Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-03-2017 ]

Αριθμ. Φ.80020/55164/Δ.15.957/ 2017 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ. 80020/ 44136/Δ.15. 747/20.10.2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 3455) «Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία»

(Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ. 80020/ 44136/Δ.15. 747/20.10.2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 3455) «Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία»)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αριθμ. Φ.80020/55164/Δ.15.957

(ΦΕΚ Β' 671/03-03-2017)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.4, του άρθρου 35, του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α' 85), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο δεύτερο παρ. 4 του ν. 4393/2016 (Α' 106) και το άρθρο 41 του ν. 4415/2016 (Α' 159).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α' 29).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α' 98).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» όπως ισχύει (Α' 180).

6. Την αριθμ. Υ5/27.1.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β' 204).

7. Την υπ' αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/9.10.2015 (B' 2169) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» και την υπ' αριθμ. 54051/Δ9.14200/22.11.2016 (Β' 3801) υπουργική απόφαση τροποποίησής της.

8. Την υπ' αριθμ. Φ.80020/44136/Δ.15.747/20.10.2016 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία» (Β' 3455).

9. Τις υπ' αριθμ. 25908/469/7.6.2016 (Β' 1604) «Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων υπολογισμού των εφάπαξ παροχών» και οικ. 26334/894/8.6.2016 (β' 1623) «Συμπλήρωση της αριθμ. 25908/469/7.6.2016 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β' 1604) «Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων υπολογισμού των εφάπαξ παροχών» υπουργικές αποφάσεις.

10. Τα αριθμ. 33091/1166/28.9.2016 και 53621/1921/ 28.11.2016 έγγραφα της Δ/νσης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τις συνημμένες σ' αυτά Οικονομικές Εκθέσεις (9ος/2016) και (28.11.2106) αντίστοιχα.

11. Την αριθμ. πρωτ. 44966/1573 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γ.Δ.Ο.Υ. βάσει του αρθ. 24, παρ. 5, εδαφ. ε, του ν. 4270/2014 (A' 143).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης,

αποφασίζουμε:

H παράγραφος γ) του άρθρου 7 της υπ' αριθμ. Φ.80020/44136/Δ.15.747/20.10.2016 υπουργικής απόφασης (Β' 3455) «Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία», τροποποιείται από την ημερομηνία που ισχύει, ως εξής:
«γ) Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε1 θεωρείται το ποσό των 625 € (εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ) Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε2 θεωρείται το ποσό των 1.000 € (χιλίων ευρώ)
Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε3 θεωρείται το ποσό των 1.250 € (χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ) Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε4 θεωρείται το ποσό των 1.500 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ)
Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε5 θεωρείται το ποσό των 1.875 € (χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2017

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο