Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-03-2017 ]

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρ. πρωτ.: 720/ 2017 Εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης»

(Εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης»)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 720

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Τμήμα Περιοδικής Πληροφόρησης

Προς: Εταιρίες με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Θέμα: Εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης»

Στο πλαίσιο εξέτασης της εφαρμογής των Κατευθυντήριων Γραμμών «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης» της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA/2015/1415el) (εφεξής «Κατευθυντήριες Γραμμές»), που εφαρμόζονται από την 3η Ιουλίου 2016 στους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ), οι οποίοι γνωστοποιούνται από τους εκδότες κατά τη δημοσίευση ρυθμιζόμενων πληροφοριών και έχουν ως στόχο να προαγάγουν τη χρησιμότητα και τη διαφάνεια των ΕΔΜΑ, επισκοπήθηκαν για δείγμα εκδοτών:

(α) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που περιλαμβάνεται στην οικονομική έκθεση για την περίοδο που έληξε 30.6.2016,

(β) οι ανακοινώσεις αναφορικά με το σχολιασμό των επιδόσεων των εκδοτών για τις περιόδους που έληξαν 30.6.2016 και 30.9.2016.

Από την εν λόγω επισκόπηση προέκυψε ότι για τους ΕΔΜΑ που αναφέρονται στα ως άνω έγγραφα οι εκδότες δεν εφαρμόζουν πλήρως τις Κατευθυντήριες Γραμμές.

Ειδικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα κύρια σημεία των Κατευθυντήριων Γραμμών:

• Γνωστοποιήσεις: Οι εκδότες πρέπει να ορίζουν τους χρησιμοποιούμενους ΕΔΜΑ και τα συστατικά τους μέρη, καθώς και τη βάση υπολογισμού που έχει υιοθετηθεί, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών στοιχείων για όποιες ουσιώδεις υποθέσεις ή παραδοχές που έχουν χρησιμοποιηθεί.

• Παρουσίαση: Οι εκδότες πρέπει να δημοσιοποιούν τους ορισμούς όλων των χρησιμοποιούμενων ΕΔΜΑ, με σαφή και ευανάγνωστο τρόπο. Οι ΕΔΜΑ που δημοσιοποιούνται πρέπει να επισημαίνονται με περιεκτικές επικεφαλίδες που να αντικατοπτρίζουν το περιεχόμενο τους και τη βάση υπολογισμού τους, προκειμένου να αποφεύγεται η μετάδοση παραπλανητικών μηνυμάτων στους χρήστες.
Οι εκδότες δεν πρέπει να χαρακτηρίζουν στοιχεία, κατά τρόπο ανακριβή, ως μη επαναλαμβανόμενα, σπάνια ή ασυνήθιστα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στοιχεία που επηρέασαν προηγούμενες περιόδους και θα επηρεάσουν μελλοντικές περιόδους σε ελάχιστες περιπτώσεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μη επαναλαμβανόμενα, σπάνια ή ασυνήθιστα.

• Συμφωνίες: Πρέπει να δημοσιοποιείται η συμφωνία του ΕΔΜΑ με το πιο άμεσα συσχετιζόμενο κονδύλι, υποσύνολο η σύνολο με το οποίο μπορεί να υπάρξει συμφωνία, μεταξύ εκείνων που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις της αντίστοιχης περιόδου, ενώ και τα ουσιώδη στοιχεία συμφωνίας πρέπει να προσδιορίζονται και να επεξηγούνται χωριστά.

• Επεξήγηση χρήσης: Οι εκδότες πρέπει να επεξηγούν τη χρήση των ΕΔΜΑ προκειμένου οι χρήστες να μπορούν να κατανοούν τη συνάφεια και την αξιοπιστία τους.

• Σπουδαιότητα και παρουσίαση: Οι ΕΔΜΑ δεν πρέπει να προβάλλονται με μεγαλύτερη σπουδαιότητα, έμφαση ή κύρος από ότι οι δείκτες μέτρησης που προκύπτουν απευθείας από τις οικονομικές καταστάσεις. Η παρουσίαση των ΕΔΜΑ δεν πρέπει να αποσπά την προσοχή από την παρουσίαση των δεικτών μέτρησης που προκύπτουν απευθείας από τις οικονομικές καταστάσεις.

• Συγκριτικά στοιχεία: Οι ΕΔΜΑ πρέπει να συνοδεύονται από συγκριτικά στοιχεία για τις αντίστοιχες προηγούμενες περιόδους. Οι εκδότες πρέπει να παρουσιάζουν συμφωνίες για όλα τα συγκριτικά στοιχεία που παρουσιάζονται.

• Συνέπεια: Ο ορισμός και ο υπολογισμός ενός ΕΔΜΑ πρέπει να είναι διαχρονικά συνεπείς. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, όταν οι εκδότες αποφασίζουν τον επαναπροσδιορισμό ενός ΕΔΜΑ, ο εκδότης οφείλει να εξηγεί τις αλλαγές, τους λόγους για τους οποίους οι εν λόγω αλλαγές οδηγούν σε αξιόπιστη και πιο συναφή πληροφόρηση σχετικά με τη χρηματοοικονομική απόδοση και να παρέχει αναπροσαρμοσμένα συγκριτικά στοιχεία.

Αναφορικά δε με δείκτες ή συστατικά στοιχεία αυτών που ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων αναμένεται να παρατίθεται ο σχετικός ορισμός αυτών.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επισημαίνει τη σημαντικότητα εφαρμογής των Κατευθυντήριων Γραμμών «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης» προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και να προαχθεί η ορθή και πλήρης πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού σχετικά με τη χρηματοοικονομική επίδοση και θέση των εκδοτών.

Με βάση τα ανωτέρω εφιστούμε την προσοχή, ενόψει και της δημοσιοποίησης της οικονομικής έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 31.12.2016 και της σχετικής ανακοίνωσης/παρουσίασης σχολιασμού των επιδόσεων των εκδοτών, στην εφεξής πλήρη εφαρμογή των οριζόμενων στις Κατευθυντήριες Γραμμές, τόσο κατά τη σύνταξη της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και κατά τη σύνταξη της ανακοίνωσης/παρουσίασης σχολιασμού των επιδόσεων.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα παρακολουθήσει την ορθή εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών.
 


Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ιλιάννα Κούρκαφα
Προϊσταμένη ΔιεύθυνσηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο