Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-03-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1044188 ΕΞ 2017 Απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση C-547/13 - Κλάσεις 90.18 και 90.19 - Έννοια των όρων «ιατρικό μηχάνημα» και «συσκευή μηχανοθεραπείας»

(Απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση C-547/13 - Κλάσεις 90.18 και 90.19 - Έννοια των όρων «ιατρικό μηχάνημα» και «συσκευή μηχανοθεραπείας»)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΤΟΚ Α 1044188 ΕΞ 2017
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΟΛ. ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛ. ΟΙΚ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ και ΔΑΣΜΟΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Ε.Μπίρμπιλα
Τηλέφωνο:210-69.87.475
Fax:210-69.87.506
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

Θέμα: «Απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση C-547/13 - Κλάσεις 90.18 και 90.19- Έννοια των όρων "ιατρικό μηχάνημα" και "συσκευή μηχανοθεραπείας"»

Κοινοποιούμε συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, την Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην υπόθεση C-547/13 (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., σειρά C, αριθ. 138/27-4¬2015). Με την εν λόγω Απόφαση, παρέχεται ερμηνεία του όρου «ιατρικό μηχάνημα» στα πλαίσια της δασμολογικής κλάσης 90.18 του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε., καθώς και του όρου «συσκευή μηχανοθεραπείας» της δασμολογικής κλάσης 90.19.

Ειδικότερα, τα βασικά σημεία της προαναφερόμενης Απόφασης έχουν ως εξής:

1. Σύμφωνα με την παρ. 45 της εν λόγω Απόφασης, και κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, το αποφασιστικό κριτήριο για τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων πρέπει γενικά να αναζητείται στα αντικειμενικά χαρακτηριστικά και στις αντικειμενικές ιδιότητές τους. Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ. 47, ο προορισμός του προϊόντος μπορεί να αποτελέσει αντικειμενικό κριτήριο κατάταξης, με την προϋπόθεση ότι είναι συμφυής με το εν λόγω προϊόν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά και ιδιότητες αυτού, δηλαδή ο προορισμός του πρέπει να προκύπτει και μπορεί να αναγνωριστεί ως συνέπεια των εν λόγω χαρακτηριστικών.

2. Όσον αφορά, κατ' αρχήν, τη δασμολογική κλάση 90.18, στην παρ. 48 το Δικαστήριο επισημαίνει ότι, αν και από το κείμενο της κλάσης προκύπτει ότι αυτή περιλαμβάνει κυρίως όργανα και συσκευές για την ιατρική, εντούτοις δεν παρέχεται περαιτέρω διευκρίνιση αναφορικά με τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά των εν λόγω οργάνων ή συσκευών. Ωστόσο, σύμφωνα με την παρ. 49, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος για το Κεφάλαιο 90 (Γενικές παρατηρήσεις), από τις οποίες προκύπτει ότι η κλάση 90.18 καλύπτει εκείνα τα όργανα και συσκευές, η κανονική χρήση των οποίων προϋποθέτει, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, την παρέμβαση επαγγελματία, όπως γιατρού, χειρούργου, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου ή μαίας, για σκοπούς διάγνωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης μιας ασθένειας, ή μιας χειρουργικής επέμβασης.

3. Σύμφωνα, εξάλλου, με την παρ. 52 της Απόφασης, προκειμένου να εκτιμηθεί εάν το προϊόν υπάγεται στην κατηγορία των οργάνων και συσκευών για την ιατρική της κλάσης 90.18, θα πρέπει να εκτιμάται τόσο η χρήση για την οποία προορίζεται από τον κατασκευαστή, όσο και ο τρόπος και ο τόπος χρήσης του.
Στα πλαίσια αυτά, ενδείξεις ικανές για την υπαγωγή ενός είδους στην κλάση 90.18, ως ιατρικό μηχάνημα, είναι ιδίως οι ακόλουθες:
- το προϊόν πρέπει να προορίζεται για την αντιμετώπιση μίας ή διαφόρων παθολογιών,
- η αγωγή πρέπει να πραγματοποιείται εντός ιατρικού κέντρου,
- η αγωγή πρέπει να πραγματοποιείται υπό τον έλεγχο επαγγελματία (της υγείας). Αντίθετα, ενδείξεις ικανές να αποκλείσουν την υπαγωγή του προϊόντος στην κλάση 90.18, είναι οι ακόλουθες:
- το προϊόν επιτρέπει κυρίως αισθητικές βελτιώσεις,
- το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός ιατρικού περιβάλλοντος (π.χ. σε ένα ινστιτούτο αισθητικής),
- το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς την παρέμβαση επαγγελματία (της υγείας).

4. Επιπλέον, στις παρ. 53 έως 59 της Απόφασης, το Δικαστήριο εκτιμά ότι άλλοι παράγοντες πέραν αυτών που ορίζονται σαφώς στην παρ. 52, δηλαδή της προβλεπόμενης χρήσης του είδους καθώς και του τρόπου και του τόπου αυτής (βλ. σημείο 3 ανωτέρω), δεν συνιστούν καθοριστικά στοιχεία για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης στην κλάση 90.18. Τέτοιοι παράγοντες είναι, ειδικότερα:
- Το γεγονός ότι ένα προϊόν φέρει τη σήμανση CE, η οποία πιστοποιεί τη συμβατότητα ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42, μπορεί μεν να λαμβάνεται υπόψη συναφώς, όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί ως καθοριστικό στοιχείο προκειμένου να εκτιμηθεί αν το προϊόν υπάγεται στην κλάση 90.18, καθώς η προαναφερόμενη Οδηγία εξυπηρετεί σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς του Κοινού Δασμολογίου.
- Οι διαστάσεις, το βάρος και η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία των προϊόντων, δεν συνιστούν στοιχεία καθοριστικά για την κατάταξη ενός προϊόντος στην κλάση 90.18.

5. Τέλος, όσον αφορά την υπαγωγή ενός προϊόντος στην κλάση 90.19 ως «συσκευή μηχανοθεραπείας», στην παρ. 60 της Απόφασης το Δικαστήριο επισημαίνει ότι, από τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος για την εν λόγω κλάση, προκύπτει ότι οι συσκευές αυτές προορίζονται για την αντιμετώπιση ασθενειών των αρθρώσεων ή των μυών, και ότι η αγωγή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες ή υπό τον έλεγχο ενός επαγγελματία. Συνεπώς, το Δικαστήριο θεωρεί ότι, και στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να εφαρμόζονται τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την κατάταξη ενός είδους στην κλάση 90.18, δηλαδή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η χρήση για την οποία προορίζεται από τον κατασκευαστή, καθώς και ο τρόπος και ο τόπος αυτής, όπως αναλύονται ειδικότερα στην παρ. 51 της Απόφασης (βλ. σημείο 3 ανωτέρω).

6. Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης μηχανών και συσκευών στις δασμολογικές κλάσεις 90.18 και 90.19 του Δασμολογίου, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι το Δικαστήριο της Ε.Ε. αποτελεί την ανώτατη δικαστική αρχή (δικαιοδοτικό όργανο) της Ε.Ε. που διασφαλίζει την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της Ε.Ε., ενώ οι αποφάσεις του για θέματα ερμηνείας και εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου υπερτερούν έναντι κάθε άλλου μη συμβατού μέτρου του κοινοτικού δικαίου, όπως είναι οι κανονισμοί, οι οδηγίες ή οι αποφάσεις των οργάνων της Ε.Ε., καθώς και έναντι τυχόν εθνικών διατάξεων και ρυθμίσεων.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο