Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-03-2017 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ.140424/ 2017 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 2878 και Β' 3142 2014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 101123/2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1435) και την υπ' αριθμ. οικ. 170766/2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 69) καθώς και της υπ' αριθμ. 145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 31), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 145893/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1212)

(Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 2878 και Β' 3142 2014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 101123/2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1435) και την υπ' αριθμ. οικ. 170766/2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 69) καθώς και της υπ' αριθμ. 145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 31), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 145893/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1212))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. οικ.140424

(ΦΕΚ Β' 814/14-03-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2077/1992 «Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α' 136) και τις διατάξεις του άρθρου 2 (παράγραφος 1ζ) του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α' 34) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1986 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ. (Α' 70) και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (101 Α').

2. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 8, 10, 11 (παρ. 1 και 2), 13 και 14 του ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α' 280), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4117/2013 (Α' 29) και στη συνέχεια με το άρθρο 24 του ν. 4315/2014 (Α' 269).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 204 του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α' 85).

5. Τις διατάξεις της Ενότητας Α' του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α' 24).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 10 και 12 του π.δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α' 54).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 13 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 (ΕΕL 327/22.12.2000).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ......κλπ» (Α' 190).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α' 98) στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το Κεφάλαιο Δεύτερο (παραγ. Β) του ν. 4320/2015 (Α' 29).

10. Το π.δ. 105/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α' 172).

11. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α' 167).

12. Το π.δ. 106/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» (Α' 173), όπως ισχύει.

13. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων.... και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).

14. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

15. Την υπ' αριθμ. 322/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Β' 679).

16. Την κοινή υπουργική απόφαση 140384/2011 «Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το Άρθρο 4, παράγραφος 4 του ν. 3199/2003 (Α' 280)» (Β' 2017).

17. Την υπ' αριθμ. 145026/10.1.2014 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα» (Β' 31), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 145893/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1212).

18. Την υπ' αριθμ. 146896/17.10.2014 κοινή υπουργική απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις» (Β' 2878 και Β' 3142), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 101123/2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1435) και την υπ' αριθμ. οικ. 170766/2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 69).

19. Την υπ' αριθμ. Φ16/6631/1989 κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση» (Β' 428).

20. Την υπ' αριθμ. Δ11/Φ16/8500/1991 κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση» (Β' 174).

21. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού......μετονομασία Υπουργείων......και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208).

22. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

23. Την με αριθμ. Υ 172/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β' 3610).

24. Την με αριθμ. Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (Β' 3722).

25. Την υπ' αριθμ. Υ2/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού « Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β' 2076).

26. Την υπ' αριθμ. 20476/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, "περί διορισμού του κου Ιάκωβου Γκανούλη στη θέση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΑΠΕΝ" (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 342).

27. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις της υπ' αριθμ. 146896/17.10.2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 2878 και Β' 3142), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 101123/2015 κοινή υπουργική απόφαση και στη συνέχεια με την υπ' αριθμ. 170766/2016 κοινή υπουργική απόφαση


1) Στο άρθρο 1 της υπ' αριθμ. 146896/17.10.2014 κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύει, η παράγραφος 2 τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (β) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Στις υδρογεωτρήσεις για ερευνητικούς σκοπούς, δηλαδή αυτές που διενεργούνται από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα ή άλλο δημόσιο φορέα, στο πλαίσιο εγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και στις υδρογεωτρήσεις που προβλέπονται στην περιβαλλοντική άδεια (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις) των έργων ή δραστηριοτήτων και αποσκοπούν στην παρακολούθηση της ποιότητας ή / και ποσότητας των υδάτων ή στις υδρογεωτρήσεις που γίνονται με σκοπό τη διερεύνηση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών για την πραγματοποίηση μελλοντικής δραστηριότητας. Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω υδρογεωτρήσεων αρκεί ο υπεύθυνος φορέας να υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών, αα) σε περίπτωση υδρογεωτρήσεων για ερευνητικούς σκοπούς, αντίγραφο του εγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος, ββ) σε περίπτωση υδρογεωτρήσεων για την παρακολούθηση των υδάτων, αντίγραφο της περιβαλλοντικής άδειας με την προϋπόθεση ότι η αρμόδια Δ/ νση Υδάτων έχει γνωμοδοτήσει σχετικά και γγ) σε περίπτωση υδρογεωτρήσεων για τη διερεύνηση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του ύδατος, τεχνική έκθεση των εργασιών αυτών προκειμένου η αρμόδια Δ/νση Υδάτων να εξετάζει την καταρχήν συμβατότητα με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του οικείου Υδατικού Διαμερίσματος, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα επιτόπιας παρακολούθησης ή και διακοπής των εν λόγω εργασιών.
Τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων ή της παρακολούθησης των υδάτων ή της διερεύνησης των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων κατά περίπτωση, αποστέλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

β) Η περίπτωση (στ) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις κατασκευές νέων ή στις επισκευές ή αντικαταστάσεις υφιστάμενων δικτύων και ιδίως αρδευτικών, υδρευτικών, αποχετευτικών ακαθάρτων και ομβρίων δικτύων, αποστραγγιστικών δικτύων ή δικτύων τηλεθέρμανσης, καθώς και στις δεξαμενές και αντλιοστάσια που συνοδεύουν τα δίκτυα αυτά. Πριν την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών ο ενδιαφερόμενος φορέας υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνοπτική έκθεση των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση, τα σημεία υδροληψίας που εξυπηρετούν τα εν λόγω δίκτυα, υπάγονται σε καθεστώς αδειοδότησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.»

γ) Η πρώτη φράση της περίπτωσης (η) αντικαθίσταται ως εξής:
«η) Στη χρήση των εσωτερικών επιφανειακών υδάτων για αναψυχή ή μεταφορές όπως υδατοδρόμια, με την προϋπόθεση ότι για τη χρήση αυτή δεν απαιτείται υδροληψία και δεν επέρχεται τροποποίηση του υδάτινου σώματος και των χαρακτηριστικών του (υδρομορφολογική επέμβαση).»

δ) Η πρώτη φράση της περίπτωσης (θ) αντικαθίσταται ως εξής:
«θ) Στη χρήση παράκτιων υδάτων για αναψυχή, υδατοκαλλιέργειες, ιχθυοκαλλιέργειες, αφαλατώσεις, μεταφορές, όπως υδατοδρόμια, ή για άλλες χρήσεις με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται τροποποίηση του υδάτινου σώματος και των χαρακτηριστικών του (υδρομορφολογική επέμβαση) και κατά το στάδιο της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου ή της δραστηριότητας, όπου αυτή απαιτείται, έχει προηγηθεί γνωμοδότηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία διασφαλίζεται αα) ...».

ε) Η υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης (ι) αντικαθίσταται ως εξής:
«..(ββ) συνοπτική τεχνική έκθεση των εργασιών συνοδευόμενη από χάρτη κτηματολογίου ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή εικόνα ψηφιακής εφαρμογής ή απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη Γ.Υ.Σ., σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα, με αναφορά στις συντεταγμένες της αρχής και του τέλους των σημείων εργασιών στο υδατόρεμα.»

2) Το άρθρο 3 της υπ' αριθμ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης, τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Η υποπαράγραφος 2.2.1 αντικαθίσταται ως εξής:
«2.2.1. Οι κύριοι ή κάτοχοι ιδιωτικών δικτύων ή ιδιωτικών μέσων υποχρεούνται να παρέχουν στον ΟΤΑ Α' βαθμού, στα διοικητικά όρια του οποίου πραγματοποιείται η χρήση ή/και η δραστηριότητα ή σε αντίστοιχο δημόσιο φορέα, στοιχεία σχετικά με τη χρήση του ύδατος, όπως στοιχεία υδροληψίας, μέση ετήσια ποσότητα χρήσης, στοιχεία μέσων μεταφοράς. Τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται με συνοδευτικό έγγραφο προς τον ΟΤΑ Α' βαθμού, αντίγραφο του οποίου κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στην περίπτωση της χρήσης ύδατος για ύδρευση, το αντίγραφο κοινοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής της οικείας Π.Ε., η οποία έχει την υποχρέωση να ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο Υγείας ετησίως. Ο ΟΤΑ Α' βαθμού ή ο δημόσιος φορέας, σε εύλογο χρόνο που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων, υποχρεούται, αφού διενεργήσει έλεγχο για την επαλήθευση των υποβληθέντων στοιχείων, να υποβάλλει αίτημα για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος.
Η χορήγηση της άδειας χρήσης ύδατος στον ΟΤΑ Α' βαθμού ή σε δημόσιο φορέα δεν αναιρεί την υποχρέωση των φορέων λειτουργίας ιδιωτικών δικτύων και ιδιωτικών μέσων να τηρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην νέα παράγραφο 3.1 του άρθρου 11».

β) Η παράγραφος 2.3. αντικαθίσταται ως εξής:
«2.3. Όταν πρόκειται για υδροληψία από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την κάλυψη των ίδιων πραγματικών του αναγκών και το υδροληπτικό έργο (σημείο υδροληψίας) βρίσκεται σε χώρο άλλης ιδιωτικής, δημόσιας ή δημοτικής ιδιοκτησίας, το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια χρήσης ύδατος απαιτείται:
α) να είναι φορέας εμπραγμάτου δικαιώματος (κυριότητα, επικαρπία ή δουλεία) ή ενοχικού δικαιώματος (μίσθωση, παραχώρηση χρήσης) ή άλλου δικαιώματος στο χώρο που πραγματοποιείται η χρήση του ύδατος, β) να έχει συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό με τον ιδιώτη κύριο ή κάτοχο του υδροληπτικού έργου, με το οποίο καθορίζονται αναλόγως οι υποχρεώσεις καθενός από τους συμβαλλόμενους και διευθετούνται θέματα διαχείρισης του υδατικού πόρου ώστε να καλύπτονται με τον πιο αποδοτικό τρόπο οι πραγματικές ανάγκες και των δύο, γ) σε περίπτωση που το υδροληπτικό έργο είναι δημόσιας ή δημοτικής ιδιοκτησίας, να είναι κάτοχος σχετικού νόμιμου τίτλου ή κάθε άλλου ανάλογου εγγράφου ή βεβαίωσης με το οποίο βεβαιώνεται ή ορίζεται η παραχώρηση της χρήσης του υδροληπτικού έργου στον ενδιαφερόμενο, ή
δ) σε περίπτωση που το υδροληπτικό έργο είναι ιδιωτικό αλλά βρίσκεται σε δημόσιο ή δημοτικό χώρο, να είναι κάτοχος σχετικού νόμιμου τίτλου ή κάθε άλλου ανάλογου εγγράφου ή βεβαίωσης, εφόσον αυτό προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, με το οποίο ορίζεται ή βεβαιώνεται η παραχώρηση του χώρου αυτού στον ενδιαφερόμενο, για την πραγματοποίηση του υδροληπτικού έργου.
Για επιβεβαίωση ότι πληρούνται αναλόγως οι ανωτέρω απαιτήσεις, αρκεί μόνο η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο σχετικής υπεύθυνης δήλωσης που αποτελεί στοιχείο του φακέλου της αδειοδότησης. Υπόδειγμα του περιεχομένου της δήλωσης αυτής περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV (Μέρος Β1 και μέρος Β2)».

γ) Μετά την παράγραφο 2.3. προστίθεται υποπαράγραφος 2.3.1. που έχει ως εξής:
«2.3.1. Για λόγους αποτελεσματικής διαχείρισης και προστασίας του πόρου και με βασικό κριτήριο την ένταση της πίεσης των απολήψεων από επιφανειακά υδατικά συστήματα, σύμφωνα με το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και με την επιφύλαξη νομοθετημάτων που τυχόν ορίζουν ειδικό καθεστώς προστασίας του υδατικού συστήματος, είναι δυνατόν, με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να προσδιορίζονται τα επιφανειακά υδατικά συστήματα για τα οποία η άδεια χρήσης ύδατος θα εκδίδεται υπέρ του οικείου ΟΤΑ Α' Βαθμού. Στις περιπτώσεις αυτές με την άδεια χρήσης ύδατος που εκδίδεται για λογαριασμό των χρηστών με βάση τις υποβληθείσες αιτήσεις τους, καθορίζεται η συνολική ποσότητα για τους χρήστες των σημείων υδροληψίας, οι οποίοι εξακολουθούν να τηρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11. Η χορήγηση των αδειών χρήσης ύδατος στους ΟΤΑ Α' Βαθμού, δεν θίγει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα των χρηστών επί των ιδιωτικών έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων.
2.3.1.1. Ο οικείος ΟΤΑ Α' Βαθμού έχει την ευθύνη:
α) για τον επιμερισμό των ποσοτήτων ύδατος στους χρήστες των σημείων υδροληψίας, με βάση τις υποβληθείσες αιτήσεις τους,
β) για τον διαρκή έλεγχο της διανομής και παρακολούθησης της χρήσης του ύδατος,
γ) για τη διαβίβαση στη Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, του συνόλου των στοιχείων των καταγραφών των επιμέρους μετρητών, εφόσον είναι τεχνικά εφικτή η καταγραφή στο πλαίσιο των υποχρεώσεων των χρηστών σύμφωνα με το μέρος Β του Παραρτήματος VI και,
δ) για την υλοποίηση της αντίστοιχης με το δικαιολογητικό Β4 του Παραρτήματος ΙΙ υδρολογικής έκθεσης ή μελέτης για το σύνολο των υδροληψιών που βρίσκονται στο εν λόγω επιφανειακό υδατικό σύστημα ή τμήμα αυτού και την υποβολή της στη Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά τη διαδικασία ανανέωσης της άδειας χρήσης ύδατος. Σε περίπτωση που το υδατικό σύστημα εκτείνεται σε περισσότερους από έναν ΟΤΑ Α' Βαθμού, η εν λόγω υδρολογική έκθεση ή μελέτη, για το σύνολο των υδροληψιών που βρίσκονται στο εν λόγω επιφανειακό υδατικό σύστημα, υλοποιείται με ευθύνη του ΟΤΑ Β' Βαθμού ο οποίος στη συνέχεια την κοινοποιεί στους οικείους ΟΤΑ Α' Βαθμού, προκειμένου να επιτελέσουν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις (α), (β) και (γ).
2.3.1.2. Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με την υποπαράγραφο 2.3.1 για χορήγηση άδεια χρήσης ύδατος υπέρ του οικείου ΟΤΑ, η άδεια χρήσης ύδατος από επιφανειακό υδατικό σύστημα ή τμήμα αυτού χορηγείται στον ενδιαφερόμενο χρήστη, σύμφωνα με το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και με την επιφύλαξη νομοθετημάτων που τυχόν ορίζουν ειδικό καθεστώς προστασίας του υδατικού συστήματος»

δ) Η παράγραφος 2.4. αντικαθίσταται και προστίθενται και νέες υποπαράγραφοι 2.4.1. και 2.4.2. ως εξής:
«2.4. Όταν πρόκειται για υδροληψία από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την κάλυψη των πραγματικών τους αναγκών και το σημείο υδροληψίας (υδροληπτικό έργο) βρίσκεται σε ιδιωτικό, δημοτικό ή δημόσιο χώρο, τα πρόσωπα αυτά εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.3., μπορούν να υποβάλλουν ομαδικά, ως συνδικαιούχοι κοινή αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από απλό ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ομάδας συνδικαιούχων για τη χρήση του υδροληπτικού έργου, με το οποίο διευθετούνται θέματα ορθολογικής διαχείρισης της χρήσης των υδάτων και προστασίας του υδατικού πόρου. Ειδικότερα με το ανωτέρω συμφωνητικό ορίζεται ιδίως:
α) ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος υπογράφει και την αίτηση
β) ο ενδεδειγμένος επιμερισμός της απολήψιμης ποσότητας ύδατος από κάθε χρήστη και
γ) η χρονική διάρκεια του κύκλου χρήσης από τον κάθε χρήστη.
Στην ανωτέρω κοινή/ενιαία αίτηση πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των συνδικαιούχων χρηστών.
2.4.1. Εάν δεν είναι δυνατή η υποβολή της ανωτέρω ομαδικής αίτησης, για τη χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος είτε υποβάλλονται ατομικές αιτήσεις με υποχρεωτική αναφορά στην ύπαρξη και των άλλων συνδικαιούχων χρηστών, είτε υποβάλλεται μία κοινή αίτηση που υπογράφεται από όλους τους συνδικαιούχους, οπότε η άδεια χρήσης ύδατος εκδίδεται στο/α όνομα/τα του/των αιτούντος/ντων αντίστοιχα.
2.4.2. Σε κάθε περίπτωση υποβολής ομαδικής, κοινής ή ατομικής αίτησης για χρήση ύδατος από το ίδιο σημείο υδροληψίας (υδροληπτικό έργο), εκδίδεται μία άδεια χρήσης ύδατος, με δυνατότητα τροποποίησής της, σύμφωνα με την παράγραφο 1.2. του άρθρου 10, όταν εκδηλωθεί μεταγενέστερα ενδιαφέρον από άλλο/ους συνδικαιούχο/ους ή σε περίπτωση αλλαγής συνδικαιούχου.»

3) Το άρθρο 4 της υπ' αριθμ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Η παράγραφος 3.1 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.1. Η ανωτέρω αξιολόγηση για τη χορήγηση αδειών νέων έργων ολοκληρώνεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του φακέλου. Κατά το διάστημα της αξιολόγησης των φακέλων για τα νέα και υφιστάμενα έργα, η ανωτέρω υπηρεσία μπορεί να ζητά εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της νέας παραγράφου 3.2. που προστίθεται με την παράγραφο 3 (β) της παρούσας απόφασης»

β) Μετά την παράγραφο 3.1 προστίθεται νέα παράγραφος 3.2 που έχει ως εξής:
«3.2. Σε περίπτωση που η αδειοδοτούσα αρχή αιτείται εγγράφως και αιτιολογημένα από τον ενδιαφερόμενο την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων που προβλέπονται στην παράγραφο Γ του παραρτήματος ΙΙ ή ΙΙΙ ή την παροχή διευκρινίσεων επί του περιεχομένου του φακέλου αδειοδότησης, ή διαπιστώνει την έλλειψη από τον υποβληθέντα φάκελο κάποιου στοιχείου από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους Α και Β του παραρτήματος ΙΙ ή ΙΙΙ, τάσσει στον αιτούντα ενδιαφερόμενο συγκεκριμένη εύλογη προθεσμία, προκειμένου αυτός να προσκομίσει τα αιτούμενα στοιχεία ή να προβεί στις δέουσες διευκρινίσεις. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται εάν προβάλλονται εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο αντικειμενικοί λόγοι που, κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής, δυσκολεύουν τη συμμόρφωσή του με την αρχικά ορισθείσα προθεσμία.
Εάν η ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης παράτασής της, παρέλθει άπρακτη, η αδειοδοτούσα αρχή απορρίπτει αιτιολογημένα το αίτημα αδειοδότησης με την έκδοση σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενημερώνοντας παράλληλα την ηλεκτρονική βάση του ΕΜΣΥ και, σε περίπτωση αιτήματος για υφιστάμενη υδροληψία, προβαίνει επιπλέον στην εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 11.

γ) Μετά την παράγραφο 4.1. προστίθεται νέα παράγραφος 4.2., οπότε η υφιστάμενη παράγραφος 4.2 αναριθμείται σε παράγραφο 4.3. Η νέα παράγραφος 4.2. έχει ως εξής:
«4.2. Οι υπηρεσίες υποδοχής (ΟΤΑ Α' ή Β' Βαθμού) ή η αδειοδοτούσα αρχή δεν εμπλέκονται στην επίλυση ιδιωτικών διενέξεων, διαφορών ή αμφισβητήσεων, που ανακύπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, ούτε οι εν λόγω διενέξεις, διαφορές ή αμφισβητήσεις, παρακωλύουν ή ανακόπτουν την εξέλιξη της διαδικασίας αδειοδότησης παρά μόνο κατόπιν δικαστικής παραγγελίας, οπότε η διαδικασία αδειοδότησης αναστέλλεται μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
Μετά τη δικαστική επίλυση των ανωτέρω διενέξεων, διαφορών ή αμφισβητήσεων, οι υπηρεσίες υποδοχής ή η αδειοδοτούσα αρχή, κατά περίπτωση, συνεχίζουν τη διαδικασία αδειοδότησης. Σε περίπτωση που η τελεσίδικη δικαστική απόφαση αφορά σε διενέξεις, διαφορές ή αμφισβητήσεις που αναφέρονται σε ήδη εκδοθείσα άδεια χρήσης ύδατος, η δικαστική απόφαση κοινοποιείται από τους ενδιαφερόμενους στην αδειοδοτούσα αρχή προκειμένου αυτή να προβεί αναλόγως, αν απαιτείται, σε τροποποίηση ή ανάκληση της εν λόγω άδειας, σύμφωνα με τις παραγράφους 1.2. και 3 του άρθρου 10.»

δ) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε περίπτωση νέων έργων για την κάλυψη αναγκών κοινής ωφέλειας ή νέων έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αδειοδοτούσα αρχή εξετάζει κατά προτεραιότητα τη σχετική αίτηση για χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου ή/και χρήσης ύδατος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτημα προτίμησης συνοδευόμενο από την ανάλογη τεκμηρίωση.»

ε) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Εάν για υφιστάμενη υδροληψία δεν έχει υποβληθεί αίτημα για εγγραφή μέχρι τις 31.12.2014 στο ΕΜΣΥ, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της υπ' αριθμ. 145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία αδειοδότησής της πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στις υποπαραγράφους 7.1 και 7.2.
7.1. Να καταβάλλει ο ενδιαφερόμενος το πρόστιμο που, κατά περίπτωση, προβλέπεται στην περίπτωση (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 13, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 7 (περιπ.γ) του παρόντος άρθρου, προσκομίζοντας στην υπηρεσία υποδοχής του φακέλου αδειοδότησης ανάλογο παράβολο υπέρ του Δημοσίου που εκδίδεται από τη Δ.Ο.Υ. για εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης άδειας χρήσης ύδατος και αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Πράσινου Ταμείου του ν. 3889/2010 (Α' 182).
7.2. Να αποδεικνύεται, εφόσον δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου αδειοδότησης, η παλαιότητα της χρήσης σε συνδυασμό με την ποσότητα του χρησιμοποιούμενου ύδατος που συνδέεται με τη δραστηριότητα. Προς τούτο:
1) ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει δικαιολογητικά, στοιχεία ή τίτλους που τεκμηριώνουν την ως άνω παλαιότητα της χρήσης όπως: (α) παλαιά άδεια ή έγκριση που αφορά στη χρήση ύδατος ή στη δραστηριότητα ή στη χρηματοδότηση ή/και εκτέλεση του έργου, (β) παλαιά συμβολαιογραφική πράξη που αναφέρει την ύπαρξη της υδροληψίας ή της δραστηριότητας (γ) αποδεικτικό στοιχείο ηλεκτροδότησης ή Γεωργοτεχνικό Δελτίο Νο1, ή (δ) κάθε άλλο στοιχείο που συνδέεται με τη δραστηριότητα, ή
2) σε περίπτωση έλλειψης ή αδυναμίας υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών, τίτλων ή στοιχείων, η αδειοδοτούσα αρχή διαπιστώνει την ύπαρξη ή μη της παλαιότητας της χρήσης του σημείου υδροληψίας ή της δραστηριότητας, με τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τους ΟΤΑ Α' ή Β' Βαθμού.
7.2.1. Σε κάθε περίπτωση η παλαιότητα της χρήσης εξετάζεται από την αδειοδοτούσα αρχή με βάση την ημερομηνία έναρξης ισχύος του πρώτου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του οικείου Υδατικού Διαμερίσματος.
7.2.2. Στο πλαίσιο της εκτίμησης ή τεκμηρίωσης της παλαιότητας της χρήσης:
α) Εάν τεκμηριώνεται ή διαπιστώνεται η παλαιότητα της χρήσης, η υδροληψία δεν υπάγεται στους τυχόν περιορισμούς και απαγορεύσεις του πρώτου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών στο οποίο υπάγεται το σημείο υδροληψίας, με την επιφύλαξη άλλων νομοθετημάτων που τυχόν ορίζουν ειδικό καθεστώς προστασίας των υδάτων της περιοχής.
β) Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η παλαιότητα της χρήσης:
αα) εάν στο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών προβλέπονται περιορισμοί και απαγορεύσεις, απαγορεύεται και η περαιτέρω χρήση του σημείου υδροληψίας οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11, ή
ββ) εάν στο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών δεν προβλέπονται περιορισμοί και απαγορεύσεις, ο φάκελος αδειοδότησης που συνοδεύει το αίτημα αδειοδότησης πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙΙ, μέρος Β και του Παραρτήματος Ill, μέρος Β1, κατά περίπτωση.»

στ) H παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Για την έκδοση των αδειών χρήσης ύδατος δεν αποτελεί προϋπόθεση η διενέργεια ελέγχου από την κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 12.»

4) Στο άρθρο 6 της υπ' αριθμ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, στην παράγραφο 2, προστίθεται η περίπτωση (ιβ), ως ακολούθως:
«ιβ) τον όρο ότι η χρήση ύδατος είναι νόμιμη όταν ταυτίζεται χρονικά με τη νόμιμη έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας, οπότε ο υπεύθυνος φορέας οφείλει να ενημερώνει σχετικά, με κάθε πρόσφορο μέσο, την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, παρέχοντας κάθε σχετικό στοιχείο ή πληροφορία. Η χρήση ύδατος είναι νόμιμη και πριν την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας, σε περίπτωση που για τη λειτουργία της δραστηριότητας απαιτείται έλεγχος καταλληλότητας (ποσοτικός ή ποιοτικός) του ύδατος.»

5) Το άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης, τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Μετά την παράγραφο 1, προστίθεται υποπαράγραφος 1.1. που έχει ως ακολούθως:
«1.1. Για την ηλεκτροδότηση νέων και υφιστάμενων εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης, ο δικαιούχος σημείου υδροληψίας που κάνει χρήση ύδατος, οφείλει να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Για την ηλεκτροδότηση νέας εγκατάστασης αγροτικής χρήσης απαιτείται η υποβολή στον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών στοιχείων (Δελτίο Νο1, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΧ). Στο Δελτίο αυτό αναγράφεται, πέραν των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία πεδίων, ο αριθμός της άδειας χρήσης ύδατος με την ημερομηνία λήξης της.
β) Στις υφιστάμενες και ήδη ηλεκτροδοτημένες εγκαταστάσεις αγροτικής χρήσης, των οποίων τα στοιχεία μεταβλήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο σε σχέση με αυτά που αρχικώς είχαν δηλωθεί στο Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) (όπως μεταβολή στοιχείων του φορέα, μεταβολή αρδευόμενης έκτασης και ισχύος, τροποποίηση άδειας χρήσης ύδατος αλλά όχι ανανέωση) απαιτείται η υποβολή στον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας νέου Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1), επικαιροποιημένου με τις επελθούσες μεταβολές.
γ) Στις υφιστάμενες και ήδη ηλεκτροδοτημένες εγκαταστάσεις αγροτικής χρήσης των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν μεταβληθεί και εφόσον υπάρχει άδεια χρήσης ύδατος σε ισχύ, απαιτείται η υποβολή στον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) με τον αριθμό της άδειας χρήσης ύδατος με την ημερομηνία λήξης της.
δ) Σε περίπτωση λήξης ή έλλειψης άδειας χρήσης ύδατος ο ενδιαφερόμενος χρήστης υποχρεούται να προσκομίζει στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, βεβαίωση υποβολής αίτησης για ανανέωση ή έκδοση άδειας χρήσης ύδατος κατά περίπτωση, εφόσον μέχρι την έκδοση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης δεν έχει ήδη προσκομίσει τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα υποδοχής της αίτησης για αδειοδότηση (ΟΤΑ Α ή Β' βαθμού), σύμφωνα με το υπόδειγμα της Βεβαίωσης του Παραρτήματος VII και κατατίθεται στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσα σε χρονικό διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.
αα) Μέσα σε προθεσμία 45 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας χρήσης ύδατος, ο ενδιαφερόμενος χρήστης υποχρεούται να υποβάλλει στις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού της Περιφέρειας, αίτηση για την έκδοση του επικαιροποιημένου Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο No1), σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII. Η ανωτέρω προθεσμία αναγράφεται στην απόφαση της άδειας χρήσης ύδατος. Οι αιτήσεις για την έκδοση του επικαιροποιημένου Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1), κοινοποιούνται από την αρμόδια υπηρεσία έκδοσης του Δελτίου Νο1 στον εκάστοτε Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας κάθε δίμηνο, την πρώτη εβδομάδα του επόμενου δίμηνου, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Αίτησης του Παραρτήματος VIII, όπου θα αναγράφεται και ο αριθμός παροχής της ηλεκτροδότησης.
ββ) Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας κοινοποιούν στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού της Περιφέρειας (Δελτίο Νο1), τις απορριπτικές αποφάσεις για την έκδοση αδειών χρήσης ύδατος για αγροτική χρήση. Η εν λόγω υπηρεσία οφείλει, στη συνέχεια, να ενημερώνει τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, με σχετική κοινοποίηση προς τον ενδιαφερόμενο.
ε) Για την ηλεκτροδότηση εγκατάστασης αγροτικής χρήσης που εξυπηρετείται από συλλογικό δίκτυο παροχής ύδατος, το Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο 1) εκδίδεται μετά την προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο βεβαίωσης παροχής ύδατος της εγκατάστασής του από το ως άνω συλλογικό δίκτυο, την οποία εκδίδει ο φορέας διαχείρισης του δικτύου αυτού. Ο ενδιαφερόμενος παραγωγός προσκομίζει στον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας το Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο 1) μαζί με τη βεβαίωση άρδευσης που εκδίδει ο φορέας διαχείρισης του συλλογικού δικτύου.
στ) Σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής ηλεκτρικού ρεύματος με εγκατάσταση αγροτικής χρήσης παραγωγικού χαρακτήρα ταυτίζεται με τον χρήστη ύδατος και, κατά συνέπεια, οφείλει να τηρεί τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης. Σε περίπτωση που ο φορέας χρήσης ύδατος είναι νομικό πρόσωπο ή είναι ομάδα πολλών φυσικών προσώπων, ο εκπρόσωπός τους ταυτίζεται με τον καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος.
ζ) Οι κάτοχοι εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης στους οποίους έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω οφειλών και συνεχίζουν να διατηρούν αγροτική εκμετάλλευση παραγωγικού χαρακτήρα, μπορούν να υποβάλλουν στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας αίτημα επανασύνδεσης συνοδευόμενο από την ισχύουσα άδεια χρήσης ύδατος, με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει εξόφληση ή διακανονισμός των οφειλών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ 832/2013 τ.Β'). Ο Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας μπορεί να προχωρά σε επανασύνδεση, πριν την έκδοση της άδειας χρήσης ύδατος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει βεβαίωση υποβολής αίτησης για την έκδοση άδειας χρήσης ύδατος, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ότι εξακολουθεί να διατηρεί την εν λόγω γεωργική εκμετάλλευση με παραγωγικό χαρακτήρα. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα υποδοχής της εν λόγω αίτησης (ΟΤΑ Α ή Β' βαθμού), σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VII. Μετά την έκδοση της άδειας χρήσης ύδατος, ο ανωτέρω δικαιούχος μειωμένου αγροτικού τιμολογίου στον οποίο έχει γίνει επανασύνδεση, υποχρεούται μέσα σε 45 ημερολογιακές ημέρες, να υποβάλει αίτημα επικαιροποίησης του αρχικού Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο No1) στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Αίτησης του Παραρτήματος VIII.
αα) Σε περίπτωση αλλαγής ή θανάτου του χρήστη της αγροτικής εγκατάστασης, στο όνομα του οποίου είχε συνταχθεί το αρχικό Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο No1), ο διάδοχός του ή ο/οι νόμιμος/οι κληρονόμος/ κληρονόμοι του μπορεί/ ουν να το διατηρήσει/ουν, εφόσον προσέλθει/ουν στον εκάστοτε Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αιτηθεί/ ούν την έκδοση του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας στο όνομα του/ τους, ως νόμιμου διαδόχου ή κληρονόμου/ων ή στο όνομα του ενός που έχει εξουσιοδοτηθεί από τους υπόλοιπους κληρονόμους, με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει εξόφληση ή διακανονισμός των οφειλών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ 832/2013 τ.Β').
Ο Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας προβαίνει σε αλλαγή του ονόματος στον λογαριασμό του ρεύματος, όταν ο νόμιμος διάδοχος ή ο/οι κληρονόμος/οι προσκομίζει/ουν τροποποίηση της άδειας χρήσης ύδατος, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της παραγράφου 1.2. του άρθρου 10, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διατηρεί την εν λόγω αγροτική εκμετάλλευση με παραγωγικό χαρακτήρα.
Μετά την έκδοση της άδειας χρήσης ύδατος, ο διάδοχος ή κληρονόμος/κληρονόμοι υποχρεούται/νται, μέσα σε 45 ημερολογιακές ημέρες, να υποβάλει/ουν αίτημα τροποποίησης του αρχικού Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο No1) στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού της οικείας Περιφέρειας σύμφωνα με το υπόδειγμα της Αίτησης του Παραρτήματος VIII, καταθέτοντας και όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
ββ) Σε περίπτωση αγοραπωλησίας αγροτεμαχίου που περιέχει ηλεκτροδοτημένη εγκατάσταση αγροτικής χρήσης και με Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο No1) στο όνομα του πωλητή, ο αγοραστής, εφόσον διατηρεί την εν λόγω αγροτική εκμετάλλευση με παραγωγικό χαρακτήρα, υποβάλλει αίτημα στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας στο όνομά του. Με την αίτηση αυτή ο αγοραστής συνυποβάλλει τροποποίηση της άδειας χρήσης ύδατος, όταν απαιτείται, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της παραγράφου 1.2. του άρθρου 10, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι διαθέτει αγροτική εκμετάλλευση παραγωγικού χαρακτήρα. Η ανωτέρω βεβαίωση εκδίδεται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα υποδοχής της εν λόγω αίτησης (ΟΤΑ Α ή Β' βαθμού), σύμφωνα με το υπόδειγμα της Βεβαίωσης του Παραρτήματος VII. Μετά την έκδοση της άδειας χρήσης ύδατος, ο αγοραστής υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία 45 ημερολογιακών ημερών, να υποβάλει στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού της οικείας Περιφέρειας, αίτημα τροποποίησης του αρχικού Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο No1) στο όνομά του, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Αίτησης του Παραρτήματος VIII, καταθέτοντας και όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
η) Το Παράρτημα IX περιλαμβάνει υπόδειγμα του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο No1) το οποίο στο εξής καλούνται να συντάσσουν οι κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού των οικείων Περιφερειών.»

β) Στις υποπαραγράφους 2.1 και 2.2 της παραγράφου 2, η φράση «αρμόδιος ΟΤΑ» ή «οικείος ΟΤΑ» αντικαθίσταται από τη φράση «ΟΤΑ Β' βαθμού».

γ) Μετά την παράγραφο 3, προστίθεται η υποπαράγραφος 3.1. που έχει ως ακολούθως:
«3.1. Η χορήγηση των αδειών εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης ύδατος υπέρ του οικείου ΟΤΑ Α' βαθμού, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της παραγράφου 2.2. του άρθρου 3, δεν αναιρεί την ευθύνη των φορέων λειτουργίας ιδιωτικών δικτύων ή/και ιδιωτικών μέσων ούτε τα απαλλάσσει από την υποχρέωσή τους να τηρούν τις απαιτήσεις ποιότητας/καταλληλότητας των υδάτων, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.»

6) Στο άρθρο 12 της υπ' αριθμ. 146896/17.10.2014 κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται παράγραφος 6, που έχει ως ακολούθως:
«6. Εφόσον γνωστοποιηθούν στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων τυχόν φαινόμενα αλληλεπίδρασης με γειτονικές υδροληψίες είτε μέσω μεταγενέστερων εκθέσεων/ μελετών είτε κατόπιν καταγγελιών, είναι δυνατόν να επιβληθεί δοκιμαστική άντληση, ο τρόπος διενέργειας της οποίας θα καθοριστεί από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.»

7) Στο άρθρο 13 της υπ' αριθμ. 146896/17.10.2014 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 101123/2015 κοινής υπουργικής απόφασης και στη συνέχεια με το άρθρο 4 της υπ' αριθμ. 170766/2016 κοινής υπουργικής απόφασης:

α) Στην παράγραφο 1, στην περίπτωση (γ), προστίθεται υποπερίπτωση (γγ) που έχει ως εξής:
«γγ) παραβαίνει την υποχρέωση χορήγησης στοιχείων στον ΟΤΑ Α' βαθμού ή σε αντίστοιχο δημόσιο φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.1. του άρθρου 3».

β) Στην παράγραφο 1, η περίπτωση (δδ), της υποπαραγράφου (δ) τροποποιείται ως εξής:
«παραβαίνει τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στα εδάφια (α), (δ), (στ) και (ζ) της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 11.»

γ) Στην παράγραφο 1, η περίπτωση (ε), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 101123/2015 κοινής υπουργικής απόφασης και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 της υπ' αριθμ. 170766/2016 κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Σε περίπτωση υφιστάμενου σημείου υδροληψίας α) εάν δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης που τροποποιεί την υπ' αριθμ. 146896/2014 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος αλλά έχει υποβληθεί αίτημα για εγγραφή στο ΕΜΣΥ σύμφωνα με τις διατάξεις της 145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, ο παραβάτης τιμωρείται ως εξής:
αα) με πρόστιμο 150 Ευρώ όταν ο ίδιος προσέρχεται αυτοβούλως στην αδειοδοτούσα αρχή για την έκδοση άδειας χρήσης ύδατος ή
ββ) όταν η παράβαση διαπιστώνεται μετά από διενέργεια ελέγχου ή μετά από καταγγελία, η αδειοδοτούσα αρχή τάσσει στον παραβάτη εύλογη προθεσμία προκειμένου αυτός να συμμορφωθεί και να υποβάλλει αίτηση για άδεια χρήσης ύδατος. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται εάν προβάλλονται εγγράφως από τον ανωτέρω χρήστη αντικειμενικοί λόγοι που κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής δυσκολεύουν τη συμμόρφωσή του με την αρχικά ορισθείσα προθεσμία. Εάν εντός της προθεσμίας συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης παράτασής της, προσέλθει ο ενδιαφερόμενος με αίτημα αδειοδότησης τιμωρείται με πρόστιμο 150 Ευρώ, άλλως, εάν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο παραβάτης τιμωρείται με το πρόστιμο 1000 έως 2000 Ευρώ και εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 11.
β) εάν υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης που τροποποιεί την υπ' αριθμ. 146896/2014 κοινή υπουργική απόφαση, ο παραβάτης τιμωρείται ως εξής: αα) όταν ο παραβάτης προσέρχεται αυτοβούλως για την έκδοση άδειας χρήσης ύδατος, εάν έχει υποβάλλει αίτημα για εγγραφή στο ΕΜΣΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, τιμωρείται με το πρόστιμο που προβλέπεται στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση (150 Ευρώ) άλλως, εάν δεν έχει υποβάλλει αίτημα για εγγραφή στο ΕΜΣΥ, τιμωρείται με πρόστιμο 250 Ευρώ.
ββ) εάν η παράβαση διαπιστώνεται μετά από διενέργεια ελέγχου ή μετά από καταγγελία, ο παραβάτης τιμωρείται με το πρόστιμο που προβλέπεται στην περίπτωση β της παραγράφου 1 (3.000-5.000 Ευρώ).»

δ) Η παράγραφος 1.5 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.5. Στον κάτοχο και χρήστη των μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την παράνομη ανόρυξη, καθαρισμό, εκβάθυνση, διεύρυνση ή κάθε άλλη τεχνική εργασία σε υδροληψία χωρίς την προβλεπόμενη άδεια ή κατά παραβίαση του άρθρ.10, παρ.1.3., επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 μέχρι 5.000 Ευρώ, ανάλογα με τη συχνότητα και σοβαρότητα της παράβασης.»

ε) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Κατά της απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου δύναται να υποβληθεί αίτηση θεραπείας ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για ανάκληση ή τροποποίηση της απόφασης ή ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για ακύρωση της απόφασης, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 24 του ν. 2690/1999 Α' 45).»

στ) Η παράγραφος 4.1 αντικαθίσταται ως εξής:
«4.1. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου ή η τυχόν απόφαση επί της αίτησης θεραπείας ή επί της ιεραρχικής προσφυγής, προσβάλλεται στα καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Για το παραδεκτό της σχετικής προσφυγής καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ποσό ίσο με το 20% του εκάστοτε επιβαλλόμενου προστίμου.»

ζ) Η παράγραφος 4.2. αντικαθίσταται ως εξής:
«4.2. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει τη δυνατότητα για λόγους νομιμότητας, να ακυρώνει αυτεπαγγέλτως, με την έκδοση σχετικής απόφασης επαρκώς αιτιολογημένης, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης του Υδάτινου Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, πράξεις επιβολής προστίμου του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέσα σε τρεις μήνες από την έκδοσή τους. Το σχέδιο της σχετικής απόφασης συντάσσεται από το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

8) Στο Παράρτημα VI, Μέρος Β ΓΕΝΙΚΑ, το πρώτο εδάφιο συμπληρώνεται ως εξής:
«Δεν απαιτείται η τοποθέτηση υδρομέτρου στις περιπτώσεις υδατοκαλλιεργειών / ιχθυοκαλλιεργειών στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα».

9) Στο Παράρτημα VI, Μέρος Β ΓΕΝΙΚΑ, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που παραλαμβάνεται ύδωρ από τα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς ύδατος ο παραλήπτης υποχρεούται να τηρεί στοιχεία καταγραφής των ποσοτήτων ύδατος στο σημείο παραλαβής».

10) Στα παραρτήματα του άρθρου 16 της υπ' αριθμ. 146896/17.10.2014 κοινής υπουργικής απόφασης, μετά το παράρτημα VI προστίθενται τα παραρτήματα VII, VIII και ΙΧ που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

Βλέπε συνημμένο αρχείο

Άρθρο 2
Μεταβατική διάταξη


Στις αιτήσεις για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος σε υφιστάμενες υδροληψίες σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αντικαθίσταται με την περίπτωση (ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, για τις οποίες εκκρεμεί, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, η έκδοση άδειας χρήσης ύδατος, προκειμένου να συνεχισθεί η διαδικασία αδειοδότησης, η υπηρεσία στην οποία εκκρεμεί ο φάκελος αδειοδότησης προσκαλεί εγγράφως τον ενδιαφερόμενο να υποβάλλει τα πρόσθετα στοιχεία και αποδεικτικά έγγραφα που τεκμηριώνουν την προβλεπόμενη παλαιότητα της χρήσης ύδατος.

Άρθρο 3
Τροποποιήσεις της υπ' αριθμ. 145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 31), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 145893/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β'1212)


1) Το άρθρο 8 της υπ' αριθμ. 145026/10.1.2014 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 της υπ' αριθμ. 145893/2014 κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8»
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι χρήστης σημείου υδροληψίας μέχρι την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας χρήσης νερού σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 146896/2014 κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης, όπως το άρθρο αυτό τροποποιείται με το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης».

2) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 145026/10.1.2014 κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς και η νέα παράγραφος 2 του άρθρου 8 της ίδιας κοινής υπουργικής απόφασης, που προστέθηκε με το άρθρο 1 της υπ' αριθμ. 145893/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 1212), καταργούνται.

3) Μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, η οποία τροποποιεί την υπ' αριθμ. 146896/2014 κοινή υπουργική απόφαση, το αίτημα για εγγραφή σημείου υδροληψίας του Παραρτήματος I, υποβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις των ανενεργών σημείων. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις η εγγραφή γίνεται αυτοδίκαια από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων όταν υποβάλλεται φάκελος για έκδοση άδειας χρήσης ύδατος.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2017

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο