Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-10-2001 ]

ΠΟΛ.1228/4.10.2001 Η ζημία από εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν αναγνωρίζεται φορολογικά.

(Η ζημία από εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν αναγνωρίζεται φορολογικά.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1059477/10529/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β'
Πληροφορίες: Ι. Καθαρός
Τηλέφωνο: 3375311

ΠΟΛ.: 1228
ΘΕΜΑ: Η ζημία από εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν αναγνωρίζεται φορολογικά.


Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:  

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.δ' της παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 3 του Ν.2753/1999 , εισόδημα από κινητές αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε οικονομικό έτος από κάθε δικαιούχο κινητών αξιών, το οποίο προκύπτει από κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι αμοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης.  

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 48 του Ν.1969/1991 , όπως ισχύουν μετά την .αντικατάσταση τους με την παρ. 15 του άρθρου 23 του Ν.2214/1994 , ορίζεται, ότι η πρόσθετη αξία που προκύπτει επ΄ ωφελεία των μεριδιούχων από την εξαγορά μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσεως, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων.  

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι και μετά τον προσδιορισμό και από το νόμο της υπεραξίας που προκύπτει κατά την εξαγορά των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ως εισοδήματος από κινητές αξίες, το εισόδημα αυτό εξακολουθεί να απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του Ν. 1969/1991.  

4. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, για την εξεύρεση του απαλλασσόμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.2238/1994, εισοδήματος από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο λαμβάνεται το τελικό αποτέλεσμα, όπως αυτό προκύπτει μετά την αφαίρεση ζημιών που προέκυψαν μέσα στη χρήση από την ίδια αιτία ( 1112474/11351/Β0012/15.12.2000 έγγραφό μας).  

5. Από όλα τα ανωτέρω και κατ' ανάλογη εφαρμογή, λόγω συνάφειας, του τρόπου υπολογισμού του απαλλασσόμενου από τη φορολογία εισοδήματος κέρδους από την πώληση μετοχών και στην εξαγορά μεριδίων, προκύπτει, ότι με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 48 του Ν.1969/1991 , απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος το τελικό θετικό αποτέλεσμα μέσα στη χρήση από τις εξαγορές μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων όπως αυτό υπολογίζεται μετά την αφαίρεση από τα κέρδη, των εξαγορών της ζημίας που προκύπτει στη χρήση αυτή από την ίδια αιτία.  

Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή μετά το πιο πάνω συμψηφισμό για το σύνολο των εξαγορών μεριδίων, προκύψει στο τέλος της χρήσης τελικό αποτέλεσμα ζημιογόνο, τότε αυτό δεν μπορεί να αναγνωρισθεί φορολογικά για μεταφορά και συμψηφισμό στις-επόμενες χρήσεις καθ' όσον, η αναγνώριση αυτή θα προϋπέθετε ότι και το αντίστοιχο θετικό στοιχείο (ωφέλεια) από τις υπόψη εξαγορές θα υπόκειντο σε φορολογία, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει όπως προαναφέρθηκε.  

Μ.Ε.Υ.  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο