Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-10-2001 ]

ΠΟΛ.1230/8.10.2001 Συμπλήρωση απόφασης 1063790/1444/ΠΟΛ. 1168/2.7.2001 περί διενέργειας ελέγχων.

(Συμπλήρωση απόφασης 1063790/1444/ΠΟΛ. 1168/2.7.2001 περί διενέργειας ελέγχων. )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑθήνα, 8 Οκτωβρίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1093491/1656/ΔΕ-Α'


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1230


ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση απόφασης 1063790/1444/ΠΟΛ.1168/2.7.2001 περί διενέργειας ελέγχων.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 8 του άρθρου 66 του ν.
2238/1994 (ΦΕΚ Α' 151), όπως ισχύουν,

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 2601/1998
(ΦΕΚ Α' 81).
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ
Α' 249).
4. Την απόφαση μας 1061203/1146/ΠΟΛ. 1144/20.5.98 "Έλεγχος
ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών"
(ΦΕΚ Β' 526), όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις
αποφάσεις μας 1095300/1271/ΠΟΛ.1222/18.8.98 (ΦΕΚ Β' 944),
1016672/1038/ΠΟΛ.1045/ 16.2.99 (ΦΕΚ Β' 157) και
1068419/1256/ΠΟΛ1145/13.7.99 (ΦΕΚ Β' 1510).

5. Τις αποφάσεις μας Γ113331/1477/ΠΟΛ.1239/2.12.99 (ΦΕΚ Β' 2137),
1027583/ 1162/ΠΟΛ. 1100/14.3,2000 (ΦΕΚ Β'
361),1075331/1453/ΠΟΛ.1231/ 31.8.2000 (Φ£Κ Β' 1113) και
1063790/1444/ΠΟΛ. 1168/2.7.2001 (ΦΕΚ Β' 882),

6. Την απόφαση μας 1017350/5552/15.02.2001 (ΦΕΚ Β' 223)
"Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Τ.Ε.Κ.,
Π.Ε, Κ, και ΕΘ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου", όπως αυτή
ισχύει.

7. Την 1039386/441/Α0006/21.4.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 571) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων
Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

8. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτουν δαπάνες για τον
προϋπολογισμό.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 2 της απόφασής μας 1063790/1444/ΠΟΛ.
1168/2.7.2001 (ΦΕΚ Β' 882), προστίθεται παράγραφος 6° ως εξής:

"6°. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 εφαρμόζονται
ανάλογα και για τις διαφορές φορών εισοδήματος που προκύπτουν από
την ίδια αιτία, υπό την προϋπόθεση ότι τα βιβλία και στοιχείο της
οικείας χρήσης έχουν κριθεί επαρκή και ακριβή. Τυχόν καταλογισθέντες
πρόσθετοι φόροι στις παραπάνω διαφορές φόρων διαγράφονται."

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

            ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο