Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την 259/15.3.2018 απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ. Βλέπε και 995/27.12.2018 απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-03-2017 ]

Δ.Σ. Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. απόφ. 5/ 2017 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε όργανα του Ε.Φ.Κ.Α.

(Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε όργανα του Ε.Φ.Κ.Α.)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. απόφ. 5

(ΦΕΚ Β' 696/07-03-2017)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ε.Φ.Κ.Α.
(ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2/13-1-2017)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
- Της παρ. 1 του άρθρου 51, των άρθρων 53 επ., των παρ. 1 και 2 του άρθρου 60, των παρ. 1 , 2 και 3 του άρθρου 68 και της παρ. 10 του άρθρου 70 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α').
- Των παρ. 12, 13 και 14 του άρθρου 68 του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236 Α').
- Της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α'), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α').
- Του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ.21 του άρθρου 10 του ν.4337/2015 και ισχύει.
- Των άρθρων 67 και 79 του ν. 4270/2014.
- Της παρ. 5 του άρθρου 34 και του άρθρου 53 του ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236 Α').

2. Την αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.59522/2205/29.12.2016 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

3. Το άρθρο 27 του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του ΕΦΚΑ.

4. Την υπ' αρ. πρωτ. Δ9/56379/14950/28.12.2016 (ΦΕΚ 729/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./30-12-2016) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΔΙΟΙΔ/Φ.ΕΙΣ./2/51/11-1-2017 Εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΦΚΑ, με θέμα «Για εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Διοικητή, στους Υποδιοικητές και υπηρεσιακούς παράγοντες».

6. Τις απόψεις των μελών.

7. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών, πλην των Κουμπούρη Δήμου και Κυριακόπουλου Γεωργίου, οι οποίοι ψήφισαν λευκό, με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΦΚΑ, όπως διαμορφώθηκε μετά τις παρατηρήσεις των μελών και τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου,

αποφασίζει ομόφωνα:

Α) Τη μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων του Διατάκτη του ΕΦΚΑ από την έναρξη λειτουργίας αυτού ως φορέα κύριας ασφάλισης (1/1/2017) και εντεύθεν στα παρακάτω όργανα του Φορέα, προκειμένου να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις και να προσδιορίζουν απαιτήσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του οργανισμού και να υπογράφουν επιτροπικά εντάλματα καθώς και αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

1) Στον Διοικητή ΕΦΚΑ Μπακαλέξη Αθανάσιο (για όλες τις δαπάνες του οργανισμού ανεξαρτήτου ποσού).

2) Στον Υποδιοικητή, που αναπληρώνει τον Διοικητή ΕΦΚΑ σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή ελλείψει του, Σέμπο Λάμπρο.

3) Στον Τσακίρη Δημήτριο Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ για όλες τις δαπάνες του οργανισμού και μέχρι 1.000.000 €.

4) Στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και στον Προϊστάμενο Δ/νσης Διαχείρισης Οικονομικών των εντασσομένων φορέων της κεντρικής Υπηρεσίας καθώς και στους Δ/ντές όλων των Περιφερειακών και Τοπικών Οργανικών μονάδων του φορέα στα όρια των μεταβιβασθεισών πιστώσεων.

5) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης για μικροδαπάνες μέχρι 500 € της Κεντρικής Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση κωλύματος αυτών η εξουσιοδοτημένη αρμοδιότητα θα ασκείται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

Β) Τη μεταβίβαση άσκησης των διοικητικών αρμοδιοτήτων (υπογραφή συμβάσεων, μίσθωση ακινήτων, ορισμός υπολόγων κ.λπ.) και των αρμοδιοτήτων του καταλογισμού των πάσης φύσεως μη νόμιμων καταβληθέντων ποσών στον Διοικητή του ΕΦΚΑ, στους Υποδιοικητές, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, και στους Διευθυντές των Περιφερειακών και Τοπικών Οργανικών μονάδων του ΕΦΚΑ που ανήκαν στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ειδικότερα:

Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης

α) Έγκριση διενέργειας και αποτελέσματος διαγωνισμού από 6.001 € και μέχρι 15.000 €.
• Για προμήθεια ειδών.
• Για παροχή υπηρεσιών.
• Για εκτέλεση έργων και προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών που απαιτούνται αποκλειστικά και μόνο για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων και μηχανημάτων.

β) Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) μέχρι του ποσού των 15.000 €.

γ) Έγκριση διενέργειας αποτελέσματος διαγωνισμών για μίσθωση - εκμίσθωση και αναμίσθωση ακινήτων καταβολής ετήσιου μισθώματος από 6.001 € μέχρι 15.000 €.

δ) Έγκριση δαπάνης εφάπαξ παγίων μηνιαίων πιστώσεων από 1.501 € μέχρι 6.000 € καθώς και του ύψους της κατά περίπτωσης δαπάνης από τις πάγιες πιστώσεις.

ε) Έγκριση πίστωσης μέχρι του ποσού των 500 € για τρέχουσες ανάγκες του Γραφείου.

στ) Καταλογισμό πάσης φύσεως δαπανών μη νομίμως καταβληθέντων (μισθοδοσία, δάνεια, πρόσθετες αμοιβές, αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε προμηθευτές, συμψηφισμούς κ.λπ.). Στους λοιπούς Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Έγκριση πίστωσης μέχρι του ποσού των 500 € για τις τρέχουσες ανάγκες του Γραφείου.

Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

α) Έγκριση διενέργειας και αποτελέσματος διαγωνισμών με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός ή απλή συλλογή προσφορών) ή με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) αξίας μέχρι 3.000 € κατά είδος.
- Για προμήθειες ειδών, εφόσον κατά τον χρόνο διαπίστωσης της ανάγκης και υποβολής του αιτήματος, η Διεύθυνση Προμηθειών της διοίκησης βεβαιώνει εγγράφως ότι τα αναγκαία είδη δεν υπάρχουν στις αποθήκες του Φορέα.
- Για παροχή υπηρεσιών

β) Έγκριση εφάπαξ παγίων μηνιαίων πιστώσεων μέχρι του ποσού των 1.500 € καθώς και του ύψους κατά περίπτωση δαπάνης από τις πάγιες πιστώσεις.

γ) Έγκριση πίστωσης μέχρι του ποσού των 500 € για τρέχουσες ανάγκες της Υπηρεσίας που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις.

δ) Καταλογισμό πάσης φύσεως δαπανών μη νομίμως καταβληθέντων (μισθοδοσία, δάνεια, πρόσθετες αμοιβές, αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε προμηθευτές, συμψηφισμούς κ.λπ.).

Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τετνικής και Στέγασης.

α) Έγκριση διενέργειας και αποτελέσματος διαγωνισμών με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός ή απλή συλλογή προσφορών) ή με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) αξίας μέχρι 3.000 € κατά είδος.
• Για προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών που απαιτούνται αποκλειστικά και μόνο για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων και μηχανημάτων εφόσον κατά τον χρόνο διαπίστωσης της ανάγκης και υποβολής του αιτήματος, η Διεύθυνση Προμηθειών της διοίκησης βεβαιώνει εγγράφως ότι τα αναγκαία είδη δεν υπάρχουν στις αποθήκες του Φορέα.
• Για παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ειδικών κατασκευών (π.χ. Περσίδες πάγκοι κ.λπ.).
• Για προμήθειες ειδών, εφόσον κατά τον χρόνο διαπίστωσης της ανάγκης και υποβολής του αιτήματος, η Διεύθυνση Προμηθειών της διοίκησης βεβαιώνει εγγράφως ότι τα αναγκαία είδη δεν υπάρχουν στις αποθήκες του Φορέα.

β) Έγκριση εφάπαξ παγίων μηνιαίων πιστώσεων μέχρι του ποσού των 1.500 € καθώς και του ύψους κατά περί-πτωση δαπάνης από τις πάγιες πιστώσεις.

γ) Έγκριση πίστωσης μέχρι του ποσού των 500 € για τρέχουσες ανάγκες της Υπηρεσίας που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις.

Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προμηθειών

α) Έγκριση διενέργειας και αποτελέσματος διαγωνισμών με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός ή απλή συλλογή προσφορών) ή με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) αξίας μέχρι 3.000 € κατά είδος:
• Για προμήθεια ειδών.
• Για παροχή υπηρεσιών.

β) Έγκριση πίστωσης μέχρι του ποσού των 500 € για τρέχουσες ανάγκες της Υπηρεσίας που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις.

Στους Διευθυντές Περιφερειακών Οργανικών Μονάδων του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

α) Έγκριση διενέργειας και αποτελέσματος διαγωνισμών με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός ή απλή συλλογή προσφορών) ή με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) αξίας μέχρι 3.000 € κατά είδος:
• Για προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών που απαιτούνται αποκλειστικά και μόνο για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων και μηχανημάτων εφόσον κατά τον χρόνο διαπίστωσης της ανάγκης και υποβολής του αιτήματος, η Διεύθυνση Προμηθειών της διοίκησης βεβαιώνει εγγράφως ότι τα αναγκαία είδη δεν υπάρχουν στις αποθήκες του Φορέα.
• Για παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ειδικών κατασκευών (π.χ. Περσίδες πάγκοι κ.λπ.).
• Για προμήθειες ειδών, εφόσον κατά τον χρόνο διαπίστωσης της ανάγκης και υποβολής του αιτήματος, η Διεύθυνση Προμηθειών της διοίκησης βεβαιώνει εγγράφως ότι τα αναγκαία είδη δεν υπάρχουν στις αποθήκες του Φορέα.

β) Έγκριση διενέργειας και αποτελέσματος διαγωνισμών για τη μίσθωση - εκμίσθωση και αναμίσθωση ακινήτων, καταβολής ετήσιου μισθώματος μέχρι 2.000 €.

γ) Έγκριση πίστωσης μέχρι του ποσού των 500 € για τρέχουσες ανάγκες της Υπηρεσίας που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις.

δ) Καταλογισμό πάσης φύσεως δαπανών μη νομίμως καταβληθέντων (μισθοδοσία, δάνεια, πρόσθετες αμοιβές, αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε προμηθευτές, συμψηφισμούς κ.λπ.).

Στους Διευθυντές Τοπικών Οργανικών Μονάδων του πρώην ΙΚΑ- ΕΤΑΜ

α) Έγκριση διενέργειας και αποτελέσματος διαγωνισμών με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός ή απλή συλλογή προσφορών) ή με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) αξίας μέχρι 3.000 € κατά είδος για την Τοπική Οργανική Μονάδα τους όπως επίσης και για τις Μονάδες αρμοδιότητάς τους (π.χ. ΠΕΚΑ, ΠΥΣΥ κλπ).
• Για προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών που απαιτούνται αποκλειστικά και μόνο για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων και μηχανημάτων εφόσον κατά τον χρόνο διαπίστωσης της ανάγκης και υποβολής του αιτήματος, η Διεύθυνση Προμηθειών της διοίκησης βεβαιώνει εγγράφως ότι τα αναγκαία είδη δεν υπάρχουν στις αποθήκες του Φορέα.
• Για παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ειδικών κατασκευών (π.χ. Περσίδες πάγκοι κ.λπ.).
• Για προμήθειες ειδών, εφόσον κατά τον χρόνο διαπίστωσης της ανάγκης και υποβολής του αιτήματος, η Διεύθυνση Προμηθειών της διοίκησης βεβαιώνει εγγράφως ότι τα αναγκαία είδη δεν υπάρχουν στις αποθήκες του Φορέα.

β) Έγκριση διενέργειας και αποτελέσματος διαγωνισμών για τη μίσθωση - εκμίσθωση και αναμίσθωση ακινήτων, καταβολής ετήσιου μισθώματος μέχρι 2.000 €.

γ) Έγκριση πίστωσης μέχρι του ποσού των 500 € για τρέχουσες ανάγκες της Υπηρεσίας που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις.

δ) Καταλογισμό πάσης φύσεως δαπανών μη νομίμως καταβληθέντων (μισθοδοσία, δάνεια, πρόσθετες αμοιβές, αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε προμηθευτές, συμψηφισμούς κ.λπ.). Άσκηση ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται με την παρούσα στα αναφερόμενα όργανα του ΕΦΚΑ σε περίπτωση κωλύματός τους ή έλλειψης αυτών ασκούνται από τους αναπληρωτές τους, όπως ορίζουν οι εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

Η παρούσα δεν προκαλεί δημοσιονομική δαπάνη.

Γ) Την άμεση επικύρωση των πρακτικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο Πρόεδρος Δ.Σ. - Διοικητής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο