Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-03-2017 ]

Αριθ. οικ.: 11258/ 2017 Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4414/2016 (Α'149)

(Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4414/2016 (Α'149))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. οικ.: 11258

(ΦΕΚ Β' 873/16-03-2017)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 2205/1994 «Κύρωση της Σύμβασης -Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές» (Α' 60).

2. Το ν. 3017/2002 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος» (Α' 117).

3. Το ν. 4345/2015 «Κύρωση της τροποποίησης της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύμβαση - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος, που έχει κυρωθεί με το ν. 3017/2002 (Α' 117)» (Α' 148).

4. Το ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (Α'149) και ειδικότερα τα άρθρα 42-45 αυτού.

5. Το ν. 4426/2016 «Κύρωση της συμφωνίας των Παρισίων στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή» (Α'187).

6. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α'167).

7. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α'114).

8. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'210).

9. Τη με αριθ. Υ198/2016 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (Β'3722).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός


Με την παρούσα απόφαση, εξειδικεύονται οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 43 του ν. 4414/2016 (Α' 149).

Άρθρο 2
Προδιαγραφές περιεχομένου ΠεΣΠΚΑ


Για τις προδιαγραφές και το περιεχόμενο των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), ισχύει το ακόλουθο Παράρτημα που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠεΣΠΚΑ


Η αναγκαιότητα τεκμηρίωσης κάθε στοιχείου και το εύρος της ανάλυσης των στοιχείων που παρατίθενται στο ΠεΣΠΚΑ, καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τους στόχους του ΠεΣΠΚΑ. Παρατίθενται μόνο οι αναλύσεις και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για το ΠεΣΠΚΑ. Στοιχεία αντλούνται επίσης και από άλλους εγκεκριμένους ή υπό εκπόνηση Περιφερειακούς Σχεδιασμούς.

Το κείμενο και τυχόν σχέδια και χάρτες του ΠεΣΠΚΑ δίνονται και σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή, έτσι ώστε να είναι εύχρηστα κατά τις διαδικασίες έγκρισής του.

Για τα θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πληροφορίες αντλούνται και από τα σχετικά κείμενα που είναι διαθέσιμα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, π.χ. στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/index en.htm
http://climate-adapt.eea.europa.eu/ http://unfccc.int/adaptation/items/4159.php
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/ κλπ
καθώς και από τα κείμενα της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΜΕΚΑ) που είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www. bankofgreece.gr/Pages/el/klima/default.aspx.

Αντίστοιχα, πληροφορίες για τα κλιματικά δεδομένα της χώρας μπορούν να αντλούνται και από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - ΕΜΥ (π.χ.: www.climatlas.emy.gr).

1. Ανάλυση στόχων ΠεΣΠΚΑ

Αναλύονται οι στόχοι του ΠεΣΠΚΑ με βάση τους στόχους και τις κατευθύνσεις που αναφέρονται στην Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ).
Αναφέρεται συνοπτικά η συμβατότητα των στόχων του ΠεΣΠΚΑ με τους στόχους της ΕΣΠΚΑ, καθώς με άλλους υφιστάμενους ή υπό εκπόνηση σχεδιασμούς της Περιφέρειας.

2. Περιληπτική αναφορά στα στοιχεία και δεδομένα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Περιφέρειας.

2.1. Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά: Περιγράφεται το κλίμα της περιφέρειας, οι διαχρονικές μεταβολές του, καθώς και τα κύρια μετεωρολογικά χαρακτηριστικά με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. στοιχεία ΕΜΥ, βιβλιογραφία, στοιχεία από ευρωπαϊκά συστήματα κλιματολογικών παρατηρήσεων), όπως επίσης και τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας και συσχετίζονται με τις βασικές παραμέτρους των οικοσυστημάτων και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
2.2. Μορφολογικά και τοπολογικά χαρακτηριστικά: Περιγράφεται συνοπτικά το συνολικό τοπίο αναφοράς και οι επιμέρους ενότητές του. Αναφέρονται στοιχεία της σημαντικότητας και της τρωτότητας του τοπίου.
2.3. Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά: Περιγράφονται συνοπτικά τα βασικά γεωλογικά, τεκτονικά και υδρολιθολογικά χαρακτηριστικά με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες (βιβλιογραφία, ειδικοί χάρτες και υφιστάμενες μελέτες).
2.4. Υδάτινοι πόροι: Παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία για τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα της Περιφέρειας, όπως λεκάνες απορροής, πηγές, αποδέκτες, υδρογεωλογικές λεκάνες, συντελεστές εμπλουτισμού, επιφανειακές απορροές, διαθέσιμες ποσότητες και ποιοτικά στοιχεία τους, υφιστάμενες χρήσεις, διαθέσιμες διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης της ποιότητας και ποσότητας.
Παρουσιάζονται συνοπτικά οι προβλέψεις του/ων Σχεδίου/ων Διαχείρισης Υδάτων Υδατικού/ων Διαμερίσματος/ων της Περιφέρειας, καθώς και οι προβλέψεις τυχόν εγκεκριμένου/ων Σχεδίου/ων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.
2.5. Χλωρίδα-Πανίδα-Προστατευόμενες Περιοχές: Αναφέρονται συνοπτικά τα γενικά στοιχεία σχετικά με τις ιδιότητες, τη μορφή και την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στην περιφέρεια, με βάση τα διαθέσιμα μόνο στοιχεία και ειδικότερα τα στοιχεία της χλωρίδας και της πανίδας, της οικολογικής διάρθρωσης και των οικοσυστημικών λειτουργιών. Αναφέρονται οι εκτάσεις της περιφέρειας που ανήκουν στις προστατευόμενες περιοχές του ν. 3937/2011 (Α' 60), καθώς και τα δάση και οι δασικές εκτάσεις.
2.6. Παράκτιες περιοχές: Αναφέρονται συνοπτικά οι τύποι των ακτών, ο ρυθμός μεταβολής της στάθμης της θάλασσας, οι πιθανές περιπτώσεις αυξομείωσης της στερεοπαροχής από άλλους παράγοντες καθώς και η τυχόν ύπαρξη ζωνών επικινδυνότητας (υψηλού, μεσαίου και χαμηλού κινδύνου) ή/και ζωνών προστασίας μεταξύ του αιγιαλού και βασικών χαρακτηριστικών του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Περιφέρειας. Αναφέρονται επίσης τα υφιστάμενα παράκτια τεχνικά έργα και η αποτελεσματικότητά τους.
2.7. Πολιτιστική κληρονομιά: Αναφέρονται συνοπτικά όλοι οι κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, τα ιστορικά μνημεία καθώς και όλες οι άλλες θέσεις ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της περιφέρειας. Επίσης οι οικισμοί ή τμήματά τους που προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου πολεοδομικού, αισθητικού, ιστορικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού τους χαρακτήρα, καθώς και οι αρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί.
2.8. Χωροταξικός σχεδιασμός-χρήσεις γης: Αναφέρονται συνοπτικά οι ισχύουσες χωροταξικές κατευθύνσεις για την Περιφέρεια με βάση τις προβλέψεις του Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου, του οικείου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων.
Αναφέρονται συνοπτικά άλλα εγκεκριμένα σχέδια (ρυθμιστικά, γενικά πολεοδομικά, ρυμοτομικά, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΑΠ, οριοθέτησης οικισμών, οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων όπως επιχειρηματικά πάρκα, λατομικές ζώνες, περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης, περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, κλπ).
Παρουσιάζεται συνοπτικά η υφιστάμενη κατάσταση των χρήσεων γης της Περιφέρειας με κατάλληλα στοιχεία (καλλιεργήσιμες εκτάσεις και είδη καλλιεργειών, γαίες υψηλής παραγωγικότητας, διάρθρωση και κύρια χαρακτηριστικά πόλεων και οικισμών, λειτουργίες αστικού, περιαστικου και εξωαστικού χώρου, κλπ).
2.9. Κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον: Αναφέρεται η δημογραφική κατάσταση της περιφέρειας και οι τάσεις εξέλιξης, με στοιχεία για τον πληθυσμό, το μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής του, την κατανομή ηλικιών, καθώς και η εκτίμηση του πληθυσμού σε περιόδους αιχμής (π.χ. τουριστική περίοδος). Αναφέρονται τα κύρια μεγέθη των τριών παραγωγικών τομέων της οικονομίας η συνεισφορά κάθε τομέα στο ΑΕΠ της Περιφέρειας, συνοπτικά στοιχεία της απασχόλησης, με στοιχεία για τους κύριους δείκτες ανά παραγωγικό τομέα και τις τάσεις εξέλιξης τους, το κατά κεφαλήν εισόδημα (επίπεδο διαβίωσης) με βάση δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ, κλπ.
2.10. Υποδομές: Καταγράφονται συνοπτικά οι τεχνικές υποδομές στην περιφέρεια, υφιστάμενες και προγραμματισμένες περιλαμβάνοντας τουλάχιστον: Υποδομές υγείας, υποδομές χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών (οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, λιμένες και καταφύγια σκαφών, αεροδρόμια και συνδυασμένες μεταφορές, μέσα μαζικής μεταφοράς). Αναφέρονται τα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών (εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, δίκτυο αποχέτευσης κ.ά.), τα δίκτυα ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών, τα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αέριου, κλπ.
2.11. Πιέσεις στο περιβάλλον-Κατάσταση Περιβάλλοντος: Αναφέρονται συνοπτικά οι κυριότερες πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον (π.χ. πηγές ρύπανσης, ανθρωπογενείς πιέσεις, κλπ) και αξιολογούνται συνολικά οι διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης για τους τομείς που καταγράφηκαν στις προηγούμενες ενότητες 2.1-2.10.
2.12. Διοικητική Οργάνωση Περιφέρειας: Αναφέρεται συνοπτικά η διοικητική οργάνωση της Περιφέρειας με έμφαση στις διοικητικές δομές που θα εμπλακούν στον σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των μέτρων του κεφαλαίου 5.

3. Εκτίμηση των αναμενόμενων στην Περιφέρεια κλιματικών μεταβολών και ανάλυση της κλιματικής τρωτότητας επιμέρους τομέων και γεωγραφικών περιοχών.

Με βάση ήδη διαθέσιμα δεδομένα και κλιματικές προβολές από διεθνώς αναγνωρισμένα περιοχικά κλιματικά μοντέλα, πραγματοποιείται ανάλυση τάσεων για τις κυριότερες κλιματικές μεταβλητές. Η ανάλυση πραγματοποιείται για βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο (έως το 2050) και μακροπρόθεσμο (έως το 2100) χρονικό ορίζοντα, και για περισσότερα του ενός σενάρια παγκόσμιας εξέλιξης συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου. Αναλύονται υφιστάμενες τάσεις και ενδεχόμενες μεταβολές ακραίων φαινομένων (είδος φαινομένων, ένταση, συχνότητα), μεταβολές της θερμοκρασίας και άνοδος της στάθμης της θάλασσας (μόνο για Περιφέρειες με παράκτιες εκτάσεις), δίνοντας έμφαση στο χρονικό ορίζοντα που καλύπτεται από την περίοδο υλοποίησης του ΠεΣΠΚΑ και την περίοδο εφαρμογής των μέτρων του.
Με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις, αναλύεται η τρωτότητα επιμέρους τομέων και γεωγραφικών περιοχών της Περιφέρειας. Ως επιμέρους τομείς για την ανάλυση της τρωτότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τομείς που αναφέρονται στο κεφάλαιο 4 της ΕΣΠΚΑ, καθώς και τυχόν άλλοι, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Περιφέρεια.
Η ανάλυση της τρωτότητας των επιμέρους τομέων και γεωγραφικών περιοχών της Περιφέρειας παρουσιάζεται συνοπτικά και με τον πλέον πρόσφορο εποπτικό τρόπο, όπως γραφήματα, πίνακες, κλπ με βάση ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά/παραμέτρους.

4. Εκτίμηση των άμεσων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών σε διάφορους τομείς του περιβάλλοντος και της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας και καθορισμός των τομεακών και χωρικών προτεραιοτήτων.

Με βάση την ανάλυση της τρωτότητας των επιμέρους τομέων και γεωγραφικών περιοχών της Περιφέρειας περιγράφονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι πάσης φύσεως (περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές) δυνητικές επιπτώσεις σε αυτούς/ες, για βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο (έως το 2050) και συνοπτικότερα για μακροπρόθεσμο (έως το 2100) χρονικό ορίζοντα.
Περιγράφονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη και εκτίμηση των επιπτώσεων με αναφορά στον βαθμό αβεβαιότητας της εκτίμησης και στην αξιοπιστία των μεθόδων, και επισημαίνονται τυχόν δυσκολίες ή ελλείψεις κατάλληλων πληροφοριών/ δεδομένων.
Η εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων εστιάζεται κυρίως στις εξής ιδιότητές τους:
α) Πιθανότητα εμφάνισης.
β) Έκταση, με αναφορά στη γεωγραφική περιοχή ή/και στο μέγεθος του επηρεαζόμενου πληθυσμού.
γ) Ένταση, με αναφορά στο μέγεθος της μεταβολής,
δ) Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων, με αναφορά στο μηχανισμό εμφάνισης (άμεση ή έμμεση επίπτωση), στις συνιστώσες του φαινομένου (ώστε να διακρίνονται οι απλές από τις σύνθετες επιπτώσεις), καθώς και στις εξαρτήσεις έντασης και έκτασης, αν υπάρχουν.
ε) Χαρακτηριστικοί χρόνοι (χρονικός ορίζοντας εμφάνισης των επιπτώσεων, διάρκεια, επαναληπτικότητα).
στ) Δυνατότητες αναστροφής ή ελαχιστοποίησης.
ζ) Διαπεριφερειακός ή/και διασυνοριακός χαρακτήρας. Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται συνοπτικά σε κατάλληλο πίνακα.
Προσδιορίζονται αναλυτικά οι τομείς και οι γεωγραφικές περιοχές προτεραιοτήτων και παρουσιάζονται επίσης συνοπτικά και με τον πλέον πρόσφορο εποπτικό τρόπο (όπως γραφήματα, πίνακες, χάρτες, κλπ).

5. Προτεινόμενα μέτρα και δράσεις για τους τομείς και τις περιοχές προτεραιοτήτων.

Εκτίμηση του πιθανού κόστους υλοποίησής τους και αναφορά των πιθανών φορέων υλοποίησης, καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων.
Για τους τομείς και τις γεωγραφικές περιοχές προτεραιοτήτων, αναφέρονται τα προτεινόμενα μέτρα, καθώς και οι δράσεις που οφείλουν κατά προτεραιότητα να στοχεύουν:
1. στην αποφυγή των επιπτώσεων
2. στη μείωση της έντασης και έκτασης των επιπτώσεων και
3. στην αποκατάσταση.
Εκτιμάται η αποτελεσματικότητα των μέτρων ως προς τους παραπάνω στόχους, το κόστος υλοποίησης των μέτρων και δράσεων αυτών και ελέγχεται ο λόγος κόστους/ αποτελεσματικότητας λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετιζόμενες αβεβαιότητες. Γίνεται επίσης εκτίμηση, κατά το δυνατόν ποσοτική, του οικονομικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού οφέλους που ενδέχεται να προκύπτει από την υλοποίηση/εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων και δράσεων, το οποίο και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την ιεράρχηση των μέτρων, προκειμένου να λαμβάνουν προτεραιότητα (α) μέτρα τα οποία εκτός από αποτελεσματικά είναι και χρήσιμα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά, και β) μέτρα τα οποία είναι αποτελεσματικά για ένα ευρύ φάσμα κλιματικών μεταβολών.
Αναφέρονται οι φορείς που θα τα υλοποιήσουν καθώς και οι εμπλεκόμενοι φορείς. Αναφέρονται οι μηχανισμοί χρηματοδότησης, οι πιθανές πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης /κάλυψης του κόστους, ο τρόπος υλοποίησης, η εκτιμώμενη διάρκειά τους, καθώς και τυχόν δυσκολίες υλοποίησης. Εκτιμάται η δυνατότητα ένταξης των μέτρων προσαρμογής στην ευρύτερη οικονομική πολιτική και η συμβατότητά τους με στρατηγικές επιλογές της Περιφέρειας.
Τέλος με βάση τα παραπάνω, τα προτεινόμενα μέτρα και δράσεις ιεραρχούνται και παρουσιάζεται η σχετική ιεράρχηση και αξιολόγηση συνοπτικά και με τον πλέον πρόσφορο εποπτικό τρόπο (όπως γραφήματα, πίνακες, κλπ).

6. Εξέταση ενσωμάτωσης των προτεινόμενων μέτρων και δράσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε άλλες υφιστάμενες πολιτικές (όπως πολιτικές διαχείρισης φυσικών καταστροφών).

Εξετάζονται και αναλύονται οι δυνατότητες, οι τρόποι ενσωμάτωσης και οι συνέργειες των προτεινόμενων μέτρων και δράσεων σε άλλες πολιτικές της Περιφέρειας, όπως: πολιτικές διαχείρισης φυσικών καταστροφών, πολιτικές υποδομών κ.λπ. Επίσης μεριμνάται ώστε το κριτήριο «κλιματικά ασφαλής επιλογή» να ενσωματώνεται σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων. Οι στόχοι για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή πρέπει να συνδέονται με άλλους σχετικούς στόχους (π.χ. «πράσινη ανάπτυξη», απασχόληση, μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, αποδοτική χρήση νερού, κλπ) σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

7. Εξέταση συμβατότητας και συμπληρωματικότητας ΠεΣΠΚΑ με άλλα Περιφερειακά Σχέδια.

Αναφέρονται οι υφιστάμενοι και οι υπό εκπόνηση λοιποί άλλοι σχεδιασμοί της Περιφέρειας (Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων, Σχέδιο/α Διαχείρισης Υδάτων, Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, κ.λπ.) και εξετάζεται η συμβατότητα και συμπληρωματικότητα του ΠεΣΠΚΑ με αυτούς, ώστε να ληφθούν σχετικές πρόνοιες στον ΠεΣΠΚΑ ή/και στην αναθεώρηση των υφιστάμενων και στην ολοκλήρωση των υπό εκπόνηση.

8. Συνεργεία και μεταφορά τεχνογνωσίας ΠεΣΠΚΑ με άλλα ΠεΣΠΚΑ και ειδικότερα με όμορων Περιφερειών.

Αναλύεται η συνεργεία του ΠεΣΠΚΑ με άλλα ΠεΣΠΚΑ και ειδικότερα με όμορων Περιφερειών, όσον αφορά ειδικότερα σε λήψη μέτρων για επιμέρους τομείς ή/και όμορες γεωγραφικές ενότητες. Περιγράφονται τα σχετικά μέτρα/δράσεις που εντάσσονται στα προτεινόμενα μέτρα/δράσεις του ανωτέρω κεφαλαίου 5. Αναφέρεται το πλαίσιο υλοποίησης τους, οι φορείς και οι σχετικές διαδικασίες συντονισμού και παρακολούθησης.

9. Τρόπος διαβούλευσης, όπως ερωτηματολόγια, στοιχεία διαβούλευσης και ανταλλαγής πληροφοριών με κοινωνικούς εταίρους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, κλπ, με στόχο την διερεύνηση της δικής τους εκτίμησης για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις δραστηριότητές τους και την εκ μέρους τους λήψη μέτρων προσαρμογής.

Αναφέρεται ο τρόπος διαβούλευσης και ανταλλαγής πληροφοριών τόσο για την εκπόνηση του ΠεΣΠΚΑ όσο και για τη διαδικασία θεσμοθέτησής του, καθώς και για την χρονική περίοδο εφαρμογής/υλοποίησής του, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμμετοχή και συναίνεση του συνόλου των κοινωνικών εταίρων (δημόσια διοίκηση, επιστημονική κοινότητα, παραγωγικές τάξεις, ενεργοί πολίτες, κλπ). Περιγράφεται το σύνολο των παραμέτρων της κοινωνικής διαβούλευσης και ειδικότερα οι φορείς που μετείχαν /θα μετάσχουν, η περιοδικότητα, τα εργαλεία υλοποίησης της διαβούλευσης, κλπ.

10. Αναφορά των ειδικότερων μέτρων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου κοινού και των κοινωνικών εταίρων.

Αναφέρονται τα ειδικότερα μέτρα/δράσεις που θα υλοποιηθούν για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση ομάδων ενδιαφέροντος (επαγγελματικές ομάδες, μαθητές, κρατικοί φορείς, κλπ) σε επίπεδο Περιφέρειας ή/ και σε διαπεριφερειακό, επίπεδο αν τα μέτρα /δράσεις εμπίπτουν σε αυτά του ανωτέρω κεφαλαίου 8. Αναφέρονται οι φορείς υλοποίησης, οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι ρόλοι τους. Τα μέτρα/δράσεις εντάσσονται στα προτεινόμενα μέτρα/δράσεις του ανωτέρω κεφαλαίου 5.

11. Παρακολούθηση της εφαρμογής και υλοποίησης του ΠεΣΠΚΑ.

Προτείνεται σύστημα παρακολούθησης της προόδου εφαρμογής της ΠεΣΠΚΑ, το οποίο περιλαμβάνει κατάλληλους δείκτες όπως χρονοδιαγράμματα, φορείς παρακολούθησης, κλπ.
Προτείνεται ο τρόπος παρακολούθησης της υλοποίησης και αποτελεσματικότητας των μέτρων και δράσεων καθώς και οι σχετικοί δείκτες παρακολούθησης και οι αρμόδιοι φορείς.

12. Μη τεχνική περίληψη

Η μη-τεχνική περίληψη θα πρέπει να αποτελεί αυτοτελές τμήμα του ΠεΣΠΚΑ, στο οποίο θα συνοψίζεται το περιεχόμενο του ΠεΣΠΚΑ, σε κατά το δυνατόν μη-τεχνική γλώσσα ώστε να είναι κατανοητό στο ευρύ κοινό.
Ειδικότερα θα περιγράφονται με συνοπτικό τρόπο και χωρίς εξειδικευμένους τεχνικούς όρους τουλάχιστον τα εξής:
-Η αναγκαιότητα εκπόνησης του ΠεΣΠΚΑ.
-Τα κυριότερα μέτρα και δράσεις που προτείνονται στο ΠεΣΠΚΑ, η αναγκαιότητα υλοποίησής τους και η συμβατότητα και σύνδεσή τους με άλλες ευρύτερες πολιτικές και σχεδιασμούς της Περιφέρειας.
-Οι δυνατότητες συμμετοχής των διαφόρων κοινωνικών ομάδων στην υλοποίηση των μέτρων /δράσεων.
-Ο τρόπος παρακολούθησης της εφαρμογής του ΠεΣΠΚΑ.

Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις


Για διαγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν στην επιλογή αναδόχου/ ανάθεση μελετών για την εκπόνηση των ΠεΣΠΚΑ που έχουν ήδη ξεκινήσει πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καθώς και για ΠεΣΠΚΑ Περιφερειών που αποδεδειγμένα έχει ξεκινήσει η εκπόνησή τους πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δεν ισχύουν οι προδιαγραφές της παρούσας απόφασης. Στις παραπάνω περιπτώσεις το περιεχόμενο των ΠεΣΠΚΑ καθορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 43 του νόμου 4414 (Α'149) και η εφαρμογή της παρούσας καθίσταται υποχρεωτική κατά την αναθεώρηση ή τροποποίηση των εν λόγω ΠεΣΠΚΑ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 43 του νόμου 4416 (Α'149).

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο