Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-03-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: οικ. 1706592 /2017 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης - Καταχώριση των πρώτων ε/γραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Γαλατσίου του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Γαλατσίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, β) στο Δήμο Ηρακλείου του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και γ) στο Δήμο Ν. Ιωνίας του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Ν. Ιωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής

(Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης - Καταχώριση των πρώτων ε/γραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Γαλατσίου του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Γαλατσίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, β) στο Δήμο Ηρακλείου του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και γ) στο Δήμο Ν. Ιωνίας του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Ν. Ιωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής)

Κατηγορία: ΚτηματολόγιοΑθήνα, 06.03.2017
Α.Π.: Οικ. 1706592
Νομική Δ/νση

Υποδ/νση Λειτουργούντος Κτηματολογίου: τηλ. 210 65 05 610

Θέμα: «Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης- Καταχώριση των πρώτων ε/γραφών στα κτηματολογικά βιβλία- Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Γαλατσίου του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Γαλατσίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, β) στο Δήμο Ηρακλείου του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και γ) στο Δήμο Ν. Ιωνίας του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Ν. Ιωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής

Με την υπ' αρ. 11070/03-03-2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 1) διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και η ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα: α) του Δήμου Γαλατσίου του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Γαλατσίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, Ρ) του Δήμου Ηρακλείου του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και γ) του Δήμου Ν. Ιωνίας του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Ν. Ιωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και 2) ορίστηκε ως ημερομηνία για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στις ίδιες περιοχές η 10η Μαρτίου 2017. ημέρα Παρασκευή.

Κατόπιν τούτων:

1. Αίρεται η κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 2308/1995 υποχρέωση για τη μνεία και επισύναψη πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου σε συμβόλαια που θα συνταχθούν μετά την 03.03.2017 με περιεχόμενο τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα των περιοχών αυτών και δεν ισχύει για αυτά η προβλεπόμενη στην ίδια διάταξη ποινή ακυρότητας.

Ομοίως, παύει να ισχύει η απαγόρευση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, όταν πρόκειται για δικαιοπραξίες που περιέχονται σε έγγραφα και έχουν συνταχθεί μετά την ίδια ημερομηνία.

2. Παύει η υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 για την προσκόμιση του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου κατά τη συζήτηση ενώπιον Δικαστηρίου υπόθεσης που έχει ως αντικείμενο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα και διεξάγεται μετά την 03.03.2017.

3. Η μεταγραφή και η εν γένει καταχώριση στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου των εγγραπτέων πράξεων κατά το διάστημα που θα διανυθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου (:09.03.2017) για τις παραπάνω κτηματογραφημένες περιοχές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά σας, θα εξακολουθεί να διενεργείται ακώλυτα στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου. Οι πράξεις αυτές, όπως προβλέπεται στην διάταξη του άρθρου 6 παρ. 4α του νόμου 2664/1998, θα καταχωριστούν αυτεπάγγελτα από τις υπηρεσίες των Κτηματολογικών Γραφείων στα κτηματολογικά βιβλία κατά την πρώτη ημέρα της έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην διάταξη αυτή.

Ανεξάρτητα πάντως από τα προηγούμενα, και προκειμένου να εξακολουθήσει απρόσκοπτα η διαδικασία της αυτεπάγγελτης ενημέρωσης των κτηματολογικών βιβλίων, θα ήταν χρήσιμο, μόνο για λόγους διευκόλυνσης του ορθού εντοπισμού των ακινήτων που αφορούν οι εγγραπτέες πράξεις και θα μεταγραφούν ή θα εγγραφούν στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου σας το διάστημα που θα μεσολαβήσει από την 04.03.2017 έως και την προηγούμενη ημέρα της έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου (: 09.03.2017), να συνυποβάλλεται κατά την υποβολή της αίτησης για την μεταγραφή άλλως εγγραφή τους, οιοδήποτε έγγραφο είχε τυχόν εκδοθεί από το Γραφείο Κτηματογράφησης κατά το προηγούμενο διάστημα και βρίσκεται στη διάθεση του συντάκτη ή του συναλλασσομένου από το οποίο να προκύπτει ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (π.χ. ενδεικτικά πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου, απόσπασμα προσωρινού κτηματολογικού πίνακα ανάρτησης). Τούτο θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ορθού εντοπισμού των ακινήτων βάσει του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου που αναγράφεται στα οικεία έγγραφα και θα εξασφαλιστεί η άμεση ενημέρωση των κτηματολογικών εγγραφών, εφόσον ασφαλώς συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την καταχώριση της πράξης στο κτηματολογικό φύλλο του οικείου ακινήτου κατά το νόμο 2664/1998.

Από την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην παραπάνω περιοχή, δηλαδή την 10.03.2017, θα ισχύσουν οι διατάξεις του νόμου 2664/1998 για τη σύνταξη και καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία, καθώς και για τη συζήτηση αγωγών ενώπιον των Δικαστηρίων.


Με εκτίμηση,
Για την Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.

Ρένα Κουκούτση
Υποδιευθύντρια Νομικής Δ/νσης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο