Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-03-2017 ]

Απόσπασμα εγγράφου Δ.ΟΡΓ.Δ. ΕΞ 2017 Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την αποδοχή εγγράφων που έχουν συνταχθεί από συμβαλλόμενο κράτος- μέλος της Σύμβασης της Χάγης

(Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την αποδοχή εγγράφων που έχουν συνταχθεί από συμβαλλόμενο κράτος- μέλος της Σύμβασης της Χάγης)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αθήνα , … .................... …2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ …………….. ΕΞ 2017

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μπάκα Αικατερίνη
Τηλέφωνο : 210-32.22.516
Fax : 210-32.30.829
Url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται διευκρινίσεις».

ΣΧΕΤ: Το αριθ. πρωτ. …………………/..-..-201.. έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. …………… και η επισυναπτόμενη σε αυτό βεβαίωση της Πρεσβείας της ………………………………………………………………. στην Αθήνα, το οποίο μας διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. ……………………… ΕΞ 2017/..........2017 έγγραφο της Διεύθυνσης …………………………….. της Γενικής Διεύθυνσης ……………………………. και παραλάβαμε την …………………2017

1. Σχετικά με το προαναφερθέν έγγραφο, κατά τον τομέα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οργάνωσης, υπενθυμίζουμε ότι:

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της από 5.10.1961 Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (Σύμβαση της Χάγης), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 1497/1984 (Α’ 188), η προαναφερθείσα Σύμβαση, δεν εφαρμόζεται, μεταξύ των άλλων, «(α) στα έγγραφα που εκδόθηκαν από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες…». Σχετικό για το θέμα αυτό είναι το αριθ. 19887/4.5.2006 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, συνεπώς και στις Δ.Ο.Υ., με το αριθ. 1047385/542/0006Δ/25.5.2006 έγγραφό μας.

β) Με το αριθ. Φ.6650.7α/23/ΛΣ 1522/31.10.2007 έγγραφο του Τμήματος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, συνεπώς και στις Δ.Ο.Υ., με το αριθ. 1109071/1057/0006Δ/14.11.2007 έγγραφό μας, δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ν. 844/1978 (Α’ 227), με τον οποίον η Ελλάδα κύρωσε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση που υπογράφηκε στο Λονδίνο την 7 Ιουνίου 1968 «Περί καταργήσεως της επικυρώσεως των εγγράφων συνταχθέντων υπό των διπλωματικών ή προξενικών πρακτόρων».

Η ……………………. είναι συμβαλλόμενο κράτος- μέλος της ως άνω Σύμβασης και επομένως, στα έγγραφα που έχουν συνταχθεί από τους «διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες» αυτής στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 844/1978, δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3566/2007 (Α’ 117) για την επικύρωση από το Τμήμα Επικυρώσεων της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών των εγγράφων που εκδίδονται στην Ελλάδα από τις ξένες διπλωματικές και προξενικές αρχές.

2. Ύστερα από τα παραπάνω, είναι προφανές ότι η Δ.Ο.Υ. ……………………………… πρέπει να κάνει αποδεκτή τη βεβαίωση, με ημερομηνία «Αθήνα, Μάρτιος 2016», που εξέδωσε η Πρεσβεία της ………………………………… ………………………………………………………………. στην Αθήνα, χωρίς να απαιτεί περαιτέρω διατυπώσεις θεώρησης ή επικύρωσης επί αυτής.

3. Τέλος επισημαίνεται, ότι για τη διευκόλυνση του έργου των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων πολιτών έχουν καταχωρηθεί στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη αυτής όλα τα έγγραφα, που αφορούν στο κύρος των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, στην ομότιτλη συλλογή, καθώς και στη θεματική ενότητα: Θέματα Διοικητικά/Οργανωτικά/Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης → Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και λοιπών Διοικητικών Διαδικασιών.Με εντολή Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Παρασκευή Λεγάκη, ΠΕ/Α’ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο