Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-03-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1039533 ΕΞ 2017 Αποδεικτικό ενημερότητας για ορισμένα νομικά πρόσωπα σε περίπτωση είσπραξης επιχορηγήσεων για την επίτευξη κοινωφελούς σκοπού

(Εφαρμογή διατάξεων ν. 4380/2016 ΦΕΚ 66Α΄)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Αθήνα , 13 Μαρτίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1039533 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄, Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3635963
Fax : 210-3635077
E-Mail : [email protected]

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή διατάξεων ν.4380/2016 ΦΕΚ 66Α΄

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου πέμπτου του ν.4380/2016.

Με την παράγραφο (1) του άρθρου πέμπτου του ως άνω νόμου ορίζονται τα εξής:
«Οι επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, οι επιχειρήσεις του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει και οι επιχειρήσεις Περιφερειών του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επίτευξη κοινωφελούς σκοπού, κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4182/2013 (Α 185), δεν κατάσχονται και δεν συμψηφίζονται. Για την είσπραξη των επιχορηγήσεων του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής από τις δημόσιες οικονομικές Υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά ταμεία.».

Για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι εφόσον ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας από τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα για είσπραξη των ως άνω επιχορηγήσεων (το οποίο και θα αναφέρεται ρητά στη σχετική αίτησή τους) αυτό θα χορηγείται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί αποδεικτικού ενημερότητας – άρθρο 12 ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) και Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1274/27.12.2013 (ΦΕΚ 3398Β΄), όπως ισχύουν και περί συμψηφισμού – άρθρο 83 του ν.δ.356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄), όπως ισχύουν – .

Επισημαίνεται, ότι επί του αποδεικτικού ενημερότητας θα αναγράφεται η επισημείωση: «Η παρούσα χορηγείται για την είσπραξη επιχορηγήσεων της παρ. 1 του άρθρου πέμπτου του ν. 4380/2016» .
Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.
Γεώργιος ΠιτσιλήςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο