(στ) Η διάχυση της γνώσης της διοίκησης έργων σε υπηρεσίες και στελέχη της Αρχής.
(ζ) Ο συντονισμός και η κατεύθυνση όλων των δραστηριοτήτων των έργων αυξημένης προτεραιότητας για την ομαλή και έγκαιρη υλοποίση αυτών.

Άρθρο 6
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.)


1. Η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.) υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.) είναι οι ακόλουθοι:

(α) Ο συντονισμός, η ανάπτυξη και η παρακολούθηση των διεθνών οικονομικών σχέσεων και εξελίξεων στα φορολογικά θέματα. H εισήγηση για τη διαπραγμάτευση, τη σύναψη και τη νομοθετική κύρωση διεθνών φορολογικών συμφωνιών και η ορθή ερμηνεία και εφαρμογή τους.
(β) Ο συντονισμός, η ανάπτυξη και η παρακολούθηση των διεθνών και διμερών οικονομικών σχέσεων στα
τελωνειακά θέματα.
(γ) Όσον αφορά στη διεθνή διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας:
(αα) η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων και ο συντονισμός για τη διατύπωση εθνικών θέσεων,
(ββ) η εισήγηση για τη διαπραγμάτευση, τη σύναψη και τη νομοθετική κύρωση διεθνών συμφωνιών, καθώς και η εισήγηση για την ενσωμάτωση του παράγωγου ενωσιακού δικαίου,
(γγ) η παρακολούθηση της εφαρμογής των διεθνών συμφωνιών και του παράγωγου ενωσιακού δικαίου, καθώς και ο συντονισμός και η συνεργασία με τις καθ’ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής και με άλλους φορείς και αρχές,
(δδ) η εφαρμογή της αυθόρμητης και κατόπιν αιτήματος ανταλλαγής πληροφοριών και της επίδοσης εγγράφων.

3. Η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄ Φορολογικών Θεμάτων
β) Τμήμα Β΄Τελωνειακών Θεμάτων
γ) Τμήμα Γ΄Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

I. Τμήμα Α΄Φορολογικών Θεμάτων

(α) Ο προγραμματισμός και η ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τη σύναψη και την αναθεώρηση Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου (Σ.Α.Δ.Φ.Ε.).
(β) Η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, για τη σύναψη ή την αναθεώρηση Σ.Α.Δ.Φ.Ε..
(γ) Η παρακολούθηση της ορθής ερμηνείας και της εφαρμογής των Σ.Α.Δ.Φ.Ε., καθώς και η αποκλειστική αρμοδιότητα για τη σύνταξη σχεδίων ερμηνευτικών εγκυκλίων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, όπου απαιτείται και η παροχή οδηγιών στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής.
(δ) Η εκτέλεση διαδικασιών εφαρμογής των Σ.Α.Δ.Φ.Ε..
(ε) Η συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διμερών ή πολυμερών οικονομικών συμφωνιών και εν γένει κάθε διεθνούς οικονομικής συνεργασίας, σχετικά με φορολογικά θέματα, καθώς και η διατύπωση θέσεων για την επεξεργασία διατάξεων, που αφορούν σε φορολογικά θέματα και περιλαμβάνονται σε διμερείς ή πολυμερείς διεθνείς συμφωνίες άλλων φορέων του Δημοσίου. (στ) Η εισήγηση για τη νομοθετική κύρωση διεθνών οικονομικών συμβάσεων που αφορούν σε φορολογικά θέματα.
(ζ) Η συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας διεθνών οργάνων και οργανισμών για φορολογικά θέματα και η διοικητική εκπροσώπηση της Αρχής σε διεθνή όργανα, διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς συναντήσεις για φορολογικά θέματα.
(η) Ο συντονισμός για τη διαμόρφωση εθνικών θέσεων, σε συνεργασία με υπηρεσίες της Αρχής ή άλλων φορέων και αρχών, για φορολογικά θέματα τα οποία εξετάζονται σε διεθνές επίπεδο ή σχετίζονται με τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνή όργανα, διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς συναντήσεις.
(θ) Η αξιολόγηση των εργασιών των Ομάδων Εργασίας διεθνών οργάνων και οργανισμών, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, ιδίως σε σχέση με απαιτούμενες μεταβολές του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου στον τομέα της άμεσης φορολογίας.
(ι) Η προετοιμασία των οικείων φακέλων των θεμάτων του Τμήματος, τα οποία εξετάζονται σε ενωσιακό επίπεδο ή άγονται ενώπιον του Δικαστηρίου της Ε.Ε. ή σχετίζονται με τη συμμετοχή της χώρας σε όργανα Διεθνών Οργανισμών.
(ια) Η εισήγηση για την εναρμόνιση της εσωτερικής φορολογικής νομοθεσίας με το παράγωγο δίκαιο της Ε.Ε. (ιβ) Η τήρηση αρχείου διμερών ή πολυμερών διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

II. Τμήμα Β΄Τελωνειακών Θεμάτων

(α) Η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για τη σύναψη ή την αναθεώρηση διμερών συμφωνιών αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής και συνεργασίας στον τελωνειακό τομέα, η κατάρτιση σχεδίου εισήγησης του Διοικητή για τη νομοθετική κύρωση αυτών, η ερμηνεία και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
(β) Η συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις οικονομικών ή άλλων συμφωνιών που αφορούν σε τελωνειακά θέματα, καθώς και διμερών ή πολυμερών συμφωνιών άλλων φορέων του Δημοσίου, ως προς τις τελωνειακές διατάξεις που περιλαμβάνουν, η κατάρτιση σχεδίου εισήγησης του Διοικητή για τη νομοθετική κύρωση αυτών, η ερμηνεία και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, όπου απαιτείται.
(γ) Η ανάπτυξη και η ενίσχυση της διμερούς και περιφερειακής συνεργασίας, για τελωνειακούς σκοπούς, μέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών, της υιοθέτησης μνημονίων ή πρωτοκόλλων συνεργασίας, της διεξαγωγής συναντήσεων και της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων τους.
(δ) Η συστηματική παρακολούθηση των εργασιών που διεξάγονται στα όργανα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων και λοιπών διεθνών οργανισμών, καθώς και η ενημέρωση των υπηρεσιών της Αρχής.
(ε) Ο συντονισμός για τη διαμόρφωση εθνικών θέσεων, σε συνεργασία με υπηρεσίες της Αρχής, για θέματα τα οποία εξετάζονται σε διεθνές επίπεδο ή σχετίζονται με τη συμμετοχή της χώρας σε όργανα διεθνών οργανισμών, καθώς και για θέματα σχέσεων της Ε.Ε. με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.
(στ) Η διοικητική εκπροσώπηση της Αρχής σε αποστολές, καθώς και σε όργανα, οργανισμούς και συναντήσεις, που αφορούν σε διεθνή τελωνειακά θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
(ζ) Η υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών της Αρχής σε ό,τι αφορά στις διεθνείς σχέσεις επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους, καθώς και στη συμμετοχή τους σε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας.
(η) Η μελέτη, η επεξεργασία και η αξιολόγηση εκθέσεων, πορισμάτων, συστάσεων και λοιπών προτάσεων διεθνών οργανισμών, επιτροπών ή άλλων οργάνων και υπηρεσιών σε τελωνειακά θέματα, με σκοπό τη διαμόρφωση εισήγησης για την αξιοποίηση αυτών.
(θ) Η τήρηση αρχείου διμερών ή πολυμερών διεθνών συμφωνιών ή συμβάσεων που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

III. Τμήμα Γ΄Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας

(α) Ο προγραμματισμός και η ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τη σύναψη ή αναθεώρηση διμερών ή πολυμερών διεθνών συμφωνιών ή συμβάσεων και μνημονίων συνεργασίας ή πρωτοκόλλων ή ειδικότερων συμφωνιών (εφεξής, «διεθνών συμφωνιών») σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή και την ενίσχυσή της στον τομέα της φορολογίας.
(β) Η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για τη σύναψη ή αναθεώρηση των διεθνών συμφωνιών αρμοδιότητας του Τμήματος.
(γ) Η εισήγηση για τη νομοθετική κύρωση των διεθνών συμφωνιών αρμοδιότητας του Τμήματος και για την εναρμόνιση του εσωτερικού δικαίου με το παράγωγο δίκαιο της Ε.Ε., κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2011/16/ ΕΕ, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής και με κάθε άλλο φορέα ή αρχή.
(δ) Η συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις διεθνών οικονομικών συμφωνιών και εν γένει κάθε διεθνούς συνεργασίας φορέων ή αρχών του Δημοσίου, που αφορούν σε θέματα αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής.
(ε) Η εισήγηση για την έκδοση διαταγμάτων, κανονιστικών πράξεων, ερμηνευτικών εγκυκλίων και εν γένει οδηγιών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές και ελεγκτικές υπηρεσίες της Αρχής και με άλλους φορείς ή αρχές, σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή στον τομέα της φορολογίας.
(στ) Η συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές διεθνών οργάνων και οργανισμών για θέματα διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας και η διοικητική εκπροσώπηση της Αρχής σε διεθνή όργανα, διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς συναντήσεις για τα θέματα αυτά, καθώς και σε Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές της Αρχής ή άλλων φορέων και αρχών, που σχετίζονται με τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
(ζ) Ο συντονισμός για τη διαμόρφωση εθνικών θέσεων, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής ή άλλων φορέων και αρχών, για θέματα διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας, τα οποία εξετάζονται σε διεθνές επίπεδο ή σχετίζονται με τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνή όργανα, διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς συναντήσεις.
(η) Η μελέτη, η επεξεργασία και η αξιολόγηση των εργασιών των Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών διεθνών οργάνων και οργανισμών και των Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών της Αρχής ή άλλων φορέων και αρχών, καθώς και των εκθέσεων, των πορισμάτων, των ερωτηματολογίων, των συστάσεων και λοιπών προτάσεων, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής ή άλλων φορέων και αρχών, καθώς και ο συντονισμός, ιδίως, σε σχέση με τη διαμόρφωση εθνικών θέσεων, την εισήγηση για την αξιοποίησή τους και για τις απαιτούμενες μεταβολές του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή στον τομέα της φορολογίας.
(θ) H παρακολούθηση και η αξιολόγηση της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής στον τομέα της φορολογίας, ως προς την αυθόρμητη και κατόπιν αιτήματος ανταλλαγή πληροφοριών, την επίδοση εγγράφων, τους ταυτόχρονους ελέγχους, την παρουσία σε διοικητικές υπηρεσίες και η συμμετοχή σε διοικητικές έρευνες, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής ή άλλων φορέων ή αρχών, με σκοπό:
(αα) τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων και αναφορών,
(ββ) την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων,
(γγ) την παροχή στοιχείων σχετικά με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διοικητικής συνεργασίας.
(ι) Η εφαρμογή της αυθόρμητης και κατόπιν αιτήματος ανταλλαγής πληροφοριών και της επίδοσης εγγράφων, ενεργούσα ως Κεντρική Υπηρεσία Διασύνδεσης, στα πλαίσια εφαρμογής:
(αα) των Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου (Σ.Α.Δ.Φ.Ε.),
(ββ) των διεθνών συμφωνιών, που αναφέρονται στην περίπτωση α΄,
(γγ) των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου με το οποίο έχει ενσωματωθεί παράγωγο δίκαιο της Ε.Ε..
(ια) Η προετοιμασία των οικείων φακέλων των θεμάτων του Τμήματος, τα οποία εξετάζονται σε ενωσιακό επίπεδο ή άγονται ενώπιον του Δικαστηρίου της Ε.Ε. ή σχετίζονται με την συμμετοχή της χώρας σε όργανα Διεθνών Οργανισμών.
(ιβ) Η τήρηση αρχείου διεθνών συμφωνιών και αρχείου στα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
(ιγ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

Άρθρο 7
Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης


1. Η Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η μελέτη και η επεξεργασία των διοικητικών εγγράφων αρμοδιότητας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία.
(β) Η διασφάλιση της ορθής και ενιαίας ερμηνείας και εφαρμογής της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..
(γ) Ο αποτελεσματικός συντονισμός των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και η υποβοήθησή τους στο έργο της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, ο εντοπισμός προβλημάτων και η υποβολή προτάσεων για την επίλυσή τους.
(δ) Η παροχή κατευθύνσεων και η υποστήριξη των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. για την αντιμετώπιση σύνθετων νομικών θεμάτων.

3. Η Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α’ Συντονισμού Νομοθετικών Δράσεων
β) Τμήμα Β’ Επεξεργασίας Διοικητικών Εγγράφων

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως κάτωθι:

Ι. Τμήμα Α΄ Συντονισμού Νομοθετικών Δράσεων

(α) Ο εντοπισμός της ύπαρξης τυχόν νομοθετικού ή ερμηνευτικού κενού ή ανάγκης τροποποίησης νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων σε θέματα αρμοδιότητας της Α.Α.Δ.Ε., που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης ή προσαρμογής για να συμφωνούν με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ή των ελληνικών ανώτατων δικαστηρίων, η ενημέρωση του Διοικητή, ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και η νομοτεχνική επεξεργασία των εισηγήσεών τους για νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να υποβληθεί σχετική εισήγηση από τον Διοικητή στον Υπουργό Οικονομικών, στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).
(β) Ο συντονισμός των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. στις νομοπαρασκευαστικές δράσεις αυτής και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4389/2016.
(γ) Η παρακολούθηση της νομοθεσίας και η ενημέρωση του Διοικητή, τόσο για την έκδοση των απαιτούμενων πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα, όσο και για την εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών της έκδοσης των ως άνω πράξεων, για τις οποίες ο Υπουργός εξακολουθεί να έχει την αρμοδιότητα.
(δ) Η συνεργασία με το Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 6 και 7 του άρθρου 5 του ν. 4389/2016, ως προς τη γνωστοποίηση των προς ψήφιση νομοθετικών διατάξεων για ζητήματα φορολογικής και τελωνειακής πολιτικής, καθώς και λοιπών νομοθετικών διατάξεων σχετικών με ζητήματα εμπίπτοντα στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Αρχής. Ο συντονισμός των υπηρεσιών της Αρχής για τη διατύπωση γνώμης επί των ως άνω διατάξεων και η αποστολή των απόψεων στον Υπουργό Οικονομικών.
(ε) Η μελέτη και η επεξεργασία των προτάσεων πορισμάτων των Επιτροπών, Ομάδων Διοίκησης Έργου ή Ομάδων Εργασίας ή Έργου, που υποβάλλονται στον Διοικητή.
(στ) Η συμμετοχή και η εκπροσώπηση του Γραφείου του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. σε συλλογικά όργανα, όπως, Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας, που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης και η εκπροσώπηση του Διοικητή σε διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα.
(ζ) Η παροχή κατευθύνσεων στις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για την αντιμετώπιση σύνθετων νομικών θεμάτων.
(η) Η ενημέρωση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και των αρμόδιων Υπηρεσιών σε κάθε περίπτωση που αναφύονται νομικά ζητήματα.

ΙΙ. Τμήμα Β΄Επεξεργασίας Διοικητικών Εγγράφων

(α) Η μελέτη και η επεξεργασία των σχεδίων των διοικητικών εγγράφων αρμοδιότητας του Διοικητή, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία.
(β) Η μελέτη και η επεξεργασία των σχεδίων των ερωτημάτων των αρμόδιων υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), η παρακολούθηση των γνωμοδοτήσεων αυτού, η άντληση συμπερασμάτων και η αξιοποίησή τους.
(γ) Η διασφάλιση της εναρμόνισης των διοικητικών εγγράφων των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., με σκοπό την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του νομικού πλαισίου.
(δ) Η γνωστοποίηση στον Υπουργό Οικονομικών, σχεδίων κανονιστικών αποφάσεων και εγκυκλίων, σχετικών με την ερμηνεία και την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας και της νομοθεσίας που άπτεται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών, για την παροχή απόψεων επί αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4386/2016.
(ε) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

Άρθρο 8
Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία


1. Η Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία, εφεξής Ακαδημία, είναι υπηρεσία επιπέδου Διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η διαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την επιτυχή διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας σε θέματα αρμοδιότητας της Α.Α.Δ.Ε., με στόχο τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών αυτής και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της και κατ΄ επέκταση την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.
(β) Ο σχεδιασμός της στρατηγικής της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε., στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου και των Επιχειρησιακών Σχεδίων αυτής.
(γ) Η ανίχνευση και η μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε., σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες.
(δ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης (ενημέρωσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης) των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. και η μέριμνα για την πιστοποίηση αυτών, εφόσον αυτό απαιτείται.
(ε) Η επιτυχής υποστήριξη, σε εκπαιδευτικό επίπεδο, της εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων της Α.Α.Δ.Ε. και των εν γένει δράσεων αυτής.
(στ) Η πιστοποίηση του επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., που αποκτώνται από την εκπαίδευση.
(ζ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης μελών επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της χώρας, ιδιωτών, καθώς και υπαλλήλων άλλων Υπηρεσιών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα, σε θέματα αρμοδιότητας της Α.Α.Δ.Ε..
(η) Η συμβολή στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην εκπαίδευση σε βέλτιστες πρακτικές και σε πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί επιτυχώς στη χώρα ή σε άλλες ευρωπαϊκές και λοιπές χώρες, με την οργάνωση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προγραμμάτων και δράσεων ενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πληροφοριών, στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων της Ε.Ε. ή διακρατικών συμφωνιών παροχής τεχνικής βοήθειας και ανταλλαγής και εκπαίδευσης υπαλλήλων.
(θ) Η διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων και συναφών δράσεων, που προάγουν τους σκοπούς της.
(ι) Η εκπόνηση μελετών, η διενέργεια επιστημονικών ερευνών, η ανάθεση της συγγραφής εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού, η πραγματοποίηση εκδόσεων σε αντικείμενα συναφή με τις δράσεις που αναπτύσσει, καθώς και η λειτουργία βιβλιοθήκης.
(ια) Η διοργάνωση ειδικών εκπαιδευτικών δράσεων με συναφή γνωστικά αντικείμενα για υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε., σε σύμπραξη με εκπαιδευτικούς Φορείς και Ιδρύματα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

3. Η Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄-Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου
β) Τμήμα Β΄-Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
γ) Τμήμα Γ΄-Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου

4. Οι αρμοδιότητες της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:

Ι. Τμήμα Α΄Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου

(α) Ο σχεδιασμός της στρατηγικής της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε., σε εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου και των Ετήσιων Επιχειρησιακών Σχεδίων αυτής, σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..
(β) Η διαμόρφωση των κανόνων και των διαδικασιών της εκπαιδευτικής λειτουργίας, σύμφωνα με τις αρχές διαχείρισης ποιότητας, όπως συστημάτων επιλογής και αξιολόγησης εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, κατάρτισης μητρώου διδακτικού προσωπικού και πιστοποίησης των γνώσεων και των ικανοτήτων που αποκτώνται από την εκπαίδευση.
(γ) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε., σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και με τις Γενικές Διευθύνσεις και τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες της Αρχής.
(δ) Η κατάρτιση και η επικαιροποίηση (όπου αυτό απαιτείται) του προγραμματισμού εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε., σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες αυτής και η υποβολή του στον Διοικητή για έγκριση, καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησής του.
(ε) Ο σχεδιασμός και η κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης (εξειδίκευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης), σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, τόσο για το ανθρώπινο δυναμικό της Α.Α.Δ.Ε, όσο και για μέλη επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της χώρας, ιδιώτες, καθώς και για υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, σε θέματα αρμοδιότητας της Αρχής, οι διαδικαστικές ενέργειες για την πιστοποίηση αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και η μεταβολή και επικαιροποίησή τους, εφόσον αυτό απαιτείται.
(στ) Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου, η διαπίστωση τυχόν αδυναμιών και η υποβολή, αρμοδίως, προτάσεων αντιμετώπισής τους, με τις κατάλληλες διορθωτικές παρεμβάσεις.
(ζ) Ο συντονισμός και η εποπτεία του έργου των μόνιμων εκπαιδευτών.
(η) Η μέριμνα για την έκδοση πληροφοριακού υλικού, εντύπων και βιβλίων σε αντικείμενα συναφή με τις εκπαιδευτικές δράσεις που αναπτύσσονται, καθώς και για τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, σε συνεργασία με το Τμήμα Γ΄Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου της Διεύθυνσης.
(θ) Η συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύματα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, με σκοπό την διοργάνωση και την συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις.
(ι) Η διαμόρφωση προτάσεων για την ένταξη έργων, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, σε συνεργασία με το Τμήμα Β΄ Διοίκησης και Συντονισμού Έργων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

ΙΙ. Τμήμα Β΄ Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

(α) Η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης (ενημέρωσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης) και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων.
(β) Η δημιουργία και η τήρηση μητρώου εκπαιδευτών της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και η επιλογή και η αξιολόγηση αυτών, κατ΄ εφαρμογή των αντίστοιχων διαμορφωθέντων συστημάτων από το Τμήμα Α΄-Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις καθ΄ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες.
(γ) Η επιλογή και η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, κατ΄ εφαρμογή των αντίστοιχων διαμορφωθέντων συστημάτων από το Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις καθ΄ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες.
(δ) Η εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης των γνώσεων και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε., που αποκτώνται από την εκπαίδευση.
(ε) Η μέριμνα για την εξασφάλιση του αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού και των αναγκαίων υποδομών και υπηρεσιών για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων.
(στ) Η επιμέλεια οργάνωσης και λειτουργίας βιβλιοθήκης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, η μέριμνα για τον εφοδιασμό αυτής με τα απαραίτητα βιβλία και έντυπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και με οπτικοακουστικό υλικό, σε συνεργασία με τις κατ΄ αντικείμενο αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις και Αυτοτελείς Υπηρεσίες και με ημεδαπές και αλλοδαπές βιβλιοθήκες.
(ζ) Η διοργάνωση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων ενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας.
(η) Ο συντονισμός των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. για τη διαχείριση των προγραμμάτων ανταλλαγής τεχνογνωσίας της Ε.Ε., καθώς και για την εκπροσώπηση της Αρχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Ε.Ε. και Διεθνών Οργανισμών.
(θ) Ο συντονισμός των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. για τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων «Τελωνεία», «FISCALIS EXCISE» και «FISCALIS (φορολογία εκτός των Ε.Φ.Κ.)» και ο ετήσιος οικονομικός απολογισμός τους προς την Ε.Ε., καθώς και για τη διαχείριση κάθε άλλου προγράμματος που τυχόν ανατεθεί στην Αρχή και η συνεργασία με τις υπηρεσίες, οι Προϊστάμενοι των οποίων είναι αρμόδιοι για τη μετακίνηση των υπαλλήλων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
(ι) Η επεξεργασία και η καταχώριση δεδομένων στο τηρούμενο πληροφοριακό σύστημα της εκπαίδευσης και η υποβολή των σχετικών εγγράφων στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., που εμπλέκονται στις απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων αυτής.
(ια) Η τήρηση του αρχείου της εκπαίδευσης.

ΙΙΙ. Τμήμα Γ΄Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου

(α) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης
(β) Η γραμματειακή υποστήριξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας.
(γ) Η συγκέντρωση των απαιτούμενων οικονομικών στοιχείων και δικαιολογητικών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Β΄Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης και η αποστολή τους στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία.
(δ) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης έργων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, τα οποία έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, σε συνεργασία με το Τμήμα Β΄Διοίκησης και Συντονισμού Έργων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.
(ε) Η κατάρτιση του προϋπολογισμού πάσης φύσεως δαπανών που προκύπτουν από τη λειτουργία της Διεύθυνσης και η υποβολή προτάσεων στην αρμόδια Υπηρεσία.
(στ) Η εκτίμηση των αναγκών για έπιπλα, σκεύη, μηχανολογικό και πάσης φύσεως ηλεκτρονικό εξοπλισμό και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προμήθεια αυτών, την συντήρηση και επισκευή τους, καθώς και για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας, καθώς και για την υγιεινή των κτιριακών εγκαταστάσεων.
(ζ) Η επιμέλεια των χώρων της εκπαίδευσης.
(η) Η μελέτη και η ανάλυση των απαιτήσεων των εφαρμογών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που αφορούν σε θέματα εκπαίδευσης και η εισήγηση στην αρμόδια Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. για την ανάπτυξη νέων, την βελτίωση των υφισταμένων, καθώς και για την υποστήριξη αυτών, αντίστοιχα.
(θ) Η μέριμνα για την οργάνωση και την λειτουργία υποδομών τηλεκατάρτισης και σχετικής διαδικτυακής πύλης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Οικονομικών.
(ι) Η δημιουργία στατιστικών αναφορών και η εξαγωγή δεδομένων και στατιστικών στοιχείων εκπαίδευσης.
(ια) Η μέριμνα για την τεχνική υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής και των εκπαιδευτικών δράσεων της Διεύθυνσης.

5. α) Η συμμετοχή των υπαλλήλων στα προγράμματα της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου ΙΙ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτική και συνεπάγεται την απαλλαγή τους από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Κατά το χρόνο παρακολούθησης των ως άνω προγραμμάτων οι υπάλληλοι θεωρείται ότι τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία.
β) Τα προγράμματα μπορεί να διεξάγονται: αα) στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας, ββ) σε κατάλληλες δομές της Α.Α.Δ.Ε., γγ) σε πιστοποιημένους χώρους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και δδ) σε κάθε άλλο πρόσφορο χώρο, που πληροί τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
γ) Για την πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων, όταν προβλέπεται από τα οικεία προγράμματα, είναι δυνατόν, με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., να ορίζονται υπηρεσιακές μονάδες της Αρχής ή να συνάπτονται συμφωνίες συνεργασίας με άλλους δημόσιους ή και ιδιωτικούς φορείς, που επιλέγονται με βάση τις απαιτήσεις του εκάστοτε προγράμματος.
δ) Η Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία, για την επίτευξη της αποστολής της, μπορεί να λειτουργεί σε φυλακές εργασίας (βάρδιες), με την απαιτούμενη εναλλαγή του προσωπικού αυτής, το οποίο θα εργάζεται τακτικά ή/ και υπερωριακά, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 6.Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας θα καθορισθεί με νεότερη απόφασή μας.

3. ΤΜΗΜΑΤΑ

Άρθρο 9
Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας


1. Το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).

2. Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας είναι οι κάτωθι:

(α) Ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η πιστοποίηση ολοκλήρωσης της υλοποίησης ήδη θεσμοθετημένων προαπαιτούμενων μεταρρυθμίσεων της Α.Α.Δ.Ε..
(β) Η παρακολούθηση, ο συντονισμός, η αξιολόγηση και η πιστοποίηση ολοκλήρωσης των δράσεων των Επιτροπών, Συντονιστικών Ομάδων ή Ομάδων Έργου ή Ομάδων Εργασίας, το έργο των οποίων άπτεται των αρμοδιοτήτων της Α.Α.Δ.Ε..
(γ) Η αλληλουχία των δράσεων και η αποφυγή επικαλύψεων στις ενέργειες των ανωτέρω συλλογικών οργάνων της Αρχής, μέσω της συνεργασίας αυτών.
(δ) Η παροχή κατευθυντήριων γραμμών στα ανωτέρω συλλογικά όργανα για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Α.Α.Δ.Ε., που άπτονται θεμάτων αυτοματοποίησης και τυποποίησης των φορολογικών διαδικασιών.
(ε) Η αξιοποίηση των διεθνών βέλτιστων πρακτικών για τις Διοικήσεις Δημοσίων Εσόδων.
(στ) Η χάραξη της στρατηγικής και του επιχειρησιακού σχεδίου επικοινωνίας της Αρχής, στα πλαίσια της ευρύτερης κυβερνητικής, οικονομικής πολιτικής και η παροχή προτάσεων σε θέματα διαχείρισης της πληροφορίας για την υποστήριξη της αποστολής της Α.Α.Δ.Ε.
(ζ) Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον τομέα της επικοινωνίας για την υποστήριξη του έργου της Α.Α.Δ.Ε., η προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, των δραστηριοτήτων της και η ανάπτυξη και παρακολούθηση της υλοποίησης σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας για την υποστήριξή της στις σχέσεις της με τους πολίτεςφορολογουμένους.
(η) Η γενική εποπτεία, η διοίκηση και η διαχείριση του περιεχομένου και της εμφάνισης των δικτυακών τόπων της Α.Α.Δ.Ε. για την έγκαιρη ενημέρωση των συναλλασσομένων με αυτήν σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και η διαχείριση λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης.
(θ) Ο καθορισμός και η τήρηση διαδικασιών ενημέρωσης του περιεχομένου των δικτυακών τόπων της Α.Α.Δ.Ε., σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..
(ι) Η επικοινωνιακή υποστήριξη της Α.Α.Δ.Ε., σε περιπτώσεις κρίσεων ή όταν ανακύπτουν ζητήματα επικοινωνιακού χαρακτήρα, η ενημέρωση των υπηρεσιών αυτής για τα δημοσιευόμενα σχόλια, προτάσεις, παράπονα και απόψεις σε θέματα αρμοδιότητάς της, η μέριμνα για την ανάλυση αυτών και για την απάντησή τους.
(ια) Η συνοπτική, διαφανής, έγκαιρη και πλέον ενδεδειγμένη πληροφόρηση του Τύπου και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας για θέματα αρμοδιότητας της Α.Α.Δ.Ε., συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού, ενημερωτικού και πληροφοριακού περιεχομένου σε θέματα αρμοδιότητας της Αρχής.
(ιβ) Η διοργάνωση και η διαχείριση των εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων και ημερίδων της Α.Α.Δ.Ε., σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με την Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία, για την δημιουργία της εικόνας της προς τα έξω.
(ιγ) Η μελέτη και η εισήγηση προτάσεων και ο συντονισμός για την οργάνωση της συνεργασίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. με Ομάδες και Ενώσεις πολιτών, με σκοπό την πληροφόρηση αυτών για τις δράσεις της.
(ιδ) Η εισήγηση στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και ο συντονισμός των υπηρεσιών αυτής για θέματα παρουσίασης, μορφοποίησης, ανανέωσης και επικαιροποίησης της ιστοσελίδας της, ως προς την προβολή των δράσεών της.
(ιε) Η μέριμνα για την οργάνωση συνεντεύξεων, φιλοξενιών, εθνικών εορτών και πολιτιστικών, γενικά, εκδηλώσεων, στα πλαίσια των δημόσιων σχέσεων της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και για την συμμετοχή στις εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις Υπουργείων ή άλλων
φορέων.
(ιστ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος.

3. Το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας, για την επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων του, μπορεί να λειτουργήσει σε φυλακές εργασίας (βάρδιες), με την απαιτούμενη εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο θα εργάζεται τακτικά ή/και υπερωριακά και κατά τις ημέρες αργιών, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

4. ΓΡΑΦΕΙΟ

Άρθρο 10
Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας


1. Το Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).

2. Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Ασφάλειας είναι οι κάτωθι:

(α) Η ενημέρωση, η καθοδήγηση και η συμμόρφωση των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. για την ορθή εφαρμογή και τήρηση του πλαισίου και της πολιτικής ασφαλείας του Υπουργείου Οικονομικών που εφαρμόζονται στις συνεργασίες, διαδικασίες και λειτουργίες της Α.Α.Δ.Ε..
(β) Ο καθορισμός των κανόνων ασφαλείας, στα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε., όπως αυτά περιορίζονται στο άρθρο 37 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και τα οποία αφορούν στα δεδομένα και στο λογισμικό των εφαρμογών, καθώς και η μέριμνα για την πιστή τήρησή τους από όλες τις υπηρεσίες αυτής που τα χρησιμοποιούν.
(γ) Η μέριμνα για:
(αα) την προαγωγή της ευαισθητοποίησης, την ενημέρωση των στελεχών και της Διοίκησης σε θέματα ασφαλείας των εφαρμογών, την περιγραφή των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, καθώς και για την επεξεργασία και τη διάθεση των δεδομένων (έντυπων ή μηχανογραφικών) αρμοδιότητας της Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα.
(ββ) την αρχική και την περιοδική εκπαίδευση, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., υπαλλήλων αυτής σχετικά με την επεξεργασία και την ασφάλεια των δεδομένων, καθώς και για την παροχή επαρκούς και κατάλληλης εκπαίδευσής τους σχετικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε θέματα ασφαλείας, τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτό και τις κυρώσεις, σε περιπτώσεις μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης αυτού.
(δ) Η λήψη των απαιτούμενων διοικητικών και τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, σύμφωνα με τους κανόνες του Πλαισίου Ασφαλείας του Υπουργείου Οικονομικών.
(ε) Η μέριμνα:
(αα) σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, για την περιοδική ανασκόπηση των αρχείων καταγραφής που προκύπτουν από το λογισμικό των εφαρμογών και των αρχείων προσβάσεων χρηστών εφαρμογών,
(ββ) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για την ορθή απόδοση ρόλων και δικαιωμάτων σε εφαρμογές ή σε αντικείμενα της βάσης δεδομένων αποκλειστικής διαχείρισης της Α.Α.Δ.Ε. και η περιοδική ανασκόπησή τους,
(γγ) σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων ασφαλείας σε υφιστάμενο και νέο λογισμικό της Α.Α.Δ.Ε..
(στ) Η μέριμνα για:
(αα) τη διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας με τους συναλλασσομένους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας που επιβάλλει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και με το φορολογικό ή/και τελωνειακό απόρρητο,
(ββ) τη χορήγηση σχετικών πληροφοριών και δεδομένων από το Τμήμα Ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών, είτε στα πλαίσια διερεύνησης περιστατικών παραβίασης κανόνων ασφαλείας, είτε στα πλαίσια τακτικού ή έκτακτου ελέγχου τήρησης των κανόνων ασφαλείας.
(γγ) την έγκριση αιτημάτων για εξ’αποστάσεως, εκτός χώρου εργασίας, πρόσβαση και την προώθησή τους αρμοδίως.
(ζ) Η παρακολούθηση και η επαλήθευση των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα του τρόπου λειτουργίας τους με το πλαίσιο ασφάλειας και τα σχετιζόμενα πρότυπα.
(η) Ο έλεγχος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Α.Α.Δ.Ε., της αναγκαιότητας χορήγησης πρόσβασης σε χρήστες, τόσο εντός της Αρχής, όσο και του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και σε τρίτους φορείς που χρησιμοποιούν υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και ο καθορισμός της διαδικασίας για τη διαπίστωση της ορθής ή μη συμπεριφοράς των φορέων αυτών.
(θ) Ο έλεγχος τήρησης των κανόνων και διαδικασιών για την προστασία και την αποθήκευση των αντιγράφων ασφαλείας όλων των δεδομένων που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε..
(ι) Η παρακολούθηση των καταστάσεων μη ασφαλούς λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες καταγράφονται και γνωστοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και ο έλεγχος και η διερεύνηση των περιστατικών παραβίασης της ασφάλειας.
(ια) Η συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών, όπου απαιτείται, για τη συνδιαμόρφωση του πλαισίου ασφαλείας σε εξειδικευμένα θέματα αρμοδιότητας της Α.Α.Δ.Ε..
(ιβ) Η έρευνα και η διαχείριση περιστατικών παραβίασης ή απειλής της ασφάλειας που σχετίζονται με τα δεδομένα και το λογισμικό των εφαρμογών και η αμφίδρομη ενημέρωση από και προς το Τμήμα Ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών.
(ιγ) Η περιοδική ενημέρωση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για κάθε εύρημα που έχει εντοπισθεί και για κάθε δράση που έχει αναληφθεί σχετικά με θέματα που αφορούν στην ασφάλεια και εν γένει για κάθε σχετικό θέμα, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Γραφείου ή και η άμεση ενημέρωση αυτού, όταν απαιτείται, καθώς και η υποβολή σε αυτόν προτάσεων για την βελτίωση των σχετικών διαδικασιών και για την λήψη διορθωτικών μέτρων.
(ιδ) Η επιθεώρηση των μέσων διαφύλαξης των πάγιων στοιχείων της Α.Α.Δ.Ε. και η επαλήθευση της φυσικής ασφάλειας των κτιρίων.
(ιε) Η μέριμνα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, όπως, ενδεικτικά, για τη διερεύνηση αναγκαιότητας γνωστοποίησης τήρησης αρχείων και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..
(ιστ) Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η κινητοποίηση, η διαχείριση κρίσεων και η δράση κατά τον πόλεμο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και η ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
(ιζ) Η διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας.

II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Άρθρο 11
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.)


1. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) είναι Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία και υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

2. Οι επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) είναι η επίλυση διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής για την συντομότερη είσπραξη δημοσίων εσόδων και την αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν στο επίπεδο της φορολογικής διοίκησης.

3. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.), η οποία έχει έδρα τον Νομό Αττικής, διαρθρώνεται σε τρεις (3) Υποδιευθύνσεις, δεκατρία (13) Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, εκ των οποίων η μία (1) Υποδιεύθυνση, τα τρία (3) Τμήματα αυτής και το Αυτοτελές Γραφείο της, εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Επίσης, ένα (1) εκ των Τμημάτων είναι Αυτοτελές και υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και το Αυτοτελές Γραφείο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης, ως κατωτέρω:

Α. Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης Τμήματα Α1΄ έως Α6΄ Επανεξέτασης
Β. Υποδιεύθυνση Νομικών Θεμάτων

Τμήματα Β1΄ έως Β3΄ Νομικής Υποστήριξης,

Γ. Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

α) Τμήματα Α7’ και Α8’ Επανεξέτασης
β) Τμήμα Β4’ Νομικής Υποστήριξης
γ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, υπαγόμενο απευθείας στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης

Δ. Τμήμα υπαγόμενο απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών κατανέμονται μεταξύ των Υποδιευθύνσεων, των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, ως εξής:

Α. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Τμήματα Α1΄ έως Α6΄ Επανεξέτασης

(α) Η επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης στα πλαίσια της διοικητικής διαδικασίας, κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής.
(β) Η εξέταση αιτημάτων αναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης.
(γ) Η μελέτη των υποθέσεων και αποφάσεων, η ανάλυση των παρατηρούμενων τάσεων, η ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και η συνεργασία με αυτήν.
(δ) Ο έλεγχος της ποιότητας και της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών επανεξέτασης των πράξεων της φορολογικής διοίκησης, κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής.

Β. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τμήματα Β1΄έως Β3΄ Νομικής Υποστήριξης

i. Η αποστολή του διοικητικού φακέλου με αναλυτική έκθεση απόψεων για τους προβαλλόμενους νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά των αποφάσεων της Διεύθυνσης, ενώπιον των διοικητικών Δικαστηρίων και η εν γένει υποστήριξη των υποθέσεων αυτών.

ii. Από τα Τμήματα Β1΄έως Β3΄ Νομικής Υποστήριξης ασκούνται πέραν της προαναφερθείσας αρμοδιότητας και οι κατωτέρω αρμοδιότητες, ως εξής:

α) Τμήμα Β1΄ Νομικής Υποστήριξης
Η εισήγηση επί νομοθετικών ρυθμίσεων και αποφάσεων, καθώς και η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών σχετικά με την επανεξέταση πράξεων της φορολογικής διοίκησης ενώπιον της Διεύθυνσης, που αφορούν στην υφιστάμενη διαδικασία επανεξέτασης.

β) Τμήμα Β2΄ Νομικής Υποστήριξης
Η επανεξέταση, στα πλαίσια της διοικητικής διαδικασίας κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, των πράξεων της φορολογικής διοίκησης, με τις οποίες εφαρμόζονται διασφαλιστικά μέτρα με βάση ειδική έκθεση ελέγχου, καθώς και η εξέταση των αιτημάτων αναστολής εκτέλεσης των πράξεων αυτών.

γ) Τμήμα Β3’ Νομικής Υποστήριξης
Η υποστήριξη των Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης, επί θεμάτων νομικής φύσεως και επί ερμηνευτικών ζητημάτων, που προκύπτουν κατά την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών.

iii. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης μπορεί να αναθέτει την εξέταση αιτημάτων αναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης και στα Τμήματα Β1΄ έως Β3΄ Νομικής Υποστήριξης.
Στην περίπτωση αυτή θα τους παρέχουν την συνδρομή τους επί ελεγκτικών ζητημάτων, που ανακύπτουν, τα Τμήματα Α1΄έως Α6΄ Επανεξέτασης.

Γ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

I. Τμήματα Α7’ και Α8’- Επανεξέτασης

i. Τα Τμήματα ασκούν καθ΄ ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες που ασκούν τα Τμήματα Α1΄ έως Α6΄ - Επανεξέτασης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης, για τις πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται από 1/4/2015 και εφεξής και αφορούν σε υποθέσεις φορολογουμένων που υπάγονται στις κατωτέρω Δ.Ο.Υ., εκτός των πράξεων που εκδίδονται από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.):

αα) στις Δ.Ο.Υ. της Φορολογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και

ββ) στις Δ.Ο.Υ. των νομών της Περιφέρειας Ηπείρου και στη Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, από τις υπαγόμενες στη Φορολογική Περιφέρεια Πατρών.

ii. Ειδικά, για τις υποθέσεις φορολογουμένων που υπάγονται στις Δ.Ο.Υ. των νομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στη Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, τα Τμήματα Α7’ έως Α8’ είναι αρμόδια για τις πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται, από 1/08/2018 και εφεξής.


ΙΙ. Τμήμα Β4’ Νομικής Υποστήριξης

i. (αα) Η υποστήριξη των Τμημάτων Α7’ και Α8’ Επανεξέτασης, επί θεμάτων νομικής φύσεως και επί ερμηνευτικών ζητημάτων, που προκύπτουν κατά την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών.
(ββ) Η αποστολή του διοικητικού φακέλου με αναλυτική έκθεση απόψεων για τους προβαλλόμενους νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά των αποφάσεων των Τμημάτων Α7’και Α8’ Επανεξέτασης, ενώπιον των διοικητικών Δικαστηρίων και η εν γένει υποστήριξη των υποθέσεων αυτών.

ii. Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης μπορεί να αναθέτει την εξέταση αιτημάτων αναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης και στο Τμήμα Β4’Νομικής Υποστήριξης. Στην περίπτωση αυτή θα του παρέχoυν την συνδρομή τους επί ελεγκτικών ζητημάτων, που ανακύπτουν τα Τμήματα Α7’και Α8’Επανεξέτασης.

ΙΙΙ. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης

(αα) Η καταγραφή και η παρακολούθηση των υποθέσεων ενδικοφανών προσφυγών, που διαβιβάζονται προς εξέταση στα Τμήματα Α7’και Α8’Επανεξέτασης, καθώς και των υποθέσεων αρμοδιότητας αυτών, που εισάγονται ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.
(ββ) Η τήρηση του αρχείου των υποθέσεων και των εγγράφων των Τμημάτων Α7’και Α8’Επανεξέτασης και του Τμήματος Β4’ Νομικής Υποστήριξης, η μέριμνα για την κοινοποίηση των αποφάσεων και των εγγράφων αυτών.
(γγ) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Υποδιεύθυνσης.
(δδ) Η εκτίμηση των αναγκών της Υποδιεύθυνσης για έπιπλα, σκεύη, μηχανολογικό και πάσης φύσεως ηλεκτρονικό εξοπλισμό, η αποστολή των αιτημάτων για προμήθεια αυτών, συντήρηση και επισκευή τους στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης, ώστε να προωθηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της Υποδιεύθυνσης, καθώς και η μέριμνα για την υγιεινή των κτιριακών εγκαταστάσεων αυτής.
(εε) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών της Υποδιεύθυνσης και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτής.

Δ. ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

(α) Η καταγραφή και η παρακολούθηση των υποθέσεων ενδικοφανών προσφυγών, που διαβιβάζονται προς εξέταση στην Διεύθυνση, καθώς και των υποθέσεων αρμοδιότητας αυτής, που εισάγονται ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.
(β) Η τήρηση του αρχείου των υποθέσεων και των εγγράφων της Διεύθυνσης και η μέριμνα για την κοινοποίηση των αποφάσεων και των εγγράφων αυτής, καθώς και για τη δημοσίευση των αποφάσεων στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. ή με κάθε πρόσφορο τρόπο.
(γ) Ο σχεδιασμός, η διαχείριση και η παρακολούθηση της απόδοσης της διαδικασίας επίλυσης διαφορών.
(δ) Η αξιοποίηση των υφιστάμενων μηχανογραφικών εφαρμογών της Α.Α.Δ.Ε., η διατύπωση προτάσεων για νέες μηχανογραφικές εφαρμογές και η τήρηση των απαιτούμενων στατιστικών στοιχείων.
(ε) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
(στ) Η εκτίμηση των αναγκών της Διεύθυνσης για έπιπλα, σκεύη, μηχανολογικό και πάσης φύσεως ηλεκτρονικό εξοπλισμό και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για την προμήθεια αυτών, την συντήρηση και την επισκευή τους, καθώς και για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας και η μέριμνα για την υγιεινή των κτιριακών εγκαταστάσεων αυτής.

5. α) Οι υποθέσεις ανατίθενται στα Τμήματα Α1΄ έως Α6΄ Επανεξέτασης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης, με πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.

β) Οι υποθέσεις αρμοδιότητας των Τμημάτων Α7’ και Α8’ Επανεξέτασης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης ανατίθενται σε αυτά με πράξη του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης αυτής.

Άρθρο 12
Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.)


1. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.) είναι Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία και υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων είναι οι ακόλουθοι:

(α) Ο εντοπισμός και η άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων διαφθοράς, η οποία συντελείται με την εμπλοκή υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., σε ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα.
(β) Η διασφάλιση της νόμιμης συμπεριφοράς των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..

3. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία έχει έδρα τον Νομό Αττικής, διαρθρώνεται σε τρία (3) Αυτοτελή Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο αυτής και σε μία (1) Υποδιεύθυνση, η οποία εδρεύει εκτός της έδρας της Διεύθυνσης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, υπαγόμενο απευθείας στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης, ως κατωτέρω:

Α. ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α) Αυτοτελές Τμήμα Α΄Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων
Στο Τμήμα λειτουργούν τέσσερα (4) Γραφεία, τα οποία εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης, ως κατωτέρω:
(αα) Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη
(ββ) Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα
(γγ) Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου, με έδρα την Μυτιλήνη
(δδ) Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο
β) Αυτοτελές Τμήμα Β΄Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης
γ) Αυτοτελές Τμήμα Γ΄Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Στρατηγικής, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Καταγγελιών
δ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Β. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

α) Τμήμα Δ΄Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων
Στο Τμήμα λειτουργούν τρία (3) Γραφεία, τα οποία εδρεύουν εκτός της έδρας της Υποδιεύθυνσης, ως κατωτέρω:
(αα) Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή
(ββ) Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα
(γγ) Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Θεσσαλίας, με έδρα την Λάρισα.
β) Τμήμα Ε΄Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης
γ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης

4.I. Η κατά τόπον αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων εκτείνεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Η κατά τόπον αρμοδιότητα των οργανικών της μονάδων είναι η κατωτέρω:

α) Του Αυτοτελούς Τμήματος Γ΄Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Στρατηγικής εκτείνεται σε όλη την επικράτεια,

β) i. της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, ως προς την άσκηση των καθ΄ ύλην αρμοδιοτήτων τους, εκτείνεται στα όρια των:

(αα) Διοικητικών Περιφερειών της:

i. Κεντρικής Μακεδονίας,
ii. Δυτικής Μακεδονίας,
iii. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
iv. Ηπείρου,
v. Θεσσαλίας και

(ββ) των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ii. Στα Γραφεία Εσωτερικών Υποθέσεων του Τμήματος Δ΄Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων μπορούν να ανατίθενται υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήματος αυτού, καθώς και του Τμήματος Ε΄Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης της Υποδιεύθυνσης.

γ) i. των Αυτοτελών Τμημάτων Α΄Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων, Β΄Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης και του Αυτοτελούς Γραφείου της Διεύθυνσης, ως προς την άσκηση των καθ΄ ύλην αρμοδιοτήτων τους, εκτείνεται στα όρια των:

(αα) Περιφερειακών Ενοτήτων Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και (ββ) Διοικητικών Περιφερειών της Επικράτειας, εκτός όσων ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της.

ii. Στα Γραφεία Εσωτερικών Υποθέσεων του Τμήματος A΄Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων μπορούν να ανατίθενται υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήματος αυτού, καθώς και του Τμήματος Β΄Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης.

II. Mε ειδική εντολή του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., μπορεί να ανατίθεται στην Διεύθυνση και στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, στα Τμήματα και στα Γραφεία αυτών η διενέργεια ελέγχων και ερευνών, στα πλαίσια της καθ΄ ύλην αρμοδιότητάς τους και εκτός των ορίων της κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών.

5. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) και του άρθρου 12 του ν. 4110/2013 (Α΄ 17) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 105 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), όπως εκάστοτε ισχύουν. Επιπροσθέτως, διενεργεί στοχευμένο οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων και προβαίνει στον καταλογισμό των ευθυνομένων, καθώς και διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο του εξουσιοδοτημένου Οργανισμού για την έκδοση και χορήγηση δελτίων TIR και για την παροχή εγγύησης. Επιπλέον, επανεξετάζει φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες είχε ήδη διενεργηθεί έλεγχος, αποκλειστικά για την εξακρίβωση ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε.. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Αυτοτελών Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, της Υποδιεύθυνσης, των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου αυτής, ως κάτωθι:

Α. ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

I. Αυτοτελές Τμήμα Α΄ Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων

i.(α) Ο εντοπισμός, η διερεύνηση και η εξιχνίαση των ποινικών αδικημάτων και των πειθαρχικών παραπτωμάτων, που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε., όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

(β) Η διενέργεια διοικητικής έρευνας, ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν εντολής από το αρμόδιο όργανο ή μετά από αυτόφωρη σύλληψη, είτε βάσει καταγγελιών ή πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί, επεξεργαστεί και αξιολογηθεί, για την διερεύνηση των αδικημάτων, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει.

(γ) Η διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για την πειθαρχική ή /και ποινική δίωξη των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί πειθαρχικού δικαίου, του Ποινικού Κώδικα ή άλλων ειδικών ποινικών νόμων, αφετέρου, καθώς και η διαβίβαση στα Τμήματα Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης της Διεύθυνσης των φακέλων των υποθέσεων, για τις οποίες προέκυψαν, σε βάρος υπαλλήλων, πειθαρχικά παραπτώματα και ποινικά αδικήματα, προκειμένου να διενεργηθεί Έλεγχος της Περιουσιακής Κατάστασης αυτών ή πληροφοριακού υλικού, εφόσον απαιτείται.

(δ) Η συλλογή, η διερεύνηση, η επεξεργασία, η σύνθεση, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αξιοποίηση των πληροφοριών, καταγγελιών και στοιχείων, που αφορούν στην εμπλοκή υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. σε αδικήματα, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει.

(ε) Η διενέργεια: (αα) στοχευμένου οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων, καθώς και ο καταλογισμός των ευθυνόμενων,
(ββ) ετήσιου τακτικού διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου και έκτακτου, όταν κρίνεται αναγκαίο, του εξουσιοδοτημένου Οργανισμού για την έκδοση και χορήγηση δελτίων TIR και για την παροχή εγγύησης.


(στ) Η επανεξέταση φορολογικών υποθέσεων για τις οποίες είχε ήδη διενεργηθεί έλεγχος αποκλειστικά για την εξακρίβωση ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε.


II. Αυτοτελές Τμήμα Β΄ Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης

i.(α) Η διενέργεια ελέγχων της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων όλων των επιπέδων της ιεραρχίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα:

(αα) στοχευμένων και δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα κριτήρια, το προσδιορισμένο δείγμα και την διαδικασία που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..
(ββ) σε υπαλλήλους για τους οποίους περιέρχεται στην Διεύθυνση οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχει στοιχεία που δύνανται να προκαλέσουν βάσιμες υπόνοιες αδικαιολόγητης μεταβολής της περιουσιακής τους κατάστασης των συζύγων αυτών και μελών της οικογενείας των, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή. Για τον προσδιορισμό της εννοίας των ως άνω μελών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994 (Α’151) ή αυτών του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’167), ανάλογα με τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τη φορολογία εισοδήματος σε κάθε ελεγχόμενη περίοδο και υπό την προϋπόθεση, ότι τα μέλη αυτά δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
(γγ) σε υπαλλήλους για τους οποίους διενεργείται έρευνα, προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση ή Ε.Δ.Ε. από την Διεύθυνση, για την διερεύνηση της τέλεσης αδικημάτων της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει και κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος της περιουσιακής τους κατάστασης.
(β) Η εισήγηση στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του δείγματος, που θα επιλεγεί προς έλεγχο.
(γ) Η διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για την πειθαρχική ή /και την ποινική δίωξη των υπαλλήλων, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί πειθαρχικού δικαίου, Ποινικού Κώδικα ή άλλων ειδικών ποινικών νόμων, καθώς και η διαβίβαση σε υπηρεσίες της φορολογικής ή άλλης Αρχής ή στα Τμήματα Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης των φακέλων των υποθέσεων, προκειμένου να διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, όταν μετά από την διενέργεια στοχευμένων ή δειγματοληπτικών ελέγχων περιουσιακής κατάστασης προκύψουν πειθαρχικά παραπτώματα και ποινικά αδικήματα.
(δ) Η έκδοση, αποκλειστικά από το Τμήμα, εντολών ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., με προσδιορισμό του χρόνου ολοκλήρωσης, σε περίπτωση που το κρίνει ως απαραίτητο το όργανο που εκδίδει την εντολή.
(ε) Οι έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης διενεργούνται βάσει: αα) καθορισμένης ελεγκτικής μεθοδολογίας, ββ) ελάχιστων απαιτούμενων ελεγκτικών επαληθεύσεων και γγ) ελάχιστων απαιτούμενων ελεγκτικών διασταυρώσεων, οι οποίες καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητή.

ΙΙΙ. Αυτοτελές Τμήμα Γ΄ Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Στρατηγικής

i.(α) Η επιχειρησιακή και η στρατηγική ανάλυση των υφιστάμενων πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων. (β) Η κατάρτιση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με όλες τις οργανικές μονάδες αυτής.
(γ) Η διαχείριση των οικείων ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.
(δ) Οι ενέργειες για την άμεση ενημέρωση και διαβίβαση του πληροφοριακού υλικού, που περιέρχεται σε γνώση του Τμήματος, στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης, καθώς και στις Εισαγγελικές Δικαστικές Αρχές, εφόσον αυτό αξιολογηθεί ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
(ε) Η τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή αρχείων:
(αα) του πληροφοριακού υλικού που έχει περιέλθει σε γνώση του Τμήματος, καθώς και του αρχείου των υποθέσεων που χειρίζεται η υπηρεσία και ο κάθε υπάλληλος χωριστά και η συνεχής ενημέρωση και αξιοποίηση αυτών.
(ββ) των καταγγελιών, πληροφοριών και στοιχείων, που τίθενται στο αρχείο, γιατί αξιολογούνται ως ασαφείς, γενικόλογες ή ασήμαντες.
(γγ) των παλαιών υποθέσεων που επανεξετάζονται για τον εντοπισμό στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν προς περαιτέρω έρευνα.

Στο Τμήμα λειτουργεί ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ, το οποίο είναι αρμόδιο για την υποδοχή όλων των καταγγελιών, πληροφοριών και στοιχείων, που σχετίζονται με την αποστολή της υπηρεσίας, τα οποία καταγράφει, καθώς και για τη διερεύνηση, την επεξεργασία, τη σύνθεση, την ανάλυση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των ανωτέρω καταγγελιών και κάθε πληροφοριακού υλικού και στοιχείου, που αφορά σε διάπραξη ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., τα οποία στη συνέχεια τα θέτει υπόψη του Προϊσταμένου του Τμήματος για περαιτέρω επεξεργασία.

IV. Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης (α) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

(β) Η εκτίμηση των αναγκών για έπιπλα, σκεύη, μηχανολογικό και πάσης φύσεως ηλεκτρονικό εξοπλισμό και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για την προμήθεια αυτών, την συντήρηση και την επισκευή τους, καθώς και για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας, καθώς και για την υγιεινή των κτιριακών εγκαταστάσεων.
(γ) Η διάθεση υπαλλήλων της Διεύθυνσης, ως γραμματέων στις διοικητικές έρευνες και εξετάσεις που διενεργούνται.
(δ) Η τήρηση και η διαχείριση του Αρχείου της Διεύθυνσης, καθώς και του Αρχείου των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, οι οποίες έπαυσαν να λειτουργούν την 30/06/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄85) και των οποίων η αρμοδιότητα δεν μεταφέρθηκε σε άλλη υπηρεσία της τέως Γ.Γ.Δ.Ε. ή του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτής, που λειτουργούσαν, κατά την ίδια ημερομηνία, στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας του Αυτοτελούς Γραφείου και οι οποίες έπαυσαν να λειτουργούν, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, πλην του Αρχείου αυτών, το οποίο μεταφέρθηκε σε άλλη Υπηρεσία, λόγω αρμοδιότητας.

-Στα Γραφεία Εσωτερικών Υποθέσεων του Τμήματος Α΄Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων, τα οποία λειτουργούν εκτός της έδρας αυτού, μπορεί να τηρείται το σχετικό Αρχείο.

Β. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της και ασκούνται στα πλαίσια της κατά τόπον αρμοδιότητάς της, ως κάτωθι:

I. Τμήμα Δ΄ Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων

i. Το Τμήμα ασκεί καθ΄ ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Α΄Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων της Διεύθυνσης.

II. Τμήμα Ε΄ Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης

i. Το Τμήμα ασκεί καθ΄ ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων α΄ έως και γ΄ του Αυτοτελούς Τμήματος Β΄Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης της Διεύθυνσης.

ΙΙΙ. Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης

(α) Ασκεί καθ΄ ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης, για την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Υποδιεύθυνσης, καθώς και
(β) Την τήρηση και την διαχείριση του Αρχείου της Υποδιεύθυνσης και του Αρχείου των Περιφερειακών Υπηρεσιών της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, που έπαυσαν να λειτουργούν την 30/6/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α’της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Ε’του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’85) στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας του Αυτοτελούς Γραφείου, οι οποίες έπαυσαν να λειτουργούν, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις πλην του αρχείου το οποίο μεταφέρθηκε σε άλλη Υπηρεσία, λόγω αρμοδιότητας.
Στα Γραφεία Εσωτερικών Υποθέσεων του Τμήματος Δ΄Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων, τα οποία λειτουργούν εκτός της έδρας αυτού, μπορεί να τηρείται το σχετικό Αρχείο.
(γ) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών της Υποδιεύθυνσης και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτής.

ii. Σε κάθε ένα από τα Αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης Α΄ Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων, Β΄Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης και Γ΄Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Στρατηγικής και από τα Τμήματα της Υποδιεύθυνσης Δ΄Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων και Ε΄Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης ανήκουν, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων τους και οι κατωτέρω αρμοδιότητες:

(α) Η παροχή απόψεων στα Διοικητικά Δικαστήρια επί αιτήσεων ακυρώσεως ή ανακλήσεως διοικητικών πράξεων, καθώς επίσης και η παροχή απόψεων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, στα Ποινικά Δικαστήρια και στις Εισαγγελικές Αρχές, επί υποθέσεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
(β) Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων, που σχετίζονται με το αντικείμενο του Τμήματος, με άλλες Αρχές, Υπηρεσίες και Φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού και η συμμετοχή σε θεσμοθετημένα διϋπηρεσιακά Όργανα και Φορείς.
(γ) Η τήρηση αρχείου των υποθέσεων που χειρίζεται το Τμήμα και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για την αρχειοθέτηση των καταγγελιών, πληροφοριών και στοιχείων, που κρίνονται ασαφή ή ασήμαντα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για την επανεξέταση παλαιών υποθέσεων για τον εντοπισμό στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν προς περαιτέρω έρευνα.

6. Η υποβολή στον Διοικητή μιας ολοκληρωμένης ετήσιας έκθεσης απολογισμού του έργου και των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης και η εισήγηση μέτρων για την αντιμετώπιση, την πρόληψη και την καταστολή της διαφθοράς στις υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει, μετά από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 105 του ν. 4446/2016.

7. (α) Η διερεύνηση των αδικημάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, που αφορούν σε υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε., ανατίθεται, υποχρεωτικά, από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.
(β) Εντολές που εκδόθηκαν από την πρώην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία υπαγόταν στον Υπουργό Οικονομικών και στην συνέχεια στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Γ.Γ.Δ.Ε. και αφορούν σε υπαλλήλους της πρώην Γ.Γ.Δ.Ε. ή σε υπαλλήλους που κατά το χρόνο έκδοσης της εντολής υπηρετούσαν στη Γ.Γ.Δ.Ε., σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις, παραμένουν σε ισχύ και εκτελούνται από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Α.Α.Δ.Ε..
(γ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της υποπαραγράφου β΄ της παρούσας παραγράφου, για τις εκκρεμείς υποθέσεις της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, που αφορούσαν σε προσωπικό της Γ.Γ.Δ.Ε., που μεταφέρθηκε στην Α.Α.Δ.Ε, για τις οποίες οι εντολές εκδόθηκαν πριν από την ημερομηνία μεταφοράς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με την αριθ. Δ6Α 1113773ΕΞ2013/15-7-2013 (Β` 1748) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπου απαιτείται η έκδοση απόφασης ανάκλησης ή τροποποίησης εκδοθείσας εντολής ή παράτασης οριζόμενης προθεσμίας, αυτές εκδίδονται από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..
(δ) Οι διατάξεις των παραγράφων 6, 8, 19, 21 και 22 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253) και της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211) ισχύουν και για την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και το προσωπικό αυτής.
(ε) Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος των υποθέσεων που ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης και οι καταλογισμοί αυτών, καθώς και οι εκκρεμείς καταλογισμοί κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, διενεργούνται από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

Άρθρο 13
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

1. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι ελεγκτικήσυμβουλευτική Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στον Διοικητή της Αρχής και επιτελεί τον ρόλο Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής υπό την έννοια του άρθρου 4 του ν. 3492/2006 (Α’ 210).

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου είναι οι κάτωθι:

(α) O έλεγχος των συστημάτων διαχείρισης και εσωτερικού ελέγχου της Α.Α.Δ.Ε. και η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης της Αρχής για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται.
(β) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Α.Α.Δ.Ε. με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία της, των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και των διαδικασιών ενδογενούς ελέγχου.
(γ) Η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των πληροφοριακών συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε..
(δ) Η αξιολόγηση της λειτουργίας της Α.Α.Δ.Ε. και των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών της βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

3. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία έχει έδρα τον Νομό Αττικής, διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, από τα οποία, το ένα (1) εδρεύει εκτός της έδρας της, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και σε ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, που υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄Μεθοδολογίας και Σχεδιασμού
β) Τμήμα Β΄Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο διαρθρώνεται στα Γραφεία:
(αα) Γραφείο Α΄Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων
(ββ) Γραφείο Β΄Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων
γ) Τμήμα Γ΄Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Εσωτερικών Ελέγχων
δ) Τμήμα Δ΄Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
ε) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης.

4. Η κατά τόπον αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και των οργανικών μονάδων αυτής εκτείνεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

5. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους εσωτερικούς ελέγχους με εντολή του Διοικητή της Αρχής.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, ως ακολούθως:

Ι. Τμήμα Α΄ Μεθοδολογίας και Σχεδιασμού

(α) Η μέριμνα για την διαμόρφωση και την διαρκή βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου, που αφορά στον εσωτερικό έλεγχο.
(β) Η ανάπτυξη και η διαρκής βελτίωση της μεθοδολογίας και των εργαλείων του εσωτερικού ελέγχου στις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα. Η σύνταξη και η αναθεώρηση Εγχειριδίου Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο εγκρίνεται από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..
(γ) Η υποβολή προτάσεων στην αρμόδια Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. για την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών υποστήριξης του εσωτερικού ελέγχου και για την διαρκή βελτίωση των υφιστάμενων εφαρμογών.
(δ) Η μέριμνα για τη σύνταξη και την αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα.
(ε) Η κατάρτιση εξαμηνιαίου, ετήσιου ή μεγαλύτερης διάρκειας προγράμματος εσωτερικών ελέγχων στις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων.
(στ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Α.Α.Δ.Ε. για τον εντοπισμό των κινδύνων και για την αξιολόγηση και υλοποίηση μεθοδολογιών διαχείρισης κινδύνων και συστημάτων ελέγχου.
(ζ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των Εσωτερικών Ελεγκτών, σε συνεργασία με την Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία, καθώς και η διερεύνηση και η πρόταση τρόπων ανάπτυξης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.
(η) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση των ενδιάμεσων αναφορών προόδου όλων των Τμημάτων.

II. Τμήμα Β΄ Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων

(α) Η διενέργεια προγραμματισμένων εσωτερικών ελέγχων στις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα:
(αα) Ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) της Α.Α.Δ.Ε. και η εισήγηση σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.
(ββ) Ο έλεγχος του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της Α.Α.Δ.Ε..
(γγ) Η αξιολόγηση της λειτουργίας της Α.Α.Δ.Ε. βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
(δδ) Η αξιολόγηση του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών της Α.Α.Δ.Ε.. (εε) Ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, συμπεριλαμβανομένων του μισθολογικού κόστους, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων και της διαχείρισης της περιουσίας της Α.Α.Δ.Ε., για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης και την αποτροπή τους στο μέλλον.
(στστ) Ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες/μηχανισμοί ελέγχου, καθώς και ο έλεγχος για την ορθή/ασφαλή διαχείριση αυτών από τους χρήστες.
(ζζ) Η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.
(ηη) Ο έλεγχος του τρόπου με τον οποίο οι Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ διαχειρίζονται τους κινδύνους των διαδικασιών τους.
(θθ) Ο έλεγχος τήρησης της διαδικασίας για την έκδοση τίτλου πληρωμής και η διαβίβαση των σχετικών εκθέσεων ελέγχου, αφενός μεν στις αρμόδιες υπηρεσίες που εξέδωσαν τον τίτλο πληρωμής, προκειμένου να γίνει ο καταλογισμός, σε περίπτωση ελλείμματος, αφετέρου δε, στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, σε περίπτωση που προκύπτουν θέματα πειθαρχικού ελέγχου.
(β) Η επίβλεψη της διενέργειας των εσωτερικών ελέγχων.
(γ) Η σύνταξη προσωρινών εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και η αποστολή τους στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, για την επίτευξη συμφωνίας επί των διορθωτικών και βελτιωτικών ενεργειών. Η υποβολή της οριστικής έκθεσης εσωτερικού ελέγχου στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με κοινοποίηση στις ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες.
(δ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Α.Α.Δ.Ε..
(ε) Η παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος εσωτερικών ελέγχων.

Τα Γραφεία Α΄ και Β΄Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων του Τμήματος ασκούν τις αρμοδιότητες αυτού, όπως τους κατανέμονται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες αυτής, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Τμήματος.

III. Τμήμα Γ΄Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Εσωτερικών Ελέγχων

(α) Η περιοδική παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η επιβεβαίωση των διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις Υπηρεσίες σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους.
(β) Η υποβολή περιοδικής αναφοράς στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., σχετικά με την συμμόρφωση των Υπηρεσιών και η υποβολή σχετικών προτάσεων.
(γ) Η επεξεργασία των στοιχείων των επί μέρους εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και η κατάρτιση Ετήσιας Έκθεσης, την οποία υποβάλλει στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και στην οποία καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου, η πρόοδος υλοποίησης των προτάσεων αυτού και οι υπολειμματικοί κίνδυνοι, που εξακολουθούν να απειλούν τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., λόγω της μη υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών. Η Ετήσια Έκθεση αποτελεί τη βάση για την παροχή επαρκούς διαβεβαίωσης για την επάρκεια των συστημάτων διαχείρισης και εσωτερικού ελέγχου προς τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ή για τη διατύπωση επιφυλάξεων για το σύνολο ή μέρους του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
(δ) Η επίβλεψη της υλοποίησης των συμφωνηθεισών ενεργειών, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων.
(ε) Η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των συμβουλευτικών έργων της Διεύθυνσης.

IV. Τμήμα Δ΄Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων

Το Τμήμα ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες με το Τμήμα Β΄-Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων της Διεύθυνσης.

V. Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης (α) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

(β) Η εκτίμηση των αναγκών της Διεύθυνσης για έπιπλα, σκεύη, μηχανολογικό και πάσης φύσεως ηλεκτρονικό εξοπλισμό και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για την προμήθεια αυτών, την συντήρηση και την επισκευή τους, καθώς και για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας, καθώς και η μέριμνα για την υγιεινή των κτιριακών εγκαταστάσεων.
(γ) Η τήρηση και η διαχείριση του αρχείου της Διεύθυνσης.

Άρθρο 14
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)


ΕΝΟΤΗΤΑ Α'
Γενικές Διατάξεις που αφορούν στην ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

1.- α) Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) της Α.Α.Δ.Ε., κατά τον τομέα των αρμοδιοτήτων τους, ασκούν τις αρμοδιότητες επί των ελέγχων πρόληψης για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, οι οποίες μεταβιβάσθηκαν στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) με τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων β' και γ' της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222), όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107) και εξειδικεύθηκαν με την αριθ. Δ6Α 1166403 ΕΞ 2013/31.10.2013 (Β' 2775) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών, τις σχετικές κατά τα προαναφερθέντα έρευνες, καθώς και όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που άπτονται φορολογικών υποθέσεων, οι οποίες μεταφέρθηκαν στην Γ.Γ.Δ.Ε. από την Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε., με τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ.7 της παραγράφου Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α'94).
β) Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) της Α.Α.Δ.Ε. είναι οι κατωτέρω:
(αα) Αττικής
(ββ) Θεσσαλονίκης
(γγ) Πάτρας
(δδ) Ηρακλείου
γ) Κύριο έργο των παραπάνω Υπηρεσιών είναι η αποκάλυψη και η καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος που άπτονται φορολογικών υποθέσεων, μεγάλης φοροδιαφυγής, ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, ο έλεγχος της διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών.
δ) Οι αρμοδιότητες των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ασκούνται από τις οργανικές τους μονάδες παράλληλα και ανεξάρτητα από τις άλλες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..

2.- α) Γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε., τις υπηρεσίες και το προσωπικό αυτής ισχύουν και για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Α.Α.Δ.Ε., που ασκούν τις αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν στην Γ.Γ.Δ.Ε. από την Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. με τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων β' και γ' της περίπτωσης 3 της Υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) και της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ.7 της παραγράφου Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (α' 94), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α' 94).
β) Στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων τους οι Προϊστάμενοι της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. έχουν και όλα τα δικαιώματα που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις για τους Προϊσταμένους των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Ελεγκτικών Κέντρων.
γ) Οι υπάλληλοι της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. έχουν πρόσβαση και λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση του έργου και της αποστολής τους, ύστερα από σχετική υπηρεσιακή εντολή, μη υποκείμενοι σε περιορισμούς διατάξεων περί απορρήτου, υποχρεούμενοι, όμως, στην τήρηση των διατάξεων περί εχεμύθειας, όπως εκάστοτε ισχύουν στον Υπαλληλικό Κώδικα.

3.- Οι επιχειρησιακοί στόχοι, η διάρθρωση, η κατά τόπον αρμοδιότητα και η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. καθορίζονται στην Ενότητα Β' του παρόντος άρθρου.

4.- Με ειδική εντολή του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών μπορεί να ανατίθεται στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, η διενέργεια ελέγχων και ερευνών, εκτός των ορίων της κατά τόπον αρμοδιότητας ή συναρμοδιότητάς τους.

5.- Οι πράξεις καταλογισμού φόρων και προσδιορισμού προστίμων, που προκύπτουν από τα πληροφοριακά δελτία και τις εκθέσεις των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., εκδίδονται από τις Δ.Ο.Υ., που παραλαμβάνουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογουμένου, στον οποίο αφορούν και σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. αυτής, από την Δ.Ο.Υ. στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις, όπως ορίζεται στην αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Β' 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως εκάστοτε ισχύει, ή από τα κατά τόπον αρμόδια Τελωνεία.

6.- (α) Η ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. στελεχώνονται, κατά προτεραιότητα, με υπαλλήλους των κλάδων Οικονομικών Επιθεωρητών και Εφοριακών.
(β) Προς διασφάλιση υψηλού επιπέδου ακεραιότητας, οι υπάλληλοι, οι οποίοι στελεχώνουν την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών και τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, υπόκεινται σε διαδικασία ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει ελέγχους ποινικού μητρώου, πειθαρχικών παραπτωμάτων, οικονομικών στοιχείων, καθώς και σε κάθε άλλο έλεγχο, ο οποίος θεωρείται απαραίτητος, κατά την κρίση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ανάλογα με τη θέση που κατέχει ο κάθε υπάλληλος.
(γ) Το προσωπικό των υπηρεσιών αυτών: (αα) είναι δυνατόν να αποστέλλεται για εκπαίδευση, εκτός από την Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία και σε σχολές, μονάδες ή κέντρα εκπαίδευσης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες της αποστολής τους και της άσκησης των καθηκόντων τους.
(ββ) δύναται να φέρει ειδική ενδυμασία ή διακριτικά, ανάλογα με τις συνθήκες της αποστολής του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον κανονισμό λειτουργίας τους και τις εντολές των Προϊσταμένων τους.

7. - Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), για την επίτευξη της αποστολής τους, λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας με την απαιτούμενη εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και κατά τις ημέρες αργιών και τις νυχτερινές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών.

8. - Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Α' του άρθρου 1 της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1139240 ΕΞ 2015/27.10.2015 (Β'2329) απόφασης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, έχουν μεταφερθεί στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και στην ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., από την πρώην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία, η οποία είχε συσταθεί με την αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, τα κατωτέρω:
α) Οι υποθέσεις, τα φυσικά και μαγνητικά αρχεία των Επιχειρησιακών Τμημάτων αυτής, ως εξής:
i. Των Τμημάτων Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, ως κατωτέρω: αα) Των Ε' και Η' Αθήνας και Πειραιά, αντίστοιχα, στην Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής ββ) Του ΣΤ' Θεσσαλονίκης στην Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης και
γγ) Του Ζ' Πάτρας στην Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας
ii. Του Τμήματος Θ' - Ερευνών και Καταπολέμησης της Απάτης στον Φ.Π.Α. στην Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.
β) Τα δελτία πληροφοριών και τα φυσικά και μαγνητικά αρχεία του Αυτοτελούς Τμήματος Β' - Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων αυτής, στο Τμήμα Β' - Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε..
γ) τα φυσικά και μαγνητικά αρχεία των λοιπών Τμημάτων αυτής στις οργανικές μονάδες που ασκούν τις αρμοδιότητές τους.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β'
Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση, κατά τόπον αρμοδιότητα και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Α'
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.)

1.- Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) είναι Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία εποπτεύει τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) της Αρχής.

2.- Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών είναι οι κατωτέρω:
(α) Η επιτυχής εποπτεία, ο έλεγχος και η καθοδήγηση των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους, καθώς και η ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων και η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων.
(β) Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, ο συντονισμός και η εποπτεία των ελέγχων και ερευνών, που διενεργούν οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., καθώς και η ανάθεση στοχευμένων ελέγχων σ' αυτές.
(γ) Η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και η γενικότερη αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας αυτών, καθώς και η υποβολή προτάσεων, αρμοδίως, για την αναπροσαρμογή των ποσοτικών στόχων, για τις ανάγκες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, καθώς και για θέματα οργάνωσης των υπηρεσιών αυτών.
(δ) Η διασφάλιση της συνεργασίας των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. με όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για την καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

3.- Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών, η οποία έχει έδρα τον Νομό Αττικής, διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα και σε δύο (2) Αυτοτελή Γραφεία, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, ως εξής:
(α) Τμήμα Α' - Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Απόδοσης
- Στο Τμήμα λειτουργούν δύο (2) Γραφεία, ως κατωτέρω:
(αα) Γραφείο Α' - Μελετών, Στοχεύσεων και Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Σχεδίων
(ββ) Γραφείο Β' - Συντονισμού Δράσης και Παρακολούθησης της Απόδοσης
(β) Τμήμα Β' - Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων
- Στο Τμήμα λειτουργούν δύο (2) Γραφεία, ως κατωτέρω: (αα) Γραφείο Α' - Συλλογής Πληροφοριών και Διαχείρισης (ββ) Γραφείο Β' - Αξιολόγησης και Επιλογής Υποθέσεων (γ) Τμήμα Γ' - Διοικητικής Υποστήριξης
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Α' - Νομικής Υποστήριξης (ε) Αυτοτελές Γραφείο Β' - Πληροφορικής Υποστήριξης.

4.- Οι αρμοδιότητες της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και των Αυτοτελών Γραφείων της, ως ακολούθως:
Ι. Τμήμα Α' - Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Απόδοσης
Οι αρμοδιότητές του Τμήματος Α'- Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Απόδοσης κατανέμονται στα Γραφεία του, ως εξής:
(α) Γραφείο Α' - Μελετών, Στοχεύσεων και Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Σχεδίων (αα) Η κατάρτιση του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου δράσης των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), για το επόμενο έτος, με βάση τους στρατηγικούς στόχους, τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες της Α.Α.Δ.Ε..
(ββ) Η εκπόνηση των επί μέρους επιχειρησιακών σχεδίων για την διενέργεια ερευνών, ελέγχων πρόληψης και μερικών ελέγχων από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), προς πάταξη της φοροδιαφυγής, σε συμφωνία και προς επίτευξη των στόχων του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου της Α.Α.Δ.Ε.
(γγ) Η αναζήτηση, η συγκέντρωση και η επεξεργασία στοιχείων, σχετικά με την απάτη στον Φ.Π.Α. από τις βάσεις δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και από άλλες Αρχές ή Τράπεζες πληροφοριών και η ανάλυση, η αξιολόγηση και η διαχείριση αυτών, που σχετίζονται με κυκλική απάτη στον Φ.Π.Α. (τύπου Καρουζέλ/Carousel).
(δδ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για την ανάπτυξη και τη διαχείριση συστήματος ανάλυσης πληροφοριών και δεδομένων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.
(εε) Η εκπόνηση μελετών και αναλύσεων, η επεξεργασία σχεδίων κατά είδος υποθέσεων ή κλάδο επιχειρήσεων με την χρήση κριτηρίων επιλογής υποθέσεων για έλεγχο και μέσων προγραμματισμού, όπως, ενδεικτικά, διαθέσιμα στοιχεία από βάσεις δεδομένων, μεθόδους ανάλυσης, διασταυρώσεις, στατιστική ανάλυση, καθώς και τα αποτελέσματα ανάλυσης κινδύνου, που προκύπτουν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. Η έκδοση δελτίων επικινδυνότητας και ο προσδιορισμός του πεδίου δράσης των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(στστ) Η μελέτη και η επεξεργασία προτάσεων, εκθέσεων και πορισμάτων διεθνών Οργανισμών ή άλλων Φορέων, κατά τον τομέα των αρμοδιοτήτων του, για θέματα σχετικά με τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους.
(ζζ) Η συλλογή, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η καταγραφή των μεθόδων, των μέσων και των τρόπων διάπραξης της φοροδιαφυγής και εν γένει των παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, η παρακολούθηση των επικρατουσών τάσεων παραβατικότητας και η υποβολή προτάσεων αντιμετώπισης αυτών, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, καθώς και η ενημέρωση σχετικά των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(ηη) Η εισήγηση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων βάσει των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων από τη δραστηριότητα των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., όπως ενδεικτικά, από την εκπόνηση μελετών, από την ανταλλαγή πληροφοριών, από την λειτουργία εφαρμογών πληροφορικής, με σκοπό την συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και διαβίβαση πληροφοριών.
(θθ) Η συνεργασία με το Τμήμα ΣΤ' - Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών στον Τομέα του Φ.Π.Α. της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε., για θέματα που αφορούν, γενικά, στην απάτη στον Φ.Π.Α..
ιι) Ο καθορισμός των ελάχιστων ελεγκτικών επαληθεύσεων, ανά γενική κατηγορία ελέγχου, στις οποίες οφείλουν να προβαίνουν οι υπάλληλοι των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων.
(β) Γραφείο Β' - Συντονισμού Δράσης και Παρακολούθησης της Απόδοσης
(αα) Η παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της υλοποίησης του ετήσιου επιχειρησιακού προγραμματισμού δράσης των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), καθώς και των αποτελεσμάτων του προγραμματισμού δράσης, με τη χρήση συστήματος δεικτών μέτρησης και η άμεση ενημέρωση αυτών, ώστε να γίνονται διορθωτικές παρεμβάσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
(ββ) Η καταγραφή, η ανάλυση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνών και των ελέγχων που διενεργούνται από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(γγ) Η σύνταξη και η υποβολή στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. απολογιστικών εκθέσεων των δράσεων των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και αναφορών που αφορούν στην λειτουργία αυτών.
(δδ) Η υποστήριξη, η ενημέρωση, η καθοδήγηση και ο συντονισμός των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση του προγραμματισμού δράσης τους, για:
i) την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων και των προγραμματισμένων δράσεών τους,
ii) την χρήση και την αξιοποίηση των πληροφοριών, οι οποίες προέρχονται από το Τμήμα Β' - Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων της Διεύθυνσης και
iii) τις έρευνες και τους ελέγχους που διενεργούν αυτές.
(εε) Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων και των κατευθύνσεων αναφορικά με τους ελέγχους και η παροχή οδηγιών προς τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παραβάσεων και την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή της σχετικής εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας, νομολογίας και πρακτικής, καθώς και ο έλεγχος και η εποπτεία στην εκτέλεση του έργου αυτών.
(στστ) Η εποπτεία και η αξιολόγηση των μεθόδων και της ποιότητας των ελέγχων και των ερευνών που ασκούνται από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., η παροχή οδηγιών προς τους Προϊσταμένους αυτών για την αποτελεσματικότερη διενέργεια των ελέγχων και των ερευνών, καθώς και η εισήγηση στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. μέτρων για την βελτίωση της ποιότητας αυτών.
(ζζ) Η συνολική αξιολόγηση των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ως προς την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους, καθώς και ως προς την χωρική τους αρμοδιότητα, η αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού τους και η υποβολή προτάσεων προς τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες αυτής, για την λήψη πρόσθετων μέτρων, προς ενίσχυση αυτών σε θέματα οργάνωσης, στελέχωσης, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού αυτών.
(ηη) Η εισήγηση για την αξιολόγηση των Προϊσταμένων των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., σχετικά με την πορεία υλοποίησης των στόχων που τους έχουν τεθεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η αξιολόγηση των τεθέντων στόχων, ανά οργανική μονάδα και η υποβολή προτάσεων στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και στις αρμόδιες Υπηρεσίες αυτής, για την αναπροσαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων και στόχων, βάσει της εξέλιξης της παραβατικότητας και των λοιπών οικονομικών συνθηκών.
(θθ) Η διενέργεια δειγματοληπτικού επανελέγχου υποθέσεων των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για την διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς τους.
(γ) Στις αρμοδιότητες και των δύο (2) Γραφείων του Τμήματος, κατά λόγο αρμοδιότητας, ανήκουν: (αα) Η συλλογή, η δημιουργία και η τήρηση, με ασφαλείς τρόπους, αρχείων, όπως ενδεικτικά, παραβατών, προσώπων, επιχειρήσεων, αγαθών, μέσων μεταφοράς, πληροφοριών, δεδομένων και κάθε άλλου στοιχείου που απαιτείται για την επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., εφαρμοζομένου προς τούτο και του νομικού πλαισίου, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, καθώς και η τήρηση και η διαχείριση βάσεων δεδομένων που απαιτούνται για την αξιοποίηση των αρχείων αυτών. (ββ) Η εκπροσώπηση των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και η συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς, Συμβούλια και Επιτροπές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για θέματα σχετικά με το έργο και την αποστολή τους.
(γγ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για κάθε θέμα που αφορά στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στην συντήρηση, στην ασφάλεια, στον έλεγχο και στην πρόσβαση των πληροφοριακών συστημάτων της Διεύθυνσης και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
ΙΙ. Τμήμα Β'- Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων
Οι αρμοδιότητές του Τμήματος Β' - Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων κατανέμονται στα Γραφεία του, ως εξής:
(α) Γραφείο Α' - Συλλογής Πληροφοριών και Διαχείρισης
(αα) Η συγκέντρωση των καταγγελιών, παραπόνων, υποδείξεων, προτάσεων, αιτημάτων, στοιχείων και πληροφοριών, που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) και εν γένει με την αποστολή τους, των οποίων η λήψη πραγματοποιείται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως, τηλεφωνικά, μέσω διαδικτύου, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με τηλεομοιοτυπία (fax), με φυσική παρουσία, κλπ., καθώς και η ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων προσώπων, η καταγραφή, η επεξεργασία και η κατ' αρχήν αξιολόγηση αυτών, τόσο, μεμονωμένα, όσο και, σωρευτικά, για κάθε περίπτωση και η προώθησή τους για αξιολόγηση στο Γραφείο Β' - Αξιολόγησης και Επιλογής Υποθέσεων. Λοιπές καταγγελίες, πληροφορίες και στοιχεία που δεν σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., διαβιβάζονται στην αρμόδια Υπηρεσία ή Φορέα.
(ββ) Η διαχείριση και η προώθηση των παραπάνω καταγγελιών, παραπόνων, υποδείξεων, προτάσεων, αιτημάτων, στοιχείων και πληροφοριών, μετά από την αξιολόγησή τους από το Γραφείο Β' - Αξιολόγησης και Επιλογής Υποθέσεων, στις αρμόδιες Υπηρεσίες για εξέταση και περαιτέρω, κατά περίπτωση, ενέργειες, ενημερώνοντας το Τμήμα Α'- Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Απόδοσης της Διεύθυνσης.
(γγ) Η ανάπτυξη και η διαχείριση μηχανισμού και βάσεων δεδομένων για την υποδοχή και την συγκέντρωση των προαναφερθέντων πληροφοριών και καταγγελιών, υποδείξεων, παραπόνων, προτάσεων, αιτημάτων και στοιχείων.
(δδ) H διερεύνηση των εισερχόμενων πληροφοριών και η αναζήτηση πρόσθετων στοιχείων στο διαδίκτυο (internet) και στις βάσεις δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε., με σκοπό την ταυτοποίησή τους.
(εε) Η καταγραφή, η ανάλυση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και των ερευνών που διενεργήθηκαν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και προκλήθηκαν από έγγραφα του Γραφείου Β'- Αξιολόγησης και Επιλογής Υποθέσεων του ίδιου Τμήματος.
(στστ) Η τήρηση εμπιστευτικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικού αρχείου όλων των εισερχόμενων πληροφοριών και καταγγελιών, υποδείξεων, παραπόνων, προτάσεων, αιτημάτων και στοιχείων, με δυνατότητα πολλαπλής ασφαλούς μορφοποίησης και η τήρηση φυσικού αρχείου, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων ή ύπαρξης πρωτότυπου αποδεικτικού υλικού.
(β) Γραφείο Β' - Αξιολόγησης και Επιλογής Υποθέσεων
(αα) Ο εμπλουτισμός των πληροφοριών που διαβιβάζονται από το Γραφείο Α' - Συλλογής Πληροφοριών και Διαχείρισης του Τμήματος, με την συγκέντρωση, επιπλέον, στοιχείων από τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε., από το διαδίκτυο ή από άλλες πηγές.-
(ββ) Η συγκέντρωση, επιπλέον, στοιχείων από διάφορες Αρχές ή Τράπεζες Πληροφοριών, καθώς και μέσω της διοικητικής συνδρομής από άλλες χώρες, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.) της Α.Α.Δ.Ε., για περαιτέρω συσχετισμό και τεκμηρίωση των πληροφοριών. (γγ) Η δημιουργία υποθέσεων και η πρόκριση, κατά προτεραιότητα, εκείνων που χρήζουν άμεσης ενέργειας.
(δδ) Η αξιολόγηση και η διαβάθμιση των υποθέσεων, μέσω της συγκέντρωσης των απαιτούμενων τεκμηρίων.
(εε) Η επιλογή από τις αξιολογημένες υποθέσεις όσων παρουσιάζουν την μεγαλύτερη πιθανότητα εντοπισμού φοροδιαφυγής/φοροαποφυγής, η προώθησή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες Ερευνών Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) για εξέταση και για περαιτέρω ενέργειες, η ενημέρωση, τυχόν, άλλων αρμόδιων Υπηρεσιών ή Φορέων και η προώθηση στο Τμήμα Α' - Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Απόδοσης της Διεύθυνσης, όσων κρίνεται ότι θα περιληφθούν στα επιμέρους επιχειρησιακά σχέδια.
(στστ) Η υποβολή έγγραφης εισήγησης ως προς τον βαθμό σπουδαιότητας της κάθε υπόθεσης προς τον Προϊστάμενο του Τμήματος από τον υπάλληλο που την αξιολόγησε και τον Υπεύθυνο του Γραφείου.
(ζζ) Η ανάπτυξη κριτηρίων διαβάθμισης και επιλογής των υποθέσεων, σύμφωνα με την βέλτιστη διεθνή πρακτική.
(ηη) Η επικοινωνία, η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών με όλες τις Υπηρεσίες ή Φορείς εντός και εκτός Α.Α.Δ.Ε. και με αντίστοιχες Υπηρεσίες άλλων χωρών, μέσω της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.).
ΙΙΙ. Τμήμα Γ'- Διοικητικής Υποστήριξης
(α) Η διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης και των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) και η γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης.
(β) Η τήρηση των βοηθητικών μητρώων των υπηρετούντων υπαλλήλων στην Διεύθυνση.
(γ) Η τήρηση αρχείου των υπηρετούντων υπαλλήλων στην Διεύθυνση και στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. με στοιχεία, όπως, ενδεικτικά, ο χρόνος ελεγκτικής εμπειρίας, η συνολική εμπειρία αυτών και λοιπά σχετικά στοιχεία, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιοποίησή τους ή για τη λήψη μέτρων για την βελτίωση της απόδοσής τους.
(δ) Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επί γενικών θεμάτων, που αφορούν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., σε συνεργασία με την Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και η επιμέλεια για την οργάνωση ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για το προσωπικό της Διεύθυνσης και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. σε εξειδικευμένα αντικείμενα και θέματα αρμοδιότητάς τους, κατόπιν εισήγησης του Γραφείου Β' - Συντονισμού Δράσης και Παρακολούθησης της Απόδοσης του Τμήματος Α'- Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης Απόδοσης της Διεύθυνσης.
(ε) Η μέριμνα για την κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων της Διεύθυνσης και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., η διαβίβασή του προς την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., η συνεργασία με αυτήν για την εγγραφή στον προϋπολογισμό της Α.Α.Δ.Ε. των αναγκαίων πιστώσεων για όλες τις δαπάνες των Υπηρεσιών, καθώς και η επιμέλεια για την έκδοση των αναγκαίων εγγράφων και δικαιολογητικών προς κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών τους.
(στ) Η τήρηση κεντρικού πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων (απλών και εμπιστευτικών) της Διεύθυνσης και η διεκπεραίωση της κοινής και της εμπιστευτικής αλληλογραφίας αυτής, πλην του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου του Τμήματος Β'- Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων της Διεύθυνσης.
(ζ) Η τήρηση γενικού αρχείου της Διεύθυνσης και η μέριμνα για την εκκαθάρισή του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις, καθώς και η παραλαβή και διανομή στις οργανικές μονάδες και στους υπαλλήλους της σχετικής αλληλογραφίας.
(η) Η παρακολούθηση και ο συντονισμός των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για την ετήσια εκκαθάριση των αρχείων τους και η συνολική ενημέρωση της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε..
(θ) Η διαχείριση και ο προγραμματισμός της σωστής κατανομής μεταξύ των υπηρεσιών της Διεύθυνσης και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.: αα) του υλικού, καθώς και των ειδών ιματισμού, η διάθεσή τους, η διατήρηση και η διαχείριση των αναγκαίων αποθεμάτων και ββ) των μέσων ελέγχου και του εξοπλισμού, καθώς και η εποπτεία για την πλήρη αξιοποίησή τους.
(ι) Η μέριμνα για την φύλαξη, την συντήρηση και την επισκευή των μέσων και του εξοπλισμού ελέγχου που βρίσκονται στην διάθεση του Τμήματος.
(ια) Η τήρηση του Μητρώου Παγίων της Διεύθυνσης, καθώς και η παρακολούθηση τήρησης των μητρώων παγίων των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(ιβ) Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση των προτάσεων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης, καθώς και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., σχετικά με τις ανάγκες τους σε μέσα ελέγχου και εξοπλισμού και η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για την έγκαιρη προμήθεια των πλέον κατάλληλων και αναγκαίων, καθώς και η ενημέρωση του προσωπικού τους για την χρήση αυτών.
(ιγ) Η συνεχής πληροφόρηση του Τμήματος Β'- Διαχείρισης Παγίων και Αναλωσίμων της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. με στοιχεία σχετικά με τα πάγια, προκειμένου να ενημερώνεται το πληροφοριακό σύστημα παγίων και αποθηκών της Α.Α.Δ.Ε..
IV. Αυτοτελές Γραφείο Α' - Νομικής Υποστήριξης
(α) Η παροχή νομικής υποστήριξης και οδηγιών νομικής φύσεως στις οργανικές μονάδες και στα Γραφεία της Διεύθυνσης και στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), για τον χειρισμό και την αντιμετώπιση των υποθέσεων.
(β) Η συλλογή, η τήρηση και η ενημέρωση του αρχείου της Διεύθυνσης με την εθνική και την διεθνή νομοθεσία, που αφορά στην έρευνα, στην πρόληψη, στην αποκάλυψη και στον καταλογισμό των παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας και η τήρηση αρχείου διοικητικής και ποινικής νομολογίας στα θέματα αυτά.
(γ) Η μελέτη και η αξιοποίηση των δικαστικών αποφάσεων, που εκδίδονται, για την καλύτερη δράση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(δ) Η παροχή οδηγιών στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., σχετικά με την πορεία των υποθέσεων που άγονται στα δικαστήρια.
(ε) Η μέριμνα για την υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και η συνεργασία με τους λειτουργούς αυτού για την νομική υποστήριξη των υποθέσεων σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
V. Αυτοτελές Γραφείο Β' - Πληροφορικής Υποστήριξης
(α) Η εξέταση των ηλεκτρονικών μέσων και συσκευών, με σκοπό την ανάγνωση, την αποκωδικοποίηση και την ανάκτηση ψηφιακών δεδομένων με ειδικές διαδικασίες.
(β) Η υποστήριξη και η συνδρομή των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. στην λήψη αντιγράφων των αρχείων από τα ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης των οικονομικών δεδομένων της ελεγχόμενης επιχείρησης, καθώς και από κάθε άλλο μέσον αποθήκευσης δεδομένων (όπως, ενδεικτικά, από: κινητά τηλέφωνα, φορητές μνήμες, σκληρούς δίσκους, Φ.Η.Μ.), για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ή πληροφορίες ότι αποθηκεύονται επίσημα ή ανεπίσημα οικονομικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4174/2013 (Α' 170) και στην μετατροπή τους σε μορφή που είναι δυνατόν να αναγνωστούν.
(γ) Η Συμμετοχή σε Ομάδα ελέγχου των Τμημάτων των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για την παροχή τεχνικής υποστήριξης.
(δ) Η πρόταση στο Τμήμα Γ'- Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης για την προμήθεια εξοπλισμού υπολογιστικών υποδομών ανάλυσης δεδομένων, καθώς και ειδικών λογισμικών για ασφαλή μεταφορά, ανάκτηση και επεξεργασία δεδομένων, καθώς και η διαχείριση αυτού.
(ε) Η υποστήριξη των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. στην χρήση του σχετικού ως άνω εξοπλισμού και στην αξιοποίηση των δεδομένων που έχουν ληφθεί.
(στ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες σε θέματα πληροφορικής υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλων σχετικών Φορέων, τόσο σε επιχειρησιακά θέματα, όσο και σε θέματα μεταφοράς εξειδικευμένων γνώσεων και εμπειρίας.

5.- α) Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του_Αυτοτελούς Γραφείου Β'- Πληροφορικής Υποστήριξης της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. θα ορισθεί με νεότερη απόφασή μας.
β) Οι αρμοδιότητες του_Αυτοτελούς Γραφείου Β'- Πληροφορικής Υποστήριξης της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., μέχρι την έναρξη λειτουργίας του, θα ασκούνται από το Τμήμα Γ'- Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Β'
Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής)

1.- Η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής), Περιφερειακή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), επιπέδου Διεύθυνσης, υπάγεται απευθείας στον Διοικητή αυτής και εποπτεύεται από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.).

2.- Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής είναι οι κατωτέρω:
(α) η προάσπιση των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου και η προστασία του κοινωνικού συνόλου.
(β) Οι έρευνες και οι έλεγχοι πρόληψης για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας.
(γ) Η αποκάλυψη και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, μέσω της διαπίστωσης και της αντιμετώπισης κάθε μορφής απάτης σε βάρος των δημοσίων εσόδων.

3.- Η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής, η οποία έχει έδρα τον Νομό Αττικής, διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Υποδιευθύνσεις, από τις οποίες η μία (1) εδρεύει εκτός της έδρας της, όπως καθορίζεται κατωτέρω, σε δεκαεπτά (17) Τμήματα και σε ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, υπαγόμενο απευθείας σε Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης, εκ των οποίων τα δύο (2) Τμήματα και το Αυτοτελές Γραφείο εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης, όπως καθορίζεται κατωτέρω, ως εξής:
(α) Υποδιεύθυνση Α' - Προληπτικών Ελέγχων Τμήματα Α1' έως Α6'- Προληπτικών Ελέγχων (β) Υποδιεύθυνση Β' - Ερευνών (αα) Τμήματα Β1' έως Β4' - Ερευνών,
(ββ) Τμήματα Β5' έως Β6' - Ερευνών και Καταπολέμησης της Απάτης στον Φ.Π.Α.
(γ) Υποδιεύθυνση Γ' - Δικαστικού και Διοικητικής Μέριμνας
(αα) Τμήμα Γ1' - Δικαστικό
(ββ) Τμήμα Γ2'- Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης
(ββ) Τμήμα Γ3' - Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
(δ) Υποδιεύθυνση Δ' - Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα την Λαμία
(αα) Τμήματα Δ1' έως Δ2' - Προληπτικών Ελέγχων
(ββ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, υπαγόμενο απευθείας στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης.

4.- α) H κατά τόπον αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής) και των υπηρεσιών αυτής, εκτείνεται στα όρια:
(αα) των Διοικητικών Περιφερειών:
i. Αττικής,
ii. Στερεάς Ελλάδας,
iii. Βορείου Αιγαίου και
(ββ) του Νομού Κυκλάδων της Διοικητικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
β) Η συναρμοδιότητά της εκτείνεται σε όλη την επικράτεια.

5. - Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, ως ακολούθως:
Ι. (α) Τμήματα Α1' έως και Α6'- Προληπτικών Ελέγχων (β) Τμήματα Δ1' έως και Δ2'- Προληπτικών Ελέγχων i. (αα) Η εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων και δράσεων σε επίπεδο προληπτικού ελέγχου για την αποκάλυψη και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.
(ββ) Η διενέργεια ελέγχων πρόληψης εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, εντός και εκτός των επιχειρήσεων.
(γγ) Η διενέργεια μερικών ελέγχων, ιδίως, στους παρακρατούμενους και στους επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στον Φ.Π.Α..
(δδ) Η διενέργεια φορολογικών ελέγχων στη διακίνηση, στη διαμετακόμιση, στις εισαγωγές και στις εξαγωγές, στον εφοδιασμό και στη διάθεση των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.).
(εε) Η διενέργεια ελέγχων σε πλοία παντός είδους, μέσα στα χωρικά ύδατα, για φοροδιαφυγή/φοροαποφυγή και την ανακάλυψη παράνομης διακίνησης.
(στστ) Η συνδρομή σε άλλες Υπηρεσίες στον έλεγχο και στη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας.
(ζζ) Η συνεργασία, η παροχή συνδρομής και η υποβοήθηση της δράσης των τελωνειακών και φορολογικών Υπηρεσιών, όπου αυτό επιβάλλεται για την από κοινού αποτελεσματικότερη δίωξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου και η διεξαγωγή κοινών ελέγχων με τις τελωνειακές αρχές, μετά από σχετικό αίτημα.
(ηη) Η επεξεργασία κατασχεθέντων βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, που διενεργείται στα πλαίσια προληπτικού ελέγχου, που δεν απαιτεί εκτεταμένες επαληθεύσεις και δύναται να ολοκληρωθεί, είτε κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου, είτε αργότερα εντός εύλογου μικρού χρονικού διαστήματος.
(θθ) Η ολοκλήρωση των υποθέσεων προληπτικών ελέγχων και η σύνταξη σχετικών πληροφοριακών δελτίων ή εκθέσεων ελέγχου.
II. Τμήματα Β1' έως και Β4' - Ερευνών
i. (α) Η εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ερευνών και δράσεων για την αποκάλυψη και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, μέσω της διαπίστωσης και της αντιμετώπισης κάθε μορφής απάτης σε βάρος των δημοσίων εσόδων.
(β) Η διενέργεια ερευνών σε υποθέσεις για τις οποίες υπάρχει υποψία σοβαρής φορολογικής απάτης ή εκτεταμένης φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής, κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας. (γ) Ο εντοπισμός και η εξάρθρωση κυκλωμάτων που αποσκοπούν στην εκτεταμένη απώλεια δημοσίων εσόδων από φόρους και τέλη.
(δ) Η έρευνα και ο εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων που φοροδιαφεύγουν ή που προέρχονται από λαθρεμπορία.
(ε) Η επεξεργασία κατασχεθέντων βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων που σχετίζονται με εκτεταμένη φοροδιαφυγή/φοροαποφυγή και εκφεύγουν των ορίων του συνήθους προληπτικού ελέγχου. (στ) Η έρευνα, η αποκάλυψη και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων, του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών.
(ζ) Η συνεργασία με τις αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε. και τρίτων χωρών, για την διερεύνηση και την εξάρθρωση κυκλωμάτων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. (η) Η συμμετοχή σε πολυμερείς ελέγχους.
(θ) Η ολοκλήρωση των υποθέσεων ερευνών και ελέγχων και η σύνταξη σχετικών πληροφοριακών δελτίων ή εκθέσεων ελέγχου.
(ι) Η δέσμευση, σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης συμφερόντων του Δημοσίου ή σε περιπτώσεις μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής, τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, με έγγραφο του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
III. Τμήματα Β5' έως και Β6'- Ερευνών και Καταπολέμησης της Απάτης στον Φ.Π.Α.
i. (α) Η διενέργεια ερευνών για την καταπολέμηση περιπτώσεων απάτης στον ενδοκοινοτικό Φ.Π.Α. σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε κάθε είδους νομικές οντότητες σε όλη την επικράτεια, με έμφαση στον εντοπισμό και στην απενεργοποίηση του ενδοκοινοτικού Α.Φ.Μ. εξαφανισμένων εμπόρων, καθώς και τον εντοπισμό και την εξάρθρωση κυκλωμάτων κυκλικής απάτης (carousel fraud), με την συνδρομή, όπου κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαίο και άλλων Τμημάτων της ίδιας Υπηρεσίας ή άλλης/άλλων Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(β) Η συνεργασία με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και με τις αντίστοιχες μονάδες ή υπηρεσίες άλλων χωρών στα πλαίσια διερεύνησης υποθέσεων απάτης στον ενδοκοινοτικό Φ.Π.Α..
(γ) Η αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση των περιπτώσεων απάτης στον ενδοκοινοτικό Φ.Π.Α..
(δ) Η συμμετοχή σε πολυμερείς ελέγχους, που άπτονται θεμάτων απάτης στον ενδοκοινοτικό Φ.Π.Α..
ii. Στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους τα Τμήματα των υποπαραγράφων I', II' και III' της παρούσας παραγράφου:
(α) προβαίνουν σε:
(αα) Ελέγχους παντός είδους μεταφορικών μέσων, καταστημάτων, αποθηκών και άλλων χώρων, όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από τον φορέα εκμετάλλευσής τους και από το τελωνειακό καθεστώς υπό το οποίο τελούν.
(ββ) Έρευνες εγγράφων και λοιπών στοιχείων, καθώς και έρευνες σε χώρους που κατέχει ο ελεγχόμενος όταν υπάρχουν στοιχεία ή βάσιμες υπόνοιες για την τέλεση φορολογικών παραβάσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που εκάστοτε προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
(γγ) Έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας κατά την διάρκεια στοχευμένων ελέγχων και ερευνών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
(δδ) Συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών, με σκοπό τον εντοπισμό παραβατικότητας φοροδιαφυγής.
(εε) Λήψη μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα, προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
(στστ) Παραπομπή υποθέσεων στην αρμόδια εισαγγελική αρχή προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση στα πλαίσια της διενεργούμενης έρευνας ή του ελέγχου.
(ζζ) Συλλήψεις και ανακρίσεις προσώπων, σε έρευνες μεταφορικών μέσων, αγαθών, αντικειμένων, προσώπων, καταστημάτων, αποθηκών, οικιών και λοιπών χώρων, καθώς και στη διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά ειδικές διατάξεις και στις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, για τα αδικήματα που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία και ανάγονται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα των Τμημάτων.
(ηη) Κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
(θθ) Συγκρότηση ειδικών ομάδων με κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό για τη διενέργεια ερευνών και ελέγχων σε ειδικά θέματα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.
(ιι) Η διαβίβαση στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) στοιχείων και πληροφοριών που μπορούν να αξιοποιούνται επιχειρησιακά, όπως νέες μέθοδοι διάπραξης φοροδιαφυγής/φοροαποφυγής, για περαιτέρω επεξεργασία και μελλοντική αξιοποίηση. (ιαια) Ο εντοπισμός αδήλωτης εργασίας με αντίστοιχη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.
(β) Έχουν δικαίωμα πρόσβασης και λήψης οιασδήποτε πληροφορίας ή στοιχείου που αφορά ή σχετίζεται με την αποστολή της Υπηρεσίας, ύστερα από σχετική υπηρεσιακή εντολή, δίχως περιορισμούς από τις διατάξεις περί απορρήτου.
IV. Τμήμα Γ1'- Δικαστικό
(α) Η παροχή νομικής υποστήριξης και οδηγιών νομικής φύσεως σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των οικείων υποθέσεων, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Α'- Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), όταν απαιτείται.
(β) Η υποβολή των μηνυτήριων αναφορών στον αρμόδιο Εισαγγελέα για υποθέσεις με παραβάσεις που έχουν ολοκληρωθεί από τα αρμόδια Τμήματα της Υπηρεσίας και η παρακολούθηση της εξέλιξης της εκδίκασης αυτών, ενημερώνοντας το Αυτοτελές Γραφείο Α' - Νομικής Υποστήριξης της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε..
(γ) Η συλλογή του αποδεικτικού υλικού, η λήψη καταθέσεων και απολογιών, η συμπλήρωση των σχετικών φακέλων με τυχόν άλλες απαραίτητες εκθέσεις και έγγραφα.
(δ) Η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας για υποθέσεις της στα αρμόδια Δικαστήρια.
(ε) Η συνεργασία με το Ν.Σ.Κ. για θέματα της Υπηρεσίας, τα οποία χρειάζονται νομική και δικαστική υποστήριξη.
(στ) Η μέριμνα για παράδοση στις αρμόδιες αρχές των κατασχεθέντων εμπορευμάτων.
V. Τμήμα Γ2'- Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης
(α) Η διαχείριση των πληροφοριακών δελτίων, καθώς και οι απαντήσεις σε αιτήματα υπηρεσιών σχετικά με υποθέσεις που διαχειρίζεται η Υπηρεσία.
(β) Η παρακολούθηση της πορείας των δράσεων ελέγχου και ερευνών και η παροχή οδηγιών προς τα Τμήματα Ερευνών και Προληπτικών Ελέγχων της Υπηρεσίας.
(γ) Η ενημέρωση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) για θέματα άσκησης του ελεγκτικού έργου της Υπηρεσίας, η εισήγηση για τη λήψη μέτρων και η μελέτη των μεθόδων και των μέσων που χρησιμοποιούνται για την διάπραξη της παραβατικότητας και η ενημέρωση των υπαλλήλων για την πρόληψη των παραβάσεων και την αποτελεσματική δίωξη του οικονομικού εγκλήματος.
(δ) Η παραλαβή των υποθέσεων με παραβάσεις από τα αρμόδια Τμήματα της Υπηρεσίας ολοκληρωμένες και η μέριμνα για τη διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. (ενδεικτικά, Δ.Ο.Υ., Τελωνεία, λοιπές Υπηρεσίες) ή στο Τμήμα Γ1' - Δικαστικό της Υπηρεσίας, για περαιτέρω ενέργειες.
(ε) Η υποστήριξη του ελέγχου και των ερευνών, ιδίως στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται συστήματα πληροφορικής, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Υπηρεσίας και την ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και η καταγραφή στο πληροφοριακό σύστημα των αποτελεσμάτων του ελέγχου.
VI. Τμήμα Γ3'- Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
(α) Η διοικητική υποστήριξη της Υπηρεσίας.
(β) Η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης, η τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων και η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.
(γ) Η τήρηση των βοηθητικών μητρώων του προσωπικού της Υπηρεσίας, καθώς και η τήρηση του γενικού αρχείου εγγράφων και εγκυκλίων αυτής και η εκκαθάριση αυτού.
(δ) Η εισήγηση προς την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) για την στελέχωση της Υπηρεσίας με το απαραίτητο προσωπικό.
(ε) Η μέριμνα για τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό της Υπηρεσίας και η εποπτεία για την κατά νόμο προσέλευση και αποχώρησή του.
(στ) Η μέριμνα για τις απαιτούμενες ενέργειες για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας.
(ζ) Η παρακολούθηση των δαπανών της Υπηρεσίας και η εισήγηση στην ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. για την κατάρτιση και εγγραφή στον προϋπολογισμό της Α.Α.Δ.Ε. των αναγκαίων πιστώσεων προμήθειας υλικών και μέσων, καθώς και επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού.
(η) Η στέγαση και η φύλαξη των μέσων δίωξης, η συντήρηση και η επισκευή τους, ο εφοδιασμός τους με καύσιμα και άλλα απαραίτητα εφόδια, ο εφοδιασμός τους με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, η έκδοση διαταγών πορείας και η παρακολούθηση της κίνησής τους.
(θ) Η τήρηση μητρώου παγίων της Διεύθυνσης και η διαρκής πληροφόρηση του Τμήματος Γ' - Διοικητικής Υποστήριξης της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. με στοιχεία σχετικά με τα πάγια όλης της Διεύθυνσης, προκειμένου να ενημερώνεται, συγκεντρωτικά, το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..
(ι) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτής.
VII. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
(α) Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων α' έως και γ', ε', στ' και η' του Τμήματος Γ3' - Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υπηρεσίας.
(β) Η εισήγηση προς το Τμήμα Γ3' - Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης για την στελέχωση των Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης με το απαραίτητο προσωπικό.
(γ) Η παρακολούθηση των δαπανών των Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης και η πρόταση στο Τμήμα Γ3' - Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης, προκειμένου να εισηγηθεί, αρμοδίως, την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων προμήθειας υλικών και μέσων, καθώς και επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού αυτών.
(δ) Η συνεχής ενημέρωση του Τμήματος Γ3' - Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης με στοιχεία για τα πάγια που τηρούνται σε όλα τα Τμήματα της Υποδιεύθυνσης, προκειμένου να ενημερώνεται συγκεντρωτικά η ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε..

6.- α) Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Τμημάτων Α4' έως και Α6'- Προληπτικών Ελέγχων της Υποδιεύθυνσης Α'- Προληπτικών Ελέγχων, Β2' έως και Β4'- Ερευνών και Β6'- Ερευνών και Καταπολέμησης της Απάτης στον Φ.Π.Α. της Υποδιεύθυνσης Β'- Ερευνών και του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Δ' - Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα την Λαμία θα ορισθεί με νεότερη απόφασή μας.-
β) Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Δ'- Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα την Λαμία, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του, θα ασκούνται από το Τμήμα Δ1' - Προληπτικών Ελέγχων της ίδιας Υποδιεύθυνσης.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Γ'
Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης)

1.- Η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης), Περιφερειακή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), επιπέδου
Διεύθυνσης, υπάγεται απευθείας στον Διοικητή αυτής και εποπτεύεται από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.).

2.- Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης είναι οι ίδιοι με τους επιχειρησιακούς στόχους της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής.

3.- Η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης, η οποία έχει έδρα τον Νομό Θεσσαλονίκης, διαρθρώνεται σε πέντε (5) Υποδιευθύνσεις, από τις οποίες οι δύο (2) εδρεύουν εκτός της έδρας της Υπηρεσίας, σε έδρες που καθορίζονται κατωτέρω, καθώς και σε δεκαπέντε (15) Τμήματα και δύο (2) Αυτοτελή Γραφεία, υπαγόμενα απευθείας σε Προϊσταμένους Υποδιεύθυνσης, από τα οποία τα πέντε (5) Τμήματα και τα δύο (2) Αυτοτελή Γραφεία, εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης, όπως καθορίζεται κατωτέρω, ως εξής:
(α) Υποδιεύθυνση Α' - Προληπτικών Ελέγχων
(αα) Τμήματα Α1' έως Α4'- Προληπτικών Ελέγχων
(ββ) Τμήμα Α5'- Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα την Κοζάνη
(β) Υποδιεύθυνση Β' - Ερευνών
(αα) Τμήματα Β1' έως Β2'- Ερευνών
(ββ) Τμήμα Β3' - Ερευνών και Καταπολέμησης της Απάτης στον Φ.Π.Α.
(γ) Υποδιεύθυνση Γ' - Δικαστικού και Διοικητικής Μέριμνας
(αα) Τμήμα Γ1' - Δικαστικό
(ββ) Τμήμα Γ2'- Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης
(γγ) Τμήμα Γ3'- Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
(δ) Υποδιεύθυνση Δ' - Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα την Κομοτηνή
(αα) Τμήμα Δ1' - Προληπτικών Ελέγχων
(ββ) Τμήμα Δ2' - Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα την Αλεξανδρούπολη
(γγ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
(ε) Υποδιεύθυνση Ε' - Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα την Λάρισα
(αα) Τμήματα Ε1' έως Ε2'- Προληπτικών Ελέγχων
(ββ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης.

4.- α) H κατά τόπον αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης) και των υπηρεσιών αυτής, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 της Ενότητας Α' του παρόντος άρθρου, εκτείνεται στα όρια των Διοικητικών Περιφερειών:
(αα) Κεντρικής Μακεδονίας,
(ββ) Δυτικής Μακεδονίας
(γγ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και
(δδ) Θεσσαλίας
β) Η Διεύθυνση και οι υπηρεσίες αυτής έχουν συναρμοδιότητα για την Διοικητική Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

5.- Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης
κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και των Αυτοτελών Γραφείων της, ως ακολούθως:
Ι. (α) Τμήματα Α1" έως και Α4' - Προληπτικών Ελέγχων (β) Τμήματα Δ1' - Προληπτικών Ελέγχων (γ) Τμήματα Ε1' έως και Ε2'- Προληπτικών Ελέγχων
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Α1' έως και Α6' και Δ1' έως και Δ2'- Προληπτικών Ελέγχων της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής).
II. (α) Τμήμα Α5' - Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα την Κοζάνη
(β) Τμήμα Δ2' - Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα την Αλεξανδρούπολη
i. (α) Αρμοδιότητες ίδιες, αντίστοιχα, με τις αρμοδιότητες:
(αα) των Τμημάτων Α1' έως και Α6' και Δ1' έως και Δ2'- Προληπτικών Ελέγχων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής και (ββ) των περιπτώσεων β', γ', ε', στ' και η' του Τμήματος Γ3'- Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.
(β) Η εισήγηση προς το Τμήμα Γ3' - Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης για την στελέχωση του Τμήματος με το απαραίτητο προσωπικό.
(γ) Η παρακολούθηση των δαπανών του Τμήματος και η πρόταση στο Τμήμα Γ3' - Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης, προκειμένου να εισηγηθεί, αρμοδίως, την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων προμήθειας υλικών και μέσων, καθώς και επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού του Τμήματος.
(δ) Η συνεχής ενημέρωση του Τμήματος Γ3' - Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης για τα πάγια που τηρούνται στο Τμήμα, προκειμένου να ενημερώνεται συγκεντρωτικά η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.).
(ε) Η πληροφόρηση του Τμήματος Γ2'- Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης για θέματα άσκησης του ελεγκτικού έργου του Τμήματος, ώστε να υποβληθεί συγκεντρωτικά η ενημέρωση της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε..
ΙΙΙ. Τμήματα Β1' έως και Β2'- Ερευνών
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Β1' έως και Β4' - Ερευνών της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.
ΙV. Τμήμα Β3'- Ερευνών και Καταπολέμησης της Απάτης στον Φ.Π.Α.
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Β5' έως και Β6'- Ερευνών και Καταπολέμησης της Απάτης στον Φ.Π.Α. της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.
V. Τμήμα Γ1'- Δικαστικό
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Γ1' - Δικαστικό της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.
VI. Τμήμα Γ2'- Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Γ2'- Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.
VII. Τμήμα Γ3'- Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Γ3'- Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.
VΙΙI. (α) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Δ'- Προληπτικών Ελέγχων
(β) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Ε'- Προληπτικών Ελέγχων
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, αντίστοιχα.

6.- Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Τμημάτων Α4'- Προληπτικών Ελέγχων της Υποδιεύθυνσης Α'- Προληπτικών Ελέγχων και Β2'- Ερευνών της Υποδιεύθυνσης Β' - Ερευνών θα ορισθεί με νεότερη απόφασή μας.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Δ' Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας)

1. - Η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας), Περιφερειακή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), επιπέδου Διεύθυνσης, υπάγεται απευθείας στον Διοικητή αυτής και εποπτεύεται από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.).

2.- Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας είναι οι ίδιοι με τους επιχειρησιακούς στόχους της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής.

3.- Η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας, η οποία έχει έδρα τον Νομό Αχαΐας, διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις, οι οποίες εδρεύουν εκτός της έδρας της Υπηρεσίας, όπως καθορίζεται κατωτέρω, καθώς και σε εννέα (9) Τμήματα, από τα οποία πέντε (5) Αυτοτελή, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο αυτής και δύο (2) Αυτοτελή Γραφεία, υπαγόμενα απευθείας σε Προϊσταμένους Υποδιεύθυνσης, από τα οποία τέσσερα (4) Τμήματα και τα δύο (2) Αυτοτελή Γραφεία, εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης, όπως καθορίζεται κατωτέρω, ως εξής :
(α) Τμήματα Υπαγόμενα στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
(αα) Αυτοτελή Τμήματα Α1' έως Α2' - Προληπτικών Ελέγχων (ββ) Αυτοτελή Τμήματα Α3' έως Α4'- Ερευνών
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Β'- Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης.
(β) Υποδιεύθυνση Α' - Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα την Τρίπολη
(αα) Τμήμα Γ1 ' - Προληπτικών Ελέγχων (ββ) Τμήμα Γ2'- Προληπτικών Ελέγχων
(γγ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
(γ) Υποδιεύθυνση Β' - Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα τα Ιωάννινα
(αα) Τμήμα Δ1 ' - Προληπτικών Ελέγχων (ββ) Τμήμα Δ2'- Προληπτικών Ελέγχων
(γγ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης.

4.- α) H κατά τόπον αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας) και των υπηρεσιών αυτής, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 της Ενότητας Α' του παρόντος άρθρου, εκτείνεται στα όρια των Διοικητικών Περιφερειών:
(α) Δυτικής Ελλάδας, (β) Πελοποννήσου, (γ) Ηπείρου και (δ) Ιονίων Νήσων
β) Η Διεύθυνση και οι υπηρεσίες της έχουν συναρμοδιότητα για: αα) τις Διοικητικές Περιφέρειες:
i. Δυτικής Μακεδονίας
ii. Στερεάς Ελλάδας και
ββ) τον δήμο Κυθήρων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Διοικητικής Περιφέρειας Αττικής.

5.- Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και των Αυτοτελών Γραφείων της, ως ακολούθως:
I. (α) Αυτοτελή Τμήματα Α1' έως και Α2' - Προληπτικών Ελέγχων
(β) Τμήματα Γ1' έως και Γ2' - Προληπτικών Ελέγχων
(γ) Τμήματα Δ1" έως και Δ2' - Προληπτικών Ελέγχων
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Α1' έως και Α6' και Δ1' έως και Δ2' - Προληπτικών Ελέγχων της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής).
II. Αυτοτελή Τμήματα Α3' έως και Α4' - Ερευνών
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Β1' έως και Β4'- Ερευνών της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.
III. Αυτοτελές Τμήμα Β'- Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Γ1'- Δικαστικό, Γ2'- Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης και Γ3'- Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.
IV. (α) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Α'- Προληπτικών Ελέγχων
(β) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Β'- Προληπτικών Ελέγχων
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, αντίστοιχα.

6.- Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Υποδιεύθυνσης Α' - Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα την Τρίπολη και των Αυτοτελών Τμημάτων Α3' έως και Α4'- Ερευνών, καθώς του Τμήματος Γ2'- Προληπτικών Ελέγχων και του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Α'- Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα την Τρίπολη, θα ορισθεί με νεότερη απόφασή μας.
β) Οι αρμοδιότητες των Αυτοτελών Τμημάτων Α3' και Α4'- Ερευνών της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας, μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους, θα ασκούνται από τα Αυτοτελή Τμήματα Α1' και Α2' - Προληπτικών Ελέγχων της Διεύθυνσης.
γ) Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Α'- Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα την Τρίπολη, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του, θα
ασκούνται από το Αυτοτελές Τμήμα Β'- Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης.
δ) Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Α' - Προληπτικών Ελέγχων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας, με έδρα την Τρίπολη, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υποδιεύθυνσης, θα ασκούνται από τον Προϊστάμενο της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ε'
Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Ηρακλείου (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου)

1.- Η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Ηρακλείου (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου),
Περιφερειακή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), επιπέδου Διεύθυνσης, υπάγεται απευθείας στον Διοικητή αυτής και εποπτεύεται από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.).

2.- Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Ηρακλείου
(Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου) είναι οι ίδιοι με τους επιχειρησιακούς στόχους της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής.

3.- Η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Ηρακλείου, η οποία έχει έδρα τον Νομό Ηρακλείου, διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως εξής:
(α) Τμήματα Α1' έως Α2' - Προληπτικών Ελέγχων
(β) Τμήμα Α3'- Ερευνών
(γ) Τμήμα Β' - Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης.

4.- α) H κατά τόπον αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Ηρακλείου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 της Ενότητας Α' του παρόντος άρθρου, εκτείνεται στα όρια:
(αα) της Διοικητικής Περιφέρειας Κρήτης και
(ββ) του νομού Δωδεκανήσου της Διοικητικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
β) Η Διεύθυνση και οι υπηρεσίες της έχουν συναρμοδιότητα για τον Νομό Κυκλάδων.

5.- Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Ηρακλείου κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:
I. Τμήματα Α1' έως και Α2' - Προληπτικών Ελέγχων
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Α1' έως και Α6' και Δ1' έως και Δ2'- Προληπτικών Ελέγχων της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής).
II. Τμήμα Α3' - Ερευνών
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Β1' έως και Β4' - Ερευνών της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.
III. Τμήμα Β'- Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Γ1'- Δικαστικό, Γ2'- Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης και Γ3'- Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.

6.- α) Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Τμημάτων Α2' - Προληπτικών Ελέγχων και Α3' - Ερευνών της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου θα ορισθεί με νεότερη απόφασή μας.
β) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Α3' - Ερευνών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του, θα ασκούνται από το Τμήμα Α1' - Προληπτικών Ελέγχων της Διεύθυνσης.


Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Άρθρο 15

I. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.)

1. Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η επιδίωξη της αναβάθμισης της διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και η βελτίωση της λειτουργίας τους, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στην πραγμάτωση της αποστολής της Αρχής.
(β) Η προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης, της ορθολογικής διαχείρισης και της αποδοτικής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε..
(γ) Η αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..
(δ) Η διαρκής υποστήριξη των στρατηγικών σχεδιασμών της Α.Α.Δ.Ε., μέσω της ανάπτυξης και της ορθολογικής αξιοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
(ε) Η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με την παροχή και την υποστήριξη εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς αυτούς, καθώς και προς τους φορείς του δημόσιου τομέα για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των διαδικασιών και την επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης και διαφάνειας.

2. Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Διευθύνσεις και ένα Αυτοτελές Τμήμα, υπαγόμενο απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, ως εξής:

α) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.)
β) Διεύθυνση Οργάνωσης
γ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.)
δ) Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
(Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.)
ε) Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης

3. Στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης, το οποίο ασκεί την γραμματειακή υποστήριξη του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης και υποστηρίζει αυτόν στην άσκηση του έργου του, ως εξής:
(α) Στην κατάρτιση και στην παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης.
(β) Στον καθορισμό ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, στην παρακολούθηση της πορείας επίτευξής τους και στην αξιολόγηση του προσωπικού των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
(γ) Στην σύνταξη προτάσεων και εισηγήσεων προς: (αα) την Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της
Α.Α.Δ.Ε., για την εκπαίδευση του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης και
(ββ) τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε. για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας των Υπηρεσιών αυτής. (δ) Στην μελέτη και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των υπό έκδοση κανονιστικών και διοικητικών πράξεων της Γενικής Διεύθυνσης στην απλούστευση των διαδικασιών και στην βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών. (ε) Στην υποβολή της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης της Γενικής Διεύθυνσης στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Άρθρο 16
Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.)


1. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) είναι οι παρακάτω: (α) Ο σχεδιασμός, η διαχείριση και η ανάπτυξη συστημάτων διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους.
(β) Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό και η ορθολογική και αποδοτική κατανομή ή ανακατανομή του μεταξύ αυτών.
(γ) Η διαρκής ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και η καλύτερη δυνατή αξιολόγηση, αξιοποίηση και εξέλιξη των υπαλλήλων στην υπηρεσία.

3. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως εξής:

α) Τμήμα Α΄Μητρώου, Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού
β) Τμήμα Β΄Πολιτικής, Σχεδιασμού Ανθρώπινων Πόρων και Αξιολόγησης Αναγκών
γ) Τμήμα Γ΄Σταδιοδρομίας Ανθρώπινου Δυναμικού
δ) Τμήμα Δ΄Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δεοντολογίας
ε) Τμήμα Ε΄Διαχείρισης της Απόδοσης και Βαθμολογικής Εξέλιξης του Ανθρώπινου Δυναμικού

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων, ως ακολούθως:

Ι. Τμήμα Α΄Μητρώου, Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού

(α) Η εξέταση αιτήσεων και η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών, για τις οποίες εκδίδεται απόφαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως αναρρωτικών, άνευ αποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης, μητρότητας, ανατροφής και ειδικών αδειών, εκτός αυτών που η αρμοδιότητα ανήκει σε άλλα όργανα.
(β) Η εξέταση αιτήσεων για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού, εκπαιδευτικού ή άλλου έργου, καθώς και αιτήσεων απονομής ηθικής αμοιβής, επαίνων ή άλλης επιβράβευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
(γ) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του προσωπικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η αποστολή του ετήσιου καταλόγου υποχρέων στο αρμόδιο όργανο για έλεγχο.
(δ) Η ηλεκτρονική συμπλήρωση του Δελτίου Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου (Δ.Α.Υ.Κ.), ο προέλεγχος και η διαβίβαση στη Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και τα ασφαλιστικά ταμεία των
δικαιολογητικών συνταξιοδότησης των υπαλλήλων.
(ε) Η έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών και βεβαιώσεων υπηρεσιακής κατάστασης κατόπιν αιτήσεως υπαλλήλου, εκτός αυτών που η αρμοδιότητα ανήκει σε άλλα όργανα.
(στ) Η ενημέρωση και η επικαιροποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και η ενημέρωση του Μητρώου Μισθοδοτουμένων Ελληνικού Δημοσίου με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τις μεταβολές, κατά λόγο αρμοδιότητας.
(ζ) Η τήρηση και η ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων, σε συνεργασία με όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην υπηρεσιακή τους κατάσταση.
(η) Η μέριμνα για:
(αα) την θέση υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
(ββ) την αποστολή υπηρεσιακού γιατρού σε υπαλλήλους που απουσιάζουν λόγω ασθενείας, κατόπιν αιτήματος της αντίστοιχης υπηρεσίας τους ή και αυτοβούλως.
(γγ) την πιστοποίηση στοιχείων σχετικών με την έκδοση των βιβλιαρίων υγείας του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας.
(δδ) την κατάρτιση της απόφασης, περί καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων των υπηρεσιακών ταυτοτήτων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), καθώς και στις περιπτώσεις που απαιτείται και με τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε. και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή αυτής,
(εε) την τήρηση και την παρακολούθηση του μητρώου υπηρεσιακών ταυτοτήτων του προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε., για την έκδοση και τη διάθεσή τους στους υπαλλήλους και για την εν γένει διαχείριση αυτών, όπως, κατάργηση ή τροποποίηση περιεχομένου, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων του ως άνω μητρώου, των μεταβολών των στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων και των εκάστοτε υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και για την απόκτηση αυτών, σε συνεργασία με την αρμόδια ή με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ή, εάν απαιτείται, με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Φορέων.
(θ) Η πιστοποίηση των υπαλλήλων που υπογράφουν σε έγγραφα, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρόκειται να προσκομίσουν στις αρμόδιες αρχές για προξενική θεώρηση ή για την επίθεση σφραγίδας apostille.
(ι) Η μέριμνα για:
(αα) τη λειτουργία των Γραφείων των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Α.Α.Δ.Ε. και της Γραμματείας του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Α.Α.Δ.Ε..
(ββ) τις διαδικαστικές ενέργειες για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. για τη συμμετοχή τους στα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια.
(ια) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

ΙΙ. Τμήμα Β΄Πολιτικής, Σχεδιασμού Ανθρώπινων Πόρων και Αξιολόγησης Αναγκών

(α) Η μέριμνα για την αξιολόγηση των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. σε προσωπικό, τον προγραμματισμό των προσλήψεων, την ορθολογική κατανομή και ανακατανομή του προσωπικού αυτής και την αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της, μέσω της συγκέντρωσης και της επεξεργασίας ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων.
(β) Η τήρηση των διαδικασιών για την έγκριση διορισμών ή προσλήψεων (μέσω ΑΣΕΠ ή με ειδικές διατάξεις), μετατάξεων μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και η έκδοση πράξεων:
(αα) διορισμών και προσλήψεων,
(ββ) αποχωρήσεων, κατά οποιονδήποτε τρόπο, μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε. και
(γγ) μετατάξεων.
(γ) Η μέριμνα για την τοποθέτηση, μετακίνηση, μετάθεση και απόσπαση των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. εντός και μεταξύ των υπηρεσιών αυτής.
(δ) Οι αποσπάσεις υπαλλήλων μεταξύ της Αρχής και του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλης Ανεξάρτητης Αρχής ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας, κάθε μορφής ή Φορέα και σε υπηρεσίες του εξωτερικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και η στελέχωση του Γραφείου του Διοικητή της Αρχής.
(ε) Η μέριμνα για την μετακίνηση εκτός έδρας υπαλλήλων για υπηρεσία ή εκπαιδευτικούς σκοπούς στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
(στ) Η τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών για την επαναφορά και αποκατάσταση ήδη συνταξιοδοτηθέντων υπαλλήλων, λόγω πλάνης περί τα πραγματικά περιστατικά της συνταξιοδότησης.
(ζ) Η ενημέρωση και η επικαιροποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και η ενημέρωση του Μητρώου Μισθοδοτουμένων Ελληνικού Δημοσίου με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τις μεταβολές, κατά λόγο αρμοδιότητας.
(η) Η υποβολή προτάσεων στην Διεύθυνση Οργάνωσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης για την αξιοποίηση των ειδικεύσεων που παράγει το εκπαιδευτικό σύστημα.

ΙΙΙ. Τμήμα Γ’ Σταδιοδρομίας Ανθρώπινου Δυναμικού

(α) Η μέριμνα για την επιλογή, τοποθέτηση, μετακίνηση και μετάθεση των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και όλων των οργανικών μονάδων, επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης, Τμήματος, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων της Α.Α.Δ.Ε..
(β) Η κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια ή η περικοπή αποδοχών υπαλλήλων για οποιονδήποτε λόγο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(γ) Η τήρηση κάθε διαδικασίας για την βαθμολογική ένταξη του προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, που εφαρμόζονται στο σύνολο του δημόσιου τομέα, για τις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο.
(δ) Η τήρηση των νόμιμων διαδικασιών για: (αα) την μονιμοποίηση δόκιμων υπαλλήλων,
(ββ) την αναγνώριση προϋπηρεσίας του προσωπικού, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και
(γγ) την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών, κατ’εφαρμογή των εκάστοτε κείμενων διατάξεων.
(ε) Η ενημέρωση και η επικαιροποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και η ενημέρωση του Μητρώου Μισθοδοτουμένων Ελληνικού Δημοσίου με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τις μεταβολές, κατά λόγο αρμοδιότητας.

ΙV. Τμήμα Δ΄ Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δεοντολογίας

(α) Ο καθορισμός και η τήρηση των διαδικασιών για τα πειθαρχικά θέματα, καθώς και η εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα και άλλων ειδικών διατάξεων, που αναφέρονται στην πειθαρχική δίωξη των δημόσιων υπαλλήλων, στο προσωπικό της Α.Α.Δ.Ε..
(β) Η μέριμνα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας.
(γ) Η τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών για την επαναφορά και την αποκατάσταση υπαλλήλων που αθωώνονται σε ό,τι αφορά στην τήρηση της πειθαρχικής διαδικασίας.
(δ) Η παρακολούθηση της πορείας των ποινικών υποθέσεων υπαλλήλων των οποίων η ποινική δίωξη γνωστοποιείται από την αρμόδια Εισαγγελία, καθώς και η ενημέρωση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, για κάθε άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος υπαλλήλων της Αρχής, προκειμένου να παραστεί το Ελληνικό Δημόσιο ως πολιτικώς ενάγων σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 8 του ν. 3086/2002 (Α’ 324) και η συνακόλουθη τήρηση της πειθαρχικής διαδικασίας.
(ε) Η επεξεργασία και η αξιολόγηση πορισμάτων προκαταρκτικής έρευνας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης, με την συνακόλουθη τήρηση της κατά νόμο προβλεπόμενης διαδικασίας.
(στ) Η ανταλλαγή πληροφοριών με υπηρεσίες και αρχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
(ζ) Η διαβίβαση στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Α.Α.Δ.Ε., στο οποίο λειτουργεί «Γραφείο καταγγελιών», των καταγγελιών σε βάρος υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου να διερευνηθούν, αξιολογηθούν και εκτιμηθούν ως προς τη βασιμότητά τους.
(η) Η διαβίβαση στα αρμόδια όργανα διερεύνησης των καταγγελιών που αφορούν σε υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες έχουν προηγουμένως διερευνηθεί, αξιολογηθεί και εκτιμηθεί ως προς τη βασιμότητά τους από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς και η εν γένει παρακολούθηση της εξέλιξης της υπόθεσης και η τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
(θ) Η ενημέρωση:
(αα) του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, με στοιχεία αρμοδιότητας του Τμήματος, τηρουμένης της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας αυτών, καθώς και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων,
(ββ) του Μητρώου Μισθοδοτουμένων Ελληνικού Δημοσίου σε περιπτώσεις εκτέλεσης της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, της αυτοδίκαιης έκπτωσης, της αργίας και της επαναφοράς υπαλλήλων.
(ι) Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, υπηρεσίες και φορείς για θέματα που αφορούν στην προαγωγή των αρχών της δεοντολογίας και της ηθικής και στην καταπολέμηση της διαφθοράς.
(ια) Η συνεργασία με τις ομοσπονδίες και τα πρωτοβάθμια σωματεία εργαζομένων για την προαγωγή των αρχών της δεοντολογίας και της ηθικής και για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
(ιβ) Η παροχή στοιχείων και απόψεων στα Διοικητικά Δικαστήρια, για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
(ιγ) Η τήρηση κάθε παρεπόμενης διαδικασίας που είναι συναφής με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.

V. Τμήμα Ε’ Διαχείρισης της Απόδοσης και Βαθμολογικής Εξέλιξης του Ανθρώπινου Δυναμικού

(α) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και ειδικότερα:
(αα) Συστήματος Ειδικού Βαθμολογίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που περιλαμβάνει την μέριμνα για την κατάρτιση περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε, την αναθεώρηση, επικαιροποίηση ή/και τροποποίηση αυτών, την ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης των Θέσεων Εργασίας και την αντιστοίχισή τους σε βαθμούς, καθώς και την κατάταξη των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. σε βαθμούς, σύμφωνα με το εν λόγω Σύστημα Ειδικού Βαθμολογίου.
(ββ) Πλαισίου Ικανοτήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που περιλαμβάνει την προσαρμογή του σε κάθε Θέση Εργασίας της Α.Α.Δ.Ε., την μέριμνα για την συμβατότητα των ικανοτήτων των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. με τις απαιτήσεις του Πλαισίου Ικανοτήτων της υπό κατοχή Θέσης Εργασίας, την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων, καθώς και την παροχή, αρμοδίως, δεδομένων για εκπαιδευτικές δράσεις της Α.Α.Δ.Ε..
(γγ) Συστήματος Αξιολόγησης της Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που περιλαμβάνει τον καθορισμό των κριτηρίων όσον αφορά στην διαδικασία της ποσοτικής αξιολόγησης (Στοχοθεσία) και της ποιοτικής αξιολόγησης (Πλαίσιο Ικανοτήτων), την μέριμνα για την εκπαίδευση, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία και την υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων, αξιολογητών και αξιολογουμένων, στο νέο σύστημα αξιολόγησης, την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή δεδομένων για την ανάπτυξη του προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε.
(β) Η ενημέρωση και η επικαιροποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και η ενημέρωση του Μητρώου Μισθοδοτουμένων Ελληνικού Δημοσίου, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τις μεταβολές κατά λόγο αρμοδιότητας.
(γ) Η υποβολή προτάσεων προς τον Διοικητή για τη διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου ως προς την επιλογή και την αξιολόγηση των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους (Ελεγκτών), η εφαρμογή της διαδικασίας, καθώς και η ρύθμιση κάθε άλλου θέματος που σχετίζεται με την θητεία, την άσκηση των καθηκόντων και εν γένει την υπηρεσιακή τους κατάσταση.

Άρθρο 17
Διεύθυνση Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.)


1. Η Διεύθυνση Οργάνωσης υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οργάνωσης είναι οι κατωτέρω:

(α) Η αποτελεσματική διοικητική οργάνωση των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού αυτής, προκειμένου να προσαρμόζονται στις υφιστάμενες συνθήκες και εξελίξεις της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης, καθώς και εν γένει της δημόσιας διοίκησης στο εγχώριο, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.
(β) Η βελτίωση των σχέσεων των πολιτών με τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για την αποδοχή των δράσεων αυτής και την δημιουργία σχέσεως εμπιστοσύνης για την ανάπτυξη συνείδησης εκούσιας συμμόρφωσης εκ μέρους τους.
(γ) Η βελτίωση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., σε συνεργασία με τις οργανικές μονάδες των Γενικών Διευθύνσεων και τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες αυτής.
(δ) Η σύσταση και η συγκρότηση συλλογικών οργάνων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ο ορισμός των μελών αυτών και η υπόδειξη εκπροσώπων σε συλλογικά όργανα Υπουργείων και Φορέων.

3. Η Διεύθυνση Οργάνωσης διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄ Διοικητικής Οργάνωσης
β) Τμήμα Β΄ Συλλογικών Οργάνων
γ) Τμήμα Γ΄ Ανάλυσης Πολιτικής της Παραγωγικότητας
δ) Τμήμα Δ΄ Υποθέσεων Πολιτών

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οργάνωσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως κάτωθι:

I. Τμήμα Α΄ Διοικητικής Οργάνωσης

(α) Η μελέτη, η εισήγηση και η προώθηση σχετικών νομοθετικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων για την διοικητική οργάνωση των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και την αναδιοργάνωση αυτών, όπως, η σύσταση, η συγχώνευση, η κατάργηση, η αναστολή λειτουργίας αυτών.
(β) Η μελέτη και η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. σε θέσεις προσωπικού και:
(αα) η σύσταση ή η ανακατανομή κλάδων και ειδικοτήτων προσωπικού κάθε κατηγορίας, ειδικότητας ή νομικής σχέσης, ο καθορισμός των τυπικών προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε αυτούς και η αξιοποίηση των ειδικοτήτων και ειδικεύσεων που παράγει το εκπαιδευτικό σύστημα και
(ββ) η ορθολογική κατανομή και ανακατανομή των οργανικών θέσεων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της Α.Α.Δ.Ε. στις Κεντρικές, Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες.
(γ) Η μελέτη, η εισήγηση, ο καθορισμός και ο ανακαθορισμός της κατά τόπον ή της καθ’ύλην αρμοδιότητας των Ειδικών Αποκεντρωμένων και των Περιφερειακών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..
(δ) Η μέριμνα για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών ή του καθ’ ύλην αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού ή του Υφυπουργού Οικονομικών, οι οποίες περιέρχονται στην Α.Α.Δ.Ε. και ασκούνται από τον Διοικητή αυτής, καθώς και για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητή ή την εξουσιοδότηση υπογραφής σε υφιστάμενα όργανα της Αρχής.
(ε) Η σύνταξη του σχεδίου του Κανονισμού Λειτουργίας της Α.Α.Δ.Ε. και η επιμέλεια για την σύνταξη επιμέρους σχεδίων Εσωτερικών Κανονισμών των υπηρεσιών αυτής, καθώς και η περιγραφή και η ανάλυση καθηκόντων του προσωπικού αυτών, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην, αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις και τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες της Αρχής, οι οποίες επιμελούνται του περιεχομένου των οικείων Κανονισμών.

II. Τμήμα Β΄ Συλλογικών Οργάνων

(α) Η σύσταση, η συγκρότηση και η ανασυγκρότηση συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, Επιτροπών, Συμβουλίων, Ομάδων Διοίκησης ή Διαχείρισης Έργου ή Ομάδων Έργου ή Εργασίας) αρμοδιότητας της Α.Α.Δ.Ε., ύστερα από πρόταση των κατ΄ αντικείμενο αρμόδιων Υπηρεσιών.
(β) Η έκδοση αποφάσεων ορισμού μελών των επιτροπών, συμβουλίων, ομάδων έργου ή εργασίας και εν γένει των συλλογικών οργάνων της Α.Α.Δ.Ε..
(γ) Η εισήγηση για την υπόδειξη εκπροσώπων της Α.Α.Δ.Ε. σε Διοικητικά Συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας ή ομάδες έργου και εν γένει σε συλλογικά όργανα υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλων Υπουργείων, Νομικών Προσώπων και Οργανισμών.
(δ) Η τήρηση, η ενημέρωση και η αξιοποίηση ηλεκτρονικού μητρώου συλλογικών οργάνων, νομοθετικών διατάξεων, στατιστικών στοιχείων και κάθε άλλου απαραίτητου στοιχείου.

III. Τμήμα Γ΄ Ανάλυσης Πολιτικής της Παραγωγικότητας

(α) Η παρακολούθηση των σύγχρονων διοικητικών μεθόδων μέτρησης και βελτίωσης της παραγωγικότητας, η αξιολόγηση και η αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών και η συνεργασία με εγχώριους και διεθνείς φορείς, για την ανταλλαγή απόψεων και στοιχείων, αναφορικά με την βελτίωση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών.
(β) Η αποτύπωση των διοικητικών επιβαρύνσεων σε στοχευμένες ρυθμίσεις και διαδικασίες, με κριτήριο το κόστος και την πολυπλοκότητά τους και η εισήγηση για την βελτίωσή τους, με στόχο την παραγωγικότερη λειτουργία των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..
(γ) Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για την καθιέρωση μεθόδων εργασίας που συμβάλλουν στην βελτίωση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., όπως, η μέτρηση της εργασίας, η επιχειρησιακή έρευνα, η ανάλυση κόστους οφέλους.
(δ) Η μελέτη, η αξιολόγηση και η αξιοποίηση εκθέσεων και πεπραγμένων των κατ΄ αντικείμενο αρμόδιων υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., η υποβολή προτάσεων για την βελτίωση της παραγωγικότητας και η παρακολούθηση εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων.
(ε) Η παρακολούθηση των αλλαγών που επέρχονται στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την παραγωγικότητά της και η υποβολή σχετικών προτάσεων στο Τμήμα Α΄ Διοικητικής Οργάνωσης της Διεύθυνσης.
(στ) Η εξέταση των περιπτώσεων κατά τις οποίες διαπιστώνεται δυσλειτουργία κατά την παροχή υπηρεσιών, η ανάληψη ενεργειών και η υποβολή προτάσεων, για την επίλυσή τους.
(ζ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των διαδικασιών εκκαθάρισης των αρχείων των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..
(η) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

IV. Τμήμα Δ΄ – Υποθέσεων Πολιτών

(α) Η μελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων και η παροχή γενικών κατευθύνσεων που αφορούν στην βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., ως προς την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και εν γένει των γενικότερων διατάξεων που αφορούν στην Δημόσια Διοίκηση και, στα πλαίσια αυτά:
(αα) ο καθορισμός, σε συνεργασία με τις κατ’ αντικείμενο αρμόδιες υπηρεσίες, των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..
(ββ) η παρακολούθηση της εφαρμογής της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών από τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..
(γγ) η επιμέλεια για την σύνταξη και την έκδοση πληροφοριακών και ενημερωτικών εντύπων, όπως εγχειριδίων, φυλλαδίων, οδηγών, αφισών, με θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., για χρήση εκ μέρους των υπαλλήλων και των πολιτών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε. και τις άλλες κατ’ αντικείμενο αρμόδιες υπηρεσίες και η μέριμνα για την ανάρτησή τους στην οικεία ιστοσελίδα ή την έντυπη έκδοσή τους.
(β) Η μελέτη και η επιλογή θεμάτων, για τα οποία παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών, η συγκέντρωση των πληροφοριών και η παροχή των λύσεων, επεξηγήσεων ή του πληροφοριακού υλικού στους πολίτες, μέσω του διαδικτυακού τόπου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με έγγραφη ή τηλεφωνική επικοινωνία.
(γ) Η διαχείριση παραπόνων και υποδείξεων πολιτών, για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, η αξιοποίησή τους, η υποβολή προτάσεων και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στην εξυπηρέτηση των πολιτών, η διαμεσολάβηση σε περιπτώσεις εσφαλμένης ερμηνείας των σχετικών διατάξεων, που αφορούν στην διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών, αρμοδιότητας του Τμήματος και η υποβολή προτάσεων για την εξάλειψη των φαινομένων αυτών.
(δ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για θέματα που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
(ε) Η υποβολή προτάσεων για την διενέργεια ερευνών αγοράς για την μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών από την λειτουργία των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..
(στ) Ο καθορισμός των ωρών εισόδου του κοινού στις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και η αντιμετώπιση των προβλημάτων, που προκύπτουν στις περιπτώσεις μη λειτουργίας αυτών, λόγω έκτακτων αναγκών ή ανωτέρας βίας.

Άρθρο 18
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.)


1. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο εξής Δ.ΗΛΕ.Δ., είναι οι κάτωθι:

(α) Η διαρκής υποστήριξη των στρατηγικών σχεδιασμών και στόχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω της ανάπτυξης και της ορθολογικής αξιοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων, η χάραξη στρατηγικού σχεδιασμού ένταξης καινοτόμων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη βελτίωση των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και η συνδρομή στον καθορισμό στρατηγικής Πληροφορικής της Α.Α.Δ.Ε..
(β) Η δημιουργία νέων εφαρμογών και η ενσωμάτωση των απαιτούμενων από την νομοθεσία αλλαγών σε υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Α.Α.Δ.Ε.. (γ) Η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των διαδικασιών και την επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης και διαφάνειας.
(δ) Η αξιόπιστη διαχείριση των δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε., η στατιστική επεξεργασία τους, καθώς και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων επεξεργασίας.
(ε) Η ανταλλαγή δεδομένων με εγχώριους φορείς και η αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων με διεθνείς φορείς, στα πλαίσια κοινοτικών οδηγιών και διεθνών συμφωνιών.
(στ) Η υποστήριξη του ελεγκτικού μηχανισμού, μέσω πληροφοριακού συστήματος και μέσω διασταυρώσεων στοιχείων φορολογικού και τελωνειακού αντικειμένου.
(ζ) Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών άντλησης στοιχείων, για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής δυνατότητας των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., μέσω της ηλεκτρονικής παραγωγής και επεξεργασίας διοικητικής πληροφόρησης.
(η) Η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων που διαχειρίζεται η Αρχή και άπτονται φορολογικών, τελωνειακών, ελεγκτικών και λοιπών θεμάτων, μέσω της απρόσκοπτης συνεργασίας με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, καθώς και εν γένει των Γενικών Διευθύνσεων, αντίστοιχα.

3. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις, με δεκατρία (13) Τμήματα, από τα οποία τα τρία (3) Αυτοτελή, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, ως κατωτέρω:

Α. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

(α) Τμήμα Α΄Εφαρμογών Φορολογίας Εισοδήματος, Κεφαλαίου, Οχημάτων και Περιουσιολογίου
(β) Τμήμα Β΄Εφαρμογών Φ.Π.Α., Λοιπών Φόρων, Μητρώου, Δικαστικού και Εσόδων
(γ) Τμήμα Γ΄Τελωνειακών Εφαρμογών
(δ) Τμήμα Δ΄Εφαρμογών Ελέγχου, Γ.Χ.Κ. και Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης
(ε) Τμήμα Ε΄Σχεδιασμού, Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού και Δημιουργίας Προτύπων Ανάπτυξης
(στ) Τμήμα ΣΤ΄Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών και Υποδοχής Στοιχείων

Β. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

(α) Τμήμα Ζ΄ Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Άμεσης Φορολογίας και Κεφαλαίου
(β) Τμήμα Η΄ Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Έμμεσης Φορολογίας και Εισπράξεων
(γ) Τμήμα Θ΄ Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Ελέγχου και Μητρώου Φορολογουμένων
(δ) Τμήμα Ι΄ – Διοικητικής Συνδρομής Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων

Γ. ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ Δ.ΗΛΕ.Δ. ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ:

(α) Αυτοτελές Τμήμα ΙΑ΄ Ανάπτυξης Ιστοτόπων, Εποπτείας Συναλλαγών και Ενημέρωσης Πολιτών και Φορέων
(β) Αυτοτελές Τμήμα ΙΒ’ Διασφάλισης Ποιότητας Διαδικασιών, Παρακολούθησης Συμφωνιών και Κοστολόγησης Εφαρμογών
(γ) Αυτοτελές Τμήμα ΙΓ’ Διοικητικής Μέριμνας, Υποδοχής Αιτημάτων και Διασφάλισης Νομιμότητας Διαδικασιών

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) κατανέμονται μεταξύ των Υποδιευθύνσεων, των Τμημάτων τους και των Αυτοτελών Τμημάτων, ως εξής:

Ι. Τμήμα Α΄Εφαρμογών Φορολογίας Εισοδήματος, Κεφαλαίου, Οχημάτων και Περιουσιολογίου

(α) Η ανάπτυξη, η συντήρηση και η επικαιροποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που σχετίζονται, ενδεικτικά, με:
(αα) την υποβολή και την παραλαβή των αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και παρακρατούμενων φόρων, φορολογίας πλοίων, την εκκαθάριση, τη βεβαίωση, την είσπραξη και τη μετελεγκτική διαδικασία φορολογίας εισοδήματος.
(ββ) την υποβολή και την παραλαβή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων και βεβαίωσης των φόρων κεφαλαίου (μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές, δωρεές, ακίνητη περιουσία, γονικές παροχές) και αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.
(γγ) τη βεβαίωση και τη διαχείριση των πληρωμών των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και εν γένει οχημάτων.
(δδ) την αποτύπωση και τη συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων (όπως, ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών, εναέριων μέσων μεταφοράς).
(εε) τη συγκρότηση και την παρακολούθηση Περιουσιολογίου (Μητρώου Περιουσιακής Κατάστασης).
(β) Η υποστήριξη της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της Οικονομικής / Δημοσιονομικής Πολιτικής, με την έκδοση πάγιων στατιστικών στοιχείων και άλλων οικονομικών πληροφοριών.
(γ) Η προσομοίωση στοχευόμενων σεναρίων και η διασταύρωση στοιχείων των ανωτέρω εφαρμογών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
(δ) Η εκκαθάριση δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Π.), μεμονωμένων περιπτώσεων, σε συνέχεια αποφάσεων της φορολογικής διοίκησης.

ΙΙ. Τμήμα Β΄Εφαρμογών Φ.Π.Α., Λοιπών Φόρων, Μητρώου, Δικαστικού και Εσόδων

(α) Η ανάπτυξη, η συντήρηση και η επικαιροποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που σχετίζονται με:
(αα) την υποβολή και την παραλαβή των δηλώσεων Φ.Π.Α., ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, ενδικοφανών προσφυγών, ενάρξεων και μεταβολών Φ.Η.Μ., Καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών, την εκκαθάριση, τη βεβαίωση και την είσπραξη Φ.Π.Α. και άλλων ειδικών και έμμεσων φόρων,
(ββ) την υποστήριξη επιτελούμενων διαδικασιών σε θέματα Εσόδων Εξόδων, Δικαστικού και Ενδικοφανών Προσφυγών, Κανόνων τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, Μητρώου και Πρωτοκόλλου.
(γγ) την έκδοση φορολογικής ενημερότητας, τη διαχείριση βεβαιωμένων οφειλών και εισπράξεων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
(δδ) την υποβολή και την επεξεργασία αιτήσεων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών.
(β) Η στατιστική παρακολούθηση, αυτόματα, αναλυτικά και συγκεντρωτικά πρωτογενών στοιχείων εσόδων, όπως, εισπράξεων, πορείας χρεών και ληξιπρόθεσμων οφειλών.
(γ) Η διασταύρωση στοιχείων των ανωτέρω εφαρμογών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

ΙΙΙ. Τμήμα Γ΄Τελωνειακών Εφαρμογών

(α) Η ανάπτυξη, η συντήρηση και η επικαιροποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που σχετίζονται, ενδεικτικά, με:
(αα) τον υπολογισμό δασμών και φόρων,
(ββ) την παρακολούθηση κύκλου ζωής τελωνειακών παραστατικών,
(γγ) την ταμειακή διαχείριση, την ανάλυση κινδύνου και τα θέματα δικαστικού,
(δδ) τη διαχείριση προϊόντων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.),
(εε) τη διαχείριση αδειών – εγκρίσεων και λοιπών τελωνειακών διαδικασιών,
(στστ) τη δίωξη λαθρεμπορίου.
(β) Η σύνταξη εκθέσεων στατιστικών αναφορών και ελέγχων – διασταυρώσεων.

IV. Τμήμα Δ΄Εφαρμογών Ελέγχου, Γ.Χ.Κ. και Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης

(α) Η ανάπτυξη, η συντήρηση και η επικαιροποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που σχετίζονται με:
(αα) τις αυτοματοποιημένες ελεγκτικές διαδικασίες και διασταυρώσεις για την επιλογή των ελεγχόμενων υποθέσεων, μέσω διαδικασιών ανάλυσης κινδύνου και με τις αυτοματοποιημένες ροές εργασιών σε όλα τα στάδια διενέργειας ελέγχου,
(ββ) τη διαχείριση των ανθρώπινων και φυσικών ελεγκτικών πόρων, καθώς και με την διαχείριση Πληροφοριακών Δελτίων,
(γγ) το σύστημα διοικητικής πληροφόρησης και την παραγωγή στατιστικών αναφορών – ελέγχων,
(δδ) τη διαχείριση του κύκλου ζωής των ενδικοφανών προσφυγών,
(εε) γενικά θέματα, που δεν περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες των άλλων Τμημάτων της Διεύθυνσης, όπως σε θέματα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ..
(β) Η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, δεικτών μέτρησης απόδοσης, προσομοίωσης σεναρίων.

V. Τμήμα Ε΄-Σχεδιασμού, Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού και Δημιουργίας Προτύπων Ανάπτυξης.

(α) Η ανάλυση απαιτήσεων, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, μηχανογραφημένων εφαρμογών, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λοιπών συστημάτων λογισμικού συναφών με το αντικείμενο της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τα Τμήματα της Διεύθυνσης ή με τις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή του Υπουργείου Οικονομικών.
(β) Η υιοθέτηση, η ανάπτυξη και η τήρηση σύγχρονων προτύπων ανάλυσης απαιτήσεων, σχεδιασμού, υλοποίησης, τεκμηρίωσης και ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων, μηχανογραφημένων εφαρμογών, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λοιπών συστημάτων λογισμικού.
(γ) Η ολοκλήρωση συστημάτων λογισμικού και η επίβλεψη δοκιμών ελέγχου, οι οποίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τα Τμήματα της Διεύθυνσης ή με τις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή του Υπουργείου Οικονομικών.
(δ) Ο καθορισμός των προτύπων ανάπτυξης και συντήρησης των εφαρμογών και η τυποποίηση λειτουργίας στους Η/Υ.
(ε) Η παροχή και η υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υπηρεσιών αυθεντικοποίησης χρηστών σε υπηρεσίες και φορείς.
(στ) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η συντήρηση και η επέκταση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, σε συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Τμήματα αυτής.

VI. Τμήμα ΣΤ’Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών και Υποδοχής Στοιχείων

(α) Η αυτόματη αποστολή και λήψη πληροφοριών φορολογικού ενδιαφέροντος με τυποποιημένο και προκαθορισμένο μορφότυπο ανταλλαγής ψηφιακών δεδομένων, μέσα από ασφαλείς πύλες ηλεκτρονικής διακίνησης κρυπτογραφημένων πληροφοριών, καθώς και η αρχειοθέτηση, η διαβάθμιση και η ανάκτησή τους με ηλεκτρονικό τρόπο. Ειδικότερα, στην περίπτωση της επικοινωνίας με αλλοδαπούς φορείς, η αυτόματη αποστολή και η λήψη πληροφοριών ορίζεται ως η συστηματική επικοινωνία με αλλοδαπό φορέα, χωρίς προηγούμενο αίτημα, προκαθορισμένων πληροφοριών ανά τακτά εκ των προτέρων καθορισμένα διαστήματα.
(β) Η ανάπτυξη και η διαρκής επικαιροποίηση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών, μηχανογραφικών διαδικασιών και ηλεκτρονικών εφαρμογών, σχετικά με την ανταλλαγή (συλλογή, αποστολή και λήψη), την αρχειοθέτηση, τη διαβάθμιση και την ανάκτηση των δεδομένων, καθώς και με την αντιμετώπιση της περίπτωσης απώλειας ή διαρροής δεδομένων.
(γ) Η μέριμνα για την τήρηση και τον ορισμό των αναγκαίων εσωτερικών διαδικασιών και των διαδικασιών της ειδικής πιστοποίησης εξουσιοδοτημένων προσώπων για την πρόσβαση με διαβάθμιση στα δεδομένα, σύμφωνα με τους κανόνες του πλαισίου ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.), με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για την άμεση αξιοποίηση των πληροφοριών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ασφάλεια των δεδομένων, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη αρχή ή υπηρεσία.
(δ) Η υλοποίηση των αλγορίθμων ταυτοποίησης των υποκειμένων, βάση κανόνων που καθορίζονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
(ε) Η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων και οι διασταυρώσεις βάσει προδιαγραφών που καθορίζονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
(στ) Ο εντοπισμός προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη συλλογή, αποστολή και λήψη των δεδομένων και η δημιουργία διαδικασιών ειδοποίησης, στα πλαίσια διασταύρωσης και αξιοποίησης των στοιχείων, καθώς και η επικοινωνία με τις αντίστοιχες αλλοδαπές αρχές και τους ημεδαπούς φορείς για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.
(ζ) Η επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων που προέρχονται από αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών, όπως περιγράφεται στην περίπτωση α’ της παρούσας υποπαραγράφου, στα πλαίσια εφαρμογής: (αα) των διεθνών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου,
(ββ) των διμερών ή πολυμερών διεθνών συμβάσεων μεταξύ διεθνών οργανισμών ή και άλλων χωρών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών,
(γγ) των οδηγιών και κανονισμών της Ε.Ε. σε θέματα άμεσης ή/και έμμεσης φορολογίας (όπως, V.I.E.S. – Vat Information Exchange System),
(δδ) των συμφωνιών ανταλλαγής δεδομένων με ημεδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή/και με άλλους ημεδαπούς φορείς.
(η) Ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των απαιτούμενων διαδικασιών αξιοποίησης των δεδομένων, όπως αυτή ορίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης.
(θ) Η παροχή τεχνικών μέσων, βοήθειας και πληροφοριών για τη διαχείριση της φορολογικής συμμόρφωσης, τόσο στο εθνικό πεδίο, όσο και στο πεδίο της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στην άμεση φορολογία, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.), για θέματα που αφορούν στην επικοινωνία με τις αλλοδαπές φορολογικές αρχές.
(ι) Η αυτόματη τροφοδότηση ταυτοποιημένων πληροφοριών, από δεδομένα που λαμβάνονται μετά από ανταλλαγή διεθνούς διοικητικής συνεργασίας, στα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα που είναι αρμόδια για την προσυμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων, καθώς και η παραπέρα αξιοποίησή τους.

VII. Τμήμα Ζ’ – Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Άμεσης Φορολογίας και Κεφαλαίου

(α) Η μελέτη, η αναγνώριση, η αναλυτική καταγραφή και η ιεράρχηση όλων των φορολογικών απαιτήσεων που αφορούν στα πληροφοριακά συστήματα άμεσης φορολογίας, κεφαλαίου, οχημάτων και περιουσιολογίου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και τα αρμόδια Τμήματα της Υποδιεύθυνσης Α’ Σχεδιασμού, Ανάπτυξης Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης.
(β) Ο έλεγχος της ορθής επιχειρησιακής λειτουργίας των εφαρμογών αρμοδιότητας του Τμήματος και της αποδοχής τους από τους χρήστες.
(γ) Η παρακολούθηση των νομοθετικών αλλαγών σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και η μέριμνα της ενσωμάτωσης αυτών στα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε..
(δ) Η παροχή οδηγιών προς τις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα και τις Υπηρεσίες Ερευνών, η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας τους, τηλεφωνικώς και με επιτόπια παρουσία, όταν απαιτείται.
(ε) Η συγγραφή οδηγιών και απαντήσεων συχνών ερωτήσεων για εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με το Τμήμα Ι’ Διοικητικής Συνδρομής Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων της ίδιας Υποδιεύθυνσης και των Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης Α’-Σχεδιασμού, Ανάπτυξης Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης.

VIII. ΤΜΗΜΑ Η’ Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Έμμεσης Φορολογίας και Εισπράξεων

(α) Η μελέτη, η αναγνώριση, η αναλυτική καταγραφή και η ιεράρχηση όλων των φορολογικών απαιτήσεων που αφορούν στα πληροφοριακά συστήματα έμμεσης φορολογίας, ειδικών φορολογιών, ενδοκοινοτικών συναλλαγών, Φ.Η.Μ., εσόδων, δικαστικού, ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου Δ.Ο.Υ. και εισπράξεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και με τα αρμόδια Τμήματα της Υποδιεύθυνσης Α’ Σχεδιασμού, Ανάπτυξης Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης.
(β) Ο έλεγχος της ορθής επιχειρησιακής λειτουργίας των εφαρμογών αρμοδιότητας του Τμήματος και της αποδοχής τους από τους χρήστες.
(γ) Η παρακολούθηση των νομοθετικών αλλαγών σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και η μέριμνα της ενσωμάτωσης αυτών στα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε..
(δ) Η παροχή οδηγιών προς τις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα και τις Υπηρεσίες Ερευνών, η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας τους, τηλεφωνικώς και με επιτόπια παρουσία όταν απαιτείται.
(ε) Η συγγραφή οδηγιών και απαντήσεων συχνών ερωτήσεων για εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με το Τμήμα Ι’ Διοικητικής Συνδρομής Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων της ίδιας Υποδιεύθυνσης και των Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης Α’-Σχεδιασμού, Ανάπτυξης Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης.

IX. ΤΜΗΜΑ Θ’ Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Ελέγχου και Μητρώου Φορολογουμένων

(α) Η μελέτη, η αναγνώριση, η αναλυτική καταγραφή και η ιεράρχηση όλων των απαιτήσεων που αφορούν στα πληροφοριακά συστήματα ελέγχου και φορολογικού μητρώου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και με τα αρμόδια Τμήματα της Υποδιεύθυνσης Α’Σχεδιασμού, Ανάπτυξης Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης.
(β) Ο έλεγχος της ορθής επιχειρησιακής λειτουργίας των εφαρμογών αρμοδιότητας του Τμήματος και της αποδοχής τους από τους χρήστες.
(γ) Η παρακολούθηση των νομοθετικών αλλαγών σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και η μέριμνα της ενσωμάτωσης αυτών στα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε..
(δ) Η παροχή οδηγιών προς τις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα και τις Υπηρεσίες Ερευνών, η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας τους, τηλεφωνικώς και με επιτόπια παρουσία όταν απαιτείται.
(ε) Η συγγραφή οδηγιών και απαντήσεων συχνών ερωτήσεων για εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με το Τμήμα Ι’ Διοικητικής Συνδρομής Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων της ίδιας Υποδιεύθυνσης και των Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης Α’-Σχεδιασμού, Ανάπτυξης Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης.

X. ΤΜΗΜΑ Ι’ Διοικητικής Συνδρομής Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων

(α) Η μελέτη, η σύνταξη και η έκδοση οδηγιών, εγχειριδίων, απαντήσεων συχνών ερωτήσεων επί φορολογικών θεμάτων και θεμάτων που άπτονται των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η μέριμνα για την επικαιροποίησή τους, λόγω τροποποίησης ή εφαρμογής της νομοθεσίας και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται, σε συνεργασία με τα Τμήματα των Υποδιευθύνσεων της Διεύθυνσης και με τα Αυτοτελή Τμήματα αυτής.
(β) Η μέριμνα για την ενημέρωση και εκπαίδευση των αρμόδιων Τμημάτων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, για νέες εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή της επικαιροποίησής τους, όποτε αυτό απαιτείται, σε εύλογο χρόνο πριν από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας.
(γ) Η μέριμνα για τη δρομολόγηση και τη διεκπεραίωση, αρμοδίως, της έγχαρτης ή / και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με εξειδικευμένα ερωτήματα ή αιτήματα συναλλασσομένων, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τα Τμήματα αυτής και τα οποία προωθούνται από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
(δ) Η αναλυτική καταγραφή, η ιεράρχηση των απαιτήσεων, η αναθεώρηση του περιεχομένου, η ανασκόπηση παντός είδους στατιστικών στοιχείων και οι έλεγχοι ορθότητας των αποτελεσμάτων, που εκδίδονται από την Υποδιεύθυνση Α’ -Σχεδιασμού, Ανάπτυξης Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μαζικά ή μέσω του Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης και τις λοιπές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..
(ε) Η συνδρομή στη διαδικασία πιστοποίησης χρηστών και φορέων για τις εφαρμογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα ΙΑ΄Ανάπτυξης Ιστοτόπων, Εποπτείας Συναλλαγών και Ενημέρωσης Πολιτών και Φορέων της Διεύθυνσης. (στ) Προτάσεις για τον σχεδιασμό της στρατηγικής για την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, σε συνεργασία
με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης.
(ζ) Η μελέτη επικοινωνιακών δράσεων σχετικά με την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και η εισήγηση στο Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας.
(η) Ο σχεδιασμός και η εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης φορολογουμένων, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα IΑ’ Ανάπτυξης Ιστοτόπων, Εποπτείας Συναλλαγών και Ενημέρωσης Πολιτών και Φορέων της Διεύθυνσης και με το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας της Α.Α.Δ.Ε., όταν απαιτείται.

XI. Αυτοτελές Τμήμα IΑ’ Ανάπτυξης Ιστοτόπων, Εποπτείας Συναλλαγών και Ενημέρωσης Πολιτών και Φορέων.

(α) Η διαχείριση πιστοποίησης χρηστών και φορέων για τις παρεχόμενες από την Α.Α.Δ.Ε. εφαρμογές και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα ΙΓ’Διοικητικής Μέριμνας, Υποδοχής Αιτημάτων και Διασφάλισης Νομιμότητας Διαδικασιών της Διεύθυνσης και το Τμήμα Ι΄ Διοικητικής Συνδρομής Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων της Υποδιεύθυνσης Β΄Επιχειρησιακών Απαιτήσεων Εφαρμογών Φορολογίας και Ελέγχου της ίδιας Διεύθυνσης, καθώς και με το Γραφείο Ασφάλειας της Α.Α.Δ.Ε..
(β) Η μελέτη των σύγχρονων και διαδεδομένων μεθοδολογιών και τεχνολογιών πιστοποίησης και η εξασφάλιση συμβατότητας με εθνικά και διεθνή πρότυπα. (γ) Η εκτέλεση διαδικασιών ενημέρωσης και ροής των δεδομένων προς την κεντρική βάση, για τυποποιημένες διαδικασίες και εφαρμογές που άπτονται των αρμοδιο-
τήτων της Διεύθυνσης.
(δ) Η ανάπτυξη και η συντήρηση των διαδικτυακών τόπων της Α.Α.Δ.Ε. και η τυποποίηση της εμφάνισης των ιστοσελίδων αυτής.
(ε) Η μέριμνα για τη διασφάλιση της ανάρτησης οδηγιών, απαντήσεων συχνών ερωτήσεων εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της επικαιροποίησής τους, σε συνεργασία με τα Τμήματα της Διεύθυνσης και τις καθ’ ύλην υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και με το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας.
(στ) Η απρόσκοπτη, μαζική ενημέρωση πολιτών και φορέων, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, για θέματα που τους αφορούν.
(ζ) Η προώθηση του έργου της Α.Α.Δ.Ε. για θέματα που άπτονται των προσφερόμενων εφαρμογών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τα Τμήματα της Διεύθυνσης ή άλλων υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..
(η) Η παρακολούθηση της ευρωπαϊκής και της διεθνούς νομοθεσίας για την αξιοποίηση της διαθέσιμης εμπειρίας, η εναρμόνιση και η παραγωγή αντίστοιχων εθνικών κανονιστικών διατάξεων για τη διασφάλιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

XII. Αυτοτελές Τμήμα ΙΒ’ Διασφάλισης Ποιότητας Διαδικασιών, Παρακολούθησης Συμφωνιών και Κοστολόγησης Εφαρμογών.

(α) Η καταγραφή, η βελτίωση και η προτυποποίηση των διαδικασιών, των λειτουργιών και των δράσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης.
(β) Η μέριμνα για την υιοθέτηση μεθοδολογιών σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας στα έργα και στις δράσεις της Διεύθυνσης, η επιτήρηση της συμμόρφωσης με αυτές και η παρακολούθηση των σχετικών δεικτών.
(γ) Η μέριμνα για την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και πολιτικών, την εκπαίδευση του προσωπικού, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την αποδοτική χρήση τεχνολογικών υποδομών και την προαγωγή των ζητημάτων διασφάλισης ποιότητας και διαρκούς βελτίωσης των παρεχόμενων από την Διεύθυνση υπηρεσιών.
(δ) Η συνεργασία και η επικουρία των υπόλοιπων Τμημάτων της Διεύθυνσης στη διαδικασία διαχείρισης αλλαγών και υλοποίησης νέων έργων, στους τομείς:
(αα) της εκτίμησης κόστους, ανθρωποπροσπάθειας και χρονοδιαγράμματος, προϋπολογιστικά και απολογιστικά, για δράσεις που υλοποιούνται με «ίδιαις» δυνάμεις ή με εξωτερικούς αναδόχους,
(ββ) της διασφάλισης της ποιότητας των παραδοτέων,
(γγ) της συλλογής τεκμηρίωσης,
(δδ) της διαχείρισης εκδόσεων λογισμικού,
(εε) της παρακολούθησης της προόδου και του βαθμού επίτευξης των στόχων,
(στστ) της παραγωγής αναφορών προόδου.
(ε) Η επίβλεψη της τήρησης και της διασφάλισης του εγγυημένου επιπέδου παροχής υπηρεσιών από και προς τρίτους φορείς και οργανισμούς.
(στ) Η μακροσκοπική παρακολούθηση των εν ισχύ δημόσιων συμβάσεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και η μέριμνα, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα αυτής, για την έγκαιρη υλοποίηση τυχόν απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών, για την ανανέωση, μετάθεση ή παράτασή τους.
(ζ) Η εξαγωγή και η διατήρηση στατιστικών και δεικτών μέτρησης της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων λειτουργίας των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης.

XIII. Αυτοτελές Τμήμα ΙΓ΄ Διοικητικής Μέριμνας, Υποδοχής Αιτημάτων και Διασφάλισης Νομιμότητας Διαδικασιών.

(α) Η υποδοχή και η εξυπηρέτηση περιοδικών και έκτακτων αιτημάτων εσωτερικών και εξωτερικών φορέων, σε συνεργασία με τα Τμήματα της Διεύθυνσης, για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στατιστικών ή άλλων στοιχείων που φυλάσσονται στα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και η μέριμνα για τη διασφάλιση της νομιμότητας παροχής των ως άνω στοιχείων σε τρίτους, μέσω:
(αα) εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας,
(ββ) συνεργασίας προς το σκοπό αυτό με τις επιχειρησιακές διευθύνσεις της Α.Α.Δ.Ε., σε όσες περιπτώσεις απαιτείται και
(γγ) υποβολής σχετικών ερωτήσεων προς το Ν.Σ.Κ. ή προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλο δημόσιο φορέα, κατά λόγο αρμοδιότητας, σε όσες περιπτώσεις απαιτείται.
(β) Η μέριμνα για τη δρομολόγηση και τη διεκπεραίωση, αρμοδίως, της έγχαρτης ή / και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με εξειδικευμένα ερωτήματα ή αιτήματα συναλλασσομένων, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τα Τμήματα αυτής ή τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..
(γ) Η τήρηση πρακτικών των σημαντικών συναντήσεων εργασίας, καθ’ υπόδειξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.
(δ) Η μέριμνα για τη δημιουργία και ενημέρωση αρχείου νόμων, αποφάσεων και εγκυκλίων διοικητικού ενδιαφέροντος και η διάθεσή του στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης, για τις ανάγκες της υπηρεσιακής τους δράσης.
(ε) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης και η υποστήριξη των μελών συλλογικών οργάνων που λειτουργούν για τις ανάγκες της Διεύθυνσης, με τη συγκέντρωση τεκμηριωτικού υλικού και τη δημιουργία εγχειριδίων – οδηγών – προτύπων.

5. Ι. Στις αρμοδιότητες όλων των Αυτοτελών Τμημάτων της Διεύθυνσης και των Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης Α’Σχεδιασμού, Ανάπτυξης Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατά λόγο αρμοδιότητας, ανήκουν:

(α) Η μελέτη εφικτότητας της εφαρμογής ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, που πρόκειται να αναπτυχθεί, η ανάλυση και ο προσδιορισμός των απαιτήσεων, σε πληροφορίες, διαλειτουργικότητα και τεχνικό εξοπλισμό.
(β) Η συλλογή στοιχείων-δεδομένων από φορείς ή τρίτα πρόσωπα, η ταυτοποίηση και η επεξεργασία σε αξιοποιήσιμη πληροφορία, όπως ενδεικτικά, από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρίες ανταλλαγής συναλλάγματος και χρηματιστηριακές εταιρίες, σε συνέχεια αποφάσεων της φορολογικής διοίκησης και η διασύνδεση με το Κτηματολόγιο και με τα Υποθηκοφυλακεία, καθώς και η χρήση τους για την προσυμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων και η χορήγηση στοιχείων, σε έντυπη μορφή ή μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας, σε αρμόδιες υπηρεσίες και τρίτους, όπου απαιτείται και δεν καλύπτεται συναρμοδίως.
(γ) Η διάθεση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας σε φορείς και υπηρεσίες, σύμφωνα με το πλαίσιο του φορολογικού και τελωνειακού απορρήτου, ώστε να εξυπηρετούνται αυτόματα για τις, κατά λόγο αρμοδιότητάς τους, ενέργειες.
(δ) Η εκπόνηση των χρονοδιαγραμμάτων στα πλαίσια έργων πληροφορικής και των διαγραμμάτων ροής των εργασιών.
(ε) Η συγγραφή εγχειριδίων χρήσης των εφαρμογών και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η παντός είδους τεκμηρίωση.
(στ) Η στατιστική παρακολούθηση και η επεξεργασία των στοιχείων, που προκύπτουν από την διάθεση χρόνου και μέσων, για την λειτουργία των εφαρμογών, με σκοπό την κοστολόγησή τους.
(ζ) Η σύνταξη προδιαγραφών, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. κ’Δ.Υ. Υπ. Οικ.), στις περιπτώσεις που απαιτείται, για τις ανάγκες προκήρυξης έργων πληροφορικής που βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Α.Α.Δ.Ε. ή στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
(η) Η συνεργασία με εξωτερικούς αναδόχους ή με τρίτους φορείς, στα πλαίσια υλοποίησης έργων πληροφορικής, για τις ανάγκες υλοποίησης ή/και μεταφοράς τεχνογνωσίας ή/και της παρακολούθησης και του ελέγχου του παραγόμενου αποτελέσματος ή/και για την συνανάπτυξη εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων, όπου απαιτείται.

ΙΙ. Στις αρμοδιότητες όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης, κατά λόγο αρμοδιότητας, ανήκουν:

(α) Η προμελέτη εφικτότητας, ως προς την υλοποίηση της εφαρμογής ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, επικείμενων νομοθετικών αλλαγών.
(β) Η συμμετοχή στον σχεδιασμό των σχετικών, με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, εντύπων ή πράξεων προσδιορισμού φόρου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις, η μέριμνα εφικτότητας υλοποίησης μέσω των εφαρμογών, καθώς και οι προτάσεις για την απλούστευσή τους.
(γ) Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις επιχειρησιακές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ή με τρίτους φορείς, όπου απαιτείται, εγκυκλίων και αποφάσεων, που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
(δ) Η συνεργασία, στα πλαίσια στόχων ή και δράσεων του επιχειρησιακού σχεδίου της Α.Α.Δ.Ε. ή στα πλαίσια ενισχυτικών εφαρμογών των, κατά περίπτωση, υπηρεσιών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς, για θέματα νέων απαιτήσεων ή επικαιροποίησης εφαρμογών, ελέγχων αποδοχής, ιεράρχησης και προτεραιοποίησης παντός είδους αιτημάτων.
(ε) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων, των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., σε εξειδικευμένα θέματα.
(στ) Η αρχική και η περιοδική εκπαίδευση εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., όπου απαιτείται, σχετικά με τη χρήση των προσφερόμενων εφαρμογών, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία αυτής, καθώς και η μέριμνα για την ενημέρωση αυτών, για νέες εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή για την επικαιροποίηση αυτών, όποτε αυτό απαιτείται.
(ζ) Η αξιολόγηση της λειτουργίας ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, μηχανογραφημένων εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η υποβολή προτάσεων βελτίωσης στις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..
(η) Η συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας της Α.Α.Δ.Ε., για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.
6.Η Δ.ΗΛΕ.Δ., για την επίτευξη της αποστολής της, λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Άρθρο 19
Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.)


1. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.) υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.) είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η παροχή υποστήριξης στους συναλλασσομένους με την Α.Α.Δ.Ε., μέσω σύγχρονων μεθόδων πολυκαναλικής επικοινωνίας σε θέματα χρήσης, τεχνικά και επιχειρησιακά, των παρεχόμενων από την Α.Α.Δ.Ε. εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
(β) Η έγκαιρη ενημέρωση των συναλλασσομένων με την Α.Α.Δ.Ε. και η μέριμνα για την διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης των φορολογουμένων και η συνδρομή στον σχεδιασμό της στρατηγικής για την εξυπηρέτηση αυτών.
(γ) Η συντήρηση, η επικαιροποίηση και η διαχείριση του ηλεκτρονικού Μητρώου Φορολογουμένων, στην κατεύθυνση της μείωσης του διοικητικού κόστους.
(δ) Η διασφάλιση των ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών.
(ε) Η ψηφιοποίηση δεδομένων των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., μέσω συστημάτων εισαγωγής και καταγραφής δεδομένων.
(στ) Η παροχή υπηρεσιών διαλειτουργικότητας προς τρίτες υπηρεσίες, για στοιχεία μητρώου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..

3. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.) διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄Συστήματος Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης, Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης και Ιστοτόπων
β) Τμήμα Β΄Υποστήριξης Συναλλασσομένων σε Πρώτο Επίπεδο και Εξερχόμενης Επικοινωνίας, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Οργάνωσης Λειτουργίας Πρώτου Επιπέδου Εξυπηρέτησης
γ) Τμήμα Γ΄ Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων σε Δεύτερο Επίπεδο
δ) Τμήμα Δ΄Διαχείρισης Μητρώου Φορολογουμένων
ε) Τμήμα Ε΄Συστημάτων Διασφάλισης Ηλεκτρονικών Εμπορικών Συναλλαγών

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.) κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:

Ι. ΤΜΗΜΑ Α’Συστήματος Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης, Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης και Ιστοτόπων

(α) Η δημιουργία και η διαχείριση ενιαίας βάσης δεδομένων με το ιστορικό των επαφών επικοινωνίας και εξυπηρέτησης όλων των Φυσικών και Νομικών Προσώπων, μέσω όλων των διατιθέμενων καναλιών (όπως, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, FAX, SMS, πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης εγγράφων, Chat) με την Α.Α.Δ.Ε..
(β) Η οργάνωση, η υποστήριξη και η διοίκηση του πληροφοριακού συστήματος πολυκαναλικής επικοινωνίας εξυπηρέτησης των ηλεκτρονικά συναλλασσομένων με την Α.Α.Δ.Ε. και της ροής αιτημάτων και απαντήσεων από και προς οποιοδήποτε κανάλι επικοινωνίας, καθώς και των εξερχόμενων εκστρατειών επικοινωνίας.
(γ) Η παραμετροποίηση και η επικαιροποίηση, όπως, χρηστών, θεματικών ενοτήτων, του πληροφοριακού συστήματος πολυκαναλικής επικοινωνίας, σε συνεργασία με τα Τμήματα της ίδιας Διεύθυνσης και τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..
(δ) Η στατιστική παρακολούθηση (αναλυτικά και συγκεντρωτικά) των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος πολυκαναλικής επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, η ανάλυση των συμπερασμάτων, σε συνεργασία με τα Τμήματα Β΄Υποστήριξης Συναλλασσομένων σε Πρώτο Επίπεδο και Εξερχόμενης Επικοινωνίας και Γ΄Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων σε Δεύτερο Επίπεδο της Διεύθυνσης, καθώς και οι εισηγήσεις βελτιώσεων και αλλαγών στις αρμόδιες υπηρεσίες.
(ε) Ο σχεδιασμός (ανάλυση απαιτήσεων, τεχνικές προδιαγραφές) νέων υποσυστημάτων εξυπηρέτησης και ροής αιτημάτων ή επέκτασης αναβάθμισης των υφιστάμενων συστημάτων, αρμοδιότητας του Τμήματος.
(στ) Η ενημέρωση, η ανανέωση και η συντήρηση του περιεχομένου του συστήματος ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και η μέριμνα για την επικαιροποίηση αυτού από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
(ζ) Η συνδρομή στην ενημέρωση του περιεχομένου των δικτυακών τόπων της Α.Α.Δ.Ε. και η υποστήριξη συστημάτων για τη διαχείρισή του.
(η) Η μέριμνα για την τήρηση των όρων συμβολαίων παροχής υπηρεσιών (Service Level Agreement) για τη συντήρηση των συστημάτων αρμοδιότητας του Τμήματος.
(θ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

ΙΙ. ΤΜΗΜΑ Β’ Υποστήριξης Συναλλασσομένων σε Πρώτο Επίπεδο και Εξερχόμενης Επικοινωνίας

(α) H πρωτογενής, η άμεση και η συνεχής εξυπηρέτηση, σε πρώτο επίπεδο, των πολιτών και συναλλασσομένων με την Α.Α.Δ.Ε., μέσω σύγχρονων μεθόδων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
(β) Η επίλυση τυχόν προβλημάτων και η ενημέρωση χρηστών σε σχέση με τεχνικά θέματα κατά την χρήση των πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε..
(γ) Η εξυπηρέτηση αιτημάτων των χρηστών σε θέματα πιστοποίησης ή / και προσβάσεων στις ηλεκτρονικές εφαρμογές και οι ενέργειες για την αντιμετώπισή τους.
(δ) Η προώθηση αιτημάτων που αφορούν σε εξειδικευμένα θέματα (τεχνικά ή επιχειρησιακά) στα αρμόδια Τμήματα ή στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..
(ε) Η ενίσχυση των συναλλαγών και η διενέργεια εξερχόμενων κλήσεων ή εκστρατειών επικοινωνίας, σύμφωνα με αιτήματα και απαιτήσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..
(στ) Ο έλεγχος των προς εισαγωγή στοιχείων (έντυπων ή χειρόγραφων), η ταξινόμηση και η προώθησή τους προς ψηφιοποίηση, καθώς και ο προγραμματισμός των εργασιών.
(ζ) Η εισαγωγή στοιχείων, η ψηφιοποίηση και η επαλήθευσή τους, όπου απαιτείται, καθώς και η τήρηση των προκαθορισμένων προτύπων και ιδιαιτεροτήτων του, κατά περίπτωση, αντικειμένου.
Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Οργάνωσης Λειτουργίας Πρώτου Επιπέδου Εξυπηρέτησης, του οποίου οι αρμοδιότητες είναι:
(α) H οργάνωση σε θεματικές ενότητες των αντικειμένων υποστήριξης, η εύρεση λύσεων για την απρόσκοπτη λειτουργία του Tμήματος και για την εξυπηρέτηση των χρηστών.
(β) Η παρακολούθηση του χρόνου απόκρισης στα ερωτήματα των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε., η αξιολόγηση λοιπών στατιστικών στοιχείων δεδομένων καλής λειτουργίας και εξυπηρέτησης, καθώς και οι εισηγήσεις για την βελτίωσή τους, σε συνεργασία με τα αρμόδια Tμήματα ή Yπηρεσίες.
(γ) Η μέριμνα για την ανάδειξη των συχνών ερωτήσεων, κατά περίπτωση εφαρμογής ή παρεχόμενης υπηρεσίας και η προώθησή τους στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, για την κατάρτιση των συχνών απαντήσεων.

ΙΙΙ. ΤΜΗΜΑ Γ’ Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων σε Δεύτερο Επίπεδο

(α) Η εξυπηρέτηση αιτημάτων πολιτών σε εξειδικευμένα επιχειρησιακά θέματα, που προωθούνται από το αρμόδιο Τμήμα που υποστηρίζει το πρώτο επίπεδο.
(β) Η παραλαβή έγχαρτης αλληλογραφίας πολιτών για ερωτήματα που άπτονται των παρεχόμενων πληροφοριακών συστημάτων και Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., η εξυπηρέτησή τους ή η προώθησή τους αρμοδίως.
(γ) Ο ορισμός και η τήρηση των διαδικασιών για την συλλογή, την κατηγοριοποίηση, την μελέτη και τον χειρισμό των εξειδικευμένων εισερχόμενων ερωτημάτων συναλλασσομένων σε επιχειρησιακά θέματα αρμοδιότητας της Α.Α.Δ.Ε..
(δ) Η συνδρομή στον σχεδιασμό της στρατηγικής για την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και η εκπόνηση προγραμμάτων δράσεων και εκπαίδευσης του προσωπικού υποστήριξης του πρώτου επιπέδου αιτημάτων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., όταν απαιτείται.
(ε) Η υποδοχή, η επεξεργασία και η ποιοτική ανάλυση ερωτημάτων και παραπόνων φορολογουμένων επί θεμάτων που άπτονται των παρεχόμενων πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., η απάντηση σε αυτά ή η προώθησή τους, αρμοδίως, όταν απαιτείται και οι προτάσεις για την αναβάθμισή τους.
(στ) Η μέριμνα για την διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης των φορολογουμένων, όπως η ελαχιστοποίηση του χρόνου απόκρισης και η ορθή δρομολόγηση στις υπηρεσίες για εύρεση λύσεων.

IV. ΤΜΗΜΑ Δ’ Διαχείρισης Μητρώου Φορολογουμένων

(α) Η συντήρηση και η διαχείριση της βάσης δεδομένων που αφορά σε τηρούμενα στοιχεία (ενδεικτικά, ανά Α.Φ.Μ., ατομικά στοιχεία, επωνυμία ή διακριτικό τίτλο, στοιχεία κατοικίας ή έδρας, κ.λ.π.) ενιαίου Φορολογικού Μητρώου φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων.
(β) Η λήψη στοιχείων μητρώου σύγχρονα ή ασύγχρονα, από υπηρεσίες εκτός Α.Α.Δ.Ε., η αξιολόγηση για την αξιοποίησή τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για τη μαζική ενημέρωση και επικαιροποίηση των στοιχείων μητρώου φορολογουμένων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών και η ταυτόχρονη μείωση του φόρτου εργασίας και του διοικητικού κόστους.
(γ) Η παροχή υπηρεσιών διαλειτουργικότητας προς τρίτες υπηρεσίες, για στοιχεία μητρώου, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
(δ) Η μέριμνα, για τη βελτίωση και την επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των φορολογουμένων, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης.
(ε) Η υποδοχή και η εξυπηρέτηση, περιοδικά, τυποποιημένων αιτημάτων υπηρεσιών και φορέων, ή / και εκτάκτως, εξειδικευμένων αιτημάτων για την παροχή στοιχείων μητρώου φορολογουμένων που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε..
(στ) Η παροχή στατιστικών στοιχείων μητρώου φορολογουμένων στη φορολογική διοίκηση ή σε άλλες υπηρεσίες και φορείς.


4.V. ΤΜΗΜΑ Ε΄Συστημάτων Διασφάλισης Ηλεκτρονικών Εμπορικών Συναλλαγών

(α) Η έγκριση λογισμικού (firmware-software) και υλικού (hardware) των νέων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), καθώς και του λογισμικού (software) Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.), κατόπιν επιθεώρησής τους.
(β) Η διαχείριση πιστοποιητικών της διαδικασίας έγκρισης αδειών καταλληλόλητας Φ.Η.Μ. και Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ..

(γ) Η παρακολούθηση και η συνεργασία με τους εξουσιοδοτημένους φορείς, που ενεργούν έλεγχο πιστότητας των προς έγκριση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και Συστημάτων και Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων, καθώς και αυτών που ήδη είναι σε χρήση.

(δ) Η λήψη μέτρων ασφαλείας κατά των παραβιάσεων των Φ.Η.Μ. και των Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ..

(ε) Οι εισηγήσεις έκδοσης/ανάκλησης/παράτασης αδειών για τους Φ.Η.Μ. και τις Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ. προς τις αρμόδιες Επιτροπές Ελέγχου Καταλληλότητας, αντίστοιχα. (στ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, διαδικασιών, καθώς και αποφάσεων έγκρισης/ανάκλησης χρήσης για
τους Φ.Η.Μ. και για τις Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ..

(ζ) Η επίβλεψη των κατασκευαστριών επιχειρήσεων Φ.Η.Μ., των εξουσιοδοτημένων διανομέων Τεχνικών Φ.Η.Μ. και των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

(η) Η εξυπηρέτηση εξειδικευμένων ερωτημάτων που αφορούν στους Φ.Η.Μ. και στις Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ..

(θ) Η επίβλεψη ενάρξεων και παύσεων Φ.Η.Μ., καθώς και ενάρξεων – παύσεων χρήσης Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ..

(ι) Η λήψη καταγγελιών που αφορούν στη μη τήρηση υποχρεώσεων των εγκεκριμένων Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ. και η διαβίβασή τους στην Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλόλητας Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.


5. Για την επίτευξη της αποστολής της Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.:

α) το Τμήμα Α’ – Συστήματος Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης, Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης και Ιστοτόπων αυτής λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας,
β) τα υπόλοιπα Τμήματα μπορούν να λειτουργούν σε φυλακές εργασίας (βάρδιες), με την απαιτούμενη εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο θα εργάζεται τακτικά ή/ και υπερωριακά και κατά τις ημέρες αργιών και τις νυχτερινές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Άρθρο 20
Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης


Το Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και οι αρμοδιότητές του κατανέμονται στα Γραφεία του, ως εξής:

1. Γραφείο Α΄ Διοικητικής Μέριμνας

(α) Οι διαδικαστικές ενέργειες και η έκδοση των απαιτούμενων από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία τελικών πράξεων για τον καθορισμό του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και για τον καθορισμό των υπηρεσιών αυτής που λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση ή σε φυλακές εργασίας (βάρδιες) και κάθε σχετικού με το ωράριο και τις βάρδιες θέματος.

(β) Η παρακολούθηση της τήρησης του υφιστάμενου ωραρίου από τους υπαλλήλους.

(γ) Η διαχείριση των πάγιων προκαταβολών.

(δ) Η σύσταση, η συγκρότηση συλλογικών οργάνων/ επιτροπών που προβλέπονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία για όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών ή υπηρεσιών, εξέτασης ενστάσεων-προσφυγών και παραλαβής αυτών, ύστερα από αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.).

(ε) Οι απαιτούμενες διαδικαστικές ενέργειες και ο ορισμός μελών στα συλλογικά όργανα/επιτροπές της προηγούμενης περίπτωσης.

(στ) Οι ενέργειες για τη χορήγηση άδειας οδήγησης των μεταφορικών μέσων των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., όπου απαιτείται.

(ζ) Η κοινοποίηση εγγράφων και εγκυκλίων γενικής φύσεως, που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων άλλης Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. και προέρχονται από υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων και Φορέων.

(η) Η παραλαβή από δικαστικούς επιμελητές δικογράφων και λοιπών εγγράφων, που σχετίζονται με θέματα της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Αρχής, ο χαρακτηρισμός και η διαβίβαση αυτών, αρμοδίως.

(θ) Η μέριμνα για την:

(αα) Ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της Κεντρικής Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε.

(ββ) Εύρυθμη λειτουργία, κατά τον τομέα των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, του Γραφείου/Ομάδας Ενημέρωσης Πολιτών, το οποίο λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., ανάλογα με τις ανάγκες εξυπηρέτησης των πολιτών για την υποβοήθηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους.

(ι) Ο συντονισμός των ενεργειών για θέματα διοικητικής φύσεως, γενικού ενδιαφέροντος και κάθε άλλου θέματος που δεν κατονομάζεται ρητά, είναι συναφές προς τις ανωτέρω αρμοδιότητες και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλης υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε.

2. Γραφείο Β1΄Γραμματειακής Υποστήριξης

(α) Η τήρηση του Γενικού πρωτοκόλλου της Κεντρικής Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε., η διαχείριση της εισερχόμενης και εξερχόμενης κοινής και εμπιστευτικής αλληλογραφίας, αρμοδιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε., κατά το μέρος που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλης οργανικής μονάδας, η ηλεκτρονική και η φυσική διακίνηση των εγγράφων και η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, των εγκυκλίων και του λοιπού ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού, εντός και εκτός της Α.Α.Δ.Ε..
(β) Η οργάνωση, η διαφύλαξη και η διαχείριση του γενικού αρχείου της Α.Α.Δ.Ε..
(γ) Η τήρηση αρχείου εγγράφων, εγκυκλίων, σχετικών βιβλίων και φακέλων, κατά Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και ειδικών αρχείων.
(δ) Η τήρηση αρχείου φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
(ε) Η μέριμνα για την εκκαθάριση του γενικού αρχείου και κάθε άλλου αρχείου αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
(στ) Η επίδοση εγγράφων και λοιπού έντυπου υλικού, όπου απαιτείται.
(ζ) Η αναπαραγωγή και η αποστολή εγκυκλίων και έντυπου υλικού, όπου και όποτε απαιτείται.
(η) Η σύνταξη Εγχειριδίων σχετικά με την διακίνηση των εγγράφων των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..
(θ) Η μέριμνα για την μετάφραση στην ελληνική, ξενόγλωσσων κειμένων και αντίστροφα, μελετών, συγγραμμάτων και εγχειριδίων των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..
(ι) Η μέριμνα για την ορθή κατανομή του προσωπικού καθαριότητας και φύλαξης που διατίθεται στην Κεντρική Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., ώστε να εξασφαλίζεται η καθαριότητα και η φύλαξη των κτιρίων των υπηρεσιών αυτής και των χώρων υποδοχής αυτών, καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την εξασφάλιση των ανωτέρω.
(ια) Η παρακολούθηση της κίνησης των οχημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε., η μέριμνα για την συντήρησή τους και η υποβολή σχετικών στοιχείων στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..

3. Γραφείο Β2΄Γραμματειακής Υποστήριξης

Το Γραφείο αυτό υποστηρίζει τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., που στεγάζονται στο κτίριο στέγασης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ. Οικ.), ασκεί καθ΄ ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των υποπεριπτώσεων α΄, γ΄, δ΄, ε΄και ζ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τις οποίες ασκεί το Γραφείο Β1΄Γραμματειακής Υποστήριξης του ίδιου Τμήματος, αντίστοιχα.

Άρθρο 21

IΙ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)

1. Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε. είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η εφαρμογή των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της οικονομικής στρατηγικής της Α.Α.Δ.Ε., όπως αυτή αποτυπώνεται στο εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και στον ετήσιο Προϋπολογισμό της Α.Α.Δ.Ε.. (β) Ο αποτελεσματικός συντονισμός, η καθοδήγηση και η εποπτεία όλων των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και των εποπτευόμενων Φορέων αυτής, σχετικά με την ορθή και ενιαία οικονομική λειτουργία και διαχείριση, καθώς και ο έλεγχος των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διακυβέρνησης και ευθύνης.
(γ) Η αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών πληρωμής των υποχρεώσεων της Α.Α.Δ.Ε..
(δ) Η διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών της Α.Α.Δ.Ε..
(ε) Η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων της Αρχής βάσει των γενικών αρχών και κανόνων της δημοσιονομικής διαχείρισης.

2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε. διαρθρώνεται σε τρεις (3) Διευθύνσεις και ένα (1) Αυτοτελές Τμήμα, υπαγόμενο απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, ως εξής:

α) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
β) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
γ) Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών
δ) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης και Ελέγχου

Άρθρο 22
Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών


1. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.).

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι οι κάτωθι:

(α) Η υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση και την αναθεώρηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), ο συντονισμός ενεργειών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού και την αποτελεσματική εκτέλεση και διαχείρισή του, στα πλαίσια που τίθενται από το Μ.Π.Δ.Σ..
(β) Η αποτελεσματική διαχείριση και ο συντονισμός των ενεργειών για την κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Αρχής.
(γ) Ο συντονισμός για την εκτέλεση του (νομαρχιακού) Προϋπολογισμού των Υπηρεσιών Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης.
(δ) Η καθοδήγηση και ο έλεγχος των εποπτευόμενων φορέων της Αρχής.

3. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.)
β) Τμήμα Β΄Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και λοιπών Οικονομικών Θεμάτων
γ) Τμήμα Γ ΄ Αναλύσεων και Αναφορών

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως κάτωθι:

Ι. Τμήμα Α΄Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.)

(α) Ο έγκαιρος σχεδιασμός, η κατάρτιση, η τροποποίηση και η παρακολούθηση του Τακτικού Προϋπολογισμού της Αρχής (Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών) και η παρακολούθηση της εναρμόνισης αυτού με το Μ.Π.Δ.Σ..
(β) Η κατάρτιση των προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και η υποβολή σχετικής πρότασης, μέσω της κύριας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Οικονομικών, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γ.Λ.Κ..
(γ) Η διασφάλιση της τήρησης των στόχων του Μ.Π.Δ.Σ. και η παρακολούθηση των τυχόν επιπτώσεών του στον Τακτικό Προϋπολογισμό.
(δ) Η υποβολή προτάσεων για το ύψος του Προϋπολογισμού της Αρχής στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γ.Λ.Κ., μέσω της κύριας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Οικονομικών και η παράλληλη υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού στη Βουλή προς ενημέρωση.
(ε) Η συγκέντρωση των αιτημάτων δαπανών, σχετικά με τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αρχής και η αξιολόγησή τους ως προς τη συνέπειά τους με τον ψηφισμένο προϋπολογισμό.
(στ) Η μέριμνα για την κατάρτιση και την έκδοση σχεδίων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, καθώς και για την έκδοση αποφάσεων μεταβολών εκτελούμενου Προϋπολογισμού για τη μεταφορά –μεταβολή πιστώσεων των Υπηρεσιών της Αρχής, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος.
(ζ) Η μέριμνα για την κατάρτιση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες Διατάκτες της Αρχής.
(η) Οι ενέργειες για την αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής της Α.Α.Δ.Ε..
(θ) Η εισήγηση για την ανακατανομή των μη μισθολογικών πόρων μεταξύ των υπηρεσιών ή των δράσεων της Αρχής, σύμφωνα με τις κείμενες δημοσιονομικές διατάξεις.
(ι) Η πρόβλεψη και η αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων κάθε πρότασης πολιτικής, προγράμματος ή δράσης στον προϋπολογισμό της Αρχής, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
(ια) Η διασφάλιση της εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού της Αρχής, εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού και των εγκεκριμένων ποσοστών διάθεσης, καθώς και η έγκαιρη ενημέρωση του Διατάκτη σε περίπτωση που επίκειται η κάλυψη των ανώτατων ορίων εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού της.
(ιβ) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των στόχων του προϋπολογισμού βάσει των μηνιαίων προγραμμάτων στοχοθεσίας, ανά ΚΑΕ και η αποστολή σχετικών εκθέσεων και αναφορών στην κύρια Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών.
(ιγ) Οι προεγκρίσεις πιστώσεων που απαιτούνται για τις νέες μισθώσεις των κτιρίων των Υπηρεσιών της Αρχής. (ιδ) Η διατύπωση εισήγησης, κατά λόγο αρμοδιότητας, σε σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών πράξεων, εφόσον έχουν επίπτωση στον ετήσιο τακτικό Προϋπολογισμό ή στο Μ.Π.Δ.Σ. της Α.Α.Δ.Ε..
(ιε) Η συγκέντρωση αιτημάτων και οι διαδικαστικές ενέργειες για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και απασχόλησής τους κατά τις αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, για τον καθορισμό αποζημίωσης μελών συλλογικών οργάνων, καθώς και άλλων ειδικών αποζημιώσεων του προσωπικού υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
(ιστ) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

ΙI. Τμήμα Β΄Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και λοιπών Οικονομικών Θεμάτων

(α) H συγκέντρωση και η επεξεργασία των υποβαλλόμενων προτάσεων του ετήσιου και μακροπρόθεσμου προγραμματισμού των έργων της Αρχής και ο συντονισμός των ενεργειών για την κατάρτιση και την υποβολή, αρμοδίως, της αρχικής ή της αναθεωρημένης χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της Αρχής, μέσω της κύριας Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών.
(β) Ο έλεγχος ως προς τη δυνατότητα χρηματοδότησης και έγκρισης των υποβαλλόμενων προτάσεων από τον Διατάκτη, για την ένταξη έργων στο Π.Δ.Ε., σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
(γ) Η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και η συνεργασία με αυτές, σχετικά με τις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (Σ.Α.Ε.) και τις Συλλογικές Αποφάσεις Μελετών (Σ.Α.Μ.).
(δ) Η παρακολούθηση της ένταξης έργων στο Π.Δ.Ε. και η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αρχής για την υλοποίηση αυτών.
(ε) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του ετήσιου Π.Δ.Ε. και σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, των ανώτατων ορίων δαπανών, των στόχων σε τριμηνιαία βάση, καθώς και των πιθανών αναθεωρήσεων του Π.Δ.Ε., ανάλογα με το τι υπαγορεύουν οι καθορισμένες προθεσμίες.
(στ) Η παρακολούθηση των κατανομών και των απορροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων στο Π.Δ.Ε., η συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων για τις επιμέρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.), καθώς και ο έλεγχος και η επεξεργασία των γενικών απολογιστικών στοιχείων.
(ζ) Η συλλογή και η επεξεργασία μηνιαίων και τριμηνιαίων στοιχείων εκτέλεσης του Π.Δ.Ε., καθώς και των μηνιαίων προγραμμάτων εκτέλεσης της στοχοθεσίας και η αποστολή αυτών και των σχετικών εκθέσεών τους στην κύρια Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών.
(η) Η παρακολούθηση των ειδικών λογαριασμών που αφορούν στην Αρχή ή σε λειτουργίες αυτής.
(θ) Η εποπτεία του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης-Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.), καθώς και κάθε άλλου φορέα του οποίου η εποπτεία τυχόν ανατεθεί στην Αρχή, μελλοντικά, ως προς τον Προϋπολογισμό, το Μ.Π.Δ.Σ. του φορέα και τις καταστάσεις οικονομικών αποτελεσμάτων αυτού.
(ι) Ο έλεγχος για την εξακρίβωση της ορθότητας και της επάρκειας των αποστελλομένων από τον φορέα οικονομικών στοιχείων.
(ια) Η μέριμνα για την σύνταξη συγκεντρωτικών εκθέσεων αξιολόγησης-αιτιολόγησης για τις τυχόν αποκλίσεις και τις προτεινόμενες/υλοποιούμενες διορθωτικές παρεμβάσεις.
(ιβ) Η παρακολούθηση υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων και εν γένει Ευρωπαϊκών και λοιπών Προγραμμάτων.
(ιγ) Η διατύπωση εισήγησης, κατά λόγο αρμοδιότητας, σε σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών πράξεων, εφόσον έχουν επίπτωση στον ετήσιο τακτικό Προϋπολογισμό ή στο Μ.Π.Δ.Σ. της Α.Α.Δ.Ε..

IΙI. Τμήμα Γ ΄ Αναλύσεων και Αναφορών

(α) Η συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα μητρώα δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των εποπτευόμενων Φορέων της Αρχής και ο έλεγχος των στοιχείων των Μητρώων Δεσμεύσεων πριν από την αποστολή τους στην κύρια Γ.Δ.Ο.Υ του Υπουργείου Οικονομικών.
(β) Η κατάρτιση και η υποβολή στην κύρια Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών των προβλεπόμενων αναφορών, σχετικά με την ανάρτηση των δημοσιονομικών στοιχείων στη διαδικτυακή πύλη του Γ.Λ.Κ., την λειτουργία των Μητρώων Δεσμεύσεων, με τις απλήρωτες και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, τις πληρωτέες υποχρεώσεις και τις εισπρακτέες απαιτήσεις, καθώς και η σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων και αποκλίσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας περί Δημοσίου Λογιστικού.
(γ) Η σύνταξη και η αποστολή, αρμοδίως, των οικονομικών καταστάσεων, εκθέσεων και αναφορών για τις υπηρεσίες της Αρχής και τους εποπτευόμενους Φορείς αυτής.
(δ) Η σύνταξη μελετών, αναλύσεων και η υποβολή προτάσεων, αρμοδίως, με σκοπό την τήρηση του Προϋπολογισμού και του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και την εν γένει χρήση όλων των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.
(ε) Η αξιολόγηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, για την τήρηση των στόχων και η εισήγηση διορθωτικών προτάσεων σε περιπτώσεις αποκλίσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γ.Λ.Κ., μέσω της κύριας Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών.
(στ) Η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το σύνολο των περιφερειακών διατακτών και η συγκέντρωση προτάσεων και εισηγήσεων από τις Υπηρεσίες της Αρχής για την βελτίωση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και την τήρηση της στοχοθεσίας.
(ζ) Η παραγωγή, ο έλεγχος και η επεξεργασία οικονομικών απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού συνολικά ή εν μέρει.

Άρθρο 23
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης


1. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.).

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης είναι οι παρακάτω:

(α) Η διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Αρχής με την εφαρμογή των απαιτούμενων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας, σχετικά με κάθε είδους δαπάνες της Αρχής.
(β) Η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων της Α.Α.Δ.Ε., κατ΄ εφαρμογή των γενικών αρχών και κανόνων της δημοσιονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.
(γ) Η εξασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών της Αρχής, σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις.

3. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Λογιστικής Παρακολούθησης Δαπανών, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Εκτέλεσης Έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
β) Τμήμα Β΄ Εκκαθάρισης Αποδοχών
γ) Τμήμα Γ΄ Πληρωμών

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως κάτωθι:

I. Τμήμα Α΄Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Λογιστικής Παρακολούθησης Δαπανών

(α) Ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.
(β) Η επεξεργασία, η έγκριση και η παρακολούθηση των δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού.
(γ) Η συλλογή και ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας των παραστατικών και δικαιολογητικών πληρωμής, καθώς και η εκκαθάριση κάθε είδους δαπάνης των υπηρεσιών της Αρχής.
(δ) Η έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, κατά περίπτωση, εντός των καθοριζόμενων κατά μήνα ορίων πληρωμών και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
(ε) Η έκδοση και η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ), καθώς επίσης και η εποπτεία των υπολόγων.
(στ) Η παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε. για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και η εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(ζ) Η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες Διατάκτες.
(η) Η μηνιαία παρακολούθηση σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία της Αρχής για κάθε δευτερεύοντα Διατάκτη.
(θ) Η αποκατάσταση των πάγιων προκαταβολών, ο έλεγχος και η εκκαθάριση αυτών.
(ι) Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
(ια) Η απόδοση δαπανών υπηρεσιακών μετακινήσεων, μεταθέσεων και αποσπάσεων υπαλλήλων της Αρχής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
(ιβ) Η απόδοση τακτικών και έκτακτων δαπανών αποζημιώσεων, εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και λοιπών υποχρεώσεων των Υπηρεσιών της Αρχής.
(ιγ) Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον Διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και την κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και η υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων της ίδιας Γενικής Γραμματείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.
(ιδ) Η καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και η τήρηση του μητρώου αυτών.
(ιε) Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει και του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145), περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
(ιστ) Η σύνταξη και η υποβολή έκθεσης, αρμοδίως, προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου.
(ιζ) Η εισήγηση, αρμοδίως, για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και για λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής.
(ιη) Η παροχή απόψεων στα δικαστήρια, η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και η κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων αυτών, από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της Αρχής.
(ιθ) Η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.
(κ) Η τήρηση μητρώου δεσμεύσεων του τακτικού προϋπολογισμού και των σχετικών με το μητρώο λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, καθώς και η ανάρτησή του στη διαδικτυακή πύλη (E-portal).
(κα) Η βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας της Αρχής, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον Προϋπολογισμό της.
(κβ) Ο έλεγχος και η εκκαθάριση της αποζημίωσης για την πρακτική άσκηση των φοιτητών/σπουδαστών στις Υπηρεσίες της Αρχής.
(κγ) Η αξιοποίηση των πόρων της Αρχής, εφαρμοζομένων των γενικών αρχών και κανόνων δημοσιονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.
(κδ) Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
(κε) Η επανέκδοση χρηματικών ενταλμάτων πριν από την εξόφλησή τους, σε περίπτωση απώλειας αυτών, μετά από την ολοκλήρωση των απαιτούμενων από τις ισχύουσες διατάξεις διοικητικών ενεργειών.
(κστ) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Εκτέλεσης Έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του οποίου οι αρμοδιότητες είναι:
(α) Η συλλογή και ο έλεγχος της νομιμότητας και της κανονικότητας των παραστατικών και των δικαιολογητικών πληρωμής, καθώς και η εκκαθάριση έργων του Π.Δ.Ε..
(β) Η έκδοση εντολής πληρωμής Έργων του Π.Δ.Ε. και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων.
(γ) Η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και η έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.
(δ) Η έκδοση αποφάσεων ορισμού υπολόγων-διαχειριστών των πιστώσεων των έργων-μελετών του Π.Δ.Ε. για την πληρωμή των εκτελούμενων έργων από την Αρχή.
(ε) Η έκδοση εντολών κατανομής και χρηματοδότησης του Π.Δ.Ε. για την πίστωση των λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
(στ) Η τήρηση μητρώου δεσμεύσεων του Π.Δ.Ε. και η ανάρτησή του στη διαδικτυακή πύλη (E-portal), εφόσον απαιτείται διακριτή ανάρτηση και η διαβίβαση των σχετικών στοιχείων και εκθέσεων στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της κύριας Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών.

II. Τμήμα Β΄ Εκκαθάρισης Αποδοχών

(α) Ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος για το προσωπικό της Αρχής, με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(β) Η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών, ιδίως, αναφορικά με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις για το πάσης φύσεως προσωπικό της Αρχής.
(γ) Ο έλεγχος και η επεξεργασία των πράξεων μεταβολών της υπηρεσιακής και οικογενειακής κατάστασης των υπαλλήλων της Αρχής.
(δ) Η συλλογή των μισθολογικού περιεχομένου νόμων και υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στο προσωπικό του Δημοσίου, καθώς και νομολογίας για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
(ε) Η αποστολή καταστάσεων κρατήσεων και δανείων στα Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς.
(στ) Η υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) στο Ι.Κ.Α..
(ζ) Η αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από μισθοδοτούμενους υπαλλήλους της Αρχής και των εποπτευόμενων από αυτήν φορέων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για αποδοχές που λήφθηκαν αχρεωστήτως.
(η) Η εκτέλεση καταλογιστικών αποφάσεων σε υπολόγους για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αναλαμβάνονται από τον ειδικό φορέα της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και σε υπολόγους διαχειριστές πάγιας προκαταβολής της Αρχής.
(θ) Η παροχή απόψεων στα Διοικητικά Δικαστήρια, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο Ν.Σ.Κ. που αφορούν σε αγωγές υπαλλήλων για θέματα μισθολογικού περιεχομένου. (ι) Η τήρηση μισθολογικού μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού της Αρχής και η υποβολή καταστάσεων πληρωμής για τους μετακλητούς υπαλλήλους του Γραφείου του Διοικητή.
(ια) Η μηνιαία δήλωση στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
(ιβ) Η επικοινωνία με την Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για την ερμηνεία των μισθολογικών διατάξεων.

III. Τμήμα Γ΄ Πληρωμών

(α) Η παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.
(β) Η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά τα- μεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
(γ) Η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και για την πληρωμή των δικαιούχων.
(δ) Η ενημέρωση του μητρώου δεσμεύσεων του τακτικού προϋπολογισμού και του Π.Δ.Ε., όσον αφορά στις πληρωμές.
(ε) Η μέριμνα για τη διαχείριση των εκδοθέντων ενταλμάτων.
(στ) Η καταχώρηση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα.

Άρθρο 24
Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών


1. Η Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.).

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών είναι:

(α) Η ομαλή λειτουργία της Αρχής με την έγκαιρη εξασφάλιση των αναγκαίων προμηθειών και υπηρεσιών με τον πιο αποδοτικό τρόπο.
(β) Η αποτελεσματική παρακολούθηση και ορθολογική διαχείριση των Παγίων και Αναλωσίμων των Υπηρεσιών της Αρχής.
(γ) Ο συντονισμός των ενεργειών και η μέριμνα για τις κτιριακές Υποδομές της Αρχής.

3. Η Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄Προμηθειών
β) Τμήμα Β΄Διαχείρισης Παγίων και Αναλωσίμων
γ) Τμήμα Γ΄Κτιριακών Υποδομών

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως κάτωθι:

I. Τμήμα Α΄Προμηθειών

(α) Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών για την κατάρτιση του ετησίου προγράμματος των απαιτούμενων προμηθειών και υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Αρχής, καθώς και ο καθορισμός της μακροπρόθεσμης στρατηγικής προμηθειών.
(β) Η υλοποίηση και η συνολική παρακολούθηση της πορείας διενέργειας των διαδικασιών προμηθειών και ανάθεσης υπηρεσιών της Αρχής.
(γ) Η διενέργεια ερευνών αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των αναγκαίων προμηθειών και υπηρεσιών και για τη λήψη στοιχείων κοστολόγησης αυτών.
(δ) Η μέριμνα για τη συλλογή και τον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών των προμηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες της Αρχής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, κατά περίπτωση.
(ε) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών και για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Αρχής.
(στ) Η έγκαιρη υποβολή αιτήματος προς την αρμόδια Υπηρεσία της Αρχής για την σύσταση, την συγκρότηση και τον ορισμό μελών συλλογικών οργάνων (επιτροπών αξιολόγησης προσφορών, εξέτασης ενστάσεων, κατάρτισης προδιαγραφών, παραλαβής και λοιπών επιτροπών) για την ομαλή διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών, καθώς και την παραλαβή των προμηθειών και υπηρεσιών.
(ζ) Η παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων σε ζητήματα που σχετίζονται με τους διενεργηθέντες διαγωνισμούς ή με την εκτέλεση των προμηθειών, γενικότερα, σε υποψηφίους αναδόχους και σε ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες της Αρχής.
(η) Η μέριμνα για τη διαβίβαση των ολοκληρωμένων φακέλων προμήθειας ειδών και υπηρεσιών με τα νόμιμα δικαιολογητικά προς πληρωμή στην αρμόδια για εκκαθάριση Υπηρεσία της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
(θ) Η καταγραφή της προόδου διεξαγωγής των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και η τήρηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή του «φακέλου δημόσιας σύμβασης», καθώς και η τήρηση στατιστικών στοιχείων και η επεξεργασία αυτών.
(ι) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

II. Τμήμα Β΄Διαχείρισης Παγίων και Αναλωσίμων

(α) Η τήρηση και η ενημέρωση του ηλεκτρονικού Μητρώου των Παγίων και των Αναλωσίμων των Αποθηκών της Αρχής.
(β) Η χρεοπίστωση των Παγίων της Αρχής στις Υπηρεσίες της και η παρακολούθηση του διαθέσιμου εξοπλισμού πληροφορικής.
(γ) Η τήρηση και η διαχείριση των πάσης φύσεως υλικών της αποθήκης και του πάγιου εξοπλισμού των υπηρεσιών της Αρχής, καθώς και η οργάνωση των αποθηκών, με σκοπό την εξασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πιστώσεων.
(δ) Η εποπτεία και η παρακολούθηση των αναλώσιμων υλικών των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, με σκοπό την εξασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πιστώσεων.
(ε) Η καταγραφή, η αξιολόγηση και η ικανοποίηση ή μη των αιτημάτων των υπηρεσιών της Αρχής, που σχετίζονται με τη μεταφορά υφιστάμενου εξοπλισμού μεταξύ των υπηρεσιών αυτής.
(στ) Η έκδοση αποφάσεων διάθεσης εξοπλισμού μεταξύ των υπηρεσιών της Αρχής.
(ζ) Η κατανομή των μεταφορικών μέσων ξηράς (επιβατικών, φορτηγών και δικύκλων) στις υπηρεσίες της Αρχής και η επιμέλεια για την αντικατάσταση αυτών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της.
(η) Η μέριμνα για την απόσυρση απαξιωμένου και μη λειτουργικού εξοπλισμού υπηρεσιών της Αρχής και για την παράδοση αυτού, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Αρχής.
(θ) Η παρακολούθηση των αποθεμάτων των Παγίων και των Αναλωσίμων και η έγκαιρη ενημέρωση του Τμήματος Α΄-Προμηθειών της ίδιας Διεύθυνσης για την ανανέωση των αποθεμάτων αυτής.
(ι) Η παρακολούθηση της κατανομής, διάθεσης και ανακατανομής του εξοπλισμού πληροφορικής στις Υπηρεσίες της Αρχής σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
(ια) Η συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. για τυχόν διάθεση των Παγίων στις λοιπές Υπηρεσίες της Αρχής ή για την εκποίηση αυτών. (ιβ) Η υποβολή εκθέσεων και προτάσεων προς τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, σχετικά με τη διαχείριση των παγίων και αναλωσίμων της Αρχής.
(ιγ) Η κατάρτιση απαιτήσεων και προδιαγραφών για την ανάπτυξη, την τροποποίηση, την επικαιροποίηση, την βελτίωση και την επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παγίων και Αναλωσίμων, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε..
(ιδ) Η εξαγωγή παντός είδους στατιστικών στοιχείων που αφορούν στα Πάγια και Αναλώσιμα, των οποίων η Διοίκηση ανήκει στην Αρχή.

ΙΙI. Τμήμα Γ΄ Κτιριακών Υποδομών

(α) Ο συντονισμός των ενεργειών και η καθοδήγηση των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. ως προς την αποτύπωση και τον εξορθολογισμό των στεγαστικών τους αναγκών.
(β) Η έκδοση οδηγιών προς τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για την διαδικασία υποβολής αιτημάτων στέγασης στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και η προτεραιοποίηση των αιτημάτων, στα πλαίσια της εξοικονόμησης πόρων και της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..
(γ) Η παρακολούθηση εφαρμογής των σχετικών με τη στέγαση και μεταστέγαση των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. διατάξεων του ν. 4389/2016, σε επικοινωνία και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
(δ) Η ανάπτυξη και η ενημέρωση του μητρώου ακινήτων του Δημοσίου και μισθωμένων κτιρίων, στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για την παρακολούθηση και αξιολόγηση δεικτών.
(ε) Η έκδοση οδηγιών προς τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., σχετικά με θέματα ομαλής και ορθής λειτουργίας των εγκαταστάσεων των κτιρίων στέγασης, σε συνάρτηση με την εξοικονόμηση πόρων και την ασφάλεια ως προς τα τεχνικά μέσα.
(στ) Η υποστήριξη των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. ως προς την τήρηση των όρων εκτέλεσης των συμβάσεων μίσθωσης των κτιρίων.
(ζ) Η αναζήτηση στοιχείων, αρμοδιότητάς τους, από τις Διευθύνσεις Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, τα οποία σχετίζονται ή και επηρεάζουν τους όρους στέγασης των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..
(η) Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών σε θέματα τεχνικής υποστήριξης των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..
(θ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες για θέματα καθαριότητας, ασφάλειας και φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Α.Α.Δ.Ε., που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης.

Άρθρο 25
Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης και Ελέγχου


Το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης και Ελέγχου υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ασκεί την γραμματειακή υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης και υποστηρίζει τον Προϊστάμενο αυτής στην άσκηση του έργου του, ως εξής:

(α) Στην κατάρτιση και στην παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης.
(β) Στον καθορισμό ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση της Αρχής, στην παρακολούθηση της πορείας επίτευξής τους και στην αξιολόγηση του προσωπικού των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.
(γ) Στην σύνταξη προτάσεων και εισηγήσεων προς: (αα) τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε., για θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και οργάνωσης των δομών των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης και
(ββ) την Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία για την εκπαίδευση προσωπικού των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης καθώς και των Περιφερειακών και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, σε θέματα αρμοδιότητας της Γ.Δ.Ο.Υ..
(δ) Στην μελέτη και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των υπό έκδοση κανονιστικών και διοικητικών πράξεων της Γενικής Διεύθυνσης στην απλούστευση των διαδικασιών και στον ετήσιο τακτικό Προϋπολογισμό ή στο Μ.Π.Δ.Σ. της Α.Α.Δ.Ε..
(ε) Στην νομική παρακολούθηση και στην νομική υποστήριξη όλων των θεμάτων που ανακύπτουν στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης.
(στ) Στον έλεγχο των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που εκτελεί το Τμήμα Α’-Προμηθειών της Διεύθυνσης.
(ζ) Στην άσκηση ελέγχου ορθής τήρησης των εσωτερικών διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης.
(η) Στην έγκριση των εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητούν οι Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης, η αξιολόγηση των απαιτήσεων που προτείνονται από τις ως άνω Υπηρεσίες και η διαπίστωση της επιχειρησιακής και νομοθετικής συνέπειας των απαιτήσεων αυτών, καθώς και η ιεράρχησή τους.
(θ) Στην υποβολή της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Άρθρο 26

IIΙ. Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)

1. Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) είναι οι ακόλουθοι:

(α) η μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων μέσα από βελτιωμένες διαδικασίες ελέγχου και είσπραξης αυτών.
(β) ο εντοπισμός, η καταπολέμηση και ο κολασμός της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής.
(γ) Η διασφάλιση της συνεργασίας με όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.
(δ) η συνδρομή στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών προς τους φορολογουμένους, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και η ενίσχυση της εθελοντικής συμμόρφωσης αυτών.
(ε) η συνεχής βελτίωση του περιεχομένου των εντύπων των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης.


2. Η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) διαρθρώνεται στις κατωτέρω υπηρεσίες, ως εξής:

α) υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας:

(αα) Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης

(ββ) Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.)

(γγ) Διεύθυνση Εισπράξεων

(δδ) Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας

(εε) Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας

(στστ) Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου

(ζζ) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης

β) Ειδικές Αποκεντρωμένες υπηρεσίες

(αα) Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.)

(ββ) Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)

(γγ) Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)

(δδ) Τέσσερις (4) Φορολογικές Περιφέρειες, επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενες απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης.

γ) Περιφερειακές υπηρεσίες
Δημόσιες Οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)


3. Στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης, το οποίο ασκεί την γραμματειακή υποστήριξη του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης και υποστηρίζει αυτόν στην άσκηση του έργου του, ως εξής:
(α) Στην κατάρτιση και στην παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
(β) Στον καθορισμό ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της Γενικής Διεύθυνσης, στην παρακολούθηση της πορείας επίτευξής τους και στην αξιολόγηση του προσωπικού των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε..
(γ) Στην μελέτη των αιτημάτων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης και στην σύνταξη προτάσεων και εισηγήσεων προς:
(αα) τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε., για θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και οργάνωσης των δομών των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης.
(ββ) την Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της Α.Α.Δ.Ε., για την εκπαίδευση του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης.
(γγ) τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε. για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας των Υπηρεσιών αυτής και
(δδ) τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για την χρήση τεχνικής βοήθειας.
(δ) Στην διασφάλιση της συνεργασίας των υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας με τις Ειδικές Αποκεντρωμένες και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών της Γενικής Διεύθυνσης.
(ε) Στην μελέτη και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των υπό έκδοση κανονιστικών και διοικητικών πράξεων της Γενικής Διεύθυνσης στην απλούστευση των διαδικασιών και στην παροχή φορολογικών υπηρεσιών.
(στ) Στην έγκριση των εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητούν οι Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης, η αξιολόγηση των απαιτήσεων που προτείνονται από τις ως άνω Υπηρεσίες και η διαπίστωση της επιχειρησιακής και νομοθετικής συνέπειας των απαιτήσεων αυτών, καθώς και η ιεράρχησή τους.
(ζ) Στην υποβολή της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης της Γενικής Διεύθυνσης στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού.


1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άρθρο 27
Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης


1. Η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης.

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η βελτίωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (όπως, για Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., λοιπούς παρακρατούμενους φόρους, «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη), με την χρήση σύγχρονων επικοινωνιακών μέσων.
(β) Η βελτίωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων ως προς την υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων (όπως, Φ.Ε.Φ.Π., Φ.Ε.Ν.Π., Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ.).
(γ) Οι διασταυρώσεις σχετικά με στοιχεία της βάσης δεδομένων του Μητρώου των φορολογουμένων και η βελτίωση της ποιότητας αυτού.
(δ) Η ευθύνη για την αξιοποίηση δεδομένων για την κεντρική έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου, όπου είναι δυνατόν, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε..
(ε) Η δημιουργία κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για νέες επιχειρήσεις που πιθανόν στο άμεσο μέλλον να παρουσιάσουν πρόβλημα βιωσιμότητας.
(στ) Οι προτάσεις προς το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των υπαλλήλων των περιφερειακών μονάδων, σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

3. Η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄ Δράσεων Προληπτικής Συμμόρφωσης
β) Τμήμα Β΄Αξιολόγησης και Εθελοντικής Συμμόρφωσης Φορολογουμένων
γ) Τμήμα Γ΄Μετρήσεων και Στατιστικής Ανάλυσης
δ) Τμήμα Δ΄Συμμόρφωσης στην Υποβολή Δηλώσεων.

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

Ι. Τμήμα Α΄ Δράσεων Προληπτικής Συμμόρφωσης

(α) Ο καθορισμός της στρατηγικής συμμόρφωσης και η ανάπτυξη προγράμματος προληπτικών δράσεων συμμόρφωσης.
(β) Η επικοινωνία με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και η ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών, με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέματα φορολογικής συμπεριφοράς, την βελτίωση της φορολογικής συνείδησης και την διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
(γ) Η ανάπτυξη και η λειτουργία συστημάτων επικοινωνίας με φορολογουμένους σε θέματα μη υποβολής δηλώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών (όπως, e-mail, sms).
(δ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κάθε μορφής προσδιορισμένων προγραμμάτων συμμόρφωσης.
(ε) Η μέριμνα για την οργάνωση και την λειτουργία κέντρου εξερχόμενων κλήσεων ενημέρωσης φορολογουμένων και οφειλετών, για:
(αα) την πραγματοποίηση τηλεφωνικών επικοινωνιών, με αξιολογημένες, από την Διεύθυνση, υποθέσεις φορολογουμένων οφειλετών, με σκοπό την ενημέρωσή τους, ως προς την υποβολή των δηλώσεων ή και την καταβολή των οφειλών τους, καθώς και την επίτευξη συμμόρφωσης για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων,
(ββ) την παρακολούθηση τήρησης της συμμόρφωσης εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος,
(γγ) την καταγραφή των αποτελεσμάτων της τηλεφωνικής επικοινωνίας σε ειδική εφαρμογή και
(δδ) την ενημέρωση των αρμόδιων υπαλλήλων της Διεύθυνσης σχετικά με ειδικές περιπτώσεις μη συμμορφουμένων για την ανάληψη περαιτέρω δράσεων.
(στ) Η εισήγηση προς το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης για την εξασφάλιση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού για την λειτουργία του προαναφερθέντος κέντρου εξερχόμενων κλήσεων.
(ζ) Η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων για τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι προς ανάπτυξη, βελτίωση, επικαιροποίηση εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και η αποστολή τους προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, αφού έχει διασφαλιστεί η νομοθετική και επιχειρησιακή συνέπεια των απαιτήσεων.
(η) Η μελέτη και η επεξεργασία εγχειριδίων και φυλλαδίων και η συνεργασία με το Τμήμα Δ΄Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.

II. Τμήμα Β΄Αξιολόγησης και Εθελοντικής Συμμόρφωσης Φορολογουμένων

(α) Η μελέτη και η υποβολή προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την φορολογική συμμόρφωση.
(β) Ο εντοπισμός μη συμμορφούμενων φορολογουμένων, κατόπιν αξιοποίησης στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), Τρίτων Φορέων, καθώς και λοιπών πηγών.
(γ) Η ανάπτυξη κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου με σκοπό την διενέργεια δράσεων εθελοντικής συμμόρφωσης.
(δ) Η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων για τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι προς ανάπτυξη, βελτίωση, επικαιροποίηση εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και η αποστολή τους προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, αφού έχει διασφαλιστεί η νομοθετική και
επιχειρησιακή συνέπεια των απαιτήσεων.
(ε) Η εισήγηση για την ανάπτυξη αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος αξιολόγησης φορολογουμένων, με στόχο την παρακολούθηση της φορολογικής συμπεριφοράς, τόσο ως προς την υποβολή δηλώσεων και την ειλικρίνεια του περιεχομένου τους, όσο και ως προς την εξόφληση των βεβαιωμένων οφειλών τους, κατόπιν συνεργασίας με τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
(στ) Η ανάπτυξη συστημάτων μοριοδότησης (scoring), για την επιλογή της απαιτούμενης δράσης συμμόρφωσης οφειλετών, με σκοπό τόσο την αύξηση της εκούσιας συμμόρφωσης αυτών, όσο και την υποστήριξη της αποτελεσματικότερης λήψης μέτρων για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η προώθηση των αποτελεσμάτων στην Διεύθυνση Εισπράξεων και στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
(ζ) Η ανάπτυξη μεθόδων για τον προσδιορισμό του εκτιμώμενου φόρου για όσους δεν υποβάλλουν δηλώσεις.
(η) Η δημιουργία κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για νέες επιχειρήσεις που πιθανόν στο άμεσο μέλλον να παρουσιάσουν πρόβλημα βιωσιμότητας.
(θ) Η μελέτη και η επεξεργασία εγχειριδίων και φυλλαδίων και η συνεργασία με το Τμήμα Δ΄Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.

ΙΙΙ. Τμήμα Γ΄Μετρήσεων και Στατιστικής Ανάλυσης

(α) Η επεξεργασία των σχετικών στοιχείων και δεδομένων, η εξαγωγή στατιστικών αναλύσεων σε θέματα συμμόρφωσης και η ενημέρωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..
(β) Η εκπόνηση μελετών και ερευνών που αφορούν στον καθορισμό δεικτών για την αποδοτικότητα των δράσεων της Διεύθυνσης, καθώς και η πραγματοποίηση ποσοτικοποιήσεων και προβλέψεων για τις δράσεις αυτές.
(γ) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας, που αφορά στην φορολογική συμμόρφωση, η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων που ανακύπτουν κατά της εφαρμογή της και η υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων αυτής.
(δ) Η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων για τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι προς ανάπτυξη, βελτίωση, επικαιροποίηση εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και η αποστολή τους προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, αφού έχει διασφαλιστεί η νομοθετική και επιχειρησιακή συνέπεια των απαιτήσεων.
(ε) Η μελέτη και η επεξεργασία εγχειριδίων και φυλλαδίων και η συνεργασία με το Τμήμα Δ΄Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.
(στ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

IV. Τμήμα Δ΄Συμμόρφωσης στην Υποβολή Δηλώσεων
(α) Η μελέτη, ο έλεγχος της μη υποβολής δηλώσεων, ο καθορισμός στόχων, η εισήγηση νομοθετικών αλλαγών και εγκυκλίων για την διαχείριση όσων δεν υποβάλουν ή έπαψαν να υποβάλουν δήλωση.
(β) Η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων για τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι προς ανάπτυξη, βελτίωση, επικαιροποίηση εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και η αποστολή τους προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, αφού έχει διασφαλιστεί η νομοθετική και επιχειρησιακή συνέπεια των απαιτήσεων.
(γ) Η υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο Φορολογικής Συμμόρφωσης φορολογουμένων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
(δ) Η ανάληψη δράσεων για τον εντοπισμό και την συμμόρφωση των μη εγγεγραμμένων φορολογουμένων.
(ε) Η μελέτη και η επεξεργασία εγχειριδίων και φυλλαδίων και η συνεργασία με το Τμήμα Δ΄Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.

Άρθρο 28
Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.)


1. Η Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης.

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) είναι οι ακόλουθοι:

(α) Ο εντοπισμός και η καταπολέμηση της φοροαποφυγής και η τιμωρία της φοροδιαφυγής.
(β) Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του φοροελεγκτικού μηχανισμού και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων.
(γ) Η βελτίωση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου του φοροελεγκτικού μηχανισμού για την μεγιστοποίηση της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.
(δ) Η διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα Κ-Μ της ΕΕ στον τομέα Φ.Π.Α. και η αξιοποίηση της πληροφορίας για τη στόχευση επικίνδυνων υποθέσεων προς έλεγχο και για την ενημέρωση των ελεγκτικών Υπηρεσιών.
(ε) Η εποπτεία των υπόχρεων προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 6 του ν. 3691/2008 (Α΄166).
(στ) Η ευθύνη για την παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί για φορολογικούς ελέγχους στα Ελεγκτικά Κέντρα και στις Δ.Ο.Υ..
(ζ) Οι προτάσεις προς το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των υπαλλήλων των περιφερειακών μονάδων, σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
(η) Η διενέργεια στόχευσης για την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο με την χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, με πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με στόχο τη μείωση της φοροδιαφυγής και την διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
(θ) Η απλούστευση των διαδικασιών και η ορθή απεικόνιση των δεδομένων του μητρώου φορολογουμένων. (ι) Η εφαρμογή των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον ορισμό της ως «Τμήμα διασύνδεσης» βάσει των διατάξεων του ν.4170/2013, όπως ισχύει.

3. Η Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) διαρθρώνεται σε έξι (6) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Διασταυρώσεων Στατιστικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης Ευρημάτων
β) Τμήμα Β΄ -Υποστήριξης Ελεγκτικού Έργου
γ) Τμήμα Γ΄-Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων
δ) Τμήμα Δ΄Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων
ε) Τμήμα Ε΄Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων
στ) Τμήμα ΣΤ΄Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών στον Τομέα του Φ.Π.Α..

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

Ι. Τμήμα Α΄ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Διασταυρώσεων Στατιστικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης Ευρημάτων

(α) Η εκπόνηση ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου ελέγχων, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής.
(β) Η αξιολόγηση και η πρόταση ποσοστών κάλυψης των ελέγχων ανά τύπο ελέγχου, με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο.
(γ) Ο καθορισμός των κριτηρίων για τις αρμοδιότητες των ελεγκτικών υπηρεσιών και ο διαχωρισμός των φορολογουμένων ανά ελεγκτική υπηρεσία, σε συνεργασία με το Τμήμα Β’Υποστήριξης Ελεγκτικού Έργου της ίδιας Διεύθυνσης.
(δ) Ο προγραμματισμός του ελέγχου εξωχώριων εταιρειών (offshore) και περιπτώσεις τεχνητών μεταφορών φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων στο εξωτερικό, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ΄ Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων της ίδιας Διεύθυνσης.
(ε) Ο καθορισμός και η διαχείριση του περιεχομένου της βάσης δεδομένων εκδοτών και ληπτών εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων, που τηρείται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε.
(στ) Ο καθορισμός και η διαχείριση του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του μητρώου εξωχώριων (offshore) εταιρειών, που τηρείται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε..
(ζ) Η δημιουργία υποδειγμάτων ανάλυσης κινδύνου με μαθηματικούς ή μη τρόπους και η εφαρμογή τους σε πραγματικά δεδομένα, καθώς και η επανατροφοδότηση αυτών με βάση νέα – συμπληρωματικά στοιχεία.
(η) Ο καθορισμός κριτηρίων και προδιαγραφών για τη διενέργεια διασταυρώσεων με βάση τα στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και Τρίτων Φορέων, με χρήση της διαδικασίας data – mining.
(θ) Η ανάπτυξη συστημάτων μοριοδότησης (scoring) των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.
(ι) Η ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου για την αξιολόγηση των ελεγχομένων, με σκοπό την στόχευση υποθέσεων.
(ια) Η διενέργεια στόχευσης για την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο και για την αποστολή στις ελεγκτικές υπηρεσίες.
(ιβ) Η αξιοποίηση δεδομένων της βάσης καταγγελιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), καθώς και παραβατών μεγάλης φοροδιαφυγής.
(ιγ) Οι διασταυρωτικές επαληθεύσεις επί συναλλαγών ή περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων.
(ιδ) Η διενέργεια στοχευμένων ερευνών και διασταυρώσεων προς επαλήθευση καταγγελιών ιδιωτών ή άλλων στοιχείων που περιέρχονται σε γνώση τους από κάθε πηγή.
(ιε) Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο.
(ιστ) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του ελέγχου, με σκοπό την διαπίστωση της αποτελεσματικότητας αυτού.
(ιζ) Η αποστολή των προς έλεγχο υποθέσεων προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες, η παροχή οδηγιών και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.
(ιη) Η παρακολούθηση των επιλεγμένων υποθέσεων για έλεγχο επιστροφών φόρων και λοιπών εσόδων.
(ιθ) Η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων για τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι προς ανάπτυξη, βελτίωση, επικαιροποίηση εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και η αποστολή τους προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, αφού έχει διασφαλιστεί η νομοθετική και επιχειρησιακή συνέπεια των απαιτήσεων.
(κ) Η μελέτη και η επεξεργασία εγχειριδίων και φυλλαδίων και η συνεργασία με το Τμήμα Δ΄Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.
(κα) Η εισήγηση για τη βελτίωση του περιεχομένου των εντύπων, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη διερεύνηση της εφικτότητας υλοποίησής τους.

ΙΙ. Τμήμα Β΄ Υποστήριξης Ελεγκτικού Έργου

(α) Η παροχή γενικών και επί μέρους λύσεων και απαντήσεων σε ερωτήματα ελέγχου.
(β) Η εκπόνηση και η τήρηση διαδικασιών για το εύρος τύπων ελέγχου.
(γ) Η μελέτη και η εισήγηση για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την έκδοση κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα ελέγχου και επανελέγχου.
(δ) Η συνεργασία με την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, σε θέματα απαιτήσεων χρηστών και εφαρμογής της νομοθεσίας.
(ε) Η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και με άλλες Υπηρεσίες ή Αρχές, σε θέματα φοροδιαφυγής.
(στ) Η εκπόνηση ελεγκτικών προτύπων, καθώς και τα θέματα του φορολογικού πιστοποιητικού, όπως εκάστοτε ισχύουν.
(ζ) Η ανάπτυξη προγραμμάτων ελέγχου της ορθής και ποιοτικής εφαρμογής των διαδικασιών ελέγχου για την βελτίωση αυτών.
(η) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της και η υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων αυτής, σε συνεργασία με όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης.
(θ) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας, που αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων σχετικών δικαστικών αποφάσεων, η άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων με τη νομολογία, καθώς και η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών, σε συνεργασία με όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης.
(ι) Η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων για τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι προς ανάπτυξη, βελτίωση, επικαιροποίηση εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και η αποστολή τους προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, αφού έχει διασφαλιστεί η νομοθετική και επιχειρησιακή συνέπεια των απαιτήσεων.
(ια) Η μελέτη και η επεξεργασία εγχειριδίων και φυλλαδίων και η συνεργασία με το Τμήμα Δ΄Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.
(ιβ) Η εισήγηση για τη βελτίωση του περιεχομένου των εντύπων, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη διερεύνηση της εφικτότητας υλοποίησής τους.
(ιγ) Η διοικητική και η γραμματειακή Υποστήριξη της Διεύθυνσης.

IΙΙ. Τμήμα Γ΄-Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων

(α) Η έκδοση αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες, που αφορούν σε θέματα ελέγχου και άπτονται της ποινικοποίησης της φοροδιαφυγής, των λοιπών διοικητικών κυρώσεων και των σχετικών με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας διαδικασιών.
(β) Οι εισηγήσεις για την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών και λοιπών πρόσθετων διοικητικών κυρώσεων.
(γ) Η έκδοση αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών, για:
(αα) την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών.
(ββ) τη λήψη των διασφαλιστικών μέτρων κατά τον έλεγχο.
(γγ) τα πρόστιμα και τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται κατόπιν ελέγχου.
(δ) Η γραπτή συναίνεση για τη μη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, ακόμη και όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης σοβαρών συμφερόντων του Δημοσίου ή σε περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή.
(ε) Η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων για τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι προς ανάπτυξη, βελτίωση, επικαιροποίηση εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και η αποστολή τους προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, αφού έχει διασφαλιστεί η νομοθετική και επιχειρησιακή συνέπεια των απαιτήσεων.
(στ) Η μελέτη και η επεξεργασία εγχειριδίων και φυλλαδίων και η συνεργασία με το Τμήμα Δ΄Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.
(ζ) Η εισήγηση για τη βελτίωση του περιεχομένου των εντύπων, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη διερεύνηση της εφικτότητας υλοποίησής τους.

IV. Τμήμα Δ΄ Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων

(α) Η εκπόνηση ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων ελέγχων ηλεκτρονικού εμπορίου, ενδοομιλικών συναλλαγών, εξωχώριων (offshore) εταιρειών, ελέγχων όπου θα πρέπει να εφαρμόζονται μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης και ειδικών περιπτώσεων ελέγχων, η κεντρική υποστήριξη αυτών, καθώς και η έκδοση σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών.
(β) Η έκδοση αποφάσεων προέγκρισης για την μεθοδολογία ενδοομιλικής τιμολόγησης.
(γ) Ο συντονισμός πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων, που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.
(δ) Η μελέτη, η έρευνα και η συγκέντρωση στοιχείων από φορολογουμένους και από αρμόδιες υπηρεσίες στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, για θέματα ελέγχου ηλεκτρονικού εμπορίου και λοιπών ειδικών περιπτώσεων.
(ε) Η επικοινωνία με αλλοδαπές φορολογικές αρχές, στα πλαίσια Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού, για θέματα ελέγχου ενδοομιλικών τιμολογήσεων. Η έκδοση αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα επίλυσης διαφορών, στα πλαίσια της Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού, που σχετίζονται με θέματα ελέγχου ενδοομιλικών τιμολογήσεων, καθώς και η εν γένει διαχείριση των σχετικών αυτών υποθέσεων.
(στ) Ο συντονισμός και η υποστήριξη των ενεργειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως αρμόδιας αρχής για την εποπτεία των υπόχρεων προσώπων που ορίζονται στις διατάξεις του νόμου για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και η έκδοση σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών.
(ζ) Η υποβολή εξαμηνιαίας αναλυτικής έκθεσης στον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα, που προβλέπεται από το νόμο για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σχετικά με τις κανονιστικές αποφάσεις και εγκυκλίους, τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων ελέγχων και την αξιολόγηση των υπόχρεων προσώπων, καθώς και τα τυχόν επιβληθέντα μέτρα ή κυρώσεις.
(η) Η υπογραφή με άλλες αρμόδιες αρχές, στα πλαίσια συνεργασίας, διμερών ή πολυμερών μνημονίων, για ανταλλαγή εμπιστευτικών και μη πληροφοριών, για την διευκόλυνση και την διενέργεια κοινών ελέγχων, καθώς και η μελέτη τρόπων και μεθόδων για σύγκλιση εποπτικών πρακτικών, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.).
(θ) Ο συντονισμός ελέγχων των υπόχρεων προσώπων, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, που αναφέρονται στον νόμο για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
(ι) Η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α’163) όπως ισχύει, ως Τμήμα Διασύνδεσης, σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης, για τα επιμέρους ζητήματα αρμοδιότητάς τους.
(ια) Η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων για τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι προς ανάπτυξη, βελτίωση, επικαιροποίηση εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και η αποστολή τους προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, αφού έχει διασφαλιστεί η νομοθετική και επιχειρησιακή συνέπεια των απαιτήσεων.
(ιβ) Η μελέτη και η επεξεργασία εγχειριδίων και φυλλαδίων και η συνεργασία με το Τμήμα Δ΄Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.
(ιγ) Η εισήγηση για τη βελτίωση του περιεχομένου των εντύπων, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη διερεύνηση της εφικτότητας υλοποίησής τους.

V. Τμήμα Ε΄Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων

(α) Η μέριμνα για την χάραξη της στρατηγικής και ο καθορισμός των διαδικασιών για την εγγραφή των φορολογουμένων και την απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και η παρακολούθηση της εικόνας του φορολογουμένου και η συνεργασία με άλλους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα με αυτούς που τηρούν μητρώα, για την ανταλλαγή δεδομένων, απόψεων και πληροφοριών.
(β) Η μέριμνα για την πληρότητα των δεδομένων του τηρούμενου μητρώου φορολογουμένων.
(γ) Η παρακολούθηση των μεταβολών της εικόνας των φορολογουμένων (ενάρξεις, διακοπές, μεταβολές, απενεργοποιήσεις, επανενεργοποιήσεις και απεγγραφές) και ο καθορισμός των διαδικασιών απενεργοποίησης από το Μητρώο Φορολογουμένων.
(δ) Ο καθορισμός και η διαμόρφωση της κατάλληλης νομικής βάσης των διαδικασιών απόδοσης του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
(ε) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την ορθή, ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή της.
(στ) Η επεξεργασία και η χρήση δεδομένων από τρίτους φορείς για την βελτίωση της ποιότητας του Μητρώου των φορολογουμένων.
(ζ) Η υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο φορολογουμένων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, καθώς και ο καθορισμός των διαδικασιών απενεργοποίησης των μη ενεργών Α.Φ.Μ. από το Μητρώο Φορολογουμένων.
(η) Η παροχή οδηγιών και η παρακολούθηση των ενεργειών για την επαλήθευση της απόδοσης Α.Φ.Μ..
(θ) Η συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία σε θέματα απαιτήσεων των χρηστών και εφαρμογής της νομοθεσίας.
(ι) Η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων για τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι προς ανάπτυξη, βελτίωση, επικαιροποίηση εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και η αποστολή τους προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, αφού έχει διασφαλιστεί η νομοθετική και επιχειρησιακή συνέπεια των απαιτήσεων.
(ια) Η μελέτη και η επεξεργασία εγχειριδίων και φυλλαδίων και η συνεργασία με το Τμήμα Δ΄Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.
(ιβ) Η εισήγηση για τη βελτίωση του περιεχομένου των εντύπων, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη διερεύνηση της εφικτότητας υλοποίησής τους.

VI. Τμήμα ΣΤ΄ Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών στον Τομέα του Φ.Π.Α.

Ως η Κεντρική Υπηρεσία Διασύνδεσης (CLO) της Ελλάδος, το Τμήμα ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες:

(α) την ανταλλαγή πληροφοριών με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., με σκοπό την διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (Ε.Ε.) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 και με τις αρμοδιότητες που πηγάζουν από αυτόν, την συμμετοχή στις εργασίες του κοινοτικού δικτύου EUROFISC, την διαχείριση των συστημάτων M.O.S.S. και V.O.E.S., την ανταλλαγή πληροφοριών, στο πλαίσιο των πολυμερών ελέγχων, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’ Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων της Διεύθυνσης και την αυτόματη, χωρίς προηγούμενη αίτηση, ανταλλαγή πληροφοριών, σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό και τον εκτελεστικό Κανονισμό (Ε.Ε.) αριθ. 79/2012 της Επιτροπής.
(β) Την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με Φ.Π.Α., όπως προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ του ν. 4153/2013 (Α΄116) «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α), με τα συναφή Παραρτήματα Α’ και Β’ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής.» και ειδικότερα για θέματα που άπτονται του ενδοκοινοτικού Φ.Π.Α.
(γ) Την συμμετοχή και την εκπροσώπηση σε επιτροπές υψηλού επιπέδου (SCAC, ATFS), ομάδες εργασίας, συνέδρια και συσκέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί θεμάτων αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής και καταπολέμησης της απάτης του ενδοκοινοτικού Φ.Π.Α..
(δ) Η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων για τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι προς ανάπτυξη, βελτίωση, επικαιροποίηση εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και η αποστολή τους προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, αφού έχει διασφαλιστεί η νομοθετική και επιχειρησιακή συνέπεια των απαιτήσεων.
(ε) Η μελέτη και η επεξεργασία εγχειριδίων και φυλλαδίων και η συνεργασία με το Τμήμα Δ΄Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.
(στ) Η εισήγηση για τη βελτίωση του περιεχομένου των εντύπων, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη διερεύνηση της εφικτότητας υλοποίησής τους.

Άρθρο 29
Διεύθυνση Εισπράξεων


1. Η Διεύθυνση Εισπράξεων υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης.

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εισπράξεων είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η εισήγηση και η εποπτεία της πλήρους ανάπτυξης αυτοματοποιημένων διαδικασιών είσπραξης δημοσίων εσόδων.
(β) Η ευθύνη για τον καθορισμό της στοχοθεσίας των εσόδων, της είσπραξης βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών και επιστροφών των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων, για την παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης αυτής, καθώς και των σχετικών διαδικασιών.
(γ) Η βελτιστοποίηση της είσπραξης μέσω ανάλυσης επισφάλειας της βεβαίωσης, διενέργειας στατιστικών αναλύσεων και διασταυρώσεων, ανάπτυξης μεθόδων και συστημάτων ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) για την πρόβλεψη (forecasting) της φερεγγυότητας των φορολογουμένων και τον κίνδυνο πτώχευσης, δημιουργίας προφίλ οφειλετών και ομάδων οφειλετών, με σκοπό την ιεραρχική στόχευση στην λήψη προληπτικών/ διασφαλιστικών και κατασταλτικών μέτρων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
(δ) Η βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των εισπρακτικών μονάδων, μέσω της εκπόνησης:
(αα) ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων για την είσπραξη δημοσίων εσόδων και
(ββ) ενημερωτικών δράσεων, καθώς και του αντίστοιχου εποπτικού υλικού.
(ε) Οι προτάσεις προς το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των υπαλλήλων των περιφερειακών μονάδων, σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

3. Η Διεύθυνση Εισπράξεων διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄Εκούσιας Είσπραξης
β) Τμήμα Β΄Αναγκαστικής Είσπραξης.
γ) Τμήμα Γ΄Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Οφειλών.
δ) Τμήμα Δ΄Λογιστικής Τακτοποίησης, Στόχευσης και Παρακολούθησης Εσόδων και Επιστροφών.
ε) Τμήμα Ε’– Οφειλετών υπό Καθεστώς Αφερεγγυότητας και Άλλων Ειδικών Κατηγοριών

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εισπράξεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

I. Τμήμα Α΄Εκούσιας Είσπραξης

(α) Η εισήγηση για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και για την έκδοση κανονιστικών πράξεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων σε θέματα εκούσιας είσπραξης, καθώς και σε θέματα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α'62) "Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις"».
(β) Η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την ορθή, ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των:
(αα) διατάξεων περί αποδεικτικού ενημερότητας,
(ββ) διατάξεων περί βεβαίωσης οφειλής και
(γγ) γενικών διατάξεων περί παραγραφής αξιώσεων κατά του Δημοσίου.
(δδ) διατάξεων περί εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (ν. 4469/2017 - Α' 62).
(γ) Η παροχή διευκρινιστικών οδηγιών για την ορθή, ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων:
(αα) που αφορούν στην απαλλαγή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής κατά Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθώς και για τις προσαυξήσεις που επιβάλλονται επί ακάλυπτων επιταγών κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του α.ν. 1819/1951 (Α΄149).
(ββ) περί ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, συμψηφισμού βεβαιωμένων οφειλών, προστίμων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύει, εκχωρήσεων, καταπτώσεων εγγυήσεων, εξόδων διοικητικής εκτέλεσης και διαγραφών, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην περίπτωση (ι) της υποπαραγράφου ΙΙΙ της παρούσας παραγράφου και της υποπερίπτωσης (δδ) της περίπτωσης (α) της υποπαραγράφου V της ίδιας παραγράφου.
(δ) Η μέριμνα για την ενσωμάτωση και την επιμέλεια της εφαρμογής στο εσωτερικό δίκαιο των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διακρατικών συμφωνιών, σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων με άλλα κράτη και, σε εφαρμογή αυτών, κάθε ενέργεια ή πράξη που απαιτείται για την ανταλλαγή πληροφοριών, την κοινοποίηση εγγράφων ή την είσπραξη απαιτήσεων σε άλλα κράτη ή στην Ελληνική Επικράτεια για λογαριασμό αυτών.
(ε) Η μέριμνα για την έκδοση σχετικών αποφάσεων για την ανάθεση στις περιφερειακές υπηρεσίες της είσπραξης εσόδων υπέρ νομικών προσώπων και τρίτων, η παρακολούθηση της διαδικασίας είσπραξης και η παροχή σχετικών οδηγιών.
(στ) Η κατάρτιση και η παρακολούθηση του ετήσιου προγραμματισμού ενεργειών του Τμήματος και του απολογισμού πεπραγμένων αυτού, καθώς και η μέριμνα για την κατάρτιση του συνολικού προγραμματισμού ενεργειών και απολογισμού πεπραγμένων της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα αυτής.
(ζ) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και η υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων αυτής.
(η) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας σε θέματα εκούσιας είσπραξης, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων σχετικών δικαστικών αποφάσεων, η άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων με τη νομολογία, καθώς και η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών.
(θ) Η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων για τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι προς ανάπτυξη, βελτίωση, επικαιροποίηση εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και η αποστολή τους προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, αφού έχει διασφαλιστεί η νομοθετική και επιχειρησιακή συνέπεια των απαιτήσεων.
(ι) Η μελέτη και η επεξεργασία εγχειριδίων και φυλλαδίων και η συνεργασία με το Τμήμα Δ΄Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.
(ια) Η εισήγηση για τη βελτίωση του περιεχομένου των εντύπων, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη διερεύνηση της εφικτότητας υλοποίησής τους.
(ιβ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη.

II. Τμήμα Β΄ Αναγκαστικής Είσπραξης

(α) Η εισήγηση για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου, για την έκδοση των κανονιστικών πράξεων και των ερμηνευτικών εγκυκλίων, η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την ορθή και ενιαία εφαρμογή της, σε θέματα:
(αα) αναγκαστικής είσπραξης των δημοσίων εσόδων, όπως, κατασχέσεις κινητών και ακινήτων, κατασχέσεις στα χέρια τρίτων, διαδικασία πλειστηριασμών.
(ββ) εγγραφής υποθηκών για χρέη προς το Δημόσιο.
(γγ) παραγραφής των χρεών προς το Δημόσιο και
(δδ) ποινικοποίησης της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
(εε) εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α' 62).
(β) Η εισήγηση, αρμοδίως, για την έγκριση ή μη της κατακύρωσης στο Δημόσιο πλειστηριασθέντων ακινήτων οφειλετών του Δημοσίου.
(γ) Η εισήγηση για την:
(αα) άρση ή μη των κατασχέσεων, την εξάλειψη ή μη ή τον περιορισμό των υποθηκών που έχουν εγγραφεί σε ακίνητα οφειλετών του Δημοσίου και
(ββ) συναίνεση ή μη του Δημοσίου στην ματαίωση πλειστηριασμών που επισπεύδονται από τρίτους.
(δ) Η μελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής σύγχρονων προσεγγίσεων και τεχνικών σχετικών με την αναγκαστική είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
(ε) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και η υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων αυτής.
(στ) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας σε θέματα αναγκαστικής είσπραξης, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων σχετικών δικαστικών αποφάσεων, η άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων με τη νομολογία, καθώς και η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών.
(ζ) Η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων για τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι προς ανάπτυξη, βελτίωση, επικαιροποίηση εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και η αποστολή τους προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, αφού έχει διασφαλιστεί η νομοθετική και επιχειρησιακή συνέπεια των απαιτήσεων.
(η) Η μελέτη και η επεξεργασία εγχειριδίων και φυλλαδίων και η συνεργασία με το Τμήμα Δ΄Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.
(θ) Η εισήγηση για τη βελτίωση του περιεχομένου των εντύπων, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη διερεύνηση της εφικτότητας υλοποίησής τους.

III. Τμήμα Γ΄Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Οφειλών

(α) Η εκπόνηση, ο συντονισμός και η κατεύθυνση ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων είσπραξης των δημοσίων εσόδων, γενικά, με έμφαση στην είσπραξη ληξιπροθέσμων απαιτήσεων του Δημοσίου.
(β) Η παρακολούθηση των ενεργειών είσπραξης οφειλών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτών και η διατύπωση συγκεκριμένων παρατηρήσεων και προτάσεων για το υπόλοιπο και την ροή των ληξιπροθέσμων οφειλών, με βάση μεθόδους ανάλυσης κινδύνου ή διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, καθώς και η καθοδήγηση των υπηρεσιών για τις απαιτούμενες διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης.
(γ) Η πρόταση και η εποπτεία της ανάπτυξης αυτοματοποιημένων διαδικασιών για τους σκοπούς της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, είτε στα πλαίσια επικοινωνίας με φορολογουμένους, όπως, υπενθυμίσεις και ειδοποιήσεις προ λήψης μέτρων, προ κατάσχεσης, είτε στα πλαίσια υλοποίησης αυτών στην λειτουργία των ελεγκτικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..
(δ) Η διενέργεια στατιστικών αναλύσεων και διασταυρώσεων επί των εισπράξεων των αρμόδιων υπηρεσιών, κατόπιν συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα, κατά κύριο λόγο της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Οικονομικών.
(ε) Η ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων ανάλυσης κινδύνου για τον καθορισμό κριτηρίων επιλογής υποθέσεων αναγκαστικής είσπραξης για την αξιολόγηση των φορολογουμένων, δημιουργίας προφίλ οφειλετών και ομάδων οφειλετών, με σκοπό την ιεραρχική στόχευση στην λήψη προληπτικών μέτρων και κατασταλτικών δράσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις, με σκοπό την πρόβλεψη της συμπεριφοράς αυτών ως προς την δημιουργία ληξιπρόθεσμων οφειλών, τον κίνδυνο πτώχευσης, την ιεραρχική στόχευση για λήψη προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και κατασταλτικών δράσεων, όπως, αποστολή στοχευμένων Α.Φ.Μ. για την λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, κατά περίπτωση.
(στ) Η διενέργεια της στόχευσης και παρακολούθησης υποθέσεων για την είσπραξη οφειλών που διενεργούν οι ελεγκτικές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., με αξιοποίηση των εφαρμογών του Ο.Π.Σ. Elenxis.
(ζ) Ο καθορισμός δεικτών μέτρησης της αποδοτικότητας των εισπρακτικών δράσεων των αρμόδιων υπηρεσιών για την επιδίωξη της είσπραξης οφειλών και η παρακολούθηση της απόδοσης αυτών.
(η) Η εισήγηση για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και η έκδοση κανονιστικών πράξεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων για τη δημοσιοποίηση καταλόγων μεγάλων οφειλετών.
(θ) Η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων για τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι προς ανάπτυξη, βελτίωση, επικαιροποίηση εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, με την Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και η αποστολή τους προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, αφού έχει διασφαλιστεί η νομοθετική και επιχειρησιακή συνέπεια των απαιτήσεων.
(ι) Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου φορολογικών οφειλών για τον χαρακτηρισμό τους ως ανεπίδεκτων είσπραξης, με την μέριμνα εισαγωγής υποθέσεων, με συνολική ληξιπρόθεσμη βεβαιωμένη οφειλή, στην αρμόδια για την έκδοση γνωμοδότησης επιτροπή. Η εισήγηση για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου, για την έκδοση των κανονιστικών πράξεων και των ερμηνευτικών εγκυκλίων, η παρακολούθηση της ορθής, ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής της νομοθεσίας και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για τις ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές και την διαγραφή αυτών των οφειλών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(ια) Ο καθορισμός της στοχοθεσίας των εσόδων της είσπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών των Ελεγκτικών Κέντρων και των Δ.Ο.Υ., η παρακολούθηση του βαθμού επίτευξής της και ο επαναπροσδιορισμός της, εφόσον απαιτείται.
(ιβ) Η εκπόνηση προγραμμάτων που αφορούν στην ανάλυση των εσόδων και στην έρευνα σχετικά με την αναγκαστική είσπραξη των δημοσίων εσόδων.
(ιγ) Η μελέτη και η επεξεργασία εγχειριδίων και φυλλαδίων και η συνεργασία με το Τμήμα Δ΄Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.
(ιδ) Η εισήγηση για τη βελτίωση του περιεχομένου των εντύπων, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη διερεύνηση της εφικτότητας υλοποίησής τους.
(ιε) Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός είσπραξης οφειλών, η ανάλυση κινδύνων οφειλέτη και η παρακολούθηση της απόδοσης των εισπράξεων στα πλαίσια του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α'62).

IV. Τμήμα Δ΄Λογιστικής Τακτοποίησης, Στόχευσης και Παρακολούθησης Εσόδων και Επιστροφών

(α) Η παρακολούθηση της λογιστικής των Ελεγκτικών Κέντρων και των Δ.Ο.Υ., σχετικά με τα δημόσια έσοδα και η παροχή οδηγιών για την τακτοποίηση των λογιστικών εκκρεμοτήτων.
(β) Η επεξεργασία και η υποβολή προτάσεων σχετικά με το λογιστικό σύστημα των Ελεγκτικών Κέντρων και των Δ.Ο.Υ..
(γ) Η παρακολούθηση της μηνιαίας πορείας των εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού και η ενημέρωση της υπηρεσιακής ηγεσίας και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..
(δ) Η παρακολούθηση των ηλεκτρονικών εισπράξεων και επιστροφών των εσόδων, που διενεργούνται από φορείς πλην των Δ.Ο.Υ. και της ορθής απόδοσης αυτών. (ε) Ο καθορισμός της στοχοθεσίας των εσόδων (των γενικών εσόδων και των εσόδων του Φ.Π.Α.) και επιστροφών των Ελεγκτικών Κέντρων και των Δ.Ο.Υ., η παρακολούθηση του βαθμού επίτευξής της και ο επαναπροσδιορισμός της, εφόσον απαιτείται.
(στ) Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων και η έκδοση οδηγιών και εγκυκλίων σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και σε θέματα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α'62).
(ζ) Η παρακολούθηση των διαδικασιών των επιστροφών φόρου, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
(η) Η μελέτη και η υποβολή προτάσεων σχετικά με τον καθορισμό των διαδικασιών και των τρόπων διαχείρισης των εκδοθέντων Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης φορολογικών και μη εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού, καθώς και η εισήγηση περί έγκρισης επιστροφής ποσών άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.
(θ) Η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων για τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι προς ανάπτυξη, βελτίωση, επικαιροποίηση εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, με την Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και η αποστολή τους προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, αφού έχει διασφαλιστεί η νομοθετική και επιχειρησιακή συνέπεια των απαιτήσεων.
(ι) Η μελέτη και η επεξεργασία εγχειριδίων και φυλλαδίων και η συνεργασία με το Τμήμα Δ΄Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.
(ια) Η εισήγηση για τη βελτίωση του περιεχομένου των εντύπων, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη διερεύνηση της εφικτότητας υλοποίησής τους.

V. Τμήμα Ε΄Οφειλετών υπό Καθεστώς Αφερεγγυότητας και Άλλων Ειδικών Κατηγοριών.

(α) Η εισήγηση για την ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου και για την έκδοση κανονιστικών πράξεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων σε θέματα διαχείρισης οφειλών, των οποίων η είσπραξη διέπεται από ειδικές διατάξεις, λόγω υπαγωγής σε διαδικασία αφερεγγυότητας, όπως πτώχευση ή προπτωχευτικές διαδικασίες, υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α' 62), υπαγωγής σε καθεστώς εκκαθάρισης ή δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομιάς, καθώς και οφειλών σχολαζουσών κληρονομιών και συγκεκριμένα, σε θέματα:
αα) εκούσιας είσπραξης οφειλών,
ββ) αναγκαστικής εκτέλεσης, ατομικής ή συλλογικής, γγ) χαρακτηρισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης,
δδ) διαγραφής οφειλών,
εε) παραγραφής του δικαιώματος είσπραξης και στστ) ποινικής δίωξης για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
(β) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την ορθή και ενιαία εφαρμογή της στα θέματα της περίπτωσης (α) της παρούσας υποπαραγράφου.
(γ) Η εισήγηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την έκδοση γνωμοδοτήσεων επί αιτημάτων οφειλετών για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνίες συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009 (Α΄227) και επί αιτημάτων ρύθμισης χρεών πτωχών οφειλετών, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.
(δ) Η γνωστοποίηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης πτωχευτικών αποφάσεων, καθώς και άλλων πράξεων που κατά τον νόμο κοινοποιούνται στην Υπηρεσία και αφορούν στα θέματα της περίπτωσης (α) της παρούσας υποπαραγράφου.
(ε) Η εισήγηση για την άρση ή μη των κατασχέσεων, την εξάλειψη ή μη ή τον περιορισμό των υποθηκών που έχουν εγγραφεί σε ακίνητα οφειλετών που αναφέρονται στην περίπτωση (α) της παρούσας υποπαραγράφου.
(στ) Η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων για τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι προς ανάπτυξη, βελτίωση, επικαιροποίηση εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και η αποστολή τους προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, αφού έχει διασφαλιστεί η νομοθετική και επιχειρησιακή συνέπεια των απαιτήσεων.
(ζ) Η παροχή διοικητικής υποστήριξης σε Επιτροπές επί θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
(η) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και η υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων αυτής.
(θ) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας στα θέματα της περίπτωσης (α) της παρούσας υποπαραγράφου, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων σχετικών δικαστικών αποφάσεων, η άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών στα θέματα αυτά με τη νομολογία, καθώς και η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών.
(ι) Η μελέτη και η επεξεργασία εγχειριδίων και φυλλαδίων και η συνεργασία με το Τμήμα Δ΄Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.
(ια) Η εισήγηση για τη βελτίωση του περιεχομένου των εντύπων, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη διερεύνηση της εφικτότητας υλοποίησής τους.

Άρθρο 30
Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας

1. Η Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης.

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η διασφάλιση της ορθής και ενιαίας εφαρμογής της νομοθεσίας, που αφορά στην άμεση φορολογία, στην ειδική φορολογία πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών, καθώς και στην τήρηση βιβλίων και στην έκδοση στοιχείων και η υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωση της φορολογικής νομοθεσίας και την ενσωμάτωση της Κοινοτικής νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο.
(β) Η παρακολούθηση, η μελέτη και η αξιοποίηση των δικαστικών αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων, σε θέματα άμεσης φορολογίας, ειδικής φορολογίας πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών, καθώς και τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων.
(γ) Η αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή της προαναφερθείσας νομοθεσίας.
(δ) Η κατεύθυνση των υπηρεσιών και η αρωγή αυτών στην επίλυση σύνθετων θεμάτων.
(ε) Οι προτάσεις προς το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των υπαλλήλων των περιφερειακών μονάδων, σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

3. Η Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
β) Τμήμα Β΄Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
γ) Τμήμα Γ΄Φόρου Πλοίων και Ναυτιλιακών Εταιρειών
δ) Τμήμα Δ’ Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, οι οποίες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, είναι οι εξής:

(α) Η μελέτη και η εισήγηση για την νομοθετική ρύθμιση θεμάτων, που αφορούν στην άμεση φορολογία, στην ειδική φορολογία πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών και στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, καθώς και η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.
(β) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας, που αφορά στα θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και η υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας.
(γ) Η κατεύθυνση και η παρακολούθηση της ορθής, ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής της εγχώριας και κοινοτικής σχετικής νομοθεσίας, η σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στις Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες.
(δ) Η ανάπτυξη ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων, η καθιέρωση συστημάτων μετρήσεων της απόδοσης της άμεσης φορολογίας, της ειδικής φορολογίας πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών και της κείμενης νομοθεσίας για την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων και η υποβολή σχετικής αναφοράς στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης.
(ε) Η μέριμνα για την έκδοση κανονιστικών πράξεων.
(στ) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων δικαστικών αποφάσεων, που αφορούν στην άμεση φορολογία, στην ειδική φορολογία πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών και στην κείμενη νομοθεσία για την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, η άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών με την νομολογία, καθώς και η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών.
(ζ) Η διατύπωση απόψεων για κρίσιμα θέματα, που αφορούν στην άμεση φορολογία, στην ειδική φορολογία πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών και στην κείμενη νομοθεσία για την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων.
(η) Η συμμετοχή και η εκπροσώπηση σε ομάδες εργασίας, συνέδρια και συσκέψεις, καθώς και στη διαπραγμάτευση προτάσεων στην Ε.Ε. και σε διεθνείς οργανισμούς για θέματα άμεσης φορολογίας.
(θ) Η συγκέντρωση και η αξιοποίηση στοιχείων για τις συνθήκες λειτουργίας των διάφορων κλάδων επιχειρήσεων και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτών, κατά κατηγορίες, για τον καθορισμό των συντελεστών καθαρού ή μικτού κέρδους (αντικειμενικοποίηση της φορολογίας).
(ι) Η μέριμνα για την έρευνα και μελέτη του τρόπου διεξαγωγής των εργασιών κατά κλάδο επιχειρήσεων και η διατύπωση πορισμάτων σχετικών με την τήρηση των βιβλίων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
(ια) Η υποδοχή, η λύση και η απάντηση σύνθετων ερωτημάτων.
(ιβ) Η μελέτη θεμάτων αποσβέσεων και η επιμέλεια κατάρτισης των συντελεστών απόσβεσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων.
(ιγ) Η ερμηνεία των διατάξεων που αφορούν στην επιβολή προστίμων και κυρώσεων για την μη συμμόρφωση με τις διατάξεις περί τήρησης βιβλίων, έκδοσης στοιχείων και υποχρέωσης χρήσης φορολογικών μηχανισμών.
(ιδ) Η διαχείριση και η παρακολούθηση του ηλεκτρονικού μητρώου πλοίων και σκαφών που τηρείται στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε., ο καθορισμός των δεδομένων που καταχωρούνται σε αυτό και η μέριμνα για την πληρότητά τους, καθώς και η παρακολούθηση εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας και η παροχή οδηγιών για την ορθή και ενιαία εφαρμογή της.
(ιε) Ο καθορισμός των υπόχρεων έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών με την χρήση φορολογικών μηχανισμών και εξαιρέσεων από τη χρήση αυτών.
(ιστ) Η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων για τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι προς ανάπτυξη, βελτίωση, επικαιροποίηση εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και η αποστολή τους προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, αφού έχει διασφαλιστεί η νομοθετική και επιχειρησιακή συνέπεια των απαιτήσεων.
(ιζ) Η μελέτη και η επεξεργασία εγχειριδίων και φυλλαδίων και η συνεργασία με το Τμήμα Δ΄Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.
(ιη) Η εισήγηση για τη βελτίωση του περιεχομένου των εντύπων, καθώς και για την προσθήκη προσυμπληρωμένων στοιχείων στις δηλώσεις, αρμοδιότητας του κάθε Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη διερεύνηση της εφικτότητας υλοποίησής τους.

I. Τμήμα Α΄Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

(α) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατά το μέρος που αφορούν στην Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.
(β) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

II. Τμήμα Β΄Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατά το μέρος που αφορούν στην Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων.

III. Τμήμα Γ΄ Φόρου Πλοίων και Ναυτιλιακών Εταιρειών

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατά το μέρος που αφορούν στην ειδική Φορολογία Πλοίων με ελληνική και ξένη σημαία και των Ναυτιλιακών Εταιρειών.

IV. Τμήμα Δ’ –Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατά το μέρος που αφορούν στην κείμενη νομοθεσία για την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων.

Άρθρο 31
Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας


1. Η Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης.

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η διασφάλιση της ορθής και ενιαίας εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά στην έμμεση φορολογία, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τκαι Ε.Φ.Κ.), όπου απαιτείται, καθώς και η υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωση της φορολογικής νομοθεσίας και την ενσωμάτωση της Κοινοτικής νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο,
(β) Η παρακολούθηση, η μελέτη και η αξιοποίηση των δικαστικών αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων σε θέματα έμμεσης φορολογίας.
(γ) Η αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή της προαναφερθείσας νομοθεσίας.
(δ) Η κατεύθυνση των υπηρεσιών και η αρωγή αυτών στην επίλυση σύνθετων θεμάτων.
(ε) Οι προτάσεις προς το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των υπαλλήλων των περιφερειακών μονάδων, σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

3. Η Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄ Φ.Π.Α.
β) Τμήμα Β΄ Τελών και Ειδικών Φορολογιών (T.και Ε.Φ.)
γ) Τμήμα Γ΄Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:

I. Τμήμα Α΄ Φ.Π.Α.

(α) Η μελέτη και η εισήγηση για την νομοθετική ρύθμιση θεμάτων έμμεσης φορολογίας και η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.
(β) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας, που αφορά στην έμμεση φορολογία, η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας.
(γ) Η κατεύθυνση και η παρακολούθηση της ορθής, ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής της εθνικής και ενωσιακής σχετικής νομοθεσίας, η σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στις Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες.
(δ) Η συνεργασία με το Τμήμα Ε’Φ.Π.Α. ΕισαγωγώνΕξαγωγών της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., στις περιπτώσεις που ανακύπτουν θέματα ερμηνείας διατάξεων Φ.Π.Α. που απαιτούν ομοιόμορφη εφαρμογή από τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές.
(ε) Η συμμετοχή στην διαπραγμάτευση προτάσεων στην Ε.Ε. και τον Ο.Ο.Σ.Α. για θέματα Φ.Π.Α. και η μέριμνα για την ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο των αποφάσεων των Οργανισμών αυτών.
(στ) Η εισήγηση για την υποστήριξη υποθέσεων που άγονται ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, καθώς και παραβάσεων που διαπιστώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτών που τελικά άγονται ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), για θέματα Φ.Π.Α..
(ζ) Η ανάπτυξη ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων, η καθιέρωση συστημάτων μετρήσεων της απόδοσης της έμμεσης φορολογίας και η υποβολή σχετικής αναφοράς στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης.
(η) Η μέριμνα για την έκδοση κανονιστικών πράξεων.
(θ) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων δικαστικών αποφάσεων σε θέματα Φ.Π.Α., η άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών με την νομολογία, καθώς και η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών.
(ι) Η διατύπωση απόψεων για κρίσιμα θέματα Φ.Π.Α..
(ια) Η διαμόρφωση του ορθού νομικού πλαισίου για όλες τις δραστηριότητες.
(ιβ) Η υποδοχή, η λύση και η απάντηση σύνθετων ερωτημάτων.
(ιγ) Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών, προκειμένου να υπολογιστεί η βάση επί της οποίας υπολογίζεται ο ίδιος πόρος Φ.Π.Α., ως συνεισφορά της Ελλάδος στον κοινοτικό προϋπολογισμό.
(ιδ) Η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων για τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι προς ανάπτυξη, βελτίωση, επικαιροποίηση εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και η αποστολή τους προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, αφού έχει διασφαλιστεί η νομοθετική και επιχειρησιακή συνέπεια των απαιτήσεων.
(ιε) Η μελέτη και η επεξεργασία εγχειριδίων και φυλλαδίων και η συνεργασία με το Τμήμα Δ΄Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.
(ιστ) Η εισήγηση για τη βελτίωση του περιεχομένου των εντύπων, καθώς και για την προσθήκη προσυμπληρωμένων στοιχείων στις δηλώσεις, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη διερεύνηση της εφικτότητας υλοποίησής τους.
(ιζ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

IΙ. Τμήμα B΄ Τελών και Ειδικών Φορολογιών (T.και Ε.Φ.)

(α) Η μελέτη και η εισήγηση για την νομοθετική ρύθμιση θεμάτων, που αφορούν στην φορολογία τελών και ειδικών Φορολογιών, καθώς και η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.
(β) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας, που αφορούν στην φορολογία τελών και ειδικών Φορολογιών, η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και η υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας.
(γ) Η κατεύθυνση και η παρακολούθηση της ορθής, ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής σχετικής νομοθεσίας, η σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στις Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες.
(δ) Η ανάπτυξη ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων, η καθιέρωση συστημάτων μετρήσεων της απόδοσης της φορολογίας τελών και ειδικών φορολογιών και η υποβολή σχετικής αναφοράς στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης.
(ε) Η μέριμνα για την έκδοση κανονιστικών πράξεων.
(στ) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων δικαστικών αποφάσεων σε θέματα φορολογίας τελών και ειδικών φορολογιών, η άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών με την νομολογία, καθώς και για την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών.
(ζ) Η διατύπωση απόψεων για κρίσιμα θέματα φορολογίας τελών και ειδικών φορολογιών.
(η) Η διαμόρφωση του ορθού νομικού πλαισίου για όλες τις δραστηριότητες.
(θ) Η υποδοχή, η λύση και η απάντηση σύνθετων ερωτημάτων.
(ι) Η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων για τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι προς ανάπτυξη, βελτίωση, επικαιροποίηση εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και η αποστολή τους προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, αφού έχει διασφαλιστεί η νομοθετική και επιχειρησιακή συνέπεια των απαιτήσεων.
(ια) Η μελέτη και η επεξεργασία εγχειριδίων και φυλλαδίων και η συνεργασία με το Τμήμα Δ΄Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.
(ιβ) Η εισήγηση για τη βελτίωση του περιεχομένου των εντύπων, καθώς και για την προσθήκη προσυμπληρωμένων στοιχείων στις δηλώσεις, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη διερεύνηση της εφικτότητας υλοποίησής τους.

ΙΙΙ. Τμήμα Γ΄Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

(α) Η εκτέλεση των επιστροφών Φ.Π.Α. σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες εκτός Ελλάδος (εντός ή εκτός Ε.Ε.)
(β) Η διαβίβαση σε άλλα κράτη – μέλη των αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α., επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ελλάδα και η παρακολούθηση της διαδικασίας επιστροφής.
(γ) Η έκδοση αποφάσεων επιστροφής Φ.Π.Α.
(δ) Η έκδοση καταστάσεων πληρωμών για την εκταμίευση των ποσών επιστροφής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., του Γ.Λ.Κ. και με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 32
Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου


1. Η Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης.

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η διασφάλιση της ορθής και ενιαίας εφαρμογής της νομοθεσίας, που αφορά σε θέματα φορολογίας κεφαλαίου και του περιουσιολογίου και η υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωση της φορολογικής νομοθεσίας και την ενσωμάτωση της Κοινοτικής νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο.
(β) Η παρακολούθηση, η μελέτη και η αξιοποίηση των δικαστικών αποφάσεων σε θέματα φορολογίας κεφαλαίου και περιουσιολογίου.
(γ) Η αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή της προαναφερθείσας νομοθεσίας.
(δ) Η κατεύθυνση των υπηρεσιών και η αρωγή αυτών στην επίλυση σύνθετων θεμάτων.
(ε) Οι προτάσεις προς το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των υπαλλήλων των περιφερειακών μονάδων, σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

3. Η Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως κατωτέρω:.

α) Τμήμα Α΄Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας και Περιουσιολογίου
β) Τμήμα Β΄ Φορολογίας Μεταβίβασης Κεφαλαίου

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου, οι οποίες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, είναι οι εξής:

(α) Η μελέτη και η εισήγηση για τη νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας και στους λοιπούς φόρους κεφαλαίου, καθώς και η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.
(β) Η μελέτη και η εισήγηση για τη νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη δημιουργία ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου, η συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο συντονισμός συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων για την υποστήριξη της εφαρμογής αυτής, καθώς και η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.
(γ) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας, που αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και η υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας.
(δ) Η κατεύθυνση και η παρακολούθηση της ορθής, ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής της εθνικής και ενωσιακής σχετικής νομοθεσίας, η σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες.
(ε) Η ανάπτυξη ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων, η καθιέρωση συστημάτων μετρήσεων της απόδοσης της φορολογίας ακίνητης περιουσίας και περιουσιολογίου και των λοιπών φόρων κεφαλαίου, καθώς και η υποβολή σχετικής αναφοράς στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης.
(στ) Η μέριμνα για την έκδοση κανονιστικών πράξεων.
(ζ) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων δικαστικών αποφάσεων σε θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας, Περιουσιολογίου και των λοιπών φόρων κεφαλαίου, η άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών με την νομολογία, καθώς και η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών.
(η) Η εισήγηση για την υποστήριξη υποθέσεων που άγονται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και παραβάσεων που διαπιστώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτών που τελικά άγονται ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), για θέματα των φορολογιών κεφαλαίου.
(θ) Η διατύπωση απόψεων για κρίσιμα θέματα της φορολογίας ακίνητης περιουσίας και των λοιπών φόρων κεφαλαίου.
(ι) Η διαμόρφωση του ορθού νομικού πλαισίου για όλες τις δραστηριότητες.
(ια) Η υποδοχή, η λύση και η απάντηση σύνθετων ερωτημάτων.
(ιβ) Η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων για τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι προς ανάπτυξη, βελτίωση, επικαιροποίηση εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και η αποστολή τους προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, αφού έχει διασφαλιστεί η νομοθετική και επιχειρησιακή συνέπεια των απαιτήσεων.
(ιγ) Η μελέτη και η επεξεργασία εγχειριδίων και φυλλαδίων και η συνεργασία με το Τμήμα Δ΄Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.
(ιδ) Η εισήγηση για τη βελτίωση του περιεχομένου των εντύπων, αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη διερεύνηση της εφικτότητας υλοποίησής τους.

I. Τμήμα Α΄Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας και Περιουσιολογίου

(α) Όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατά το μέρος που αφορούν στη φορολογία ακίνητης περιουσίας και του Περιουσιολογίου.
(β) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

II. Τμήμα Β΄Φορολογίας Μεταβίβασης Κεφαλαίου Όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατά το μέρος που αφορούν στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, λοιπών φόρων και κερδών από τυχερά παίγνια.


Άρθρο 33
Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης


1.Το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και οι αρμοδιότητές του είναι οι κάτωθι:

α) Η γραμματειακή υποστήριξη του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης και η υποστήριξη αυτού στην άσκηση του έργου του, ως εξής:

(αα) στην κατάρτιση και στην παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης,

(ββ) στον καθορισμό ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση της Αρχής, στην παρακολούθηση της πορείας επίτευξης τους και στην αξιολόγηση του προσωπικού των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε.,

(γγ) στη μελέτη των αιτημάτων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης και στη σύνταξη προτάσεων και εισηγήσεων προς:

i) τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, για θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και οργάνωσης των δομών των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης,

ii) τη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της Α.Α.Δ.Ε., για την εκπαίδευση του προσωπικού των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης και

iii) τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης,

(δδ) στην υποβολή προτάσεων στην αρμόδια Διεύθυνση της Γ.Δ.Ο.Υ., για τη διαμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης και στη συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, για την εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη λειτουργία των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Ειδικών Αποκεντρωμένων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης,

(εε) στη διασφάλιση της συνεργασίας των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας με τις Ειδικές Αποκεντρωμένες και τις Περιφερειακές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών της,

(στστ) στη μελέτη και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των υπό έκδοση κανονιστικών και διοικητικών πράξεων της Γενικής Διεύθυνσης, στην απλούστευση των διαδικασιών και στην παροχή φορολογικών υπηρεσιών, (ζζ) στην παρακολούθηση των κάθε είδους δράσεων των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης που απορρέουν από συμφωνίες της χώρας με θεσμούς της Ε.Ε. και με Διεθνείς Οργανισμούς,

(ηη) στην κατάρτιση και στην υποβολή της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης της Γενικής Διεύθυνσης στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού,

(θθ) στην έγκριση των εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητούν οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης, στην αξιολόγηση των απαιτήσεων που προτείνονται από τις ως άνω υπηρεσίες και στη διαπίστωση της επιχειρησιακής και νομοθετικής συνέπειας των απαιτήσεων αυτών, καθώς και στην ιεράρχησή τους.

(β) Η παροχή κατευθύνσεων σε υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης για τη διασφάλιση της εναρμόνισης των διοικητικών εγγράφων στο πλαίσιο της ομοιόμορφης ερμηνείας και εφαρμογής του νομικού πλαισίου.

(γ) Η μέριμνα για την:

(αα) καταγραφή των εντύπων, αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, σε συνεργασία με τις καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες αυτής και

(ββ) συγκέντρωση των αιτημάτων των Φορολογικών Περιφερειών για την αναγκαιότητα εκτύπωσης εντύπων και για την υποβολή του συνολικού αιτήματος για την εκτύπωση αυτών, αρμοδίως, καθώς και η μέριμνα για την ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων αυτών, σε συνεργασία με τις Φορολογικές Περιφέρειες 

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 34
Φορολογικές Περιφέρειες


1. Οι Φορολογικές Περιφέρειες, Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, επιπέδου Διεύθυνσης, είναι τέσσερις (4) και υπάγονται στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Φορολογικών Περιφερειών είναι οι παρακάτω:

(α) Η αποτελεσματική εποπτεία των υπαγόμενων στην χωρική τους αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ., συμπεριλαμβανομένων και των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) αυτών, καθώς και ο συντονισμός και η καθοδήγηση των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. για την καλύτερη λειτουργία αυτών και των Γ.Ε.Φ. τους.
(β) Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και η υποβολή προτάσεων προς το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, για την εύρυθμη λειτουργία των Δ.Ο.Υ., η αξιολόγηση των λειτουργικών αναγκών αυτών και των αναγκών τους σε προσωπικό, η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού τους και η υποβολή προτάσεων προς το ίδιο Γραφείο για την επιμόρφωση αυτού.
(γ) Η παρακολούθηση της επίτευξης των ποσοτικών στόχων των Δ.Ο.Υ, που υπάγονται στην χωρική τους αρμοδιότητα και εν γένει των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Α.Α.Δ.Ε., που αφορούν σε αυτές, καθώς και η υποβολή προτάσεων αναπροσαρμογής αυτών στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, η γενικότερη αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των Δ.Ο.Υ. και η υποβολή προτάσεων για θέματα οργάνωσης αυτών στο ίδιο Γραφείο.
(δ) Η αποτελεσματική συμβολή στην διασφάλιση της ορθής, ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής της φορολογικής και συναφούς νομοθεσίας, με την παροχή οδηγιών στις Δ.Ο.Υ. της χωρικής τους αρμοδιότητας και η επίλυση σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν σε αυτές ή η προώθησή τους στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, με προτάσεις για την επίλυσή τους.

3. Οι Φορολογικές Περιφέρειες, ασκούν τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές τους, στα πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας, η οποία είναι η κατωτέρω:

(α) Στην Φορολογική Περιφέρεια Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου β΄ της παρούσας παραγράφου.
(β) Στην Φορολογική Περιφέρεια Πειραιώς, με έδρα τον Πειραιά, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.
(γ) Στην Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, με έδρα την Θεσσαλονίκη, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.
(δ) Στην Φορολογική Περιφέρεια Πατρών, με έδρα την Πάτρα, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

4. Οι αρμοδιότητες των Φορολογικών Περιφερειών, οι οποίες ασκούνται στα πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας είναι οι κατωτέρω:

(α) Η εποπτεία των οικείων Δ.Ο.Υ., συμπεριλαμβανομένων και των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) αυτών, η συγκέντρωση και η αξιολόγηση στοιχείων που αφορούν στην λειτουργία τους, η διερεύνηση και η καταγραφή των αναγκών τους σε λειτουργικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και των αναγκών τους σε ανθρώπινο δυναμικό και η υποβολή σχετικών προτάσεων στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
Η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και η υποβολή προτάσεων στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου αυτής για την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων και εφαρμογών, με στόχο την πληρέστερη αξιοποίηση των πόρων των Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητάς τους.
(β) Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των ποσοτικών στόχων των Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητάς τους, όπως αυτοί τίθενται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και η παροχή οδηγιών για την εντατικοποίηση των δράσεων, σε περιπτώσεις απόκλισης από τους στόχους αυτούς.
Η συγκέντρωση των απολογιστικών στοιχείων των τεθέντων, ανά δράση, ποσοτικών στόχων των ίδιων Δ.Ο.Υ., βάσει των στόχων αυτών και η διαβίβασή τους στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης και στις αρμόδιες Διευθύνσεις αυτής.
Η αξιολόγηση των τεθέντων στόχων, ανά οργανική μονάδα και η υποβολή προτάσεων στο προαναφερθέν Γραφείο και στις αρμόδιες Διευθύνσεις, ως προς την αναπροσαρμογή τους, βάσει των διαμορφούμενων συνθηκών και εξελίξεων.
(γ) Η συνολική αξιολόγηση των Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητάς τους, ως προς την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους, η υποβολή προτάσεων, τόσο στις αρμόδιες Διευθύνσεις της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, όσο και στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Δ.Ο.Υ..
(δ) Η υποβολή εκθέσεων απολογισμού του έργου της κάθε Φορολογικής Περιφέρειας, καθώς και αξιολόγησης της απόδοσης του έργου των οικείων Δ.Ο.Υ. και απολογισμού αυτού, προτάσεων βελτίωσης και αναφοράς εκκρεμοτήτων αυτών, σε τακτά χρονικά διαστήματα, που θα ορίζει ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
(ε) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητας της Φορολογικής Περιφέρειας και η υποβολή προτάσεων στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, σχετικά με τις απαιτούμενες εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών και με τους προς επιμόρφωση υπαλλήλους.
Η συνδρομή στην διοργάνωση εξειδικευμένων πρακτικών εκπαιδευτικών δράσεων για τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ., σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται.
(στ) Η μέριμνα για την συλλογή από τις Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητάς τους των απαιτούμενων, εκάστοτε, προκαθορισμένων ή έκτακτων στοιχείων και η υποβολή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
(ζ) Η παρακολούθηση της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής από τις οικείες Δ.Ο.Υ. και τα Γ.Ε.Φ. αυτών των νομοθετικών διατάξεων, εγκυκλίων και οδηγιών και η παροχή κατευθύνσεων σε αυτές, στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
(η) Η παρακολούθηση της καταγραφής των βασικών λειτουργικών διαδικασιών των Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητάς τους, περιλαμβανομένων και των διαδικασιών των Γ.Ε.Φ., σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και η υποβολή προτάσεων, αρμοδίως, για την απλούστευση αυτών, καθώς και για την βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων.
(θ) Η διενέργεια δειγματοληπτικών ή στοχευμένων ελέγχων της ορθής εφαρμογής της Φορολογικής και της λοιπής νομοθεσίας, καθώς και των διαδικασιών από τις οικείες Δ.Ο.Υ. και η κοινοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και στην Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.
(ι) Η παρακολούθηση της ορθής διαχείρισης των αποθεμάτων των εντύπων από τις Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητας της Φορολογικής Περιφέρειας και η υποβολή συνολικού αιτήματος στο Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης για την εκτύπωση αυτών.
(ια) Η χορήγηση στους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητας της Φορολογικής Περιφέρειας, κανονικών και λοιπών αδειών, οι οποίες χορηγούνται με πράξη επί του σχετικού εντύπου, καθώς και αναρρωτικών αδειών, η παραπομπή αυτών στις υγειονομικές Επιτροπές και οι διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ενδίκων μέσων για θέματα σχετικά με την γνωμάτευση των παραπάνω Επιτροπών.
(ιβ) Η έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευομένων) στους Προϊσταμένους όλων των οργανικών μονάδων των Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητας της Φορολογικής Περιφέρειας.
(ιγ) Αποφάσεις σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Επιτροπών δαπανών αυτοκινήτων των Δ.Ο.Υ..
(ιδ) H διενέργεια τακτικού και έκτακτου οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων και ο καταλογισμός των ευθυνομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) αρμοδιότητάς τους.
(ιε) Η διαπίστωση της εισαγωγής ή μη στη Δ.Ο.Υ., που ανήκει στη χωρική τους αρμοδιότητα, του ποσού που αναγράφεται σε απολεσθέντα αποδεικτικά είσπραξης και η έγκριση έκδοσης αντιγράφων αυτών.
(ιστ) Η διαπίστωση της μη εξόφλησης απολεσθέντων τίτλων πληρωμής και η έγκριση έκδοσης αντιγράφων αυτών.
(ιζ) H διαπίστωση της απώλειας τίτλων πληρωμής, μετά από την εξόφληση αυτών, οι οποίοι έχουν εκδοθεί από Δ.Ο.Υ., που ανήκουν στη χωρική τους αρμοδιότητα και η έγκριση έκδοσης αντιγράφων αυτών για υπηρεσιακή και μόνο χρήση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(ιη) Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης που πραγματοποιείται από Δ.Ο.Υ., που ανήκουν στη χωρική τους αρμοδιότητα, πριν από την έκδοση τίτλου πληρωμής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(ιθ) Η παροχή οδηγιών στους Προϊσταμένους των οικείων Δ.Ο.Υ. για την εφαρμογή των διατάξεων περί εκκαθάρισης αρχείων, την ορθολογική διαχείριση των χώρων στέγασής τους και τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια και υγιεινή αυτών, καθώς και η συγκέντρωση στοιχείων εφαρμογής των ανωτέρω και ενημέρωσης των αρμόδιων επιτελικών υπηρεσιών.
(κ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

Άρθρο 35
Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.)

1. Η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.), Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης και έχει έδρα τον νομό Αττικής.

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η είσπραξη των οφειλών, οπουδήποτε στην επικράτεια, που καθορίζονται ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους, όπως οι οφειλές και οι οφειλέτες καθορίζονται και ανακαθορίζονται, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.
(β) Η επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών, οπουδήποτε στην επικράτεια, με την λήψη στοχευμένων μέτρων για οφειλές και οφειλέτες που καθορίζονται, αρμοδίως, με συγκεκριμένα κριτήρια.
(γ) Η διαχείριση χαρτοφυλακίου οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης.
(δ) Η υλοποίηση της διαδικασίας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών του ν. 4469/2017 (Α' 62).

3.- Η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α' - Διοικητικής Μέριμνας, Νομικής Υποστήριξης και Στατιστικής Παρακολούθησης.
β) Τμήμα Β' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών και Στοχευμένων Δράσεων Είσπραξης ανά Οφειλέτη.
γ) Τμήμα Γ' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Οφειλών Ειδικών Κατηγοριών Οφειλετών και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης.
δ) Τμήμα Δ' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών και Στοχευμένων Ενεργειών Είσπραξης σε Ομάδες Οφειλετών.
ε) Τμήμα Ε'-Υλοποίησης του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών.

4. Οι αρμοδιότητες της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

I. Τμήμα Α΄ Διοικητικής Μέριμνας, Νομικής Υποστήριξης και Στατιστικής Παρακολούθησης

i. (α) Η παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης στην Διεύθυνση.
(β) Η νομική υποστήριξη της Διεύθυνσης, για αντικρούσεις επί ανακοπών και αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά πράξεων της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ενώπιον των δικαστηρίων, με ταυτόχρονη ενημέρωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η παρακολούθηση και η μελέτη των δικαστικών αποφάσεων κατά των πράξεων διοικητικής εκτέλεσης της Διεύθυνσης, καθώς και κάθε αναγκαία ενέργεια για την επιτυχή υποστήριξη των απόψεων της υπηρεσίας στα Πολιτικά και Διοικητικά δικαστήρια.
(γ) Η παραλαβή όλων των αιτημάτων, που αφορούν στην λήψη των αναγκαστικών ή διοικητικών ή διασφαλιστικών μέτρων, που λαμβάνονται από την Ε.Μ.ΕΙΣ., εκ μέρους όλων όσων έχουν έννομο συμφέρον.
(δ) Η αίτηση έγκρισης και παρακολούθησης των αναγκαίων πιστώσεων και η διαβίβαση των δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες για την πληρωμή των εξόδων διοικητικής εκτέλεσης της Ε.Μ.ΕΙΣ.
(ε) Η μέριμνα για την λήψη διοικητικών μέτρων μετά από εισήγηση των Τμημάτων της Ε.Μ.ΕΙΣ..
(στ) Η συλλογή, η επεξεργασία και η μηνιαία παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δρομολογημένων δράσεων των Τμημάτων της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, η αποτίμηση της απόδοσής τους, καθώς και η συλλογή, η επεξεργασία και η αποστολή στατιστικών στοιχείων με τα αποτελέσματα αυτά στα αρμόδια όργανα της Α.Α.Δ.Ε..
(ζ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Ε.Μ.ΕΙΣ., σε συνεργασία με όλα τα Τμήματα της υπηρεσίας, όποτε κρίνεται αυτό απαραίτητο, λόγω εντοπισμού προβλημάτων ή κενών στις υφιστάμενες διαδικασίες που παρεμποδίζουν την είσπραξη ή τον συμψηφισμό αμοιβαίων ανταπαιτήσεων, για νομοθετικές ρυθμίσεις ή για έκδοση κανονιστικών και λοιπών διοικητικών πράξεων ή για τροποποίηση αυτών, εάν απαιτείται.

II. Τμήμα Β΄ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών και Στοχευμένων Δράσεων Είσπραξης ανά Οφειλέτη

i. (α) Η επιδίωξη της είσπραξης οφειλών, που καθορίζονται ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους, οπουδήποτε στην επικράτεια, όπως οι οφειλές και οι οφειλέτες καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(β) Η επιδίωξη της είσπραξης οπουδήποτε στην επικράτεια με την λήψη στοχευμένων μέτρων, για οφειλές και οφειλέτες που καθορίζονται, αρμοδίως.

III. Τμήμα Γ΄ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Οφειλών Ειδικών Κατηγοριών Οφειλετών και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης

i. (α) Η επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών των ειδικών κατηγοριών οφειλετών, που καθορίζονται ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους, οπουδήποτε στην επικράτεια, όπως οι οφειλές και οι οφειλέτες των ειδικών κατηγοριών οφειλετών, οι οποίες καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(β) Ο έλεγχος και η σύνταξη εκθέσεων χαρακτηρισμού οφειλών αρμοδιότητας της Ε.Μ.ΕΙΣ. ως ανεπίδεκτων είσπραξης.

IV. Τμήμα Δ΄ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών και Στοχευμένων Ενεργειών Είσπραξης σε Ομάδες Οφειλετών

i. (α) Η επιδίωξη της είσπραξης σε ομάδες οφειλετών οπουδήποτε στην επικράτεια, που καθορίζονται ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους, όπως οι οφειλές και οι οφειλέτες καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(β) Η επιδίωξη της είσπραξης οπουδήποτε στην επικράτεια με την λήψη στοχευμένων μέτρων, για ομάδες οφειλετών που καθορίζονται, αρμοδίως.

ii. (α) Στις αρμοδιότητες όλων των Τμημάτων της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ανήκουν:

(αα) Ο έλεγχος, η επαλήθευση και η διασταύρωση στοιχείων φορολογουμένων από το γραφείο ή με επιτόπιο έλεγχο.
(ββ) Η υποβολή αιτημάτων για την χορήγηση πληροφοριών από φορολογουμένους ή τρίτους.
(γγ) Η υποβολή αιτημάτων στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε., για την χορήγηση στοιχείων και η συνεργασία με αυτήν για την επιδίωξη της είσπραξης.
(δδ) Η χρήση του συστήματος ELENXIS και όλων των πληροφοριακών συστημάτων για την παροχή πληροφοριών φορολογουμένων.
(εε) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης για την βέλτιστη χρήση των υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων και πόρων και για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών πληροφορικής, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
(β) Στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Β΄Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών και Στοχευμένων Δράσεων Είσπραξης ανά Οφειλέτη, Γ΄ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Οφειλών Ειδικών Κατηγοριών Οφειλετών και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης και Δ΄ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών και Στοχευμένων Ενεργειών Είσπραξης σε Ομάδες Οφειλετών της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ανήκουν:
(αα) Η λήψη των αναγκαστικών και διασφαλιστικών μέτρων για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών.
(ββ) Η έγκριση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση ρυθμίσεων.
(γγ) Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας υφιστάμενων διαδικασιών είσπραξης, που δρομολογούνται ανά δράση και η αναθεώρηση εάν αυτό απαιτείται, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσμα.
(δδ) Η μηνιαία παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δρομολογημένων δράσεων του Τμήματος και η αποτίμηση της απόδοσής τους.
(εε) Η υλοποίηση της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών, κατ’ εφαρμογή του ν. 4469/2017 (Α΄62) “Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις”, όπως το ύψος των οφειλών καθορίζεται και ανακαθορίζεται, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, όπως, ενδεικτικά, η συμμετοχή του Δημοσίου στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, η σύναψη της σύμβασης, η παρακολούθηση τήρησης ή μη των όρων της, η γνωστοποίηση της ανατροπής της στους λοιπούς πιστωτές, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια, στα πλαίσια εφαρμογής του ως άνω νόμου.

V. Τμήμα Ε'- Υλοποίησης του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών
i.(α) Η εκπροσώπηση στην διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017 (Α' 62).
(β) Η αίτηση πρόσθετων εγγράφων, πληροφοριών και λοιπών στοιχείων των οφειλετών που αιτούνται την ρύθμιση του ν. 4469/2017, για την διαπίστωση της ορθής τήρησης των διαδικασιών.
(γ) Η σύναψη και η υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης αυτών ή η προώθηση της τελικής σύμβασης για υπογραφή στα αρμόδια όργανα της Α.Α.Δ.Ε.
(δ) Η εκτέλεση των προβλεπόμενων από τον νόμο ενεργειών, μέχρι την ολοκλήρωση ή την ανατροπή της σύμβασης.

5. Οι υποθέσεις του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών ανατίθενται στα Τμήματα Β'- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών και Στοχευμένων Δράσεων Είσπραξης ανά Οφειλέτη, Γ' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Οφειλών Ειδικών Κατηγοριών Οφειλετών και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης, Δ' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών και Στοχευμένων Ενεργειών Είσπραξης σε Ομάδες Οφειλετών, Ε'- Υλοποίησης του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών από τον Προϊστάμενο της Ε.Μ.ΕΙΣ., ανάλογα με το πλήθος των αιτήσεων και το ύψος της οφειλής.

Άρθρο 36
Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)

1. Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ. ΕΠ.), το οποίο είναι Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, έχει έδρα τον Δήμο Αθηναίων και η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) είναι οι παρακάτω:

(α) Η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.
(β) Η αποτελεσματική είσπραξη των εσόδων, που αφορούν στις μεγάλες επιχειρήσεις όλης της Επικράτειας, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., με την εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών ελέγχου και είσπραξης αυτών.
(γ) Η συμβολή στην βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης των μεγάλων επιχειρήσεων.

3. α) Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄81), όπως εκάστοτε ισχύουν.
Οι μεγάλες επιχειρήσεις καθορίζονται ή ανακαθορίζονται, με αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.
β) Γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την Ειδική Γραμματεία (Ε.Γ.) Σ.Δ.Ο.Ε., τις υπηρεσίες και το προσωπικό αυτής ισχύουν και για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Α.Α.Δ.Ε., που ασκούν τις αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν στην Γ.Γ.Δ.Ε. από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., με τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων β’και γ’της περίπτωσης 3 της Υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ.7 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’94), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).
γ) Προς διασφάλιση υψηλού επιπέδου ακεραιότητας, οι υπάλληλοι, οι οποίοι στελεχώνουν το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., υπόκεινται σε διαδικασία ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει ελέγχους ποινικού μητρώου, πειθαρχικών παραπτωμάτων, οικονομικών στοιχείων, καθώς και σε κάθε άλλο έλεγχο, ο οποίος θεωρείται απαραίτητος, κατά την κρίση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ανάλογα με τη θέση που κατέχει ο κάθε υπάλληλος.

4. Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ. ΕΠ.) διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις και δεκαπέντε (15) Τμήματα, από τα οποία τέσσερα (4) Αυτοτελή, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΜΕ. ΕΠ., ως κάτωθι:

Α. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Α΄

Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Ε΄

Β. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Β΄

α) Τμήματα Ελέγχου ΣΤ΄ έως και Ι΄
β) Τμήμα Ελέγχου ΙΑ’, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Γ. Στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. υπάγονται απευθείας:

α) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων
β) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης
γ) Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Διαδικασιών
δ) Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Μεγάλους Φορολογουμένους

5. Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων του, ως ακολούθως:

I. Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και ΙΑ’

(α) Η διενέργεια φορολογικού ελέγχου επί των φορολογουμένων που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013, όπως εκάστοτε ισχύει.
(β) Η διενέργεια φορολογικών ελέγχων για την διαπίστωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και για τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του έβδομου κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 -Α΄170), όπως ισχύουν και με τα εκδοθέντα επιχειρησιακά προγράμματα.
(γ) Η επιδίωξη της πλήρους επίτευξης των ποσοστών κάλυψης των ελέγχων ανά τύπο ελέγχου, που έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο και η παρακολούθηση της πορείας αυτών.
(δ) Η αποτελεσματική και η αποδοτική διενέργεια όλων των τύπων ελέγχου, με την ορθή και ποιοτική εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου, σύμφωνα με τα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων.
(ε) Η τήρηση των ελεγκτικών προτύπων, που έχουν εκπονηθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων και η εφαρμογή σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών ελέγχου, καθώς και των διαδικασιών, των κανόνων και των οδηγιών που έχουν τεθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

II. Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης

i. (α) Η επίτευξη των στόχων είσπραξης των εσόδων από κάθε είδους φόρο, όπως αυτοί έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
(β) Η επιδίωξη της πλήρους επίτευξης της είσπραξης των οφειλών, σύμφωνα με τους δείκτες μέτρησης που έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων και η παρακολούθηση της πορείας των εσόδων.
(γ) Η εφαρμογή σύγχρονων προσεγγίσεων και τεχνικών είσπραξης των οφειλών, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων.
(δ) Η διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου με την τήρηση όλων των διαδικασιών και με την λήψη όλων των μέτρων, που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) ή σε άλλες ειδικές διατάξεις, για την είσπραξη των φόρων και την διακοπή της παραγραφής.
(ε) Η τήρηση των διαδικασιών για την επιβολή των προστίμων και των τόκων, που προβλέπονται στις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και εν γένει στην κείμενη νομοθεσία.
(στ) Ο συμψηφισμός του ποσού, που δικαιούται ο φορολογούμενος προς επιστροφή με οφειλόμενους από αυτόν φόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ., όπως ισχύουν.
(ζ) Η λήψη όλων των μέτρων για την διασφάλιση των οφειλών στο Δημόσιο και για την αναγκαστική εκτέλεση αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και στις ειδικές διατάξεις.
(η) Η έγκριση προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής των φορολογικών οφειλών και κατανομής κάθε καταβολής σε οποιονδήποτε οφειλόμενο φόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και σε ειδικές διατάξεις.
(θ) Η αποτελεσματική υλοποίηση των ειδικών προγραμμάτων είσπραξης των δημοσίων εσόδων, όπως καθορίζονται από την Διεύθυνση Εισπράξεων.
(ι) Η παρακολούθηση της είσπραξης των οφειλών, του υπολοίπου και της ροής των ληξιπροθέσμων και η ανάληψη δράσεων για την πλήρη επίτευξη των στόχων, σύμφωνα με τα επιχειρησιακά προγράμματα.
(ια) Η διενέργεια στατιστικών αναλύσεων και διασταυρώσεων επί των εισπράξεων της Δ.Ο.Υ., για την παρακολούθηση επίτευξης του στόχου αυτής.
(ιβ) Η νομική υποστήριξη του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., για αντικρούσεις επί προσφυγών κατά πράξεων αυτού, σε συνεργασία με τα Τμήματα Ελέγχου, καθώς και επί ενδίκων μέσων, που ασκούνται από φορολογουμένους, με ταυτόχρονη ενημέρωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

ii. Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων

(α) Η είσπραξη κάθε είδους δημοσίων εσόδων που προέρχονται από τους ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και η παρακολούθηση των βεβαιωθέντων στην πρώην Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.
(β) Η καταχώριση των στοιχείων των νόμιμων τίτλων στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων, η λογιστική απεικόνιση της βεβαίωσης, των εισπράξεων, των επιστροφών ή των διαγραφών και η αποστολή των παραστατικών στοιχείων ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
(γ) Η πίστωση των εισπράξεων που διενεργούνται μέσω τραπεζικού συστήματος, των ΕΛ.ΤΑ. ή εν γένει των φορέων είσπραξης.
(δ) Η διαχείριση και η παρακολούθηση της διαδικασίας των επιστροφών.
(ε) Η εφαρμογή προτύπων ελέγχου της απόδοσης του Τμήματος και του βαθμού εκπλήρωσης των στόχων που τίθενται από την Διεύθυνση Εισπράξεων.

III. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

(α) Η διοικητική και η μηχανογραφική υποστήριξη του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ..
(β) Η μέριμνα για την υγιεινή και ασφάλεια των χώρων στέγασης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., για την εξασφάλιση των υλικών και του εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του, την συντήρηση και επισκευή αυτού, καθώς και η τήρηση των παγίων της υπηρεσίας και η ενημέρωση του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Αρχής για τα πάγια αυτά.

IV. Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Διαδικασιών

(α) Η παραλαβή όλων των τροποποιητικών συμπληρωματικών δηλώσεων για την περίοδο που λειτουργούσε η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και η Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, καθώς και των φορολογουμένων για τους οποίους το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. είναι αρμόδιο για θέματα προηγούμενων ετών.
(β) Τα συναφή θέματα που καθορίζονται ή θα καθορισθούν με αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

V. Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Μεγάλους Φορολογουμένους

(α) Η παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των μεγάλων επιχειρήσεων και η παροχή πληροφοριών σε αυτές σχετικά με την φορολογική νομοθεσία και τις φορολογικές διαδικασίες, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με σκοπό την βελτίωση της θετικής ανταπόκρισης στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
(β) Η έγγραφη παροχή ειδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και λύσεων στις μεγάλες επιχειρήσεις επί συγκεκριμένων φορολογικών και διαδικαστικών θεμάτων, καθώς και η επίλυση θεμάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια της διεκπεραίωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων, κατόπιν προηγούμενου ελέγχου συμβατότητάς τους από την Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης με την κείμενη νομοθεσία, τις εκδοθείσες εγκυκλίους και τη νομολογία των δικαστηρίων.
(γ) Η υποβολή προτάσεων στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης για την βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης των μεγάλων επιχειρήσεων.
(δ) Η κατηγοριοποίηση των μεγάλων επιχειρήσεων ανά τομέα δραστηριότητας, η δημιουργία και η ενημέρωση του προφίλ επικινδυνότητας, ανά τομέα δραστηριότητας αλλά και ατομικά, καθώς και η ανάλυση κινδύνου, επίσης, ανά τομέα δραστηριότητας και ανά φορολογούμενο, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης.
(ε) Η θέσπιση κριτηρίων κινδύνου για την επιλογή μεγάλων επιχειρήσεων προς έλεγχο, η ανάλυση των αποτελεσμάτων ελέγχου, σε συνάρτηση με τα επιλεγμένα κριτήρια, καθώς και ο συνεχής αναπροσδιορισμός και η βελτίωση των κριτηρίων επιλογής των προς έλεγχο υποθέσεων, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης.
(στ) Ο εντοπισμός και η επίλυση συγκεκριμένων ζητημάτων φοροδιαφυγής.
(ζ) Η συστηματική παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των μεγάλων επιχειρήσεων, όπως η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, οι πληρωμές, οι οφειλές, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, η συνεχής ενημέρωση και η παροχή των πληροφοριών στα Τμήματα Ελέγχου και στο Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης της υπηρεσίας.

Άρθρο 37
Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)

1. Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), το οποίο είναι Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, έχει έδρα τον Δήμο Αθηναίων και η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) είναι οι παρακάτω:

(α) O εντοπισμός και η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.
(β) Η αποτελεσματική είσπραξη των εσόδων, που αφορούν στους φορολογουμένους Μεγάλου Πλούτου όλης της Επικράτειας, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., με την εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών ελέγχου και είσπραξης αυτών.

3. α) Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) έχει για τους φορολογουμένους μεγάλου πλούτου όλης της Επικράτειας τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄ και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄81),
όπως εκάστοτε ισχύουν.
Οι φορολογούμενοι μεγάλου πλούτου καθορίζονται ή ανακαθορίζονται, με αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.
β) Γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την Ειδική Γραμματεία (Ε.Γ.) Σ.Δ.Ο.Ε., τις υπηρεσίες και το προσωπικό αυτής ισχύουν και για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Α.Α.Δ.Ε., που ασκούν τις αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν στην Γ.Γ.Δ.Ε. από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. με τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων β’και γ’της περίπτωσης 3 της Υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ.7 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’94), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).
γ) Προς διασφάλιση υψηλού επιπέδου ακεραιότητας, οι υπάλληλοι, οι οποίοι στελεχώνουν το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., υπόκεινται σε διαδικασία ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει ελέγχους ποινικού μητρώου, πειθαρχικών παραπτωμάτων, οικονομικών στοιχείων, καθώς και σε κάθε άλλο έλεγχο, ο οποίος θεωρείται απαραίτητος, κατά την κρίση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ανάλογα με τη θέση που κατέχει ο κάθε υπάλληλος.

4. Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις, δεκαέξι (16) Τμήματα, από τα οποία πέντε (5) αυτοτελή, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο αυτού, ως κάτωθι:

Α. Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α` Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Ε΄

Β. Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β`

α) Τμήματα Ελέγχου ΣΤ΄ έως και Ι΄
β) Τμήμα Ελέγχου ΙΑ’, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Γ. Στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. υπάγονται απευθείας:

(α) Αυτοτελή Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Γ΄
(β) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.
(γ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.

5. Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων του, ως ακολούθως:

Ι. Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και ΙΑ΄

(α) Η διενέργεια φορολογικού ελέγχου επί των Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου όλης της Επικράτειας, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄ και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013, όπως εκάστοτε ισχύουν.
(β) Η διενέργεια φορολογικών ελέγχων για την διαπίστωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και για τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του έβδομου κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 -Α΄170), όπως ισχύουν και με τα εκδοθέντα επιχειρησιακά προγράμματα.
(γ) Η επιδίωξη της πλήρους επίτευξης των ποσοστών κάλυψης των ελέγχων ανά τύπο ελέγχου, που έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο και η παρακολούθηση της πορείας αυτών.
(δ) Η αποτελεσματική και αποδοτική διενέργεια όλων των τύπων ελέγχου, με την ορθή και ποιοτική εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου, σύμφωνα με τα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων.
(ε) Η τήρηση των ελεγκτικών προτύπων, που έχουν εκπονηθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων και η εφαρμογή σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών ελέγχου, καθώς και των διαδικασιών, των κανόνων και των οδηγιών που έχουν τεθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

ΙΙ. Αυτοτελή Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Γ΄

(α) Η διενέργεια φορολογικού ελέγχου φυσικών προσώπων όλης της Eπικράτειας, κατόπιν παραγγελιών του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, για τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του έβδομου κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 -Α’170), όπως εκάστοτε ισχύουν.
(β) Η αποτελεσματική και αποδοτική διενέργεια όλων των τύπων ελέγχου, με την ορθή και ποιοτική εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου, σύμφωνα με τα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων.
(γ) Η τήρηση των ελεγκτικών προτύπων, που έχουν εκπονηθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων και η εφαρμογή σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών ελέγχου, καθώς και των διαδικασιών, των κανόνων και των οδηγιών που έχουν τεθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

ΙΙΙ. Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης

i. (α) Η επίτευξη των στόχων είσπραξης των εσόδων από κάθε είδους φόρο, όπως αυτοί έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
(β) Η επιδίωξη της πλήρους επίτευξης της είσπραξης των οφειλών, σύμφωνα με τους δείκτες μέτρησης που έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων και η παρακολούθηση της πορείας των εσόδων.
(γ) Η εφαρμογή σύγχρονων προσεγγίσεων και τεχνικών είσπραξης των οφειλών, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων.
(δ) Η διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου με την τήρηση όλων των διαδικασιών και με την λήψη όλων των μέτρων, που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) ή σε άλλες ειδικές διατάξεις, για την είσπραξη των φόρων και την διακοπή της παραγραφής.
(ε) Η τήρηση των διαδικασιών για την επιβολή των προστίμων και των τόκων, που προβλέπονται στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και εν γένει στην κείμενη νομοθεσία.
(στ) Ο συμψηφισμός του ποσού, που δικαιούται ο φορολογούμενος προς επιστροφή με οφειλόμενους από αυτόν φόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ., όπως ισχύουν.
(ζ) Η λήψη όλων των μέτρων για την διασφάλιση των οφειλών στο Δημόσιο και για την αναγκαστική εκτέλεση αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και των ειδικών διατάξεων.
(η) Η έγκριση προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής των φορολογικών οφειλών και κατανομής κάθε καταβολής σε οποιονδήποτε οφειλόμενο φόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και σε ειδικές διατάξεις.
(θ) Η αποτελεσματική υλοποίηση των ειδικών προγραμμάτων είσπραξης των δημοσίων εσόδων, όπως καθορίζονται από την Διεύθυνση Εισπράξεων.
(ι) Η παρακολούθηση της είσπραξης των οφειλών, του υπολοίπου και της ροής των ληξιπροθέσμων και η ανάληψη δράσεων για την πλήρη επίτευξη των στόχων, σύμφωνα με τα επιχειρησιακά προγράμματα.
(ια) Η διενέργεια στατιστικών αναλύσεων και διασταυρώσεων επί των εισπράξεων του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., για την παρακολούθηση επίτευξης του στόχου αυτού.
(ιβ) Η νομική υποστήριξη του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π, για αντικρούσεις επί προσφυγών κατά πράξεων αυτού, σε συνεργασία με τα Τμήματα Ελέγχου, καθώς και επί ενδίκων μέσων, που ασκούνται από φορολογουμένους, με ταυτόχρονη ενημέρωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

ii. Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων

(α) Η είσπραξη κάθε είδους δημοσίων εσόδων που προέρχονται από τους ελέγχους του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.
(β) Η καταχώριση των στοιχείων των νόμιμων τίτλων στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων, η λογιστική απεικόνιση της βεβαίωσης, των εισπράξεων, των επιστροφών ή των διαγραφών και η αποστολή των παραστατικών στοιχείων ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
(γ) Η πίστωση των εισπράξεων που διενεργούνται μέσω τραπεζικού συστήματος, των ΕΛ.ΤΑ. ή εν γένει των φορέων είσπραξης.
(δ) Η διαχείριση και η παρακολούθηση της διαδικασίας των επιστροφών.
(ε) Η εφαρμογή προτύπων ελέγχου της απόδοσης του Τμήματος και του βαθμού εκπλήρωσης των στόχων που τίθενται από την Διεύθυνση Εισπράξεων.

IV. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

(α) Η διοικητική και η μηχανογραφική υποστήριξη του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.
(β) Η μέριμνα για την υγιεινή και ασφάλεια των χώρων στέγασης του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., για την εξασφάλιση των υλικών και του εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του, την συντήρηση και επισκευή αυτού, καθώς και η τήρηση των παγίων της υπηρεσίας και η ενημέρωση του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Αρχής για τα πάγια αυτά.

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 38
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)


1. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) είναι Περιφερειακές Φορολογικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) είναι οι παρακάτω:

(α) Η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.
(β) Η βελτίωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και η ποιοτική εξυπηρέτηση αυτών.
(γ) Η αποτελεσματική είσπραξη των δημοσίων εσόδων και
(δ) Η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας.

3. α) Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) ασκούν, στα όρια της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους, τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του π.δ. 551/1988 (Α΄ 259) και του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6), όπως ισχύουν, καθώς και σε οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη της κείμενης νομοθεσίας, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης.
β) Ι. Επίσης, όλες οι Δ.Ο.Υ. ασκούν την αρμοδιότητα για την διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, στα όρια της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους, όπως αυτή, ως προς την συγκεκριμένη αρμοδιότητα, έχει επεκταθεί και καθορισθεί στην αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1101923 ΕΞ 2016/6.7.2016 (Β΄ 2108) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως κατωτέρω:

αα) Για τις Δ.Ο.Υ. όλης της Επικράτειας, στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας της Φορολογικής Περιφέρειας, στην οποία υπάγεται η καθεμία από αυτές.
ββ) Παράλληλα με την αναφερόμενη στην υποπερίπτωση αα΄ της παρούσας περίπτωσης χωρική αρμοδιότητα, ειδικά:

i. για τις Δ.Ο.Υ., που υπάγονται στις Φορολογικές Περιφέρειες Αθηνών και Πειραιώς, σε ολόκληρη την επικράτεια.

ii. για τις Δ.Ο.Υ., που υπάγονται στην Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης και στα όρια των Διοικητικών Περιφερειών Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας και Λευκάδας της Διοικητικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΙΙ. Οι εκθέσεις ελέγχου που συντάσσονται για παραβάσεις που διαπιστώνονται, εκτός της χωρικής αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ., από τους διενεργούμενους ελέγχους της περίπτωσης Ι. της παρούσας υποπαραγράφου, διαβιβάζονται στη Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, κατά τις ισχύουσες διατάξεις και σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. αυτής, στη Δ.Ο.Υ. υποδοχής στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις, για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμου και λοιπών επιβαρύνσεων.

γ) Ειδικότερα, οι Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως, κατά το μέρος της καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας της κάθε μίας από αυτές, ασκούν την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των πρώην Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄81), όπως ισχύουν και η οποία μεταφέρθηκε σε αυτές με την αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
Τα όργανα των Δ.Ο.Υ., που ασκούν τις αρμοδιότητες των πρώην Δ.Ε.Κ., με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην υποπαράγραφο ε΄ της παρούσας παραγράφου, στα οποία έχουν μεταβιβασθεί οι κατωτέρω αρμοδιότητες ή έχει εκχωρηθεί η εξουσιοδότηση υπογραφής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β΄ 2743) απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, είναι, αντίστοιχα, αρμόδια και για:
(αα) την παρακολούθηση και την διεκπεραίωση όλων των εκκρεμών υποθέσεων των Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης, την έκδοση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων, την εκπροσώπηση στα δικαστήρια για τις προαναφερθείσες εκκρεμείς υποθέσεις, καθώς και την παραλαβή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των ενδικοφανών προσφυγών με αίτημα την επανεξέταση των καταλογιστικών πράξεων, στα πλαίσια της ειδικής διοικητικής διαδικασίας, από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε..
(ββ) τον έλεγχο, την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, των τυχόν συμπληρωματικών καταλογιστικών πράξεων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, την βεβαίωση και την είσπραξη των φόρων, των τελών, των εισφορών, των προστίμων και των λοιπών επιβαρύνσεων, την λήψη διασφαλιστικών και αναγκαστικών μέτρων, καθώς και για κάθε άλλη οφειλόμενη ενέργεια, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών.
(γγ) την φύλαξη, την τήρηση και την διαχείριση των σχετικών φυσικών και μαγνητικών αρχείων, που αφορούν στις εκκρεμείς υποθέσεις των περιπτώσεων αα΄ και ββ΄ της παρούσας υποπαραγράφου, τα οποία έχουν περιέλθει στις οργανικές μονάδες στις οποίες μεταφέρθηκε η καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

δ) Οι υπηρεσίες των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) που προβλέπονται στη στήλη 6 του πίνακα της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου 4 της παρ. Α΄ της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5-1-2017 (ΦΕΚ Β΄12, 52, 234 και 1032) απόφασης, με θέμα ’’Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής’’, όπως εκάστοτε ισχύει, διενεργούν όλες τις προβλεπόμενες διαδικαστικές ενέργειες, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη, μέσω των νομαρχιακών προϋπολογισμών της Φορολογικής Διοίκησης, των αναγκών των Δ.Ο.Υ. του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού, οι οποίες προβλέπονται στη στήλη 3 του ως άνω πίνακα και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτών, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου 4 της παρ. Α΄ της ως άνω απόφασης, όπως αναλυτικότερα αυτές ορίζονται με την παρούσα απόφαση στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Προϋπολογισμού και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης (Α΄), ΙΒ΄ Αθηνών (Α΄-Β΄) και Γαλατσίου (Α΄-Β΄).

ε) Κατ’ εξαίρεση, στην αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, υπάγεται η διαχείριση όλων των βεβαιωμένων μέχρι 30.4.2014 ανεξόφλητων και εξοφλημένων οφειλών στα πρώην Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης η επιδίωξη της είσπραξης αυτών με τη λήψη όλων των αναγκαστικών, δικαστικών, διοικητικών και διασφαλιστικών μέτρων είσπραξης, καθώς και η εκπροσώπηση στα δικαστήρια για τις υποθέσεις αυτές και, επίσης, η παρακολούθηση των δικαστικών υποθέσεων και μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που αφορούν στις ως άνω οφειλές, στις οποίες περιήλθαν από την παύση λειτουργίας των Δ.Ε.Κ. οι σχετικοί φάκελοι. Οι Δ.Ο.Υ. αυτές φυλάσσουν, τηρούν και διαχειρίζονται και τα φυσικά και μαγνητικά αρχεία που αφορούν στις ανωτέρω περιπτώσεις, καθώς και το λοιπό γενικό φυσικό αρχείο των πρώην Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, τα οποία περιήλθαν σε αυτές κατά την παύση λειτουργίας των Δ.Ε.Κ..
στ) Η αριθ. Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Β΄ 2043) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), με την οποία καθορίστηκε η εσωτερική τους διάρθρωση εξακολουθεί να ισχύει κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
ζ) Γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε., τις υπηρεσίες και το προσωπικό αυτής ισχύουν και για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Α.Α.Δ.Ε., που ασκούν τις αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν στην Γ.Γ.Δ.Ε. από την Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. με τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων β’ και γ’ της περίπτωσης 3 της Υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ.7 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

4. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) διακρίνονται σε:

(α) Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, επιπέδου Διεύθυνσης, στις οποίες λειτουργούν και Τμήματα «Ελέγχων» και «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης»,
(β) Δ.Ο.Υ. Α΄Β΄ τάξεως, επιπέδου Διεύθυνσης, στις οποίες δεν λειτουργούν Τμήματα «Ελέγχων» και «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» και
(γ) Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξεως, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, στις οποίες δεν λειτουργούν Γραφεία «Ελέγχων» και «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης».

5. Η κατά τόπον αρμοδιότητα όλων των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) είναι η καθορισθείσα από τις συστατικές ή τροποποιητικές αυτών πράξεις και αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, που έχουν εκδοθεί κατόπιν νομοθετικής εξουσιοδότησης ή θα εκδοθούν από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση ββ΄ της υποπαραγράφου θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) διαρθρώνονται στις κατωτέρω οργανικές μονάδες, όπως, ειδικότερα, απεικονίζονται στον Πίνακα της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου:

Ι. Οι Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, σε μία (1) έως δύο (2) Υποδιευθύνσεις, πέντε (5) έως δώδεκα (12) Τμήματα και δύο (2) έως τρία (3) Γραφεία, από τα οποία το ένα υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ως κάτωθι:

Α. α) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1η

(αα) Τμήματα Α1 έως Α4 Ελέγχων

Δύνανται να λειτουργούν από ένα (1) έως τέσσερα (4) Τμήματα Ελέγχων, τα οποία αριθμούνται από Α1 έως Α4 και έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες μεταξύ τους, τις οποίες ασκούν επί των υποθέσεων που τους ανατίθενται. Κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας, σε κάθε Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως λειτουργούν, πέραν του ενός (1) Τμήματος και Τμήματα για τα οποία έχει καθορισθεί ο χρόνος έναρξης λειτουργίας τους με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ενώ για τα υπόλοιπα Τμήματα ο χρόνος έναρξης λειτουργίας τους δύναται να καθορισθεί με μεταγενέστερες αποφάσεις μας.
(ββ) Τμήμα Β’Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί και Γραφείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών.

β) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2η

Τμήματα Α5 έως Α8 Ελέγχων

Λειτουργούν τέσσερα (4) Τμήματα Ελέγχων, ανάλογα με τον αριθμό των υπηρετούντων ελεγκτών, τα οποία αριθμούνται από Α5 έως Α8 και έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες μεταξύ τους, τις οποίες ασκούν επί των υποθέσεων που τους ανατίθενται.

Β. Στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. υπάγονται απευθείας τα κατωτέρω Τμήματα και το Γραφείο:
α) Τμήμα Γ΄ Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους,
β) Τμήμα Δ΄ Εσόδων.
Στο Τμήμα Εσόδων της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών λειτουργεί και Γραφείο Εξόδων, μέχρι την πλήρη απομάκρυνση των πληρωμών από τις Δ.Ο.Υ.
γ) Τμήμα Ε΄ Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης,
δ) Τμήμα ΣΤ΄ Προϋπολογισμού και Προμηθειών, το οποίο λειτουργεί, μόνο, στη Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης,
ε) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης.


II. Οι Δ.Ο.Υ. Α΄ Β΄ τάξεως, σε τρία (3) έως τέσσερα (4) Τμήματα και ένα (1) Γραφείο, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ως κάτωθι:
α) Τμήμα Α΄ Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους,
β) Τμήμα Β΄ Εσόδων,
γ) Τμήμα Γ΄ Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης,
δ) Τμήμα Δ΄Προϋπολογισμού και Προμηθειών, το οποίο λειτουργεί μόνο στη Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών και στη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου,
ε) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης.


III. Οι Δ.Ο.Υ. Β’τάξεως, σε τέσσερα (4) Γραφεία, τα οποία είναι ομώνυμα με τα Τμήματα των Δ.Ο.Υ. Α΄Β΄ Τάξεως και το Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης αυτών, ως κάτωθι:

α) Γραφείο Α’Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους
β) Γραφείο Β’ – Εσόδων
γ) Γραφείο Γ’ Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης
δ) Γραφείο Δ’ – Διαχείρισης.

7. Α. Στα πλαίσια της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους, οι αρμοδιότητες των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) κατανέμονται στα Τμήματα και στα Γραφεία τους, ως κατωτέρω και, επιπλέον, στα πλαίσια της υποστήριξης του έργου των διατακτών νομαρχιακών προϋπολογισμών Δ.Ο.Υ. Α΄ και Α΄-Β΄ τάξεως, οι αρμοδιότητες του Τμήματος ΣΤ΄ Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης (Α΄) και των Τμημάτων Δ΄ Προϋπολογισμού και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών (Α΄-Β΄) και Γαλατσίου (Α΄-Β΄), είναι οι ακόλουθες:

i. Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως

I. Τμήματα Α1 έως Α8 Ελέγχων

(α) Η διενέργεια φορολογικού ελέγχου σε επιχειρήσεις, με ετήσια ακαθάριστα έσοδα, όπως καθορίζονται και ανακαθορίζονται εκάστοτε με αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν χαρακτηρίζονται ως φορολογούμενοι μεγάλου πλούτου, όπως αυτοί καθορίζονται ή ανακαθορίζονται με όμοιες αποφάσεις.
(β) Η διενέργεια φορολογικών ελέγχων για την διαπίστωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του έβδομου κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 -Α΄170), όπως ισχύουν και με τα εκδοθέντα επιχειρησιακά προγράμματα.
(γ) Η επιδίωξη της πλήρους επίτευξης των ποσοστών κάλυψης των ελέγχων ανά τύπο ελέγχου, που έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο και η παρακολούθηση της πορείας αυτών.
(δ) Η αποτελεσματική και αποδοτική διενέργεια όλων των τύπων ελέγχου, με την ορθή και ποιοτική εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου, σύμφωνα με τα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων.
(ε) Η τήρηση των ελεγκτικών προτύπων, που έχουν εκπονηθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων και η εφαρμογή σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών ελέγχου, καθώς και των διαδικασιών, των κανόνων και των οδηγιών που έχουν τεθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
(στ) Η εφαρμογή των διατάξεων περί τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων.

ΙΙ. Τμήμα Β’Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης,

i. (α) Η επίτευξη των στόχων είσπραξης των εσόδων από κάθε είδους φόρο, όπως αυτοί έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
(β) Η επιδίωξη της πλήρους επίτευξης της είσπραξης των οφειλών, σύμφωνα με τους δείκτες μέτρησης που έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων και η παρακολούθηση της πορείας των εσόδων.
(γ) Η εφαρμογή σύγχρονων προσεγγίσεων και τεχνικών είσπραξης των οφειλών, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων.
(δ) Η διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου με την τήρηση όλων των διαδικασιών και με την λήψη όλων των μέτρων, που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) ή σε άλλες ειδικές διατάξεις, για την είσπραξη των φόρων και την διακοπή της παραγραφής.
(ε) Η τήρηση των διαδικασιών για την επιβολή των προστίμων και των τόκων, που προβλέπονται στις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και εν γένει στην κείμενη νομοθεσία.
(στ) Η παροχή συνδρομής στο τμήμα Εσόδων της ίδιας ή άλλης Δ.Ο.Υ., για τις οφειλές της οποίας έχει την αρμοδιότητα επιδίωξης της είσπραξης, ως προς την εξέταση των προϋποθέσεων του συμψηφισμού απαιτήσεων οφειλέτη του Δημοσίου έναντι χρεών αυτού προς το Δημόσιο σε ειδικές περιπτώσεις που σχετίζονται με θέματα της αρμοδιότητας του δικαστικού, ύστερα από αίτημα για την ως άνω συνδρομή του Προϊσταμένου του τμήματος Εσόδων.
(ζ) Η λήψη όλων των μέτρων για την διασφάλιση των οφειλών στο Δημόσιο και για την αναγκαστική εκτέλεση αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και στις ειδικές διατάξεις.
(η) Η έγκριση προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής των φορολογικών οφειλών και κατανομής κάθε καταβολής σε οποιονδήποτε οφειλόμενο φόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και σε ειδικές διατάξεις.
(θ) Η αποτελεσματική υλοποίηση των ειδικών προγραμμάτων είσπραξης των δημοσίων εσόδων, όπως καθορίζονται από την Διεύθυνση Εισπράξεων.
(ι) Η παρακολούθηση της είσπραξης των οφειλών, του υπολοίπου και της ροής των ληξιπροθέσμων και η ανάληψη δράσεων για την πλήρη επίτευξη των στόχων, σύμφωνα με τα επιχειρησιακά προγράμματα.
(ια) Η διενέργεια στατιστικών αναλύσεων και διασταυρώσεων επί των εισπράξεων της Δ.Ο.Υ., για την παρακολούθηση επίτευξης του στόχου αυτής.
(ιβ) Η νομική υποστήριξη της Δ.Ο.Υ., για αντικρούσεις προσφυγών και ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή ειδικών εισφορών, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Ελέγχων της Δ.Ο.Υ., καθώς και οι αντικρούσεις επί ανακοπών ή λοιπών ενδίκων βοηθημάτων, καθώς και επί ενδίκων μέσων, που ασκούνται από φορολογουμένους ή οφειλέτες του Δημοσίου.
(ιγ) Η υλοποίηση της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών, κατ’ εφαρμογή του ν. 4469/2017 (Α΄62) “Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις”, όπως το ύψος των οφειλών καθορίζεται και ανακαθορίζεται, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, όπως, ενδεικτικά, η συμμετοχή του Δημοσίου στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, η σύναψη της σύμβασης, η παρακολούθηση τήρησης ή μη των όρων της, η γνωστοποίηση της ανατροπής της στους λοιπούς πιστωτές, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια, στα πλαίσια εφαρμογής του ως άνω νόμου.

ii. Γραφείο Είσπραξης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος που αφορούν στην είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

III. Τμήμα Γ’ Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους

(α) Η παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων ως προς την εφαρμογή των οικείων φορολογικών διατάξεων, όπως της υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων, που υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) ή με άλλες ειδικές διατάξεις, καθώς και η δημιουργία και η συντήρηση της φορολογικής εικόνας τους, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτούς.
(β) Η διασταύρωση των στοιχείων των δηλώσεων, με την εφαρμογή των μεθόδων και συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου που αναπτύσσονται από την Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης.
(γ) Η αξιοποίηση των στοιχείων, που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης, για τους φορολογουμένους που δεν υποβάλλουν ή έπαψαν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση ή φοροδιαφεύγουν.
(δ) Η εφαρμογή μεθόδων και διαδικασιών για τον εντοπισμό των φορολογικά υποχρέων που δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις ή τις υποβάλλουν εκπρόθεσμα ή έπαψαν να υποβάλλουν, καθώς και όσων δεν έχουν εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο και η ανάληψη αποτελεσματικών δράσεων, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης ή όπως αυτές τίθενται από την Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης για την συμμόρφωσή τους.

(ε) Η διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/ προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων.


IV. Τμήμα Δ’ Εσόδων

i. (α) Η είσπραξη κάθε είδους δημοσίων εσόδων, όπως Φόρου Εισοδήματος, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ), Ακίνητης Περιουσίας.
(β) Η καταχώριση των στοιχείων των νόμιμων τίτλων στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων, η λογιστική απεικόνιση της βεβαίωσης, των εισπράξεων, των επιστροφών ή των διαγραφών και η αποστολή των παραστατικών στοιχείων ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
(γ) Η διαχείριση και η παρακολούθηση της διαδικασίας των εισπράξεων που διενεργούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος, των ΕΛ.ΤΑ. και εν γένει των φορέων είσπραξης.
(δ) Η διαχείριση και η παρακολούθηση της διαδικασίας των επιστροφών.
(ε) Η έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
(στ) Η εξέταση των προϋποθέσεων του αυτεπάγγελτου ή βάσει δήλωσης συμψηφισμού απαιτήσεων οφειλέτη του Δημοσίου έναντι χρεών αυτού προς το Δημόσιο και η διενέργεια συμψηφισμών από κάθε νόμιμη αιτία, με την επιφύλαξη της συνδρομής του τμήματος «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, στις περιπτώσεις που ορίζονται στο υποστοιχείο στ΄ του στοιχείου i. της υποπερίπτωσης II. της παρούσας περίπτωσης i. «Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως»,
(ζ) Η εφαρμογή προτύπων ελέγχου της απόδοσης του τμήματος και του βαθμού εκπλήρωσης των στόχων που τίθενται από τη Διεύθυνση Εισπράξεων.

ii. Από την ημερομηνία παύσης λειτουργίας των Γραφείων Εξόδων, τα Τμήματα Εσόδων των Δ.Ο.Υ., στις οποίες λειτουργούσε Γραφείο Εξόδων, πλην της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, ασκούν και την αρμοδιότητα για την τήρηση και την κατάρτιση των βιβλίων αντιτίμων, κατασχέσεων ή εκχωρήσεων ή επισχέσεων.

iii. Γραφείο Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών

(α) Η πληρωμή των δαπανών.
(β) Η τήρηση και η κατάρτιση:
(αα) Των βιβλίων αντιτίμων, κατασχέσεων ή εκχωρήσεων ή επισχέσεων, ειδοποίησης δικαιούχων από τίτλους πληρωμής, γραμματίων είσπραξης μετρητών, γραμματίων και τριπλοτύπων είσπραξης συμψηφιστικής διαχείρισης,
(ββ) της μηνιαίας κατάστασης είσπραξης συμψηφιστικής διαχείρισης από τις κρατήσεις των τίτλων πληρωμής, που εξοφλήθηκαν μέσα στον μήνα και
(γγ) του βοηθητικού βιβλίου παρακολούθησης των γραμματίων είσπραξης συμψηφιστικής διαχείρισης, που εκδίδει το Γραφείο, για την εξόφληση των τίτλων πληρωμής που παρέμειναν ανεξόφλητοι την τελευταία ημέρα του οικονομικού έτους με τους λογαριασμούς
«Τρεχούμενοι λογαριασμοί εξ ενταλμάτων κυρίων διατακτών», «Τρεχούμενοι λογαριασμοί εξ ενταλμάτων των δευτερευόντων διατακτών» «Τρεχούμενοι λογαριασμοί Τρίτων» και των «Χρηματικών Γραμματίων», που περιέρχονται στο Γραφείο για εξόφληση.
(γ) Η μηνιαία και ετήσια απόδοση λογαριασμού της διαχείρισής του στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και η αποστολή σε αυτό των τίτλων πληρωμής και των διαχειριστικών βιβλίων που εξαντλήθηκαν κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους, τα οποία φυλάσσονται στο Γραφείο.
(δ) Η απόδοση στο Δημόσιο των απαιτήσεων, που παραγράφηκαν.

V. Τμήμα Ε’ Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης,

(α) Η απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
(β) Η μέριμνα για την εγγραφή των φορολογουμένων στο φορολογικό μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
(γ) Η δημιουργία και η συντήρηση της γενικής εικόνας του φορολογουμένου, για την παρακολούθηση των μεταβολών φορολογικού ενδιαφέροντος, για τον εντοπισμό φορολογητέας ύλης, σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Δ.Ο.Υ.
(δ) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος.
(ε) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Δ.Ο.Υ.
(στ) Η μέριμνα για την υγιεινή και την ασφάλεια των χώρων στέγασης της Δ.Ο.Υ., για την εξασφάλιση των υλικών και του εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της, την συντήρηση και επισκευή αυτού, καθώς και η τήρηση των παγίων της υπηρεσίας.

VI. Τμήμα ΣΤ΄ Προϋπολογισμού και Προμηθειών
(α) Η κατάρτιση και η εκτέλεση του νομαρχιακού προϋπολογισμού του Φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.
(β) Η σύνταξη των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του νομαρχιακού προϋπολογισμού του Φορέα.
(γ) Η κατάρτιση και η αποστολή αιτημάτων προς το Τμήμα Α΄ Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., για την ενίσχυση του Νομαρχιακού Προϋπολογισμού του Φορέα.
(δ) Η υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. τακτικών μηνιαίων και ετήσιων στοιχείων, αναφορών και εκθέσεων εκτέλεσης του νομαρχιακού προϋπολογισμού του Φορέα και αναφορών της πορείας υλοποίησης των διαδικασιών προμηθειών.
(ε) Η διαρκής τήρηση και η αποστολή σε μηνιαία βάση προς την αρμόδια υπηρεσία της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. ηλεκτρονικού αρχείου καταγραφής της εξέλιξης των δαπανών και των απλήρωτων υποχρεώσεων για το σύνολο των Δ.Ο.Υ., αρμοδιότητας του διατάκτη, στα πλαίσια τήρησης του Μητρώου δεσμεύσεων της Α.Α.Δ.Ε.
(στ) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών για την υποστήριξη του διατάκτη, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη, μέσω των νομαρχιακών προϋπολογισμών της Φορολογικής Διοίκησης, των αναγκών των Δ.Ο.Υ., αρμοδιότητάς του και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτών, οι οποίες προβλέπονται στη στήλη 3 του πίνακα της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου 4 της παρ. Α΄ της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5-1-2017 (ΦΕΚ Β΄ 12, 52, 234 και 1032) απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.
(ζ) Η σύσταση, η συγκρότηση και ο ορισμός μελών συλλογικών οργάνων/επιτροπών, που προβλέπονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία για όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως, για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών ή υπηρεσιών, εξέτασης ενστάσεων-προσφυγών και παραλαβής αυτών.
(η) Η διενέργεια ερευνών αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των αναγκαίων προμηθειών και υπηρεσιών και για τη λήψη στοιχείων κοστολόγησης αυτών.
(θ) Η μέριμνα για τη συλλογή και τον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών των προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση. Σε περίπτωση, που έχουν καθοριστεί και γνωστοποιηθεί τεχνικές προδιαγραφές αγαθών και υπηρεσιών από τη Γ.Δ.Ο.Υ., ακολουθούνται αυτές.
(ι) Η υλοποίηση και η συνολική παρακολούθηση της πορείας διενέργειας των διαδικασιών προμηθειών και ανάθεσης υπηρεσιών, καθώς και η κατάρτιση των αποφάσεων αναθέσεων και των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το σύνολο των Δ.Ο.Υ., αρμοδιότητας του διατάκτη.
(ια) Η παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σε ζητήματα που σχετίζονται με τους διενεργηθέντες διαγωνισμούς ή με την εκτέλεση των προμηθειών, γενικότερα, σε υποψήφιους αναδόχους και σε ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες της Αρχής.
(ιβ) Η μέριμνα για τη διαβίβαση των ολοκληρωμένων φακέλων προμήθειας ειδών και υπηρεσιών, με τα νόμιμα δικαιολογητικά προς πληρωμή, στην αρμόδια για την εκκαθάριση Υπηρεσία της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.
(ιγ) Η καταγραφή της προόδου διεξαγωγής των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, η τήρηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή του «Φακέλου δημόσιας σύμβασης» και των σχετικών στοιχείων, καθώς και η επεξεργασία αυτών.
(ιδ) Η συνεργασία με την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.), στα πλαίσια άσκησης από αυτή των αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014, όπως εκάστοτε ισχύουν.
(ιε) Κάθε άλλη διαδικαστική ενέργεια που προβλέπεται για την υποστήριξη του έργου του διατάκτη, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.


VIΙ. Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης


i. (α) Η διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών, σύμφωνα με τις εντολές του Προϊσταμένου του Τμήματος Εσόδων και η μέριμνα για την κατάθεση των εισπράξεων αυτών.
(β) Ο έγκαιρος εφοδιασμός, με εισήγηση στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., με τα αναγκαία ένσημα και λοιπό υλικό του Δημοσίου, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, η παραλαβή και η διαχείριση αυτών και των χρημάτων και η ασφαλής διαφύλαξή τους.
(γ) Η διάθεση των αξιών και του υλικού του Δημοσίου.
(δ) Η κατάρτιση μηνιαίας κατάστασης των πωληθέντων ενσήμων και υλικού κατά κατηγορίες, κλάσεις και σειρές και η παράδοσή της στο Τμήμα Εσόδων, καθώς και τήρηση και ενημέρωση βιβλίου αποθήκης.
(ε) Η προσυπογραφή των πρωτοκόλλων και αποδείξεων παραλαβής και παράδοσης ενσήμων και λοιπών αξιών του Δημοσίου από κοινού με τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.
(στ) Η έγκαιρη απόδοση του ετήσιου λογαριασμού διαχείρισης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(ζ) Η Χρεοπίστωση του Ταμία από τον υπεύθυνο του Γραφείου.

ii. Στις περιπτώσεις που δεν λειτουργεί κατάστημα ή υποκατάστημα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.και Δ.) στην πόλη που εδρεύει η Δ.Ο.Υ., από το Γραφείο Διαχείρισης ασκείται και η διεξαγωγή της ταμειακής υπηρεσίας του Τ.Π.και Δ., όπως:

(α) Η διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών για λογαριασμό του Τ.Π. και Δ. και, γενικά, κάθε εργασία που έχει σχέση με αυτό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(β) Η κατάρτιση, μηνιαίως, των λογιστικών καταστάσεων και λοιπών διαχειριστικών στοιχείων των εισπράξεων και πληρωμών της διαχείρισης και η έγκαιρη αποστολή τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π.και Δ..

ii. Δ.Ο.Υ. Α-Β΄ τάξεως

I. Τμήμα Α’Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους

(α) Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση III της περίπτωσης i της παρούσας υποπαραγράφου Α΄.
(β) Η εφαρμογή των διατάξεων περί τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων.

IΙ. Τμήμα Β’ – Εσόδων

Το Τμήμα ασκεί αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, όπως ορίζονται στα υπό στοιχεία i και ii της υποπερίπτωσης IV της περίπτωσης i της παρούσας υποπαραγράφου.

ΙΙΙ. Τμήμα Γ’ Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση V της περίπτωσης i της παρούσας υποπαραγράφου.

IV. Τμήμα Δ΄ Προϋπολογισμού και Προμηθειών
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος της Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση VI της περίπτωσης i της παρούσας υποπαραγράφου, για τις Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητάς του.

V. Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Αυτοτελούς Γραφείου των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση VII της περίπτωσης i της παρούσας υποπαραγράφου.


iii. Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξεως

I. Γραφείο Α’Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α΄Β΄ τάξεως, όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση I της περίπτωσης ii της παρούσας υποπαραγράφου.

II. Γραφείο Β’ – Εσόδων

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α΄Β΄ τάξεως, όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση II της περίπτωσης ii της παρούσας υποπαραγράφου.

III. Γραφείο Γ’ Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α΄Β΄ τάξεως, όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση III της περίπτωσης ii της παρούσας υποπαραγράφου.

IV. Γραφείο Δ΄ Διαχείρισης
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Γραφείου των Δ.Ο.Υ. Α΄-Β΄ τάξεως, όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση V της περίπτωσης ii της παρούσας υποπαραγράφου.


Β. Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) α) Σε Δ.Ο.Υ. προβλέπεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.), εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης αυτών, στις έδρες ή σε περιοχές Δήμων, που καθορίστηκαν με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

β) Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων και των Γραφείων των Δ.Ο.Υ., οι οποίες ασκούνται και από τα Γ.Ε.Φ., είναι οι κατωτέρω:

Ι. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. Α΄ ΤΑΞΕΩΣ, ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. Α΄-Β΄ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. Β΄ ΤΑΞΕΩΣ, ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

(α) Παραλαβή αιτήσεων και δηλώσεων και αποστολή τους στην Δ.Ο.Υ..

(β) Χορήγηση των απαντητικών εγγράφων που αποστέλλονται από την Δ.Ο.Υ..

II. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. Α΄ ΚΑΙ Α΄-Β΄ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. Β΄ ΤΑΞΕΩΣ ΓΙΑ:

i. ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(α) Παραλαβή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών), σε περίπτωση που προβλέπεται χειρόγραφη υποβολή ή δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας.

(β) Παραλαβή φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών), σε περίπτωση χειρόγραφης υποβολής.

(γ) Παραλαβή δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων και αυτοτελούς φορολόγησης σε περίπτωση χειρόγραφης υποβολής.

(δ) Χορήγηση στους φορολογουμένους φορολογικών στοιχείων, που αφορούν στους ίδιους και διατηρούνται ηλεκτρονικά στις εφαρμογές του Taxis.

(ε) Χορήγηση εντύπων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και προσωπικών εταιρειών (Ε1, Ε2, Ε3, Ε5 και Ε7), κεφαλαιουχικών εταιρειών και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Φ01010, Φ01013 και Φ01012), στις περιπτώσεις εξαίρεσης από την ηλεκτρονική υποβολή.

(στ) Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων, τόσο για την ηλεκτρονική, όσο και για την χειρόγραφη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, την συγκέντρωση και προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

(ζ) Παραλαβή φορολογικών αιτημάτων.

(η) Παραλαβή υπεύθυνων δηλώσεων.

(θ) Ενημέρωση των φορολογουμένων σχετικά με την φορολογική νομοθεσία, τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.

ii. ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

(α) Παραλαβή (προσωρινή) δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από τυχερά παίγνια και μεταβίβασης ακινήτων, έλεγχος των στοιχείων των δηλούντων, καταχώρηση των δηλώσεων στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της Δ.Ο.Υ., χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της δήλωσης, με την καταγραφή επ’ αυτής, αναλυτικά, όλων των συνυποβαλλόμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, αποστολή των δηλώσεων στη Δ.Ο.Υ. και χορήγηση των αντιγράφων αυτών μετά από την επιστροφή τους από την Δ.Ο.Υ..
(β) Παραλαβή αιτήσεων με τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση των πιστοποιητικών του άρθρου 105 του «Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Λαχεία» (ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001) και του άρθρου 54Α΄ του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.), καταχώρηση των αιτήσεων στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της Δ.Ο.Υ., χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της αίτησης, αποστολή της αίτησης στη Δ.Ο.Υ. με τηλεομοιοτυπία (Fax), παραλαβή των πιστοποιητικών από τη Δ.Ο.Υ. με αντίστοιχο τρόπο (Fax), χορήγηση αντιγράφου αυτών στον νομίμως αιτούντα μετά από έλεγχο των στοιχείων του, το οποίο σφραγίζεται από το Γ.Ε.Φ. και αποτελεί πρωτότυπο πιστοποιητικό, και φύλαξη των αιτήσεων και των πιστοποιητικών σε ειδικό φάκελο.

iii. ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ

(α) ΘΕΜΑΤΑ Φ.Π.Α.
αα) Παραλαβή οποιασδήποτε αίτησης, δήλωσης, γνωστοποίησης ή άλλων εντύπων που υποχρεούται να παραλαμβάνει η Δ.Ο.Υ., με τα συνημμένα δικαιολογητικά, καθώς και της ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για την μεταβίβαση ακινήτων.
ββ) Πρωτοκόλληση κάθε εισερχόμενου εγγράφου.
γγ) Καταχώριση στις εφαρμογές του νέου TAXIS όλων των ανωτέρω στοιχείων για τα οποία έχουν αναπτυχθεί οι εφαρμογές.
δδ) Αποστολή στην Δ.Ο.Υ. όλων των παραληφθέντων εγγράφων.
εε) Χορήγηση εντύπων.
στστ) Κοινοποίηση πράξεων ή εγγράφων κατόπιν παραγγελίας του Προϊσταμένου της οικείας Δ.Ο.Υ..
(β) ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
αα) Παραλαβή οποιασδήποτε δήλωσης, αίτησης ή άλλων εντύπων που υποχρεούται να παραλαμβάνει η Δ.Ο.Υ. με συνημμένα δικαιολογητικά και καταχώρηση στις εφαρμογές του Νέου TAXIS.
ββ) Αποστολή στη Δ.Ο.Υ. όλων των παραληφθέντων εγγράφων.
γγ) Χορήγηση εντύπων.
δδ) Παραλαβή αιτημάτων, μαζί με όλα τα εκάστοτε προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να διαβιβαστούν στην Δ.Ο.Υ. προς εξέταση, όπως, ενδεικτικά η αίτηση για χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας (απαλλαγές αναπήρων πολιτών).
εε) Παραλαβή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για την θέση των οχημάτων σε ακινησία.
στστ) Πρωτοκόλληση κάθε εισερχόμενου εγγράφου και καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων των προβλεπόμενων ενημερώσεων.
ζζ) Κοινοποίηση πράξεων ή εγγράφων κατόπιν παραγγελίας του Προϊσταμένου της οικείας Δ.Ο.Υ..

III. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. Α΄ ΚΑΙ Α΄-Β΄ ΤΑΞΕΩΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. Β΄ ΤΑΞΕΩΣ

(α) Παραλαβή και διαβίβαση αιτημάτων:
αα) Χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.
ββ) Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
(β) Παράδοση στον ενδιαφερόμενο αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, που έχει αποσταλεί από Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό Κέντρο.
(γ) Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής στις περιπτώσεις που αυτά εκδίδονται από οποιονδήποτε υπάλληλο Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου.
(δ) Είσπραξη εσόδων, με την έκδοση διπλοτύπου παραστατικού είσπραξης τύπου Α΄, μόνο για τα έσοδα των οποίων η είσπραξη δεν μπορεί να διενεργηθεί σε πιστωτικά ιδρύματα ή στα ΕΛ.ΤΑ..
Η προαναφερθείσα είσπραξη διενεργείται αποκλειστικά με επιταγές ή με την χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. Οι επιταγές οπισθογραφούνται από υπάλληλο του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, στον οποίο έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα αυτό με ημερήσια διαταγή του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ..
(ε) Έκδοση μοναδικού κωδικού πληρωμής για τις οφειλές, οι οποίες μπορούν να πληρωθούν σε Πιστωτικά Ιδρύματα ή στα ΕΛ.ΤΑ..

IV. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. Α΄ ΚΑΙ Α΄-Β΄ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. Β΄ ΤΑΞΕΩΣ

(α) Παραλαβή δηλώσεων απόδοσης Α.Φ.Μ./μεταβολής ατομικών στοιχείων, δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών, των συνυποβαλλόμενων δηλώσεων και δικαιολογητικών, καθώς και έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων, στις περιπτώσεις που οι εν λόγω δηλώσεις υποβάλλονται εμπρόθεσμα.
(β) Επανεκτύπωση των βεβαιώσεων: Απόδοσης Α.Φ.Μ./μεταβολής Ατομικών Στοιχείων φυσικού προσώπου και έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών, φυσικών και μη φυσικών προσώπων.
(γ) Επανεκτύπωση βεβαίωσης έναρξης εργασιών για τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, περί της οικονομικής δραστηριότητας του φορολογουμένου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 218/2001 (Α΄ 168), για το χρονικό διάστημα μέχρι την κατάθεση της πρώτης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
(δ) Χορήγηση κλειδαρίθμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (Β΄ 1916) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών « Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet ».
(ε) Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel)-θέρμανσης για την εγγραφή τους στο Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 1009071/191/ΔΜ/ΠΟΛ.1012/24.1.2008 (Β΄ 128) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Διαδικασία υποβολής στις Δ.Ο.Υ. σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης για την εγγραφή τους στο Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ)».
(στ) Παραλαβή και καταχώρηση της αίτησης των αγροτών στο Μητρώο Taxis, για την ένταξη τους στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 1111533/3007/ΠΟΛ.1293/7.12.2000, όπως ισχύει.
(ζ) Παραλαβή εκπρόθεσμων δηλώσεων Μητρώου (έναρξης, μεταβολής και διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας) με τα απαιτούμενα για την κάθε περίπτωση δικαιολογητικά και διαβίβαση αυτών στην Δ.Ο.Υ. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
(η) Κοινοποίηση πράξεων επιβολής προστίμου, δηλώσεων μητρώου, καθώς και Διοικητικής Επίλυσης της Διαφοράς (κατά περίπτωση).

V. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. Α΄ ΤΑΞΕΩΣ (ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ.)

(α) Παραλαβή και διαβίβαση αιτημάτων:
αα) Απαλλαγής από τόκους και πρόστιμα, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.δ.356/74 (Α΄ 90) «Περί Κώδικος Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει και το άρθρο 61 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύει, λόγω ανωτέρας βίας.
ββ) Άρσης ή περιορισμού κατασχέσεων.
γγ) Εξάλειψης ή περιορισμού υποθηκών.
δδ) Δήλωσης συμψηφισμού με απαίτηση κατά του Δημοσίου ή γνωστοποιήσεων.
εε) Υποβολής προσφυγών κατά αποφάσεων των Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. του άρθρου 9 του ν. 2386/96 για ακάλυπτες επιταγές.
στστ) Ρύθμισης χρεών πτωχών οφειλετών, σύμφωνα με το άρθρο 62Α του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
ζζ) Ρύθμισης, κατ’ άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 3808/2009 σε συνδυασμό με το άρθρο 62 Α του ΚΕΔΕ, Χρεών Οφειλετών, που έχουν επικυρώσει συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης.
ηη) Συμμετοχής του Δημοσίου σε συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης με οφειλέτη του, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009, σε συνδυασμό με άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα (ΠΟΛ.1087/11.6.2010 και 1068/3.4.2013 αντίστοιχα).
θθ) Συναίνεσης του Δημοσίου σε ανάκληση πτώχευσης οφειλέτη του.
(β) Παραλαβή, έλεγχος και διαβίβαση φακέλων μετά των αιτημάτων ρυθμίσεων χρεών βεβαιωμένων οφειλών.
(γ) Χορήγηση εντύπων.
(δ) Παροχή πληροφοριών.
γ) Οι αιτήσεις, οι δηλώσεις, τα έντυπα και τα λοιπά έγγραφα των συναλλασσομένων θα παραλαμβάνονται και θα πρωτοκολλούνται στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της Δ.Ο.Υ. και εν συνεχεία θα διεκπεραιώνονται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Γ.Ε.Φ., εφόσον πρόκειται για διαδικασία που προβλέπεται η ολοκλήρωσή της από το Γ.Ε.Φ.. Εφόσον το αίτημα του συναλλασσομένου δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί από τους υπαλλήλους του Γ.Ε.Φ., θα πρωτοκολλείται και θα αποστέλλεται, με τα επισυναπτόμενα σε αυτό δικαιολογητικά, με τηλεομοιοτυπία στην Δ.Ο.Υ., η οποία, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, θα εκδίδει την τελική πράξη και θα την αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία στο Γ.Ε.Φ., για την επίδοσή της στον ενδιαφερόμενο.
Για την υποβολή της πράξης αυτής από τον ενδιαφερόμενο στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς ισχύουν τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες ειδικές διατάξεις.
Για την ασφάλεια των συναλλαγών και για την ορθή τήρηση του αρχείου από την Δ.Ο.Υ., ο αρμόδιος υπάλληλος του Γ.Ε.Φ. θα αποστέλλει ταχυδρομικώς ή με άλλο νόμιμο τρόπο στην Δ.Ο.Υ., τα πρωτότυπα των εγγράφων, εντύπων, αιτήσεων, δηλώσεων, κ.λ.π. που παρέλαβε.
δ) Οι Δ.Ο.Υ. Α-Β’ και Β’ Τάξεως θα παραλαμβάνουν τις αιτήσεις και τα λοιπά στοιχεία που προσκομίζουν οι φορολογούμενοι, και αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας των Τμημάτων «Ελέγχων» και «Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης» των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως, οι οποίες έχουν την κατά τόπον αρμοδιότητα για κάθε φορολογούμενο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, στις οποίες θα τα διαβιβάζουν. Οι Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξεως θα προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την διεκπεραίωση των υποθέσεων των φορολογουμένων στους οποίους και θα αποστέλλουν τα σχετικά έγγραφα.


8. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) Α΄ και Α΄-Β΄ Τάξεως, επιπέδου Διεύθυνσης, καθώς και οι Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως, επιπέδου Τμήματος, ανά Περιφέρεια και ανά Νομό και η εσωτερική διάρθρωση αυτών, απεικονίζονται αναλυτικά κατωτέρω: 

(Βλέπε απόφαση 1173149 ΕΞ 2018 για τις τροποποιήσεις του κάτωθι πίνακα)

 

                ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕ- ΝΩΝ/ΔΗΜΟΣ- ΕΔΡΑ
  ΠΕΡΙ- ΦΕΡΕΙΑ   Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΕΔΡΑ   ΥΠΟΔΙΕΥ- ΘΥΝΣΕΙΣ    
Α/Α   ΝΟΜΟΣ   ΤΑΞΗ   ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
1 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δράμας Δράμας, με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Δράμας Α       Κάτω Νευροκο- πίου (Νευροκόπι)
  Α’ - Ελέγχων
Υποδιεύ- θυνση Β’- Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης Γραφείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
  Γ’- Συμμόρ- φωσης και Σχέσεων με τους Φορο- λογουμένους  
Δ’ - Εσόδων  
Ε’ - Διοικη- τικής και Μηχανογρα- φικής Υπο- στήριξης  
    Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης
2 Έβρου Αλεξαν- δρούπολης, με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Αλεξαν- δρούπολης Α   Α’ - Ελέγχων   Σουφλίου (Σουφλί)
Υποδιεύ- θυνση Β’-Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης Γραφείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
  Γ’- Συμμόρ- φωσης και Σχέσεων με τους Φορο- λογουμένους  
Δ’ - Εσόδων  
Ε’ - Διοικη- τικής και Μηχανογρα- φικής Υπο- στήριξης  
    Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης
3 Ορεστι- άδας, με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Ορεστιάδας Α-Β   Α’- Συμμόρ- φωσης και Σχέσεων με τους Φορο- λογουμένους   Διδυμοτείχου (Διδυμότειχο)
Β’ - Εσόδων  
Γ’ - Διοικη- τικής και Μηχανογρα- φικής Υπο- στήριξης  
    Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης
                 
                 
                 
                 
                 
                ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕ- ΝΩΝ/ΔΗΜΟΣ- ΕΔΡΑ
  ΠΕΡΙ- ΦΕΡΕΙΑ   Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΕΔΡΑ   ΥΠΟΔΙΕΥ- ΘΥΝΣΕΙΣ    
Α/Α   ΝΟΜΟΣ   ΤΑΞΗ   ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
4   Καβάλας Καβάλας, με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Καβάλας Α   Α1’ - Ελέγχων   α) Παγγαίου (Ελευ- θερούπολη)
  Α2’ - Ελέγχων   β) Θάσου (Θάσος) γ) Νέστου (Χρυ- σούπολη)
Υποδιεύ- θυνση Β’- Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης Γραφείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών  
  Γ’- Συμμόρ- φωσης και Σχέσεων με τους Φορο- λογουμένους    
Δ’ - Εσόδων    
Ε’ - Διοικη- τικής και Μηχανογρα- φικής Υπο- στήριξης    
  Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης  
5 Ξάνθης Ξάνθης, με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης Α   Α’ - Ελέγχων    
Υποδιεύ- θυνση Β’- Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης Γραφείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
  Γ’- Συμμόρ- φωσης και Σχέσεων με τους Φορο- λογουμένους  
Δ’ - Εσόδων  
Ε’ - Διοικη- τικής και Μηχανογρα- φικής Υπο- στήριξης  
  Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης
6 Ροδόπης Κομοτηνής, με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Κομοτηνής Α   Α’ - Ελέγχων   Μαρωνείας-Σαπών (Σάπες)
Υποδιεύ- θυνση Β’- Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης Γραφείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
  Γ’- Συμμόρ- φωσης και Σχέσεων με τους Φορο- λογουμένους  
Δ’ - Εσόδων  
Ε’ - Διοικη- τικής και Μηχανογρα- φικής Υπο- στήριξης  
    Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης
                 
                 
                 
                 
                 
                ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕ- ΝΩΝ/ΔΗΜΟΣ- ΕΔΡΑ
  ΠΕΡΙ- ΦΕΡΕΙΑ   Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΕΔΡΑ   ΥΠΟΔΙΕΥ- ΘΥΝΣΕΙΣ    
Α/Α   ΝΟΜΟΣ   ΤΑΞΗ   ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
7 Κεντρικής Μακεδονίας Ημαθίας Βέροιας, με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Βέροιας Α   Α’ - Ελέγχων   α) Αλεξάνδρειας (Αλεξάνδρεια) β) Νάουσας (Νά- ουσα)
Υποδιεύ- θυνση Β’- Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης Γραφείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
  Γ’- Συμμόρ- φωσης και Σχέσεων με τους Φορο- λογουμένους  
Δ’ - Εσόδων  
Ε’ - Διοικη- τικής και Μηχανογρα- φικής Υπο- στήριξης  
  Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης
8 Θεσσαλο- νίκης Αμπελο- κήπων, με έδρα την Δημοτική Ενότητα Αμπελοκή- πων Α   Α1’ - Ελέγχων    
  Α2’ - Ελέγχων  
  Α3’ - Ελέγχων  
Υποδιεύ- θυνση Β’- Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης Γραφείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
  Γ’- Συμμόρ- φωσης και Σχέσεων με τους Φορο- λογουμένους  
Δ’ - Εσόδων  
Ε’ - Διοικη- τικής και Μηχανογρα- φικής Υπο- στήριξης  
  Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης
9 Α’ Θεσσα- λονίκης, με έδρα την Δημοτική Ενότητα Θεσσαλονί- κης Α-Β   Α’- Συμμόρ- φωσης και Σχέσεων με τους Φορο- λογουμένους    
Β’ - Εσόδων  
Γ’ - Διοικη- τικής και Μηχανογρα- φικής Υπο- στήριξης  
  Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης
                 
                 
                 
                 
                 
                ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕ- ΝΩΝ/ΔΗΜΟΣ- ΕΔΡΑ
  ΠΕΡΙ- ΦΕΡΕΙΑ   Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΕΔΡΑ   ΥΠΟΔΙΕΥ- ΘΥΝΣΕΙΣ    
Α/Α   ΝΟΜΟΣ   ΤΑΞΗ   ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
10     Δ’ Θεσσα- λονίκης, με έδρα την Δημοτική Ενότητα Θεσσαλονί- κης Α   Α1’ - Ελέγχων    
  Α2’ - Ελέγχων  
Υποδιεύ- θυνση Β’- Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης Γραφείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
  Γ’- Συμμόρ- φωσης και Σχέσεων με τους Φορο- λογουμένους  
Δ’ - Εσόδων  
Ε’ - Διοικη- τικής και Μηχανογρα- φικής Υπο- στήριξης  
  Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης
11 Ε’ Θεσσα- λονίκης, με έδρα την Δημοτική Ενότητα Θεσσαλονί- κης Α   Α1’ - Ελέγχων    
  Α2’ - Ελέγχων  
Υποδιεύ- θυνση Α3’ - Ελέγχων  
  Β’- Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης Γραφείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
  Γ’- Συμμόρ- φωσης και Σχέσεων με τους Φορο- λογουμένους  
Δ’ - Εσόδων  
Ε’ - Διοικη- τικής και Μηχανογρα- φικής Υπο- στήριξης  
  Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης
12 ΣΤ’ Θεσσα- λονίκης, με έδρα την Δημοτική Ενότητα Θεσσαλονί- κης Α-Β   Α’- Συμμόρ- φωσης και Σχέσεων με τους Φορο- λογουμένους    
Β’ - Εσόδων  
Γ’ - Διοικη- τικής και Μηχανογρα- φικής Υπο- στήριξης  
  Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης
                 
                 
                 
                 
                 
                ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕ- ΝΩΝ/ΔΗΜΟΣ- ΕΔΡΑ
  ΠΕΡΙ- ΦΕΡΕΙΑ   Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΕΔΡΑ   ΥΠΟΔΙΕΥ- ΘΥΝΣΕΙΣ    
Α/Α   ΝΟΜΟΣ   ΤΑΞΗ   ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
13     Ζ’ Θεσσα- λονίκης, με έδρα την Δημοτική Ενότητα Θεσσαλονί- κης Α   Α1’ - Ελέγχων    
  Α2’ - Ελέγχων  
Υποδιεύ- θυνση Α3’ – Ελέγχων  
  Β’- Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης Γραφείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
  Γ’- Συμμόρ- φωσης και Σχέσεων με τους Φορο- λογουμένους  
Δ’ - Εσόδων  
Ε’ - Διοικη- τικής και Μηχανογρα- φικής Υπο- στήριξης  
  Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης
14 Η’ Θεσσα- λονίκης, με έδρα την Δημοτική Ενότητα Θεσσαλονί- κης Α-Β   Α’- Συμμόρ- φωσης και Σχέσεων με τους Φορο- λογουμένους    
Β’ - Εσόδων  
Γ’ - Διοικη- τικής και Μηχανογρα- φικής Υπο- στήριξης  
  Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης
15 ΦΑΕ Θεσ- Α   Α1’ - Ελέγχων    
σαλονίκης, με έδρα την Δημοτική Ενότητα Θεσσαλονί- κης   Α2’ - Ελέγχων  
    Α3’ - Ελέγχων  
  Υποδιεύ- θυνση Α4’ - Ελέγχων  
    Β’- Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης Γραφείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
    Γ’- Συμμόρ- φωσης και Σχέσεων με τους Φορο- λογουμένους  
  Δ’ - Εσόδων  
  Ε’ - Διοικη- τικής και Μηχανογρα- φικής Υπο- στήριξης  
    Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης
                 
                 
                 
                 
                 
                ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕ- ΝΩΝ/ΔΗΜΟΣ- ΕΔΡΑ
  ΠΕΡΙ- ΦΕΡΕΙΑ   Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΕΔΡΑ   ΥΠΟΔΙΕΥ- ΘΥΝΣΕΙΣ    
Α/Α   ΝΟΜΟΣ   ΤΑΞΗ   ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
16     Ιωνίας Θεσ- σαλονίκης, με έδρα τις Δημοτικές Κοινότητες Νέας Μα- γνησίας και Διαβατών Α-Β   Α’- Συμμόρ- φωσης και Σχέσεων με τους Φορο- λογουμένους   Χαλκηδόνος (Άγιος Αθανάσιος)
   
Β’ - Εσόδων
Γ’ - Διοικη- τικής και Μηχανογρα- φικής Υπο- στήριξης  
  Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης
17 Καλαμα- ριάς, με έδρα τον Δήμο Καλα- μαριάς Α-Β   Α’- Συμμόρ- φωσης και Σχέσεων με τους Φορο- λογουμένους    
Β’ - Εσόδων  
Γ’ - Διοικη- τικής και Μηχανογρα- φικής Υπο- στήριξης  
  Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης
18 Λαγκαδά, με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Λαγκαδά Α-Β   Α’- Συμμόρ- φωσης και Σχέσεων με τους Φορο- λογουμένους   α) Λαγκαδά (Ζαγκλιβέρι) β) Λαγκαδά (Σοχός)
Β’ - Εσόδων  
Γ’ - Διοικη- τικής και Μηχανογρα- φικής Υπο- στήριξης  
    Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης
19 Κιλκίς Κιλκίς, με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Κιλκίς Α-Β   Α’- Συμμόρ- φωσης και Σχέσεων με τους Φορο- λογουμένους   Παιονίας (Γουμένισσα)
Β’ - Εσόδων  
Γ’ - Διοικη- τικής και Μηχανογρα- φικής Υπο- στήριξης  
  Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης
                 
                 
                 
                 
                 
                ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕ- ΝΩΝ/ΔΗΜΟΣ- ΕΔΡΑ
  ΠΕΡΙ- ΦΕΡΕΙΑ   Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΕΔΡΑ   ΥΠΟΔΙΕΥ- ΘΥΝΣΕΙΣ    
Α/Α   ΝΟΜΟΣ   ΤΑΞΗ   ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
20   Πέλλας Γιαννιτσών, με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Γιαννιτσών Α-Β   Α’- Συμμόρ- φωσης και Σχέσεων με τους Φορο- λογουμένους    
Β’ - Εσόδων  
Γ’ - Διοικη- τικής και Μηχανογρα- φικής Υπο- στήριξης  
  Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης
21 Έδεσσας, με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Εδέσσης Α   Α’ - Ελέγχων   α) Αλμωπίας (Αριδαία)
Υποδιεύ- θυνση Β’- Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης Γραφείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών β) Σκύδρας (Σκύδρα)
  Γ’- Συμμόρ- φωσης και Σχέσεων με τους Φορο- λογουμένους    
Δ’ - Εσόδων    
Ε’ - Διοικη- τικής και Μηχανογρα- φικής Υπο- στήριξης    
  Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης  
22 Πιερίας Κατερίνης, με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης Α   Α’ - Ελέγχων   Πύδνας-Κολινδρού (Αιγίνιο)
Υποδιεύ- θυνση Β’- Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης Γραφείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
  Γ’- Συμμόρ- φωσης και Σχέσεων με τους Φορο- λογουμένους  
Δ’ - Εσόδων  
Ε’ - Διοικη- τικής και Μηχανογρα- φικής Υπο- στήριξης  
  Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης