Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-03-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1035885 ΕΞ 2017 Νέοι κανόνες για τα προϊόντα καπνού σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση αυτών

(Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 4419/2016 (174 Α'))

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ Β 1035885 ΕΞ 2017
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β' Φορολογίας Αλκοολούχων και Καπνικών Προϊόντων

Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Κατερίνα Παναγή
Τηλέφωνο:2106987428
Fax:2106987408
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
Θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 4419/2016 (174 Α')»


Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του ν.4419/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθμ.L 127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτημα II της Οδηγίας αυτής τροποποιήθηκε με την κατ'εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήματος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 174/Α'/20.09.2016.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του ως άνω νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, θεσπίζονται νέοι κανόνες για τα προϊόντα καπνού σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση αυτών με σκοπό την αντιμετώπιση των ανακυπτόντων και των πρόσφατων εντοπιζόμενων κινδύνων για την υγεία από τη χρήση/κατανάλωση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικού τσιγάρου και φυτικών προϊόντων καπνού. Συγκεκριμένα ρυθμίζονται θέματα που αφορούν κυρίως:

1. Τα συστατικά και τις εκπομπές των προϊόντων καπνού και τις συναφείς υποχρεώσεις κοινοποιήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μέγιστων επιπέδων εκπομπών σε πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του άνθρακα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ I),

2. Την επισήμανση και τη συσκευασία των προϊόντων καπνού, συμπεριλαμβανομένων των προειδοποιήσεων για την υγεία που πρέπει να αναγράφονται στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων καπνού και σε κάθε εξωτερική συσκευασία (ΚΕΦΑΛΑΙΟ II),

3. Την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά του καπνού που λαμβάνεται από το στόμα, την απαγόρευση διασυνοριακών πωλήσεων των ηλεκτρονικών τσιγάρων και των περιεκτών επαναπλήρωσης από το εξωτερικό προς την Ελλάδα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ III, άρθρα 15 και 16), 

4. Την υποχρέωση υποβολής κοινοποίησης των νέων προϊόντων καπνού (ΚΕΦΑΛΑΙΟ III, άρθρο 17),

5. Τη διάθεση στην αγορά και την επισήμανση ορισμένων προϊόντων συναφών με τα προϊόντα καπνού, συγκεκριμένα των ηλεκτρονικών τσιγάρων και των περιεκτών επαναπλήρωσης και των φυτικών προϊόντων για κάπνισμα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ III, άρθρα 18, 19 και 20).

Ειδικότερα εφιστούμε την προσοχή σας στις διατάξεις των άρθρων 8 έως 14 που αφορούν την σήμανση και συσκευασία των καπνικών προϊόντων, σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται μεταξύ άλλων, εκτός από την υποχρέωση αναγραφής σε κάθε μονάδα συσκευασίας και κάθε εξωτερική συσκευασία προϊόντων καπνού για κάπνισμα των γενικών προειδοποιήσεων και ενημερωτικών μηνυμάτων, η τοποθέτηση στο άνω άκρο της μονάδας συσκευασίας και κάθε άλλης εξωτερικής συσκευασίας συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία, η οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει λεκτικό μήνυμα που παρατίθεται στο Παράρτημα I του ανωτέρω νόμου και αντίστοιχη έγχρωμη φωτογραφία που καθορίζεται στη βιβλιοθήκη εικόνων του Παραρτήματος II του ίδιου νόμου καθώς και στοιχεία της ιστοσελίδας ενημέρωσης κοινού για απεξάρτηση από το κάπνισμα.

Επιπλέον τίθενται σε ισχύ μεταβατικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα διατήρησης των φορολογικών επισημάτων (ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού) ή των εθνικών αναγνωριστικών σημάτων που χρησιμοποιούνται για φορολογικούς σκοπούς στην κορυφή των μονάδων συσκευασίας και θέσης της σχετικής προειδοποίησης για την υγεία κάτω ακριβώς από το φορολογικό επίσημα για περίοδο τριών ετών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο