Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-03-2017 ]

Αριθµ. πρωτ.: 7207/ 2017 Οδηγίες για την υποβολή αιτηµάτων επιχορήγησης των Δήµων και Περιφερειών της Χώρας στα πλαίσια του έργου «πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθµού». Καθορισµός κριτηρίων και κατανοµής πιστώσεων

(Οδηγίες για την υποβολή αιτηµάτων επιχορήγησης των Δήµων και Περιφερειών της Χώρας στα πλαίσια του έργου «πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθµού». Καθορισµός κριτηρίων και κατανοµής πιστώσεων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 7 - 3 - 2017
Αριθµ.πρωτ.: 7207

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ.
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ.

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 AΘΗΝΑ
ΤΕLEFAX: 213-136-4713
Πληροφορίες: Β. Πουλή, Μ. Στεφάνου
Τηλέφωνο:213-136-4727, 4706

Εγκύκλιος: Αρ. 10

ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την υποβολή αιτηµάτων επιχορήγησης των Δήµων και Περιφερειών της Χώρας στα πλαίσια του έργου «πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθµού». Καθορισµός κριτηρίων και κατανοµής πιστώσεων.


Όπως σας είναι γνωστό στο εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριµένα στη ΣΑΕ 055 είναι ενταγµένο το έργο της πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και
καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες.

Με την παρούσα εγκύκλιο καθορίζονται οι όροι, και τα κριτήρια της της έκδοσης Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών για την επιχορήγηση των ΟΤΑ στα πλαίσια του ανωτέρω έργου καθώς και η διαδικασία χρηµατοδότησης αυτών.

Για την έκδοση απόφασης επιχορήγησης οι φορείς υποβάλλουν αίτηµα στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών (Διεύθυνση Οικ. και Αναπτ/κής Πολιτικής ΤΑ), το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να συνοδεύεται από:

α. Τεχνικό Δελτίο, σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. (1) συνηµµένο υπόδειγµα, µε όλα τα υποχρεωτικά πεδία αυτού.
β. Κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
γ. Εκθέσεις- Αυτοψίες ζηµιών
δ. Περιγραφή της µεθοδολογίας ανάλυσης του κόστους της ζηµίας
ε. Φωτογραφική τεκµηρίωση.

Οι ανωτέρω προυποθέσεις αφορούν αιτήµατα για την αντιµετώπιση των, ήδη επελθουσών, ζηµιών από θεοµηνίες στην έννοια των οποίων υπάγεται, ενδεικτικά, κάθε είδους φυσική καταστροφή ένεκα σεισµών, πυρκαγιών, πληµµυρών, κατολισθήσεων, χιονοπτώσεων, παγετώνων κλπ.

Σηµειώνεται ότι, δεδοµένου των περιορισµένων πόρων του εθνικού ΠΔΕ, οι φορείς στην πρότασή τους θα πρέπει να περιορίζονται στα απαραίτητα έργα αποκατάστασης ζηµιών και όχι σε έργα νέων βελτιωµένων υποδοµών.

Τα αιτήµατα που αφορούν στην πρόληψη των ζηµιών που θα επέλθουν από κάποιο εκ των ανωτέρω φυσικών φαινοµένων θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένα ως προς την αναγκαιότητά τους και άµεσα συνδεδεµένα µε την επικείµενη καταστροφή.

Οι δαπάνες που δύνανται να καλυφθούν από το Εθνικό Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων αφορούν σε:
- κατασκευές ,ανακατασκευές ή επεκτάσεις εγκαταστάσεων ή έργων
- προµήθειες µονίµων εξοπλιστικών µέσων ή τεχνικού ή άλλου υλικού εξοπλισµού
- µελέτες που αναφέρονται αποκλειστικά στα εν λόγω έργα και
- πάσης φύσεως έξοδα που σχετίζονται ευθέως µ΄αυτά.

Το Υπουργείο µας εξετάζει το αίτηµα του φορέα καθώς και την πληρότητα του φακέλου, ενώ δύναται να αιτείται συµπληρωµατικά στοιχεία, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Κατόπιν προχωρά, αφού λάβει υπόψη σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας, στην έκδοση της Υπουργικής απόφασης για επιχορήγηση, λαµβάνοντας υπόψη τη σκοπιµότητα του έργου, τη βαρύτητα της ζηµίας, τον προϋπολογισµό του έργου καθώς και το όριο των πιστώσεων που έχει καθοριστεί για όλο το ΠΔΕ για κάθε έτος από το αρµόδιο Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης.

Καθίσταται εποµένως αντιληπτό ότι και το ύψος του ποσού της επιχορήγησης είναι αποτέλεσµα του συνδυασµού των ανωτέρω παραγόντων.

Οι χρηµατοδοτήσεις στους δικαιούχους φορείς πραγµατοποιούνται µε κατανοµές που εκτελεί η υπηρεσία µας προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αφού κατατεθούν τα απαραίτητα προς τούτο δικαιολογητικά, ήτοι:
α. έγγραφο αίτηµα του φορέα προς την Υπηρεσία µας
β. συµπληρωµένο και νόµιµα υπογεγραµµένο το υπ΄αριθµ (2) συνηµµένο έγγραφο «Δελτίο Χρηµατοδότησης Δαπανών»
γ. πιστοποιηµένους λογαριασµούς, υπογεγραµµένους από τον επιβλέποντα µηχανικό του έργου και τον ανάδοχο και εγκεκριµένους από τον προϊστάµενο της αρµόδιας Διεύθυνσης ή σχετικά τιµολόγια µε τις
πραγµατοποιηθείσες δαπάνες
δ. πρωτόκολλα/βεβαιώσεις παραλαβής, όπου απαιτούνται.

Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι στις εκδιδόµενες υπουργικές αποφάσεις θα αναγράφεται και το χρονικό όριο ισχύος αυτών (εντός του οποίου θα πρέπει να έχει προχωρήσει η υλοποίησή του), το οποίο είναι ανάλογο του µεγέθους και της έκτασης του έργου που πρόκειται να εκτελεστεί.

Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε είδους πληροφορία ή διευκρίνιση.

Η παρούσα εγκύκλιος είναι αναρτηµένη στο site του Υπουργείου www.ypes.grΟ Υπουργός
Π. Σκουρλέτης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο