Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-09-2001 ]

ΠΟΛ.1222/26.9.2001 Υποβολή αιτήσεων επιτηδευματιών, σχετικά με την τήρηση του βιβλίου αποθήκης και παραγωγής - κοστολογίου

(Υποβολή αιτήσεων επιτηδευματιών, σχετικά με την τήρηση του βιβλίου αποθήκης και παραγωγής - κοστολογίου)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1089762/715/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1222

ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήσεων επιτηδευματιών, σχετικά με την τήρηση του βιβλίου αποθήκης και παραγωγής – κοστολογίου.

1089762/715/0015/ΠΟΛ.1222/26.9.2001

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Οπως είναι γνωστό, κάθε χρόνο εκδίδεται εγκύκλιος σχετική με το περιεχόμενο του θέματος, η οποία πρέπει να σημειωθεί ότι δεν αποτελεί τυπική - γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά έχει ως σκοπό αφενός μεν να τονίσει τις συγκεκριμένες με το θέμα διατάξεις του ΚΒΣ και αφετέρου, κυρίως, να υπενθυμίσει τις διαδικαστικές και λοιπές ενέργειες των ΔΟΥ. Ειδικότερα δε αυτές που αφορούν τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων και την έγκαιρη αποστολή στην υπηρεσία μας των υποθέσεων αυτών (αιτήσεις επιτηδευματιών και εκθέσεις ΔΟΥ).

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 37 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων προς την Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων (ΕΛΒ), σχετικά με τη ρύθμιση των υποχρεώσεων τήρησης του βιβλίου αποθήκης και παραγωγής - κοστολογίου από 1.1.2002, για τους επιτηδευματίες εκείνους για τους οποίους έχει δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθεί τέτοια υποχρέωση και οι οποίοι κλείνουν διαχειριστική περίοδο την 31.12.2001, έληξε στις 31.7.2001.

3. Με την εγκύκλιό μας αυτή εφιστάται η προσοχή σας στη σημασία που έχει η έγκαιρη αποστολή των ανωτέρω αιτήσεων στην ΕΛΒ.

4. Για να καταστεί δυνατή η έγκαιρη κοινοποίηση, στους ενδιαφερόμενους επιτηδευματίες, των αποφάσεων της ΕΛΒ, παρακαλούμε:

α) Να στείλετε μέχρι 30.11.2001 τις ανωτέρω αιτήσεις, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, για να μπορέσει η ΕΛΒ να εκδώσει έγκαιρα τις σχετικές αποφάσεις, δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις που αφορούν αρχίζουν από 1.1.2002. Στην περίπτωση που για αντικειμενικούς λόγους δεν είναι εφικτή η αποστολή στην προθεσμία αυτή, παρακαλούμε να γνωρίσετε στην υπηρεσία μας τις περιπτώσεις αυτές.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η αποστολή των στοιχείων αυτών (αιτήσεις και σχετικές εκθέσεις) πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ταχύτερη, γιατί έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν να στέλνονται τα στοιχεία αυτά, από μερικές τουλάχιστον ΔΟΥ, στα τέλη περίπου κάθε χρόνου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα που συνίστανται αφενός μεν στη δυσχέρεια της ΕΛΒ στην έγκαιρη εκπλήρωση του έργου της, αφετέρου δε στη μη διάθεση απαραίτητου χρόνου των επιχειρήσεων για την οργάνωσή τους, για την τήρηση του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου παραγωγής - κοστολογίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΕΛΒ.

Εντονότερο εμφανίζεται το πρόβλημα αυτό στις επιχειρήσεις εκείνες που, για πρώτη φορά, υποχρεώνονται στην τήρηση του βιβλίου αποθήκης ή βιβλίου παραγωγής - κοστολογίου και για το λόγο αυτό να προηγηθεί η αποστολή των αιτήσεων αυτών.

Κρίνεται σκόπιμο να διευκρινίσουμε ότι ο χρόνος της αποστολής των παραπάνω στοιχείων (που, όπως τονίστηκε προηγούμενα, πρέπει να είναι άμεσος) δεν πρέπει να συγχέεται με την προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 37 του Κώδικα, με την αίτηση δηλαδή του προϊσταμένου της ΔΟΥ που υποβάλλεται μέχρι και τον ενδέκατο μήνα και αφορά την επαύξηση των υποχρεώσεων του επιτηδευματία που έτυχε μερικής ή ολικής απαλλαγής ή περιορισμό των υποχρεώσεών του από την τήρηση του βιβλίου αποθήκης ή του βιβλίου παραγωγής - κοστολογίου.

β) Να μεριμνήσετε ώστε οι σχετικές εκθέσεις να είναι κατά το δυνατόν πλήρεις, να περιέχουν δηλαδή τα στοιχεία που απαιτούνται για επαρκή ενημέρωση της Επιτροπής. Σχετικές εν προκειμένω διευκρινίσεις και οδηγίες έχουν δοθεί με την παρ. 37.5 της υπ' αριθ. 3/1992 ερμηνευτικής εγκυκλίου, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992).

γ) Σημειώνουμε ότι οι ΔΟΥ των διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης, θα υποβάλουν τα πιο πάνω στοιχεία (αιτήσεις και εκθέσεις) στην Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων Θεσσαλονίκης, όπως ειδικότερα ορίζεται στην υπ' αριθ. Σ.661/21/20.2.1987 εγκύκλιό μας.5. Τέλος, επισημαίνεται ότι με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίστηκαν έως και την 31.12.2007 οι υποχρεώσεις τήρησης του βιβλίου αποθήκης και παραγωγής - κοστολογίου για:

α) Εκκοκκιστήρια - Σπορελαιουργεία (ΑΥΟ 1066726/505/ΠΟΛ.1171/9.7.2001).

β) Επιχειρήσεις που απασχολούνται με την εκτροφή πτηνών (ΑΥΟ 1066722/501/ΠΟΛ.1172/9.7.2001).

γ) Επιχειρήσεις που απασχολούνται με την εκτροφή ζώων (ΑΥΟ 1066723/502/ΠΟΛ.1173/9.7.2001).

δ) Επιχειρήσεις παραγωγής - πώλησης λογισμικού (ΑΥΟ 1066724/503/ΠΟΛ.1174/9.7.2001).

ε) Επιχειρήσεις που απασχολούνται με την εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων (ΑΥΟ 1066725/504/ΠΟΛ.1175/9.7.2001).

Επίσης, με την υπ' αριθ. 1087241/688/ΠΟΛ.1219/18.9.2001 ΑΥΟ ρυθμίστηκε ο τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τα σούπερ - μάρκετ μόνο για τη διαχειριστική περίοδο που αρχίζει την 1.1.2002 ή εντός του 2002.

Για αιτήσεις των παραπάνω κατηγοριών επιτηδευματιών οι οποίες έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία σας και των οποίων το αίτημα καλύπτεται εξ ολοκλήρου (σε ό,τι αφορά τον τρόπο τήρησης του βιβλίου αποθήκης) από τη ρύθμιση που έχει δοθεί με τις ανωτέρω αποφάσεις, δεν θα συνταχθούν σχετικές εκθέσεις και δεν θα αποσταλούν στην υπηρεσία μας, μετά από σχετική ενημέρωση των αιτούντων για τη ρύθμιση που έχει δοθεί προκειμένου να παραιτηθούν του αιτήματός τους.

Σε όσες περιπτώσεις το υποβληθέν αίτημα (χρονικά) ξεπερνά το χρόνο ρύθμισης που έχει δοθεί με τις παραπάνω αποφάσεις, τότε να συστήσετε στους αιτούντες να υποβάλουν νέες αιτήσεις στην προθεσμία που ορίζεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ για τις διαχειριστικές περιόδους που δεν καλύπτονται με τις εν λόγω αποφάσεις.

6. Οι αρμόδιοι επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούμε να μεριμνήσουν ώστε οι ΔΟΥ να αποστείλουν τις αιτήσεις των επιτηδευματιών με τις σχετικές τους εκθέσεις οπωσδήποτε στην παραπάνω προθεσμία.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο