Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-03-2017 ]

Αριθμ. 245/2/02.02.2017 Ρύθμιση θεμάτων διενέργειας του Ελεγκτικού Έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων και στελέχωσης και λειτουργίας του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων

(Ρύθμιση θεμάτων διενέργειας του Ελεγκτικού Έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων και στελέχωσης και λειτουργίας του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 245/2/02.02.2017

(ΦΕΚ Β' 811/14-3-2017)

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)»

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) και ειδικότερα τις διατάξεις των περιπτώσεων 16, 25, 26, 27, 28, 29 και 32 της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4209/2013 (Α΄ 253), τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89), τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) και συμπληρωματικά, τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α΄ 220), όπως ισχύουν,

β) τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α΄ 219) με τίτλο: [Έκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις], όπως ισχύει,

γ) τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 92 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185).

δ) τις διατάξεις της με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β΄ 2910) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο [Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)],

ε) τη με αριθμό 2/36411/0004/28.5.2015 (ΥΟΔΔ 385) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: [Αποδοχή παραίτησης και διορισμός νέων μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)], σε συνδυασμό με τη με αριθμό 2/69356/0004/17.11.2015 (ΥΟΔΔ 843) όμοια, με θέμα: [Αποδοχή παραίτησης μέλους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) και διορισμός νέου], σε συνδυασμό με τη με αριθμό 2/63389/0004/21.7.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 397) όμοια, με θέμα: [Διορισμός Προέδρου και δύο μελών και ανανέωση της θητείας των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων],

στ) τις διατάξεις της με αριθμό 218/2/22.9.2016 (Β΄ 3404) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο [Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων],

ζ) τις διατάξεις των με αριθμό 6/1/24.4.2012 (Β΄ 1347) και 10/3/11.6.2012 (Β΄ 2066) αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π., με τις οποίες εγκρίθηκαν, αντίστοιχα, ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης ως και ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύουν,

η) τις διατάξεις της με αριθμό 168/6/30.7.2015 (Β 1959) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Έγκριση θεμάτων σχετικά με τον Κανονισμό Ελέγχου Παιγνίων και τη λειτουργία του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων.], όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με αριθμό 197/2/24.3.2016 (Β΄ 1223) και 198/3/7.4.2016 (Β΄ 1281) όμοιες αποφάσεις και ισχύει,

θ) τη με αριθμό 192/4/14.1.2016 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία, επικυρώθηκαν οι οριστικοί πίνακες υποψηφίων και συγκροτήθηκε το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων,

ι) τις διατάξεις της με αριθμό 198/3Α/07.04.2016 (Β΄ 1281) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο: [Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων, αναφορικά με το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων.],

ια) την από 15.12.2000 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο παραχώρησε στην ΟΠΑΠ Α.Ε., για χρονικό διάστημα 20 ετών, το αποκλειστικό δικαίωμα της διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των παιχνιδιών: ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟ 5 ΑΠΟ 35, KINO, ΣΟΥΠΕΡ 3, ΣΟΥΠΕΡ 4, ΜΠΙΝΓΚΟ ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ, όπως ισχύει,

ιβ) τις διατάξεις της με αριθμό 2167/22.01.2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 78) με τίτλο: [Γενικός Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των Παιχνιδιών της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.],

ιγ) τις διατάξεις της με αριθμό 2170/22.01.2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 78) με τίτλο: [Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «KINO» της ΟΠΑΠ Α.Ε.], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ιδ) τις διατάξεις της με αριθμό 2176/22.01.2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 78) με τίτλο: [Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «5 από 45 και 1 από 20 (ΤΖΟΚΕΡ)» της ΟΠΑΠΑ.Ε.],

ιε) τις διατάξεις της με αριθμό 2179/22.01.2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 78) με τίτλο: [Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «ΛΟΤΤΟ» της ΟΠΑΠ Α.Ε.],

ιστ) τις διατάξεις της με αριθμό 2183/22.01.2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 78) με τίτλο: [Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής του παιχνιδιού «ΠΡΟΠΟ» της ΟΠΑΠ Α.Ε.],

ιζ) τις διατάξεις της με αριθμό 2178/22.01.2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 78) με τίτλο: [Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής του παιχνιδιού «ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ» της ΟΠΑΠ Α.Ε.],

ιη) τις διατάξεις της με αριθμό 2180/22.01.2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 78) με τίτλο: [Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «ΠΡΟΤΟ» της ΟΠΑΠ Α.Ε.],

ιθ) τις διατάξεις της με αριθμό 2173/22.01.2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 78) με τίτλο: [Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «ΣΟΥΠΕΡ 3» της ΟΠΑΠ Α.Ε.],

κ) τις διατάξεις της με αριθμό 2181/22.01.2009 ΚΥΑ (Β 78) με τίτλο: [Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «5 από 35» της ΟΠΑΠ Α.Ε. της ΟΠΑΠ Α.Ε.],

κα) τις διατάξεις της με αριθμό 37336/6.8.2008 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1590) με τίτλο: [Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

κβ) τις διατάξεις της με αριθμό 105/2/16.5.2014 (Β΄ 1330) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου παιγνίων στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης που προσφέρονται από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. μέσω του διαδικτύου.],

κγ) τις διατάξεις του ν. 4183/2013 (Α΄ 186) με τίτλο: [Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του Αποκλειστικού δικαιώματος Παραγωγής, Λειτουργίας, Κυκλοφορίας, Προβολής και Διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις],

κδ) τις διατάξεις του άρθρου 32 της με αριθμό 103/7/25.4.2014 (Β 1127) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Τροποποίηση και Κωδικοποίηση της με αριθμό 14/2/17.7.2012 (Β΄ 2205) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με την οποία ρυθμίζονται θέματα Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου των Κρατικών Λαχείων.],

κε) τις διατάξεις της με αριθμό 103/9/25.4.2014 (Β΄ 1149) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Έιδικός Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου του Παιγνίου του Εθνικού Λαχείου],

κστ) τις διατάξεις της με αριθμό 103/8/25.4.2014 (Β΄ 1128) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Έιδικός Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου του Παιγνίου του Λαϊκού Λαχείου],

κζ) τις διατάξεις της με αριθμό: 94/4/14.2.2014 (Β΄ 531) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Έιδικός Κανονισμός Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου],

κη) τις διατάξεις της με αριθμό 131/2/21.11.2014 (Β΄ 3170) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Έγκριση Ειδικού Κανονισμού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης],

κθ) τις διατάξεις του ν. 4338/23.10.2015 (Α΄ 131) με τίτλο: [Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών],

λ) τις διατάξεις των άρθρων 31 έως και 36 της με αριθμό 171/14.8.2015 (Β΄ 1708) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο: [Έκδοση απόφασης ρύθμισης θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο «Κανονισμός Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.], όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις με αριθμό 191/4/11.1.2016 (Β΄ 596) και 193/2Β/28.1.2016 (Β 650) όμοιες αποφάσεις,

λα) τις διατάξεις της με αριθμό 193/2Α/28.01.2016 (Β΄ 522) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο: [Ρύθμιση θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο Ειδικός Κανονισμός Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.],

λβ) τη με αριθμό 010010/04.11.2011 (Β 2503) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο: [Χορήγηση άδειας στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για τα 35.000 Παιγνιομηχανήματα του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180)],

λγ) τις διατάξεις της με αριθμό 225/2/25.10.2016 (Β΄ 3528) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της με αριθμό 158/4/5.6.2015 (Β΄ 1120) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. όπως ισχύει.],

λδ) τις διατάξεις της με αριθμό 93/2/28.1.2014 (Β΄ 205) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Γενικές Αρχές και Κανόνες Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 6 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως ισχύει.],

λε) τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ και του άρθρου 33 της με αριθμό 130/2/18.11.2014 (Β 3225) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Ρύθμιση Θεμάτων Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.],

λστ)τις διατάξεις της με αριθμό 163/4Γ/9.7.2015 (Β 1824) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων.], όπως ισχύει,

λζ) τις διατάξεις της με αριθμό Τ/6736/2003 (Β΄ 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο: [Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο], όπως ισχύει,

λη) τις διατάξεις της με αριθμό 111/2/24.6.2014 (Β΄ 1794) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Κανονισμός καταβολής των χρημάτων της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος των τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται στις επιχειρήσεις καζίνο, σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης γ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994, όπως ισχύει].

λθ) τις διατάξεις της με αριθμό 51/3/26.4.2013 (Β΄ 1147) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο: [Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 23/3/23.10.2012 (Β΄ 2952) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π με τίτλο: «Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια»], όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 200/11.4.2016 (Β΄ 1223) όμοια απόφαση και ισχύει,

μ) τις διατάξεις της με αριθμό 129/2/7.11.2014 (Β΄ 3162) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Κανονισμός εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.], όπως ισχύει,

μα) τις διατάξεις της με αριθμό 229/2/18.11.2016 (Β΄ 3923) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.], όπως ισχύει,

μβ) τη με αριθμό 243/19.1.2017 Συνεδρίαση της Ε.Ε.Ε.Π. στην οποία δεν ελήφθη απόφαση για το εν λόγω θέμα,

μγ) τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΡΥΜ 9 ΕΞ/17.1.2017 εισήγηση του Τμήματος Ρύθμισης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ρύθμισης και Μελετών της Ε.Ε.Ε.Π.,

μδ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,

με) τις ανάγκες της Υπηρεσίας,

μστ) την από 31/01/2017 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.,

μζ) τη συζήτηση που ακολούθησε,

αποφασίζουμε:

Τη ρύθμιση θεμάτων διενέργειας του Ελεγκτικού Έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων και στελέχωσης και λειτουργίας του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, ως εξής:

Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της απόφασης αυτής, οι παρακάτω φράσεις ή λέξεις έχουν την έννοια που ακολουθεί.

Άδεια είναι η χορήγηση σε ένα πρόσωπο του δικαιώματος διοργάνωσης, διεξαγωγής και εκμετάλλευσης Τυχερών ή Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Διαδικασία Συμμόρφωσης είναι η παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και συστάσεων στον Ελεγχόμενο για την εφαρμογή μέτρων συμμόρφωσης προς το Ρυθμιστικό Πλαίσιο και η επαλήθευση της εφαρμογής αυτών, κατόπιν διενέργειας Επανελέγχου και πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Εγκατάσταση είναι οποιοσδήποτε χώρος, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη διοργάνωση, διεξαγωγή/και εκμετάλλευση των Παιγνίων ή για την υποστήριξη αυτών, ανεξαρτήτως του εάν έχει δηλωθεί από τον Ελεγχόμενο ή ανήκει σε τρίτο πρόσωπο, με το οποίο ο Ελεγχόμενος έχει συμβληθεί.

Έκθεση Ελέγχου ή Επανελέγχου είναι το έγγραφο που συντάσσεται από το Κλιμάκιο Ελέγχου και περιλαμβάνει τα ευρήματα και αποτελέσματα του Ελέγχου ή του Ελεγκτικού Έργου.

Εκπαιδευόμενος είναι ο Ελεγκτής που παρακολουθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης μέσω της οποίας, αποκτά την Εξειδίκευση για τη συμμετοχή του σε Ελέγχους.

Ελεγκτής είναι το μέλος του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων.

Ελεγκτικό Έργο είναι ένα σύνολο Ελέγχων που διενεργούνται, σε έναν ή/και περισσότερους Ελεγχόμενους και αφορούν σε ένα Παίγνιο ή/και σε μία ή περισσότερες κατηγορίες Παιγνίων ή/και σε διακριτές λειτουργικές περιοχές της διοργάνωσης και διεξαγωγής αυτών.

Έλεγχος είναι ο Επιτόπιος, Εξ αποστάσεως ή Μικτός Έλεγχος, που διενεργείται σύμφωνα με την Εντολή Ελέγχου προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση του Ελεγχόμενου προς το Ρυθμιστικό Πλαίσιο και με βάση μια μεθοδολογικά τυποποιημένη και τεκμηριωμένη διαδικασία.

Ελεγχόμενος είναι κάθε πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να συμμορφώνεται προς το Ρυθμιστικό Πλαίσιο.

Ελεγκτική Διαδικασία είναι το σύνολο των ενεργειών που πραγματοποιούνται για την προετοιμασία, τη διενέργεια και την ολοκλήρωση του Ελέγχου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 6 του Κανονισμού.

Εντολή Ελέγχου ή Επανελέγχου είναι η διοικητική πράξη, με την οποία το Κλιμάκιο Ελέγχου εντέλλεται προκειμένου να πραγματοποιήσει συγκεκριμένο Έλεγχο ή Ελεγκτικό Έργο.

Εξ αποστάσεως Έλεγχος είναι ο Έλεγχος που διενεργείται αποκλειστικά μέσω χρήσης πληροφοριακών συστημάτων ή/και δεδομένων και στοιχείων που βρίσκονται στη διάθεση της Ε.Ε.Ε.Π., χωρίς να απαιτείται μετακίνηση του Κλιμακίου Ελέγχου, εντός ή εκτός έδρας.

Εξειδίκευση είναι η γνώση και ικανότητα ενός μέλους του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων να διενεργεί Ελέγχους ή Επανέλεγχους για ένα Παίγνιο ή/και μια κατηγορία Παιγνίων ή/και διακριτές λειτουργικές περιοχές της διοργάνωσης και διεξαγωγής αυτών, η οποία διαπιστώνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που τίθενται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π..

Επανέλεγχος είναι ο Έλεγχος που διενεργείται σε προκαθορισμένο ή μη χρονικό διάστημα, μετά την ολοκλήρωση προηγούμενου Ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει εφαρμοστεί επιτυχώς η Διαδικασία Συμμόρφωσης.

Επιτόπιος Έλεγχος είναι ο Έλεγχος που πραγματοποιείται στις Εγκαταστάσεις του Ελεγχόμενου και απαιτεί τη μετακίνηση του Κλιμακίου Ελέγχου, εντός ή εκτός έδρας. Κανονισμός είναι η παρούσα απόφαση με την οποία ρυθμίζονται τα όργανα, η μορφή, ο τρόπος, η διαδικασία και τα είδη των Ελέγχων που διενεργούνται στην αγορά των Παιγνίων καθώς και τα θέματα οργάνωσης και λει-
τουργίας του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων.

Κατηγορία Παιγνίων είναι μία ομάδα συγκεκριμένων Παιγνίων με κοινά χαρακτηριστικά διοργάνωσης και διεξαγωγής.

Κεκαλυμμένος Έλεγχος (μυστικός) είναι ο Έλεγχος που πραγματοποιείται στους φυσικούς ή μη χώρους διεξαγωγής Παιγνίων από Ελεγκτές που δεν δηλώνουν ή κρατούν κρυφή την ιδιότητά τους.

Κίνδυνος είναι η πιθανότητα επέλευσης σφάλματος κατά τη διοργάνωση ή/και διεξαγωγή ή εκμετάλλευση των Παιγνίων, το οποίο διακυβεύει την τήρηση των διατάξεων του Ρυθμιστικού Πλαισίου.

Κλιμάκιο Ελέγχου είναι το όργανο που συγκροτείται από μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., προς εκτέλεση συγκεκριμένου Ελέγχου ή Ελεγκτικού Έργου.

Μέσα ή Υλικά Διεξαγωγής Παιγνίων ή Παιγνιομηχανήματα: είναι τα μέσα και υλικά διεξαγωγής που ορίζονται στη διάταξη της παραγράφου δ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), στις κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις, καθώς και στις διατάξεις της με αριθμό Τ/6736/4.7.2003 (Β΄ 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τον τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», όπως εκάστοτε ισχύουν.

Μητρώο Ελεγκτών είναι το μητρώο που τηρείται από την Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του παρόντος Κανονισμού.

Μικτός Έλεγχος είναι ο Έλεγχος του οποίου το αντικείμενο απαιτεί τη διενέργεια τόσο Επιτόπιου όσο και Εξ αποστάσεως Ελέγχου.

Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου είναι το όργανο που συγκροτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων και υπαλλήλους άλλων δημοσίων φορέων, Αρχών και υπηρεσιών, προς εκτέλεση συγκεκριμένου Ελέγχου ή Ελεγκτικού Έργου.

Παίγνιο είναι το παίγνιο που ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180).

Παίκτης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει νόμιμα στο Παίγνιο.

Πρόγραμμα Ελέγχων είναι το έγγραφο που καταρτίζεται κατ' έτος από τη Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης της Ε.Ε.Ε.Π., εγκρίνεται με απόφαση του Προέδρου της και περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον, το Ελεγκτικό Έργο, τους Ελεγχόμενους και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Ελέγχων ανά Ελεγχόμενο, Παίγνιο ή/και κατηγορία Παιγνίων ή/και διακριτές λειτουργικές περιοχές της διοργάνωσης και διεξαγωγής αυτών.

Ρυθμιστικό Πλαίσιο είναι το σύνολο των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, εγκυκλίων, οδηγιών και συστάσεων της Ε.Ε.Ε.Π., οι όροι των σχετικών Αδειών, καθώς και οι σχετικοί με τις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Ε.Π. όροι των Συμβάσεων Παραχώρησης, που καθορίζουν τις προϋποθέσεις της νόμιμης διοργάνωσης, διεξαγωγής και εκμετάλλευσης τυχερών ή/και Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων στην Ελληνική Επικράτεια, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Σημεία Ελέγχου είναι τα, κατά περίπτωση, επιμέρους στοιχεία που ελέγχονται από το Κλιμάκιο Ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση του Ελεγχόμενου προς τις υποχρεώσεις που αυτός υπέχει με βάση το Ρυθμιστικό Πλαίσιο.

Σύμβαση Παραχώρησης είναι η έγγραφη συμφωνία με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος, το αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης και διεξαγωγής συγκεκριμένων Παιγνίων ή/και κατηγοριών Παιγνίων, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αυτή περιλαμβάνει.

Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων ή Σώμα είναι το σώμα ελεγκτών που συνιστάται στην Ε.Ε.Ε.Π. με τη διάταξη του άρθρου 18 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81) και ισχύει.

Υπεύθυνος Κλιμακίου ή Αναπληρωτής Υπεύθυνος είναι το μέλος του Κλιμακίου Ελέγχου που ορίζεται στην απόφαση συγκρότησης του Κλιμακίου Ελέγχου, ως αρμόδιος για την οργάνωση και το συντονισμό του Ελεγκτικού Έργου και των υπολοίπων μελών.

Φάκελος Ελέγχου είναι το αρχείο που περιέχει το ιστορικό και το υλικό τεκμηρίωσης κάθε Ελέγχου και τηρείται σε φυσική ή/και ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 2
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


2.1 Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε κάθε πρόσωπο, το οποίο διοργανώνει ή/και διεξάγει ή εκμεταλλεύεται Παίγνια στην Ελληνική Επικράτεια και υπέχει υποχρέωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180).

2.2 Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ της παρούσας δεν εφαρμόζονται για παραβάσεις που βεβαιώνονται σύμφωνα με τις με αριθμό 129/2/7.11.2014 (Β΄ 3162) και 51/3/26.04.2013 (Β΄ 1147) αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., για τις οποίες εφαρμόζονται οι εκεί προβλεπόμενες διατάξεις.

2.3 Οι διατάξεις των περιπτώσεων ε΄, στ΄ και η΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994 (Α΄ 62), όπως αυτές προστέθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89), καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 7 8 και 9 της με αριθμό 111/2/24.06.2014 (Β΄ 1794) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., δεν θίγονται από τα προβλεπόμενα στην απόφαση αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ


3.1. Σκοπός του Ελεγκτικού Έργου είναι ο Έλεγχος της συμμόρφωσης του Ελεγχόμενου με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο.

3.2 Το Ελεγκτικό Έργο περιλαμβάνει κάθε Παίγνιο ή/ και Κατηγορία Παιγνίων που ο Ελεγχόμενος διοργανώνει ή/και διεξάγει ή εκμεταλλεύεται στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Ρυθμιστικό Πλαίσιο και ειδικότερα:

α. Τα Παίγνια που διοργανώνονται και διεξάγονται μέσω διαδικτύου.
β. Τα Παίγνια που διοργανώνονται και διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων.
γ. Τα Παίγνια που διοργανώνονται και διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.
δ. Τα ηλεκτρονικά τεχνικά-ψυχαγωγικά Παίγνια.
ε. Τα Παίγνια κρατικών λαχείων.
στ. Τα Παίγνια κληρώσεων και στοιχηματισμού που διοργανώνονται και διεξάγονται μέσω των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε.
ζ. Το Παίγνιο του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.
η. Τα Παίγνια που διοργανώνονται και διεξάγονται από τις επιχειρήσεις Καζίνο.
θ. Κάθε άλλο Παίγνιο, του οποίου ο Έλεγχος διοργάνωσης ή/και διεξαγωγής ή εκμετάλλευσης ασκείται από την Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο.

3.3 Κατά το σχεδιασμό, την άσκηση και αξιολόγηση του Ελεγκτικού Έργου, η Ε.Ε.Ε.Π., διά των αρμόδιων οργάνων και υπηρεσιών της, διασφαλίζει ότι:

α. Το Ελεγκτικό Έργο διενεργείται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και αμεροληψία των Ελεγκτών.
β. Έχουν τυποποιηθεί, κατά το δυνατόν, οι ελεγκτικές λειτουργίες και διαδικασίες.
γ. Τα ευρήματα και αποτελέσματα του Ελέγχου αποτυπώνονται με ακρίβεια και σαφήνεια.
δ. Εφαρμόζεται αποτελεσματική/και αποδοτική διαχείριση των υλικών και ανθρώπινων πόρων.
ε. Εφαρμόζονται οι αρχές της συνεχούς βελτίωσης των ελεγκτικών διαδικασιών και λειτουργιών.
στ. Τηρείται η εμπιστευτικότητα των δεδομένων και πληροφοριών που συλλέγονται κατά την διάρκεια του ελέγχου.

3.4 Ο προσδιορισμός των Σημείων Ελέγχου και η μεθοδολογία ελέγχου τους, για κάθε Παίγνιο ή κατηγορία Παιγνίων περιγράφονται στα Εγχειρίδια Ελέγχου του άρθρου 5.

3.5. Το Ελεγκτικό Έργο διενεργείται από Κλιμάκια Ελέγχου που συγκροτούνται από μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων. Στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, συγκροτούνται Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου με τη συμμετοχή προσωπικού και άλλων δημόσιων φορέων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3.6 Το Ελεγκτικό Έργο πραγματοποιείται εντός και εκτός ωραρίου εργασίας, καθώς και κατά τις αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες.

Άρθρο 4
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ


4.1. Η ανάλυση Κινδύνων εφαρμόζεται προκειμένου να εκτιμηθούν:

α. Οι πιθανότητες εμφάνισης Κινδύνων που διακυβεύουν την τήρηση του Ρυθμιστικού Πλαισίου από τον Ελεγχόμενο.
β. Oι δυνητικές επιπτώσεις των Κινδύνων στην επίτευξη των στόχων του Ρυθμιστικού Πλαισίου.
γ. Οι προτεραιότητες του Προγράμματος Ελέγχων σε συνάρτηση με την αποδοτικότερη χρήση του κεφαλαίου και των ανθρώπινων πόρων της Ε.Ε.Ε.Π.
δ. Οι δυνατότητες επιβολής στον Ελεγχόμενο της Διαδικασίας Συμμόρφωσης του άρθρου 10.

4.2 Οι Κίνδυνοι αναλύονται ανά Ελεγχόμενο ή/και Παίγνιο από τη Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης, με βάση ειδική μεθοδολογία που αυτή καταρτίζει. Η ανάλυση πραγματοποιείται σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω, ενδεικτικά παρατιθέμενες, περιοχές:

α. Τη φήμη και ακεραιότητα των προσώπων που ασκούν την εκπροσώπηση, διαχείριση ή/και διοίκηση του Ελεγχόμενου.
β. Τη χρηματοοικονομική επάρκεια και την εν γένει οικονομική κατάσταση του Ελεγχόμενου λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία όπως ισολογισμοί, κύκλος εργασιών, τραπεζικές βεβαιώσεις, εγγυήσεις, πιστοποιητικά ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων, τήρηση
φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεων κ.ά.
γ. Την επαγγελματική επάρκεια και ακεραιότητα των συνεργατών και των εν γένει προστηθέντων του Ελεγχόμενου σε συγκεκριμένες λειτουργικές περιοχές της διοργάνωσης ή/και διεξαγωγής των Παιγνίων.
δ. Τις πολιτικές (policies), τις διαδικασίες, τα πρότυπα και τις πρακτικές που εφαρμόζει ο Ελεγχόμενος, σε επιτελικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό επίπεδο, με σκοπό την εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διοίκησης ποιότητας, διοίκησης γνώσης και αλλαγών, καθώς και τη δέσμευση των στελεχών και συνεργατών του για την ακεραιότητα της δράσης τους.
ε. Το Παίγνιο ή/και τις κατηγορίες Παιγνίων που διοργανώνονται ή/και διεξάγονται από τον Ελεγχόμενο, το μερίδιο της αγοράς που αυτός καταλαμβάνει και τυχόν παράλληλες δραστηριότητες που ασκεί.
στ. Την καταλληλότητα των τεχνικών μέσων και υλικών διοργάνωσης και διεξαγωγής.
ζ. Την καταλληλότητα και επάρκεια των Εγκαταστάσεων διοργάνωσης και διεξαγωγής.
η. Την καταλληλότητα και επάρκεια των πληροφορικών συστημάτων και εφαρμογών για τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, την ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τη διοργάνωση και διεξαγωγή.
θ. Τον τόπο, χρόνο και τρόπο της διοργάνωσης και διεξαγωγής.
ι. Τον όγκο των παραπόνων και καταγγελιών, τις μεθόδους που εφαρμόζονται και τις ενέργειες που αναλαμβάνονται με σκοπό την αντιμετώπιση τους και τη διευθέτηση των διαφορών.
ια. Την εφαρμογή μεθόδων, πρακτικών, εργαλείων και συστημάτων σχετικών με την προώθηση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού.
ιβ. Τα αποτελέσματα και τις διαπιστώσεις των Ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στον Ελεγχόμενο, τις παραβάσεις που τυχόν έχουν διαπραχθεί, τη συχνότητα και τα αποτελέσματα των Διαδικασιών Συμμόρφωσης στις οποίες έχει τυχόν υποβληθεί, καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που του έχουν επιβληθεί, τόσο από την Ε.Ε.Ε.Π., όσο και από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Αρχή είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

4.3 Η ανάλυση κινδύνων πραγματοποιείται σε τρία επίπεδα:

4.3.1 1ο Επίπεδο: Σε κάθε Ελεγχόμενο αντιστοιχίζονται οι παρακάτω δείκτες κινδύνου, οι οποίοι λαμβάνουν τιμές από 0 έως 1 εκφράζοντας τις αντίστοιχες πιθανότητες κινδύνου:

α. Ο Εγγενής Κίνδυνος (Inherent Risk, IR), δηλαδή η πιθανότητα επέλευσης σημαντικού σφάλματος στην απουσία κάθε άλλου είδους ελέγχου και ο οποίος σχετίζεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ελεγχόμενου, όπως ενδεικτικά: η διοίκηση, η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία του. Ο Εγγενής Κίνδυνος (IR) εκτιμάται λαμβάνοντας υπόψη πλήθος καθορισμένων παραγόντων (ΙR , ..., IR ), καθένας από τους οποίους βαθμολογείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:
 

Βαθμός Περιγραφή
1 Χαμηλός Κίνδυνος
2 Μέσος Κίνδυνος
3 Υψηλός Κίνδυνος
4 Πολύ Υψηλός Κίνδυνος


Η βαθμολόγηση του Εγγενούς Κινδύνου (IR) στην κλίμακα (0 έως 1) προκύπτει από την σχέση:Εάν οι τιμές των περισσότερων παραγόντων Εγγενούς Κινδύνου (ΙRi) είναι μεγάλες, η τιμή του συνολικού IR για τον Ελεγχόμενο θα βρίσκεται κοντά στη μονάδα και αντιστρόφως.

β. Ο Κίνδυνος Εσωτερικού Ελέγχου (Control Risk, CR), δηλαδή η πιθανότητα το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του Ελεγχόμενου να μην εντοπίζει σημαντικά σφάλματα. Ο Κίνδυνος Εσωτερικού Ελέγχου (CR) μετρά την αξιοπιστία του Ελεγχόμενου, η οποία συνδέεται αντιστρόφως ανάλογα με το βαθμό του κινδύνου. Ο Κίνδυνος Εσωτερικού Ελέγχου (CR) εκτιμάται λαμβάνοντας υπόψη πλήθος καθορισμένων παραγόντων (CR1, ..., CRk), καθένας από τους οποίους βαθμολογείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:
 

Βαθμός Περιγραφή
1 Χαμηλός Κίνδυνος/Πολύ Υψηλή Αξιοπιστία Ελεγχόμενου
2 Μέσος Κίνδυνος/Υψηλή Αξιοπιστία Ελεγχόμενου
3 Υψηλός Κίνδυνος/Μεσαία Αξιοπιστία Ελεγχόμενου
4 Πολύ Υψηλός Κίνδυνος/Χαμηλή Αξιοπιστία Ελεγχόμενου


Η βαθμολόγηση του Εσωτερικού Κινδύνου (CR) στην κλίμακα (0 έως 1) προκύπτει από την σχέση:Εάν οι τιμές των περισσότερων παραγόντων Εσωτερικού Κινδύνου (CRi) είναι μεγάλες, η τιμή του συνολικού CR για τον Ελεγχόμενο θα βρίσκεται κοντά στη μονάδα και αντιστρόφως.

γ. Ο Κίνδυνος Επέλευσης Σημαντικού Σφάλματος (Risk of Material Misstatement, RMM), δηλαδή από κοινού ο Εγγενής Κίνδυνος και ο Κίνδυνος Εσωτερικού Ελέγχου. Ο Κίνδυνος αυτός δηλώνει την πιθανότητα επέλευσης σημαντικού σφάλματος σε συνθήκες απουσίας εξωτερικού ελέγχου και προκύπτει από τη σχέση:

RMM = IR * CR

4.3.2 2ο Επίπεδο: Σε κάθε Παίγνιο αντιστοιχίζεται ο Κίνδυνος Παιγνίου (R), δηλαδή η πιθανότητα ένα Παίγνιο, το οποίο ο Ελεγχόμενος διοργανώνει ή/και διεξάγει ή εκμεταλλεύεται, να διεξάγεται διακυβεύοντας την τήρηση των διατάξεων του Ρυθμιστικού Πλαισίου, λόγω ειδικών παραμέτρων, όπως ενδεικτικά: η ιδιαίτερη δομή του, τα εγγενή χαρακτηριστικά του, ο τύπος ή/και το πλήθος των μέσων διεξαγωγής του, ο τρόπος ή/και χρόνος της διεξαγωγής του, ο βαθμός εθιστικότητάς του κ.ά. O Κίνδυνος Παιγνίου (R) εκτιμάται λαμβάνοντας υπόψη πλήθος καθορισμένων παραγόντων (R1, ..., Rk), καθένας από τους οποίους βαθμολογείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:
 

Βαθμός Περιγραφή
1 Χαμηλός Κίνδυνος
2 Μέσος Κίνδυνος
3 Υψηλός Κίνδυνος
4 Πολύ Υψηλός Κίνδυνος


Η βαθμολόγηση του Κινδύνου Παιγνίου (R) στην κλίμακα (0 έως 1) προκύπτει από τη σχέση:Εάν οι τιμές των περισσότερων παραγόντων Κινδύνου Παιγνίου (Ri) είναι μεγάλες, η τιμή του συνολικού R για το Παίγνιο θα βρίσκεται κοντά στη μονάδα και αντιστρόφως.

4.3.3 3ο Επίπεδο: Εκτιμάται ο Προσαρμοσμένος Κίνδυνος (Joint Risk, JR) για κάθε Ελεγχόμενο, ο οποίος προκύπτει από το γινόμενο του Κινδύνου Επέλευσης Σημαντικού Σφάλματος (RMM) επί τον Κίνδυνο εκάστου Παιγνίου (R) που ο Ελεγχόμενος διοργανώνει ή/και διεξάγει ή εκμεταλλεύεται και προκύπτει από τη σχέση:

JR = RMΜ * R

4.4 Κατά την ανάλυση, η Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης μπορεί να εφαρμόζει, εκτός των ανωτέρω αναφερομένων και άλλους δείκτες εκτίμησης Κινδύνων που είτε καθορίζονται πρωτογενώς με βάση την αναπροσαρμογή/και βελτιστοποίηση της υιοθετούμενης μεθοδολογίας, είτε παράγονται δευτερογενώς από τους δείκτες που έχουν ήδη καθοριστεί.

4.5 Ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις, ο προσδιορισμός των αναγκών και προτεραιοτήτων του Προγράμματος Ελέγχων μπορεί να συναρτάται και με δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες που δεν περιλήφθησαν, αρχικά, στους παράγοντες της ανάλυσης των Κινδύνων.

4.6 Η Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης μπορεί, κατά την κρίση της, να κοινοποιεί μέρος ή/και το σύνολο των αποτελεσμάτων της ανάλυσης Κινδύνων στον Ελεγχόμενο, απευθύνοντας σχετικές συστάσεις, παρέχοντας οδηγίες και, όπου είναι δυνατόν, σχετική συνδρομή για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των Κινδύνων που έχουν εντοπιστεί. Κατά τη διαδικασία αυτή, η Διεύθυνση μπορεί να διενεργεί αυτοψία στις Εγκαταστάσεις του Ελεγχόμενου, να ζητά από τον Ελεγχόμενο να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, καθώς επίσης και να προσκομίσει οποιοδήποτε έγγραφο και στοιχείο τεκμηριώνει, κατά την κρίση της, την επιτυχή προσαρμογή του στις οδηγίες και συστάσεις αντιμετώπισης των Κινδύνων.

4.7 Εφόσον η προσαρμογή του Ελεγχόμενου στις οδηγίες και συστάσεις αντιμετώπισης των Κινδύνων είναι επιτυχής, η Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης ανατροφοδοτεί και αναθεωρεί την ανάλυση Κινδύνων, επανεκτιμώντας τους σχετικούς παράγοντες.

4.8 Οι Κίνδυνοι και οι παράγοντες που τους προσδιορίζουν αποτελούν δυναμικά μέρη της μεθοδολογίας της ανάλυσης Κινδύνων και ανακαθορίζονται σε κάθε περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο, είτε λόγω τροποποιήσεων του Ρυθμιστικού Πλαισίου είτε λόγω επανεκτιμήσεων που προκύπτουν από την ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων τόσο του εποπτικού όσο και του Ελεγκτικού Έργου της Ε.Ε.Ε.Π.

Άρθρο 5
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ


5.1 Η Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη το Ρυθμιστικό Πλαίσιο, καταρτίζει Εγχειρίδια Ελέγχου. Τα Εγχειρίδια Ελέγχου διακρίνονται:

5.1.1 Στο Εγχειρίδιο Γενικών Αρχών Ελέγχου, όπου περιλαμβάνονται οι γενικές αρχές, οι κανόνες δεοντολογίας, καθώς και οι ειδικότερες απαιτήσεις, ευθύνες και υποχρεώσεις του Ελεγκτή κατά την άσκηση του του Ελεγκτικού του Έργου.

5.1.2 Στα Εγχειρίδια Ελέγχου Παιγνίων, όπου:

α. Προσδιορίζονται τα Σημεία Ελέγχου για κάθε περιοχή, κατηγορία, σύστημα, λειτουργία, διαδικασία ή/ και δραστηριότητα, η οποία σχετίζεται ή/και συνδέεται με ή/και επηρεάζει, άμεσα ή έμμεσα, τη διοργάνωση, διεξαγωγή/και εκμετάλλευση των Παιγνίων.
β. Καθορίζεται η μεθοδολογία διαπίστωσης της συμμόρφωσης του Ελεγχόμενου προς τα Σημεία Ελέγχου.

5.2 Το Εγχειρίδιο Γενικών Αρχών Ελέγχου εγκρίνεται με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.

5.3 Τα Εγχειρίδια Ελέγχου Παιγνίων εγκρίνονται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης.

5.4 Με όμοιες αποφάσεις, το Εγχειρίδιο Γενικών Αρχών Ελέγχου και τα Εγχειρίδια Ελέγχου Παιγνίων δύνανται να τροποποιούνται, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του Ελεγκτικού Έργου.

Άρθρο 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ


6.1. Η Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης καταρτίζει ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων. Ως έτος αναφοράς για την υλοποίηση του Προγράμματος λαμβάνεται το χρονικό διάστημα ενός έτους, προσμετρούμενο από την 1η Μαρτίου κάθε έτους.

6.2 Το Πρόγραμμα Ελέγχων περιλαμβάνει το Ελεγκτικό Έργο που προγραμματίζεται είτε σε δείγμα είτε στο σύνολο των Ελεγχομένων. Στο Πρόγραμμα προσδιορίζεται, κατ' ελάχιστον, η μέθοδος καθορισμού του δείγματος (εφόσον εφαρμόζεται), οι επιμέρους Έλεγχοι ανά Ελεγχόμενο, Παίγνιο ή/και κατηγορία Παιγνίων, το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς και οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι του Προγράμματος.

6.3 Το Πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την ανάλυση Κινδύνων του άρθρου 4, σε συνδυασμό με την εφαρμογή ειδικών παραμέτρων και κριτηρίων, όπως ενδεικτικά: η γεωγραφική διασπορά, το πλήθος και εύρος των Ελέγχων, η διαθεσιμότητα των υλικών και ανθρώπινων πόρων κ.ά.

6.4 Το Πρόγραμμα εγκρίνεται, με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., το αργότερο έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου κάθε έτους. Με όμοια απόφαση, το Πρόγραμμα δύναται να τροποποιείται ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του Ελεγκτικού Έργου και τις ειδικότερες υπηρεσιακές ανάγκες.

6.5 Στις τροποποιήσεις του Προγράμματος, ενσωματώνονται σταδιακά σε αυτό όλοι οι Έλεγχοι που δεν συμπεριλήφθηκαν κατά την έγκριση του, αλλά ξεκίνησαν εντός του έτους αναφοράς:

α. Κατόπιν αναφοράς ή καταγγελίας.
β. Στο πλαίσιο συνδρομής της Ε.Ε.Ε.Π. σε άλλα, κατά το νόμο αρμόδια, ελεγκτικά όργανα και Αρχές.
γ. Αυτεπαγγέλτως εφόσον υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις παράβασης των όρων και διατάξεων του Ρυθμιστικού Πλαισίου.
δ. Προκειμένου να επαληθευθεί εάν η συμμόρφωση του Ελεγχόμενου, κατόπιν εφαρμογής της Διαδικασίας Συμμόρφωσης, ήταν επιτυχής.
ε. Προκειμένου να επαληθευθεί εάν η συμμόρφωση του Ελεγχόμενου εξακολουθεί να ισχύει.

6.6 Κατά την υλοποίηση του Προγράμματος είναι δυνατόν να διενεργούνται συνδυαστικοί Έλεγχοι μεταξύ Ελεγχομένων, Παιγνίων ή/και κατηγοριών Παιγνίων.

6.7 Έλεγχοι του Προγράμματος που ξεκίνησαν, αλλά δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν εντός του έτους αναφοράς, μεταφέρονται υποχρεωτικά στο Πρόγραμμα Ελέγχων του επόμενου έτους.

6.8 Έωςτην 15η Μαρτίου κάθε έτους, η Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης υποβάλλει στον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π. Έκθεση Απολογισμού του Προγράμματος του αμέσως προηγούμενου έτους αναφοράς. Στον απολογισμό ενσωματώνονται οι Έλεγχοι του Προγράμματος που ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν εντός του έτους αναφοράς, τα αποτελέσματα αυτών, οι τυχόν μεταφερόμενοι Έλεγχοι στο αμέσως επόμενο έτος αναφοράς, τα προβλήματα που ανέκυψαν, καθώς και προτάσεις βελτίωσης. Ο απολογισμός του Προγράμματος εγκρίνεται με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. που εκδίδεται το αργότερο έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους.

6.9 Για την υλοποίηση του Προγράμματος, η Ε.Ε.Ε.Π. εξασφαλίζει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή/και τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους.

Άρθρο 7
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ


7.1. Τα αποτελέσματα του Ελεγκτικού Έργου αποτυπώνονται και αναλύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αξιολογούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

7.2. Η αξιολόγηση έχει σκοπό τη συναγωγή συμπερασμάτων σχετικών με το βαθμό επίτευξης της συμμόρφωσης και των επιμέρους στόχων που τίθενται κατά το σχεδιασμό του Ελεγκτικού Έργου, τις ανάγκες εκπαίδευσης των Ελεγκτών, καθώς και την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των κανόνων και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Άρθρο 8
ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ


8.1. Όργανα Ελέγχου είναι τα Κλιμάκια Ελέγχου.

8.2 Τα Κλιμάκια Ελέγχου συγκροτούνται από μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων. Τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου συγκροτούνται από μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων και υπαλλήλους άλλων δημοσίων φορέων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8.3 Τα Κλιμάκια Ελέγχου συγκροτούνται με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. Με την απόφαση δύναται να συγκροτούνται περισσότερα του ενός Κλιμάκια Ελέγχου στο πλαίσιο του Ελεγκτικού Έργου. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται τα εξής:

α. Τα μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου.
β. Ο Υπεύθυνος του Κλιμακίου Ελέγχου και ο Αναπληρωτής του, εφόσον απαιτείται.
γ. Ο Έλεγχος ή/και το Ελεγκτικό Έργο που το Κλιμάκιο καλείται να διενεργήσει.
δ. Ο τύπος του Ελέγχου, δηλαδή εάν αυτός είναι Επιτόπιος Έλεγχος, Εξ αποστάσεως Έλεγχος, Μικτός Έλεγχος ή Επανέλεγχος.
ε. Ο τόπος μετακίνησης των Ελεγκτών, όταν για τη διενέργεια του Ελέγχου ή του Ελεγκτικού Έργου απαιτείται η μετακίνηση των Ελεγκτών, εντός ή εκτός έδρας.

8.4 Με βάση την απόφαση συγκρότησης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης εκδίδει την Εντολή Ελέγχου. Με την Εντολή Ελέγχου ορίζονται τα εξής:

α. Η κατανομή του Ελεγκτικού Έργου ανά Κλιμάκιο Ελέγχου, εφόσον απαιτείται.
β. Ο χρόνος έναρξης και λήξης του Ελέγχου ή/και του Ελεγκτικού Έργου, εφόσον αυτός δεν έχει ήδη οριστεί στην απόφαση της παραγράφου 8.3.
γ. Κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται απαραίτητη για την απρόσκοπτη διενέργεια του Ελέγχου ή/και του Ελεγκτικού Έργου και δεν έχει ήδη οριστεί στην απόφαση της παραγράφου 8.3.

8.5 Με την Εντολή Ελέγχου, δύναται να ορίζονται ειδικότερα στοιχεία και δεδομένα διοικητικής παρακολούθησης της υπόθεσης ή/και προηγούμενων Ελέγχων που έχουν ολοκληρωθεί και τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τη διενέργεια του Ελέγχου ή/και του Ελεγκτικού Έργου.

8.6 Ο Υπεύθυνος Κλιμακίου έχει τις παρακάτω ευθύνες και αρμοδιότητες:

α. Οργανώνει και συντονίζει τον Έλεγχο ή/και το Ελεγκτικό Έργο.
β. Μεριμνά για την ορθή οργάνωση του Φακέλου του Ελέγχου.
γ. Μεριμνά για την υλοποίηση του Ελέγχου ή του Ελεγκτικού Έργου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ελέγχων, τα εγχειρίδια Ελέγχου και την Εντολή Ελέγχου.
δ. Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και τον έλεγχο της τήρησης του προγράμματος απασχόλησης των μελών του Κλιμακίου, σε κάθε περίπτωση που απαιτείται.
ε. Ελέγχει την ορθή τήρηση των αρχείων του Κλιμακίου, εφόσον το Κλιμάκιο τηρεί αρχείο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
στ. Στην περίπτωση διαδοχής του Κλιμακίου από νέο Κλιμάκιο, ενημερώνει, εγγράφως, τον Υπεύθυνο που τον διαδέχεται για όλα τα ζητήματα που προέκυψαν κατά το Ελεγκτικό Έργο του Κλιμακίου του, τους τρόπους με τους οποίους αυτά αντιμετωπίστηκαν, καθώς και τις τυχόν εκκρεμότητες.
ζ. Έχει την ευθύνη για την ορθή σύνταξη και συμπλήρωση της Έκθεσης Ελέγχου από το Κλιμάκιο Ελέγχου, καθώς και την εμπρόθεσμη υποβολή της.
η. Συντάσσει και υποβάλλει έκθεση εκπαίδευσης για κάθε Εκπαιδευόμενο που μετέχει στο Κλιμάκιο του, σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που παρέχεται από τη Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης.
θ. Μεριμνά για την υποβολή έγγραφων υποδείξεων προς τον Ελεγχόμενο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9.4.
ι. Μεριμνά για την ορθή εφαρμογή οδηγιών, συστάσεων και εγκυκλίων που αφορούν στο Ελεγκτικό Έργο της αρμοδιότητας του Κλιμακίου του οποίου φέρει την ευθύνη, όπου απαιτείται.
ια. Έχει την ευθύνη ενημέρωσης της Διεύθυνσης Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης για την υπερωριακή, νυκτερινή/και εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση των μελών του Κλιμακίου.
ιβ. Έχει την ευθύνη ενημέρωσης της Διεύθυνσης Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης για οποιοδήποτε περιστατικό ή πρόβλημα ανακύπτει κατά τη διενέργεια του Ελέγχου ή του Ελεγκτικού Έργου, καθώς και για τις τυχόν ενέργειες που αναλήφθηκαν από το Κλιμάκιο για την αντιμετώπισή τους.
ιγ. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται ή/και μεταβιβάζεται σε αυτόν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8.7 Η επιλογή των Ελεγκτών για τη συγκρότηση των Κλιμακίων Ελέγχου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

α. Την Εξειδίκευση του Ελεγκτή.
β. Τη διαθεσιμότητα του Ελεγκτή (υπηρεσιακές ανάγκες, αντικείμενο απασχόλησης, θέση στην υπηρεσία, απουσία λόγω κανονικής ή άλλης προβλεπόμενης άδειας).
γ. Την τυχόν αίτηση εξαίρεσης του Ελεγκτή από συγκεκριμένο Έλεγχο ή/και Ελεγκτικό Έργο λόγω προσωπικού κωλύματος.
δ. Την τυχόν υποβληθείσα αίτηση του Ελεγκτή για μη συμμετοχή του σε Έλεγχο ή Ελεγκτικό Έργο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
ε. Τους εκάστοτε περιορισμούς που θέτει η Ε.Ε.Ε.Π. ως προς τη συμμετοχή Ελεγκτών σε Ελέγχους εντός ωραρίου εργασίας.
στ. Το ανώτατο όριο ημερών των εκτός έδρας μετακινήσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 9
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


9.1. Η Ελεγκτική Διαδικασία διακρίνεται σε τέσσερεις (4) φάσεις, ως ακολούθως:

9.1.1 Φάση 1η: Προετοιμασία του Ελέγχου. Το Κλιμάκιο Ελέγχου δημιουργεί και οργανώνει το Φάκελο του Ελέγχου, ταξινομώντας και ιεραρχώντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα και διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν στον Έλεγχο ή/και στο Ελεγκτικό Έργο της αρμοδιότητάς του.

9.1.2 Φάση 2η: Διενέργεια του Ελέγχου. Το Κλιμάκιο Ελέγχου διενεργεί τον Έλεγχο σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο Ελέγχου, συλλέγει τα στοιχεία και το υλικό που απαιτείται για την τεκμηρίωση των ευρημάτων του και ενημερώνει τον Φάκελο Ελέγχου.

9.1.3 Φάση 3η: Αξιολόγηση των στοιχείων και σύνταξη της Έκθεσης Ελέγχου. Το Κλιμάκιο Ελέγχου προβαίνει στην αξιολόγηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και συντάσσει την Έκθεση Ελέγχου. Στην Έκθεση Ελέγχου περιγράφονται οι ενέργειες που έγιναν, η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε, παρατίθενται τα ευρήματα του Ελέγχου και διατυπώνονται οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα. Με την ίδια Έκθεση Ελέγχου δύναται να παρατίθενται τα ευρήματα περισσότερων του ενός Ελέγχων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί διεξήχθησαν ως επιμέρους Έλεγχοι στο πλαίσιο άσκησης συγκεκριμένου Ελεγκτικού Έργου και από το ίδιο Κλιμάκιο Ελέγχου.

9.1.4 Φάση 4η: Υποβολή της Έκθεσης Ελέγχου. Η Έκθεση Ελέγχου συντάσσεται σε τρία (3) πρωτότυπα, που υπογράφονται και μονογράφονται σε κάθε σελίδα από όλα τα μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου. Η Έκθεση κατατίθεται στο κεντρικό πρωτόκολλο της Ε.Ε.Ε.Π. και ακολούθως προωθείται στη Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης ως την αρμόδια για τον Έλεγχο ή το Ελεγκτικό Έργο υπηρεσία. Με την κατάθεση της Έκθεσης Ελέγχου ολοκληρώνεται η Ελεγκτική Διαδικασία για κάθε διενεργούμενο Έλεγχο.

9.2 Κατά τη διενέργεια του Ελέγχου, το Κλιμάκιο Ελέγχου μπορεί να ζητά από τον Ελεγχόμενο, καθώς και από τους αρμόδιους υπαλλήλους ή τα μέλη της διοίκησης αυτού, οποιοδήποτε στοιχείο ή/και έγγραφο κρίνει απαραίτητο για την τεκμηρίωση των ευρημάτων του και την ολοκλήρωση της Ελεγκτικής Διαδικασίας.

9.3 Ο Ελεγχόμενος υποχρεούται να διευκολύνει με κάθε τρόπο το Κλιμάκιο Ελέγχου και να παρέχει σε αυτό απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις Εγκαταστάσεις του καθώς και σε έγγραφα, δεδομένα, πληροφορίες ή κάθε άλλο, επιβοηθητικό για τον Έλεγχο ή το Ελεγκτικό Έργο, στοιχείο.

9.4 Το Κλιμάκιο Ελέγχου, κατά τη διενέργεια του Ελέγχου, δύναται να απευθύνει έγγραφες υποδείξεις προς τον Ελεγχόμενο, κοινοποιώντας σχετικά στη Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης, με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων ή αστοχιών που αφορούν στη διοργάνωση, διεξαγωγή ή εκμετάλλευση των Παιγνίων, εφόσον με βάση τα πραγματικά περιστατικά, την ουσία της υπόθεσης και το ιστορικό παραβάσεων του Ελεγχόμενου, εκτιμά ότι με τις υποδείξεις αυτές μπορεί να αποτραπούν αποτελεσματικά και τάχιστα κίνδυνοι τέλεσης παραβάσεων του Ρυθμιστικού Πλαισίου. Στην περίπτωση αυτή, καταγράφει και συμπεριλαμβάνει στην Έκθεση Ελέγχου τις υποδείξεις που απηύθυνε και τα τεκμήρια που αιτιολογούν την κρίση του.

Άρθρο 10
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ


10.1 Εφόσον με βάση την Έκθεση Ελέγχου δεν βεβαιώνονται παραβάσεις του Ρυθμιστικού Πλαισίου, η υπόθεση αρχειοθετείται με ευθύνη της Διεύθυνσης Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης.

10.2 Εφόσον με βάση την Έκθεση Ελέγχου βεβαιώνονται παραβάσεις του Ρυθμιστικού Πλαισίου, η Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης, εισηγείται αιτιολογημένα στον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π. είτε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων είτε την εφαρμογή Διαδικασίας Συμμόρφωσης.

10.3 Για την αιτιολόγηση της εφαρμογής ή μη της Διαδικασίας Συμμόρφωσης, η Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης λαμβάνει υπόψη και συνεκτιμά παράγοντες, όπως ενδεικτικά:

α. Τη βαρύτητα των παραβάσεων που διαπράχθηκαν.
β. Το μέγεθος του κοινού που εκτέθηκε στις επιπτώσεις της παράβασης.
γ. Το οικονομικό όφελος που αποκόμισε ο Ελεγχόμενος ή/και την αξία τυχόν παράνομων συναλλαγών που σχετίζονται με τη διάπραξη των παραβάσεων.
δ. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης Κινδύνου για τον συγκεκριμένο Ελεγχόμενο.
ε. Την ύπαρξη ή μη διαδικασιών εσωτερικού ελέγχων του Ελεγχόμενου και την εφαρμογή τους για την πρόληψη των συγκεκριμένων παραβάσεων.
στ. Την έκταση της εμπλοκής των προσώπων που ασκούν την εκπροσώπηση, τη διαχείριση και τη διοίκηση του Ελεγχόμενου στη διάπραξη των παραβάσεων.
ζ. Τη βαρύτητα των παραβάσεων που τυχόν έχει διαπράξει ο Ελεγχόμενος στο παρελθόν.
η. Τη συχνότητα με την οποία ο Ελεγχόμενος υποπίπτει σε παραβάσεις.
θ. Την έγκαιρη υποβολή/και το βαθμό πληρότητας, σαφήνειας, επάρκειας και εγκυρότητας των σχετικών με τις πράξεις ή/και παραλείψεις του Ελεγχόμενου στοιχείων.
ι. Το εάν ο Ελεγχόμενος δηλώνει ότι:

αα. Έχει γνώση και αποδέχεται τις πράξεις ή/και παραλείψεις του και προτείνει την υλοποίηση εκ μέρους του συγκεκριμένων δράσεων και ενεργειών, με τις οποίες επανέρχεται στο επιθυμητό επίπεδο.
ββ. Είναι προετοιμασμένος, ανάλογα με την περίπτωση, να ενημερώσει δημοσίως το κοινό και τους παίκτες για τις πράξεις ή/και παραλείψεις του, καθώς και για τις ενέργειες που θα αναλάβει, προκειμένου να αποκαταστήσει το επιθυμητό επίπεδο συμμόρφωσης και να αποτρέψει παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον.
γγ. Είναι διατεθειμένος να αποζημιώσει τους παίκτες για τυχόν οικονομική ζημία που υπέστησαν λόγω των πράξεων ή/και παραλείψεων του.
δδ. Είναι διατεθειμένος να καταβάλλει, χωρίς καθυστέρηση, οποιοδήποτε ποσό οφείλει στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο προκύπτει ως αποτέλεσμα των πράξεων ή/και παραλείψεων του.
εε. Είναι διατεθειμένος να αναλάβει το σύνολο των δαπανών που τυχόν απαιτείται να καταβληθούν για την άρση των επιπτώσεων των πράξεων ή/και παραλείψεων του και την αποκατάσταση του επιθυμητού επιπέδου συμμόρφωσης.

10.4 Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π., συνεκτιμώντας τα στοιχεία της υπόθεσης εισηγείται σχετικά στην Επιτροπή, η οποία και αποφασίζει την εφαρμογή ή μη της Διαδικασίας Συμμόρφωσης. Στην περίπτωση που η Ε.Ε.Ε.Π. δεν αποφασίσει την εφαρμογή της Διαδικασίας Συμμόρφωσης ή εφόσον αυτή αποβεί άκαρπη, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Αρχής να καλέσει τον Ελεγχόμενο σε ακρόαση προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του ενώπιον της Επιτροπής, εγγράφως ή προφορικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση που η Ε.Ε.Ε.Π. αποφασίσει την εφαρμογή Διαδικασίας Συμμόρφωσης, αυτή διενεργείται εντός ορισμένης προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες. Κατ’ εξαίρεση, δύναται να ορίζεται προθεσμία μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών ή να παρατείνεται η αρχικώς ορισθείσα προθεσμία, εφόσον συντρέχουν, αποδεδειγμένα, ειδικές περιστάσεις, η συνδρομή των οποίων δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Ελεγχόμενου και οι οποίες συνδέονται ειδικά με τις ενέργειες και τα μέτρα που καλείται να εφαρμόσει ο Ελεγχόμενος στο πλαίσιο της Διαδικασίας Συμμόρφωσης. Με την ανωτέρω απόφαση ορίζεται το ενδεικνυόμενο πλαίσιο των μέτρων συμμόρφωσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

10.5 Στην περίπτωση εφαρμογής Διαδικασίας Συμμόρφωσης, ο Ελεγχόμενος οφείλει να ακολουθεί πιστά τις υποδείξεις, οδηγίες και συστάσεις των αρμοδίων οργάνων και υπηρεσιών της Ε.Ε.Ε.Π., να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αποκατασταθεί η Συμμόρφωση του με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο, όπως επίσης και να προσκομίσει στην Αρχή οποιοδήποτε στοιχείο ή/και έγγραφο ή/και αναφορά, με τον τρόπο και στον χρόνο που η Αρχή ορίζει, προκειμένου να αποδείξει την επιτυχή ολοκλήρωση της Διαδικασίας.

10.6 Για την επαλήθευση της επιτυχούς ή μη υλοποίησης της Διαδικασίας Συμμόρφωσης, ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. συγκροτεί Κλιμάκιο Επανελέγχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8.3 και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης εκδίδει Εντολή Επανελέγχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8.4. Το Κλιμάκιο διενεργεί τον Επανέλεγχο και υποβάλλει σχετική Έκθεση Επανελέγχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9.

10.7 Μη επιτυχής υλοποίηση της Διαδικασίας Συμμόρφωσης ενεργοποιεί τη διαδικασία του άρθρου 11 και αποτελεί επιβαρυντική περίπτωση κατά την επιβολή της διοικητικής κύρωσης.

10.8 Διαδικασία Συμμόρφωσης δεν εφαρμόζεται για δεύτερη φορά εάν δεν έχει παρέλθει, τουλάχιστον, ένα έτος από τη βεβαίωση της παράβασης, για τη θεραπεία της οποίας εφαρμόστηκε.

10.9 Στην περίπτωση που κατά την εφαρμογή της Διαδικασίας Συμμόρφωσης βεβαιωθούν νέες παραβάσεις, η Διαδικασία διακόπτεται, αυτοδίκαια, χωρίς άλλη διατύπωση, και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11.

10.10 Διαδικασία Συμμόρφωσης δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο Ελεγχόμενος χαρακτηρίζεται ως Υπότροπος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Άρθρο 11
ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ


11.1 Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ελεγχόμενος κληθεί σε ακρόαση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 10.4, η Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις του Ελεγχόμενου, εισηγείται στον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π. προτείνοντας την επιβολή η μη, των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις και την παρούσα απόφαση διοικητικών κυρώσεων. Στην εισήγηση επισυνάπτεται η Έκθεση Ελέγχου, καθώς και η Έκθεση Επανελέγχου στην περίπτωση που εφαρμόστηκε Διαδικασία Συμμόρφωσης, η οποία απέβη άκαρπη.

11.2 Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. εισηγείται στην Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά. Με την ίδια εισήγηση δύναται να εισάγονται προς συζήτηση περισσότερες της μίας υποθέσεις Ελέγχων που επισύρουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στον ίδιο Ελεγχόμενο. Η απόφαση της Αρχής αποστέλλεται στον Ελεγχόμενο και η Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης μεριμνά για την ενημέρωση του Φακέλου Ελέγχου, τον οποίο και αρχειοθετεί.

11.3 Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων της Ε.Ε.Ε.Π. αναρτώνται στον ιστότοπο της Αρχής.

11.4 Το πρόστιμο καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης καταλογισμού στον ενδιαφερόμενο. Η σχετική κατάθεση συνιστά είσπραξη του αντίστοιχου προστίμου που αποδεικνύεται με το τραπεζικό έγγραφο της κατάθεσης, στο οποίο ρητά αναφέρεται ως αιτιολογία το είδος του προστίμου, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου. Η Ε.Ε.Ε.Π., όταν ο υπόχρεος προσκομίσει το παραπάνω έγγραφο, εκδίδει και χορηγεί το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.

11.5 Στην περίπτωση που το πρόστιμο δεν καταβληθεί εντός της ως άνω προθεσμίας, βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

11.6 Στην περίπτωση επιβολής κυρώσεων σε Ελεγχόμενο που κατέχει άδεια διοργάνωσης ή/και διεξαγωγής στην αλλοδαπή, ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια ρυθμιστική Αρχή έκδοσης της άδειας αυτής.

Άρθρο 12
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ


12.1 Διοικητικές κυρώσεις είναι:

α. Πρόστιμο. Επιβάλλεται ως κύρωση για ορισμένη βεβαιωμένη παράβαση και συντελεί στην αποτροπή από την επανάληψη παρόμοιων πράξεων και παραλείψεων στο μέλλον. Το ύψος του προστίμου καθορίζεται εντός των ορίων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και πρέπει να έχει το αναγκαίο αποτρεπτικό αποτέλεσμα.
β. Προσωρινή μέχρι τρεις (3) μήνες, ανάκληση της άδειας ή απαγόρευση της διοργάνωσης ή/και διεξαγωγής ή εκμετάλλευσης Παιγνίων, μορφών ή τύπων Παιγνίων ή/και Κατηγοριών Παιγνίων, ανάλογα με τη βαρύτητα
και τη συχνότητα της παράβασης.
γ. Οριστική ανάκληση της άδειας ή απαγόρευση της διοργάνωσης ή/και διεξαγωγής ή εκμετάλλευσης Παιγνίων, μορφών ή τύπων Παιγνίων ή/και Κατηγοριών Παιγνίων, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
δ. Ανάκληση της πιστοποίησης ή/και καταλληλότητας των Μέσων ή Υλικών Διεξαγωγής Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων, καθώς και προσωρινή μέχρι τρεις (3) μήνες ή οριστική ανάκληση της πιστοποίησης των Εγκαταστάσεων, όταν αυτές υποχρεούνται να φέρουν πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ε. Προσωρινή μέχρι τρεις (3) μήνες ή οριστική ανάκληση της πιστοποίησης ή/και άρση της καταλληλότητας των προσώπων που μετέχουν στη διοργάνωση ή/και διεξαγωγή Παιγνίων, όταν τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να φέρουν πιστοποίηση ή/και καταλληλότητα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

12.2 Οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις δύναται να επιβάλλονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά.

Άρθρο 13
ΕΝΤΑΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


13.1 Σε κάθε παράβαση αποδίδεται ένταση βαρύτητας (ΕΒi). Η ένταση αποδίδεται σε συνάρτηση με την εκτίμηση των αρνητικών επιπτώσεων της παράβασης στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:

α. Προστασία των συμφερόντων του δημοσίου (Σ1).
β. Διασφάλιση της τήρησης των όρων διεξαγωγής των Παιγνίων (Σ2).
γ. Αποτροπή της διάπραξης ή του κινδύνου διάπραξης ποινικών αδικημάτων ή υποστήριξης εγκλημάτων, κατά τη διεξαγωγή των Παιγνίων (Σ3).
δ. Προστασία του κοινωνικού συμφέροντος (Σ4).

13.2 Στην περίπτωση παραβάσεων που αφορούν στην υλοποίηση Εμπορικής Επικοινωνίας, οι στόχοι της παραγράφου 13.1 υποκαθίστανται από τους εξής:

α. Προστασία του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος (Σ1).
β. Διασφάλιση του κοινού και των παικτών από παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές (Σ2).
γ. Διατήρηση της επικοινωνιακής διείσδυσης των Παιγνίων σε ήπιο και λελογισμένο επίπεδο (Σ3).
δ. Τήρηση των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού (Σ4).

13.3 Για τον υπολογισμό της έντασης βαρύτητας (ΕΒi), κάθε παράβαση (i) βαθμολογείται αρχικά με μια χωριστή τιμή (TZij) για κάθε έναν από τους παραπάνω στόχους (j), με βάση την αρνητική επίπτωση που το αποτέλεσμα της παράβασης έχει ή δύναται να έχει για την επίτευξη τους. Η βαθμολόγηση κάθε παράβασης λαμβάνει τις διακριτές τιμές 0, 5, 10, 15 και 20. Η ένταση βαρύτητας (EBi) κάθε παράβασης είναι ο μέσος όρος των τιμών (TZij) της παράβασης (i) ανά στόχο (j). Δηλαδή:


Με βάση τα ανωτέρω, οι δυνατές τιμές που μπορεί να λάβει η ένταση βαρύτητας (ΕΒi) κάθε παράβασης είναι οι εξής:
 

α/α  Δυνατές τιμές που λαμβάνει η Ένταση Βαρύτητας ΕΒi
1,25
2,5
3,75
5
6,25
7,5
8,75
10
11,25
12,5
13,75
15
16,25
17,5
18,75
20


13.4 Ανάλογα με την τιμή της έντασης βαρύτητας (ΕΒi), οι παραβάσεις διακρίνονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες (k) σημαντικότητας ως εξής:
 

α/α Εύρος Έντασης Βαρύτητας Κατηγορία Σημαντικότητας
1 0< EBi ≤ 5 Χαμηλή
2 6,25≤ EBi ≤ 10 Μέση
3 11,25 ≤ EBi ≤ 15 Υψηλή
4 16,25 ≤ EBi ≤ 20 Πολύ Υψηλή


13.5 Η κατάταξη των παραβάσεων σε κατηγορίες σημαντικότητας, για κάθε Παίγνιο ή Κατηγορία Παιγνίων, καθώς επίσης και για την υλοποίηση Εμπορικής Επικοινωνίας, πραγματοποιείται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. Με όμοια απόφαση, η κατά τα ανωτέρω κατάταξη δύναται να τροποποιείται, ανάλογα με τις τροποποιήσεις του Ρυθμιστικού Πλαισίου ή σε κάθε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής.

13.6 Η κατά τα ανωτέρω κατάταξη των παραβάσεων σε κατηγορίες σημαντικότητας, αναρτάται στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π. προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 14
ΕΥΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ


14.1 Το εύρος του προστίμου ανά παράβαση και κατηγορία σημαντικότητας, ορίζεται ως εξής:

14.1.1 Για παραβάσεις που βεβαιώνονται κατά τη διοργάνωση ή/και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων:
 

α/α Εύρος Έντασης Βαρύτητας Κατηγορίες Σημαντικότητας Εύρος Προστίμου (ευρώ)
1 0 < EBi ≤ 5 Χαμηλή 5.000-25.000
2 6,25 ≤ EBi ≤ 10 Μέση 25.001-50.000
3 11,25 ≤ EBi ≤ 15 Υψηλή 50.001-120.000
4 16,25 ≤ EBi ≤ 20 Πολύ Υψηλή 120.001-240.000


1.2 Για παραβάσεις που βεβαιώνονται κατά την εκμετάλλευση ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων:
 

α/α Εύρος Έντασης Βαρύτητας Κατηγορίες Σημαντικότητας Εύρος Προστίμου (ευρώ)
1 0 < EBi ≤ 5 Χαμηλή 1.000-2.000
2 6,25 ≤ EBi ≤ 10 Μέση 2.001-4.000
3 11,25 ≤ EBi ≤ 15 Υψηλή 4.001-8.000
4 16,25 ≤ EBi ≤ 20 Πολύ Υψηλή 8.001-16.000


14.1.3 Για παραβάσεις που βεβαιώνονται σχετικά με την υλοποίηση Εμπορικής Επικοινωνίας τυχερών παιγνίων:

 

α/α Εύρος Έντασης Βαρύτητας Κατηγορίες Σημαντικότητας Εύρος Προστίμου (ευρώ)
1 0 < EBi ≤ 5 Χαμηλή 5.000-15.000
2 6,25 ≤ EBi ≤ 10 Μέση 15.001-30.000
3 11,25 ≤ EBi ≤ 15 Υψηλή 30.001-60.000
4 16,25 ≤ EBi ≤ 20 Πολύ Υψηλή 60.001-120.000

 
14.1.4 Για παραβάσεις που βεβαιώνονται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 51 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180):
 

α/α Εύρος Έντασης Βαρύτητας Κατηγορίες Σημαντικότητας Εύρος Προστίμου (ευρώ)
1 0 < EBi ≤ 5 Χαμηλή 100.000-150.000
2 6,25 ≤ EBi ≤ 10 Μέση 150.001-250.000
3 11,25 ≤ EBi ≤ 15 Υψηλή 250.001-350.000
4 16,25 ≤ EBi ≤ 20 Πολύ Υψηλή 350.001-500.000


14.1.5 Για παραβάσεις που βεβαιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 6 του άρθρου 51 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), ισχύουν οι προβλεπόμενες στις διατάξεις αυτές διοικητικές κυρώσεις.

Άρθρο 15
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ! ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ


15.1 Η Ε.Ε.Ε.Π. καταλογίζει το πρόστιμο για κάθε βεβαιωμένη παράβαση εντός του εύρους του προστίμου που προβλέπεται για την κατηγορία σημαντικότητας, στην οποία η παράβαση αυτή εντάσσεται. Η επιμέτρηση του προστίμου πραγματοποιείται ως εξής:

15.1.1 Για μία παράβαση επιμετράται το πρόστιμο, εντός του εύρους του προστίμου που προβλέπεται για την κατηγορία σημαντικότητας, στην οποία η παράβαση αυτή εντάσσεται. Για την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται υπόψη τυχόν επιβαρυντικές περιστάσεις. Αυτές είναι:

α. Η βαρύτητα των παραβάσεων που τυχόν έχει διαπράξει ο Ελεγχόμενος στο παρελθόν.
β. Η συχνότητα με την οποία ο Ελεγχόμενος υποπίπτει σε παραβάσεις.
γ. Η άρνηση του Ελεγχόμενου να συνεργαστεί ή η απόπειρα παρεμπόδισης της Ε.Ε.Ε.Π. και των οργάνων αυτής, κατά τη διεξαγωγή έρευνας επί της συγκεκριμένης υπόθεσης.
δ. Το οικονομικό όφελος που αποκόμισε ή επιδίωξε να αποκομίσει ο Ελεγχόμενος ή/και η αξία τυχόν παράνομων συναλλαγών.
ε. Το μέγεθος του κοινού που εκτέθηκε στην, κατά παράβαση, εκτελεσθείσα ενέργεια ή παράλειψη.
στ. Η έλλειψη ολοκληρωμένου συστήματος και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου του Ελεγχόμενου για την πρόληψη των συγκεκριμένων παραβάσεων.
ζ. Η έκταση της εμπλοκής των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση, διαχείριση ή εκπροσώπηση του Ελεγχόμενου στη διάπραξη των παραβάσεων.

15.1.2 Για συντρέχουσες παραβάσεις που εντάσσονται είτε στην ίδια είτε και σε διαφορετικές κατηγορίες σημαντικότητας:

α. Επιμετράται το πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15.1.1 για μία παράβαση που λαμβάνει την υψηλότερη τιμή Έντασης βαρύτητας (ΕΒi).
β. Το πρόστιμο που προκύπτει, προσαυξάνεται με βάση την τιμή της Έντασης Βαρύτητας (ΕΒi) που λαμβάνει κάθε επόμενη της παραγράφου α παράβαση, εκπεφρασμένη ως ποσοστό. Το ποσό βάσης της προσαύξησης είναι ο μέσος όρος του εύρους του προστίμου της κατηγορίας σημαντικότητας, στην οποία εντάσσεται κάθε επόμενη παράβαση. Στην περίπτωση που ο μέσος όρος για μία κατηγορία σημαντικότητας είναι υψηλότερος του προστίμου που επιμετρήθηκε για την παράβαση της παραγράφου α, ως ποσό βάσης της προσαύξησης λαμβάνεται υπόψη το πρόστιμο που επιμετρήθηκε για την παράβαση της παραγράφου α.

15.2 Το συνολικό πρόστιμο (Π) για τις βεβαιωθείσες παραβάσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 15.1, προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:

        (1)

όπου:

Π: Το συνολικό ποσό της παράβασης
Χ: το πρόστιμο μίας εκ των παραβάσεων που λαμβάνουν την υψηλότερη τιμή Έντασης βαρύτητας (EBi).
Εi: Η Ένταση Βαρύτητας (EBi) της παράβασης i εκπεφρασμένη ως ποσοστόΚi: Το κατώτατο όριο προστίμου της κατηγορίας σημαντικότητας στην οποία εντάσσεται κάθε συγκεκριμένη παράβαση i.
Αi: Το ανώτατο όριο προστίμου της κατηγορίας σημαντικότητας στην οποία εντάσσεται κάθε συγκεκριμένη παράβαση i.
Ρi: Το πλήθος των παραβάσεων με την ίδια τιμή Έντασης Βαρύτητας (EBi) για κάθε συγκεκριμένη κατηγορία σημαντικότητας.

15.3 Κατωτέρω, παρατίθεται παράδειγμα εφαρμογής της μεθοδολογίας επιμέτρησης προστίμου:

15.3.1 Παράδειγμα: Σε Έλεγχο επίτης διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων βεβαιώνονται τέσσερεις (4) παραβάσεις, οι οποίες κατανέμονται ανά κατηγορία σημαντικότητας και Ένταση Βαρύτητας (EBi) ως εξής:
-Δύο στην κατηγορία σημαντικότητας Πολύ Υψηλή με Ένταση Βαρύτητας (ΕΒi) 20,00 και Ei=0,2.
-Μία στην κατηγορία σημαντικότητας Υψηλή με Ένταση Βαρύτητας (ΕΒi) 15,00 και Εi=0,15.
-Μία στην κατηγορία σημαντικότητας Μέση με Ένταση Βαρύτητας (EBi) 10,00 και Εi=0,10.
Έστω ότι για την πρώτη εκ των δύο παραβάσεων κατηγορίας σημαντικότητας Πολύ Υψηλή με Ένταση Βαρύτητας (EBi) 20,00, επιμετρήθηκε πρόστιμο (Π0)=140.000€. Ο μέσος όρος του εύρους του προστίμου της συγκεκριμένης κατηγορίας σημαντικότητας είναι (120.001+240.000)/2=180.000,50.
Κατά συνέπεια, ως βάση προσαύξησης της μίας συντρέχουσας παράβασης της Κατηγορίας Σημαντικότητας Πολύ Υψηλή, λαμβάνεται το ποσό των 140.000 € ενώ για τις συντρέχουσες παραβάσεις των επόμενων κατηγοριών σημαντικότητας Υψηλή και Μέση, ο μέσος όρος του εύρους του προστίμου της καθεμιάς από αυτές. Με βάση τις ανωτέρω παραδοχές, η προσαύξηση για κάθε μία από τις συντρέχουσες παραβάσεις, εφαρμοζόμενου του τύπου (1) ανωτέρω, υπολογίζεται ως εξής:

α. Για τη δεύτερη παράβαση κατηγορίας σημαντικότητας Πολύ Υψηλή με Ένταση Βαρύτητας (EBi) 20,00, η προσαύξηση του προστίμου (Π1) προκύπτει από τη σχέση:
Π1 = [(0,2* 140.000,00) *1] = 28.000,00 €
β. Για την τρίτη παράβαση κατηγορίας σημαντικότητας Υψηλή με Ένταση Βαρύτητας (EBi) 15,00, η προσαύξηση του προστίμου (Π2) προκύπτει από τη σχέση:
Π2 = [(0,15 * 90.000,50) * 1] = 13.500,075 €
γ. Για την τέταρτη παράβαση κατηγορίας σημαντικότητας Μέση με Ένταση Βαρύτητας (EBi) 10,00, η προσαύξηση του προστίμου (Π3) προκύπτει από τη σχέση:
Π3 = [(0,10 * 42.500,50) * 1] = 4.250,05 €
δ. Το συνολικό Πρόστιμο (Π) για όλες τις παραβάσεις προκύπτει από το άθροισμα:
Π = Π0 + Π1+ Π2 + Π3 = 140.000,00 + 28.000,00 + 13.500,075 + 4.250,05 = 185.750,125 €

15.4 Σε κάθε περίπτωση μη επιτυχούς εφαρμογής Διαδικασίας Συμμόρφωσης του άρθρου 10, το συνολικό πρόστιμο (Π), προσαυξάνεται, επιπλέον, από 20% έως και 50%.

15.5 Σε κάθε περίπτωση υποτροπής σύμφωνα με το άρθρο 16, το συνολικό πρόστιμο (Π) που προκύπτει προσαυξάνεται, επιπλέον, από 25% έως και 50%.

15.6 Όταν το συνολικό πρόστιμο (Π), συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων, υπερβαίνει το ανώτατο πρόστιμο που τίθεται, κατά περίπτωση, από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, επιβάλλεται το ανώτατο πρόστιμο που προβλέπεται στο νόμο.

Άρθρο 16 ΥΠΟΤΡΟΠΗ

16.1 Υπότροπος είναι όποιος διαπράξει σε διάστημα ενός έτους από τη βεβαίωση της πρώτης παράβασης, επιπλέον μία παράβαση οποιασδήποτε κατηγορίας σημαντικότητας.

16.2 Οι συνθήκες υποτροπής παύουν να ισχύουν με την παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης Ελέγχου, με την οποία βεβαιώνεται η πρώτη παράβαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ:
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Άρθρο 17
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ


17.1. Για τη στελέχωση του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, η Ε.Ε.Ε.Π. προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο για την κάλυψη των αναγκών του Ελεγκτικού Έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

17.2 Η Πρόσκληση καταρτίζεται από το Τμήμα Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων και Πραγματογνωμόνων της Διεύθυνσης Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης. Η Πρόσκληση μπορεί να απευθύνεται στο προσωπικό που υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και σε προσωπικό, μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, άλλων υπηρεσιών και φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Όταν η Πρόσκληση απευθύνεται στο προσωπικό που υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π., εκδίδεται με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.. Όταν η Πρόσκληση απευθύνεται σε προσωπικό άλλων υπηρεσιών και φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, εκδίδεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..

17.3 Στην Πρόσκληση καθορίζονται οι θέσεις προς στελέχωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις της πλήρωσης τους, τα τυχόν ειδικότερα τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα που πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι ανά θέση και κατηγορία εκπαίδευσης και οι τρόποι απόδειξης αυτών.

17.4 Για την ένταξη στο Σώμα, οι υποψήφιοι πρέπει κατ' ελάχιστο:

α. να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου της αλλοδαπής.
β. να έχουν συμπληρώσει, συνολικά, πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας στο Δημόσιο ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα, γ. να διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες χρήσης εφαρμογών γραφείου και διαδικτύου,
δ. να έχουν γνώση της αγγλικής γλώσσας.

17.5 Υπάλληλοι κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) που, κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας, υπηρετούν με απόσπαση στην Ε.Ε.Ε.Π., δύναται να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να ενταχθούν στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων κατ' εξαίρεση της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 17.4.

17.6 Η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου, καθώς και η αποδεδειγμένη γνώση, επιμόρφωση και εμπειρία σε θέματα της διεθνούς και εγχώριας αγοράς Παιγνίων, συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα.

17.7 Με την Πρόσκληση της παραγράφου 17.1 δύναται να ορίζονται, πλέον των αναφερομένων στην παράγραφο 17.4, ειδικότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και συγκεκριμένη εξειδίκευση για ένα ή περισσότερα αντικείμενα Ελέγχου ή/και μία ή περισσότερες Κατηγορίες Παιγνίων.

17.8 Κατά τη διενέργεια των Επιτόπιων Ελέγχων, πλην των περιπτώσεων Κεκαλυμμένων Ελέγχων, τα μέλη του Σώματος, φέρουν υποχρεωτικά, υπηρεσιακή ταυτότητα, η οποία εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π.

17.9 Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., θεσπίζεται σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των Ελεγκτών, σύμφωνα με κριτήρια που υιοθετούνται για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 18
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


18.1. Η επιλογή των υποψηφίων για ένταξη στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων, πραγματοποιείται ως εξής:

18.2. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της, συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή Επιλογής που αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης, ως Πρόεδρο, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνολογικών Υποδομών και δύο (2) Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π., ως μέλη. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές των μελών καθώς η γραμματεία της Επιτροπής.

18.3 Η Επιτροπή ελέγχει τις αιτήσεις και αξιολογεί τους υποψηφίους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί προσωπική συνέντευξη με τους υποψηφίους ή/και να υποβάλλει αυτούς σε διαδικασία εξέτασης.

18.4 Μετά την αξιολόγηση, η Επιτροπή με απόφασή της καταρτίζει προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων προς ένταξη στο Σώμα, κατά φθίνουσα τάξη. Ο πίνακας αναρτάται στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π. και η ανάρτηση κοινοποιείται στους υποψηφίους.

18.5 Τυχόν αιτήσεις θεραπείας κατά του προσωρινού πίνακα υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων στους υποψηφίους.

18.6 Η Επιτροπή Επιλογής αποφασίζει επί των αιτήσεων θεραπείας και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα, τον οποίο και υποβάλλει στο Τμήμα Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων και Πραγματογνωμόνων της Διεύθυνσης Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης.

18.7 Το Τμήμα Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων και Πραγματογνωμόνων, εισηγείται την ένταξη στο Σώμα των υποψηφίων, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης του οριστικού πίνακα και μέχρι την πλήρωση των προκηρυχθέντων θέσεων, ανά κατηγορία εκπαίδευσης ή/και κλάδο ή ειδικότητα.

18.8 Η Ε.Ε.Ε.Π., με απόφασή της, εγκρίνει τον οριστικό πίνακα και οι επιλεγέντες, εντάσσονται στο Σώμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

18.9 Η απόσπαση των υπαλλήλων, οι οποίοι αποσπάστηκαν στην Ε.Ε.Ε.Π. ως μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, λήγει αυτοδίκαια με τη διαγραφή τους από το Σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21.

18.10 Τα μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, εκτός του Ελεγκτικού, εκτελούν και διοικητικό έργο, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

Άρθρο 19
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

19.1 Τα μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων εκπαιδεύονται σε ένα ή περισσότερα αντικείμενα Ελέγχου, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις του Ελεγκτικού Έργου.

19.2 Στα προγράμματα εκπαίδευσης συμμετέχουν, υποχρεωτικά, τα επιλεγέντα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα μέλη του Σώματος.

19.3 Η επιλογή μελών για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα, πραγματοποιείται από το Τμήμα Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων και Πραγματογνωμόνων, σύμφωνα με τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των αντικειμένων ελέγχου σε συνδυασμό με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των μελών του Σώματος.

19.4 Τα προγράμματα εκπαίδευσης δύνανται να περιλαμβάνουν τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση, οι οποίες μπορεί να διενεργούνται είτε ενιαία είτε σε επιμέρους φάσεις. Εφόσον απαιτείται, για τις ανάγκες της πρακτικής εκπαίδευσης, οι Εκπαιδευόμενοι προστίθενται στα μέλη των Κλιμακίων Ελέγχου ή Επανελέγχου και μετέχουν της Ελεγκτικής Διαδικασίας, χωρίς δικαίωμα υπογραφής.

19.5 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καταρτίζεται από το Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων και Πραγματογνωμόνων και τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Αρχής και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

α. Την εκπαιδευτική ύλη.
β. Τις εκπαιδευτικές φάσεις.
γ. Τους εκπαιδευτές.
δ. Τη μέθοδο αξιολόγησης των συμμετεχόντων.
ε. Τη μέθοδο αξιολόγησης του προγράμματος από τους Εκπαιδευόμενους.
στ. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης.

19.6 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εγκρίνεται με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων.

19.7 Το Τμήμα Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων και Πραγματογνωμόνων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π., συμβάλλει στο σχεδιασμό και την οργάνωση της υλοποίησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων και παρακολουθεί όλες τις απαιτούμενες για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος διοικητικές ενέργειες.

19.8 Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ο Ελεγκτής λαμβάνει σχετική βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος, η οποία χορηγείται από το Τμήμα Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων και Πραγματογνωμόνων και καταχωρείται στον υπηρεσιακό του φάκελο. Η βεβαίωση αυτή επέχει θέση κτήσης της Εξειδίκευσης που απαιτείται για τη συμμετοχή του σε Ελέγχους.

19.9 Για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με εκπαιδευτικούς φορείς ή/και με άλλους φορείς ή υπηρεσίες, με ομόλογες ρυθμιστικές Αρχές του εξωτερικού, καθώς και με φορείς της αγοράς Παιγνίων, της Ελλάδας και της αλλοδαπής.

19.10 Οι Ελεγκτές δύνανται να συμμετέχουν σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.

Άρθρο 20
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ


20.1 Ο Ελεγκτής ασκεί τα καθήκοντα του με τρόπο συστηματικό, τεκμηριωμένο και αντικειμενικό, τηρώντας τις αρχές της ακεραιότητας, της υπευθυνότητας, της αμεροληψίας, της εμπιστευτικότητας και της εχεμύθειας. Συγκεκριμένα, ο Ελεγκτής:

α. Ενημερώνει αιτιολογημένα την Υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο συντρέχει στο πρόσωπό του, ο οποίος εμποδίζει ή δυσχεραίνει την απρόσκοπτη εκτέλεση του Ελεγκτικού Έργου που του έχει ανατεθεί.
β. Εκτελεί το Ελεγκτικό Έργο σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο και τα Εγχειρίδια Ελέγχου.
γ. Δεν θίγει την αξιοπιστία και το κύρος της Αρχής με πράξεις ή παραλείψεις του.
δ. Τεκμηριώνει τα αποτελέσματα του Ελέγχου με σαφήνεια και παραθέτει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.
ε. Δηλώνει κώλυμα και δεν συμμετέχει σε Έλεγχο όταν με τον Ελεγχόμενο ή με υπάλληλό του με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, είναι σύζυγοι ή συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού ή έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα ή η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντος τους συνδέεται με την έκβαση του ελέγχου.
στ. Δεν συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία μπορεί να επηρεάσει ή μπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την αμερόληπτη κρίση του.
ζ. Γνωστοποιεί στην Αρχή κάθε πληροφορία ή γεγονός, το οποίο δύναται να επηρεάζει τη νόμιμη και αδιάβλητη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων και περιέρχεται σε γνώση του τόσο κατά την άσκηση των καθηκόντων του όσο και εκτός αυτής.
η. Υπέχει καθήκον εχεμύθειας και έχει υποχρέωση να διαφυλάσσει την εμπιστευτικότητα πληροφοριών που περιήλθαν με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση του, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του.
θ. Δεν χρησιμοποιεί πληροφορίες που κατέχει ή λαμβάνει στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή τρίτος, άμεσο ή έμμεσο περιουσιακό όφελος.
ι. Συμμετέχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνονται ανά αντικείμενο Ελέγχου πλην περιπτώσεων αιτιολογημένου κωλύματος.
ια. Δεν εμπλέκεται σε αλλότριες ενασχολήσεις κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του, στο πλαίσιο του Ελεγκτικού του Έργου.
ιβ. Υπόκειται στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης με βάση τις διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), όπως εκάστοτε ισχύει.
ιγ. Κατά την άσκηση του Ελεγκτικού Έργου, οφείλει να μην καταχράται την ελεγκτική του ιδιότητα και να ασκεί τα καθήκοντα του με πνεύμα συνεργασίας.

20.2. Οι Ελεγκτές του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν ενάγονται για τα διαλαμβανόμενα σε Έκθεση Ελέγχου που συνέταξαν ή συνυπέγραψαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας των ελεγκτικών οργάνων.

20.3. Οι Ελεγκτές του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων δεν υπέχουν προσωπικώς αστική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, εκτός εάν ενήργησαν με δόλο. Η διάταξη αυτή δεν απαλλάσσει τους ανωτέρω από τυχόν ευθύνη τους έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για παράβαση καθήκοντος και, εν γένει, για πράξεις ή παραλείψεις από βαρεία αμέλεια.

Άρθρο 21
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ


21.1 Ο Ελεγκτής διαγράφεται από το Σώμα, με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., όταν το εγγεγραμμένο στο Σώμα μέλος:

α. Υποβάλει οικειοθελώς αίτηση διαγραφής.
β. Παύσει να είναι υπάλληλος της Ε.Ε.Ε.Π. για οποιονδήποτε λόγο.
γ. Απέχει αδικαιολόγητα από τα καθήκοντα του κατά την άσκηση του Ελεγκτικού Έργου του Κλιμακίου Ελέγχου στο οποίο συμμετέχει.
δ. Αρνείται αναιτιολόγητα τη συμμετοχή του σε Κλιμάκιο Ελέγχου ή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης των μελών του Σώματος, για δεύτερη φορά σε διάστημα ενός έτους.
ε. Η απόδοση του αξιολογείται ανεπαρκής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των Ελεγκτών.
στ. Έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδικήματα σχετικά με τα παίγνια ή για το αδίκημα της κλοπής, της απάτης, της εκβίασης, της συκοφαντικής δυσφήμισης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή για εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία.
ζ. Του έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή του υποβιβασμού ή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 109, του ν. 3528/2007 (Α' 26), όπως εκάστοτε ισχύει.
η. Δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που υπέχει, σύμφωνα με την παράγραφο 20.1 της παρούσας.

21.2 Η ιδιότητα μέλους του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, αναστέλλεται, με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., όταν το εγγεγραμμένο στο Σώμα μέλος:

α. Δεν ολοκληρώνει επιτυχώς, επί δύο (2) φορές, πρόγραμμα εκπαίδευσης για ένα Παίγνιο ή/και μια κατηγορία Παιγνίων ή/και διακριτές λειτουργικές περιοχές της διοργάνωσης και διεξαγωγής αυτών. Η αναστολή αίρεται, εφόσον το μέλος ολοκληρώσει επιτυχώς επόμενο κύκλο εκπαίδευσης, ίδιου περιεχομένου.
β. Του ασκηθεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα του στοιχείου ε της παραγράφου 21.1 του παρόντος και έως ότου αποφασισθεί κατά τις ισχύουσες διατάξεις, η άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης σε βάρος του.
γ. Του ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και έως ότου ολοκληρωθεί η πειθαρχική διαδικασία.

21.3 Σε περίπτωση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης για τα αδικήματα του στοιχείου στ της παραγράφου 21.1, καθώς και σε περίπτωση ακύρωσης, με δικαστική απόφαση, της απόφασης με την οποία επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή του στοιχείου ζ της παραγράφου 21.1, το διαγραφέν μέλος του Σώματος Ελεγκτών, δύναται κατόπιν αιτήσεως του, να επανέλθει στο Σώμα με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.

Άρθρο 22
ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ


22.1 Το Τμήμα Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων και Πραγματογνωμόνων τηρεί Μητρώο Ελεγκτών, με τους εγγεγραμμένους στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων.

22.2 Στο Μητρώο Ελεγκτών τηρούνται και ενημερώνονται τα προσωπικά και υπηρεσιακά στοιχεία των μελών του Σώματος, τα στοιχεία της συμμετοχής τους στα προγράμματα εκπαίδευσης και στα Κλιμάκια Ελέγχου, τυχόν εξαιρέσεις τους από τους Ελέγχους, τα στοιχεία της διαθεσιμότητάς τους κ.λπ.

22.3 Επιτρέπεται η διασύνδεση και συσχέτιση των δεδομένων του Μητρώου Ελεγκτών με τα στοιχεία της υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του Σώματος που τηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων.

Άρθρο 23
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


23.1 Έλεγχοι οι οποίοι, κατά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, δεν έχουν ολοκληρωθεί ή επίτων αποτελεσμάτων τους δεν έχει ληφθεί απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., τελούν υπό την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 10 και του Κεφαλαίου Γ της απόφασης αυτής.

23.2 Η προσμέτρηση των προθεσμιών του άρθρου 16 για κάθε Ελεγχόμενο, εκκινά από την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης Ελέγχου, με την οποία βεβαιώνεται η πρώτη παράβαση μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής.

23.3 Μέχρι την έκδοση της υπηρεσιακής ταυτότητας της παραγράφου 17.8, οι Ελεγκτές, κατά τον Επιτόπιο Έλεγχο, φέρουν υποχρεωτικά και επιδεικνύουν την Εντολή Ελέγχου.

23.4 Εξειδικεύσεις μελών του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, οι οποίες έχουν αποδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 24
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργούνται:

α. Η διάταξη του άρθρου 13 της με αριθμό 93/2/28.1.2014 (Β 205) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Γενικές Αρχές και Κανόνες Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσω σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 6 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως ισχύει.].
β. Οι διατάξεις του άρθρου 32 της με αριθμό 103/7/25.4.2014 (Β΄ 1127) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Τροποποίηση και Κωδικοποίηση της με αριθμό 14/2/17.7.2012 (Β΄ 2205) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με την οποία ρυθμίζονται θέματα Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου των Κρατικών Λαχείων.].
γ. Οι διατάξεις των άρθρων 18 έως και 22 της με αριθμό 131/2/21.11.2014 (Β’ 3170) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Έγκριση Ειδικού Κανονισμού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης].
δ. Η διάταξη του άρθρου 31 της με αριθμό 105/2/16.5.2014 (Β 1330) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου παιγνίων στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης που προσφέρονται από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. μέσω του διαδικτύου.].
ε. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ και του άρθρου 33 της με αριθμό 130/2/18.11.2014 (Β΄ 3225) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Ρύθμιση θεμάτων Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.].
στ. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου IB και του άρθρου 57 της με αριθμό 225/2/25.10.2016 (Β΄ 3528) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της με αριθμό 158/4/5.6.2015 (Β΄ 1120) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π όπως ισχύει.].
ζ. Οι διατάξεις του Μέρους III της με αριθμό 163/4Γ/9.7.2015 (Β΄ 1824) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων.], όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 184/3/12.11.2015 (Β΄ 2487) όμοια.
η. Οι διατάξεις των άρθρων 36 έως και 43 της με αριθμό Τ/6736/2003 (Β΄ 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο: [Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο.], όπως αυτές προστέθηκαν με τη με αριθμό 144/2/13.2.2015 (Β΄ 362) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.
θ. Οι διατάξεις των άρθρων 31 έως και 36 της με αριθμό 171/14.8.2015 (Β 1708) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο: [Έκδοση απόφασης ρύθμισης θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο Κανονισμός Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.], όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις με αριθμό 191/4/11.1.2016 (Β 596) και 193/2Β/28.01.2016
(Β΄ 650) όμοιες.
ι. Οι διατάξεις των άρθρων 10 έως και 15 της με αριθμό 193/2Α/28.1.2016 (Β΄ 522) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο: [Ρύθμιση θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο Ειδικός Κανονισμός Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.].
ια. Οι διατάξεις της με αριθμό 168/6/30.7.2015 (Β΄ 1959) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Έγκριση θεμάτων σχετικά με τον Κανονισμό Ελέγχου Παιγνίων και τη λειτουργία του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων.], όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με αριθμό 197/2/24.3.2016 (Β΄ 1223) και 198/3/7.4.2016 (Β΄ 1281) όμοιες.
ιβ. Κάθε άλλη, αντίθετη με την παρούσα, διάταξη αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π., σχετική με τη ρύθμιση θεμάτων διενέργειας του Ελεγκτικού Έργου, επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων και στελέχωσης και λειτουργίας του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, εξαιρουμένων των διατάξεων των με αριθμό 198/3Α/7.4.2016 (Β 1281), 111/2/24.6.2014 (Β΄ 1794) και 218/2/22.9.2016 (Β΄ 3404) αποφάσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 25 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο Πρόεδρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο