Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 28876/ΕΥΣΣΑ498/2018 και την 137027/ΕΥΣΣΑ2394/2019.

Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-03-2017 ]

Αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας

(Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493

(ΦΕΚ Β' 677/3-3-2017)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22.04.2005).

2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α’/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α’) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 48 και 70 αυτού.

3. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/03.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08.08.2106) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα άρθρα 119 παρ. 4 και 329 παρ. 4 αυτού.

5. Το Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/τ.Α’/03.09.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», ως ισχύει.

6. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/τ.Α’/04.11.2016) περί ανασύστασης και μετονομασίας υπουργείων.

7. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α’/05.11.2016) περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

8. Την υπ’ αριθ. Υ197/16.11.2016 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή υπουργό οικονομίας και ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση (ΦΕΚ Β’ 3722).

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού(ΕΚ) 1083/2006.

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006.

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των Κανονισμών 2328/2003, 861/2006, 1168/2006, 791/2007 και 1255/2011.

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006.

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

16. Τις αποφάσεις έγκρισης των προγραμμάτων συνεργασίας που υποστηρίζονται από τα ΕΔΕΤ στο πλαίσιο του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας σε όλα τα κράτη μέλη με τη συμμετοχή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας.

17. Την υπ’ αριθ. 69136/ΕΥΘΥ 627/22.06.2015 (ΦΕΚ 1451/τ.Β’/10.07.2015) υπουργική απόφαση περί «Αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 35257/17.10.2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄/1352), όπως κάθε φορά ισχύει».

18. Την υπ’ αριθ. 69137/ΕΥΘΥ 628/22.6.2015 (ΦΕΚ 1451/τ.Β’/10.07.2015) υπουργική απόφαση περί «Αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 3861/ΕΥΣ524/29.1.2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄/333), όπως κάθε φορά ισχύει.

19. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 7801 final/29.10.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων της αναθεωρημένης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα, η οποία κατήργησε την απόφαση C(2014)3542.

20. Την υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/102020.10.2016 (ΦΕΚ 3521/τ.Β’/1.11.2016) υπουργική απόφαση περί «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ ΕΥΘΥ712/21.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει.

21. Το γεγονός ότι οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Οι ανωτέρω ενέργειες χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

22. Την αναγκαιότητα προσαρμογής του καθεστώτος υλοποίησης των ενεργειών τεχνικής βοήθειας στις απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, καθώς και στο νέο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων στη βάση και της εμπειρίας από την υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας, που απαιτεί επαναπροσδιορισμό της επιλεξιμότητας των δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας και της διαφάνειας στη διαχείρισή τους, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή θετική επίπτωση στην υποβοήθηση υλοποίησης των παρεμβάσεων.

23. Την υπ’αριθ. 4/2017 θετική γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. που εκδόθηκε κατ’άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204).

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό της διαδικασίας κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, καθώς και των στοιχείων, που περιλαμβάνονται στα προγράμματα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Τ.Β.). Ειδικότερα:

τη διαδικασία υποβολής, έγκρισης και επικαιροποίησής τους,

τα όρια χρηματοδότησης ανά κατηγορία ενέργειας,

τις κατηγορίες και την επιλεξιμότητα των δαπανών για τις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται, καθώς και για τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους.

2. Τη διαδικασία κατάρτισης, λειτουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Τ.Β.). Ειδικότερα:

τις διαδικασίες εγγραφής των ανωτέρω προσώπων στον κατάλογο,

τους κανόνες δημοσιότητας, που εφαρμόζονται κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών μέσω καταλόγου,

τις άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας των δικαιούχων φορέων, που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας.

ΜΕΡΟΣ Α’
Κατάρτιση και Έγκριση Προγραμμάτων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας

Άρθρο 1
Κατάρτιση προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας

1. Οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση των Ε.Π./Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 2020, όπως αναφέρονται στην παρ. 1α του άρθρου 4 και στις παρ. 1Α και 2 του άρθρου 62 του ν. 4314/2014 (περιλαμβανομένης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας), καταρτίζουν και εκτελούν προγράμματα ενεργειών τεχνικής βοήθειας.

2. Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (Ε.Υ.Σ.Σ.Α.) καταρτίζει με βάση την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014 2020» πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας και εισηγείται για την έγκρισή του στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας

Καθήκοντα δικαιούχων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας ασκούν:

1. Οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση των Ε.Π./Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 2020 του άρθρου 1.

2. Όλες οι Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (Ε.Α.Σ.), η Αρχή Πιστοποίησης, οι Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των υπουργείων Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εξωτερικών, η ΜΟΔ Α.Ε., η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, οι Γενικές Δ/νσεις Δημοσίων Επενδύσεων, Ιδιωτικών Επενδύσεων, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, το Κ.Δ.Ε.Ο.Δ., καθώς και οι δικαιούχοι που ορίζονται στο εγκεκριμένο έγγραφο εξειδίκευσης, όπως κάθε φορά ισχύει. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι u945 ασκούν καθήκοντα δικαιούχου ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014 -2020», που καταρτίζει η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (Ε.Υ.Σ.Σ.Α.), με βάση την εξειδίκευση του Ε.Π.

3. Οι Επιτελικές Δομές/Ειδικές Υπηρεσίες είναι δικαιούχοι ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας των Ε.Π. του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την παρακάτω κατανομή:

Α) Στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» δικαιούχοι ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας είναι οι κάτωθι:

• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Τομέων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή).
• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού.
• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.
• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας.

Β) Στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» δικαιούχοι ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας είναι οι κάτωθι:

• Επιτελική Δομή Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας.
• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας.
• Επιτελική Δομή Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
• Επιτελική Δομή Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Γ) Στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» δικαιούχοι ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας είναι οι κάτωθι:

• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών.
• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας.
• Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας, ως Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Δ) Στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» δικαιούχοι ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας είναι οι κάτωθι:

• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Τομέα Υποδομών και Μεταφορών.
• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας.
• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος.

Ε) Επιτελικές δομές, που ενδεχομένως δημιουργηθούν μετά την έκδοση της παρούσης, είναι δικαιούχοι Τεχνικής Βοήθειας από τα Ε.Π./Προγράμματα από τα οποία αντλούν πόρους για την υλοποίηση των δράσεων τους με βάση την εξειδίκευση των εν λόγω Ε.Π./Προγραμμάτων.

4. Η ΜΟΔ Α.Ε. για πράξεις τεχνικής βοήθειας του ΠΑΑ και του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας.

5. Λοιποί φορείς όπως αυτοί προσδιορίζονται από το έγγραφο εξειδίκευσης των Ε.Π./Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Άρθρο 3
Προγράμματα Τεχνικής Βοήθειας

Τα προγράμματα ενεργειών τεχνικής βοήθειας διακρίνονται σε πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών (Υποπρόγραμμα Α΄) με χρονικό ορίζοντα εφαρμογής μέχρι και τη λήξη του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους (Υποπρόγραμμα Β΄).

Άρθρο 4
Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών

Το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α’) καθώς και τυχόν αιτιολογημένες προτάσεις τροποποίησής του, καταρτίζεται από την οικεία Διαχειριστική Αρχή και υποβάλλεται από τον Προϊστάμενο της ΔΑ προς έγκριση στον καθ’ ύλην αρμόδιο Γενικό/Ειδικό Γραμματέα ή Περιφερειάρχη.

Άρθρο 5
Πρόγραμμα ενεργειών χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους

1. Πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (Υποπρόγραμμα Β’) καταρτίζουν και εκτελούν οι Διαχειριστικές Αρχές των Ε.Π./Προγραμμάτων και η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας, ως Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Δικαιούχοι στο πρόγραμμα αυτό ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Β’) είναι όλες οι υπηρεσίες των παραγράφων 1α, 1β, 1γ, 2α, 2β του άρθρου 4 και οι Διαχειριστικές αρχές των παρ. 1Α και 2 του άρθρου 62 του ν. 4314/2014. Οι παραπάνω δικαιούχοι αντλούν πόρους Τεχνικής Βοήθειας από εθνικούς πόρους, από τις Διαχειριστικές Αρχές που διαχειρίζονται Υποπρόγραμμα Α’.

2. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών υποβάλλει ετησίως πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενο από εθνικούς πόρους (Υποπρόγραμμα Β’) στην Ε.Υ. Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

3. Οι δικαιούχοι του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020 και η Αρχή Ελέγχου καταρτίζουν και υποβάλλουν ετησίως προς έγκριση στην Ε.Υ.Σ.Σ.Α. το Υποπρόγραμμα Β΄, το οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης. Μετά την έγκρισή του, το πρόγραμμα εκτελείται από τον οικείο φορέα.

4. Τα προγράμματα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, που καταρτίζουν και εκτελούν οι Διαχειριστικές Αρχές των Ε.Π./Προγραμμάτων και χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους (Υποπρόγραμμα Β’), υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας, υποβάλλονται ετησίως μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους αναφοράς στην Ε.Υ.Σ.Σ.Α. και εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης. Αίτημα τροποποίησης εντός του ίδιου έτους δύναται να υποβληθεί στην Ε.Υ.Σ.Σ.Α. με αντίστοιχη διαδικασία.

5. Πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας, που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (Υποπρόγραμμα Β’) μπορεί να καταρτιστεί μέχρι και το κλείσιμο του ΕΣΠΑ 2014-2020, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαραίτητη υποστήριξη των παρεμβάσεων.

6. Σε περίπτωση που η ενέργεια/πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας αποτελεί πράξη που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και δεν εκτελείται από την ίδια την Ειδική Υπηρεσία, απαιτείται για την εκτέλεσή της, απόφαση μεταβίβασης αρμοδιότητας από τον καθ’ύλην Υπουργό, Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα ή Περιφερειάρχη, στο Φορέα εκτέλεσης.

Άρθρο 6
Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων δράσεων Τεχνικής βοήθειας

Οι Ενδιάμεσοι Φορείς του άρθρου 13 παράγραφος 5 σημείο γ, καθώς και του άρθρου 65 του ν. 4314/2014 δύνανται να διαχειρίζονται συγχρηματοδοτούμενες δράσεις τεχνικής βοήθειας, και καταρτίζουν και υποβάλλουν πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας στη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π./Προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου ασκούν καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι δύναται να ασκούν και καθήκοντα δικαιούχου ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.

Άρθρο 7
Στοιχεία προγραμμάτων ενεργειών τεχνικής βοήθειας

1. Τα στοιχεία που συνοδεύουν την πρόταση για τα προγράμματα ενεργειών τεχνικής βοήθειας διακρίνονται ως ακολούθως:
Για το Υποπρόγραμμα Α΄ η πρόταση πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει τα εξής:
α. Τον προϋπολογισμό του προγράμματος

β. Τον φορέα / δικαιούχο υλοποίησης
γ. Την κατηγορία επιλέξιμης ενέργειας
Για το Υποπρόγραμμα Β΄ η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
α. Τον ετήσιο προϋπολογισμό του προγράμματος, σύμφωνα με το υπόδειγμα των επισυναπτόμενων πινάκων.

β. Αιτιολογική έκθεση σκοπιμότητας για κάθε κατηγορία ενέργειας.
γ. Την αρμόδια υπηρεσία/φορέα, στον οποίο μεταβιβάζεται η σχετική αρμοδιότητα, σε περίπτωση που η ενέργεια τεχνικής βοήθειας εκτελεσθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 5 της παρούσης.
δ. Απολογιστικό πίνακα του προηγούμενου έτους της υποβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του επισυναπτόμενου στην παρούσα πίνακα.
Σε περίπτωση τροποποίησης απαιτείται η συνυποβολή με το αίτημα τροποποίησης και απολογιστικών πινάκων πεπραγμένων του συγκεκριμένου έτους, έως το χρόνο αίτησης.

2. Τα προγράμματα Τεχνικής Βοήθειας περιλαμβάνουν τις ενέργειες, που αναφέρονται στο άρθρο 48 του ν. 4314/2014. Περαιτέρω εξειδίκευση των επιλέξιμων κατηγοριών και δαπανών περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Άρθρο 8
Υποβολή, έγκριση και χρηματοδότηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

Η ένταξη των ενεργειών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), που έπεται της έγκρισης του προγράμματος, ακολουθεί την εξής διαδικασία:
I. Όσον αφορά στις συγχρηματοδοτούμενες από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας, η απόφαση ένταξης στο Ε.Π./Πρόγραμμα αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε. σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα στο ισχύον Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
II. Το έργο τεχνικής βοήθειας χρηματοδοτούμενο από εθνικούς πόρους, κάθε φορέα, μετά την έγκρισή του από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης αποτελεί συνεχιζόμενο έργο του Π.Δ.Ε. και εντάσσεται σε ΣΑΕ/2 του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους.
Ο προϋπολογισμός του έργου στο Π.Δ.Ε., ανά έτος, ισούται με τις δαπάνες προηγούμενων ετών πλέον του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού του προγράμματος τεχνικής βοήθειας. Ως έργο (πράξη) θεωρείται το σύνολο των ενεργειών που περιλαμβάνεται στο Υποπρόγραμμα Β’και αναλαμβάνει ένας φορέας εκτέλεσης (ένας κωδικός Συλλογικής απόφασης ανά φορέα εκτέλεσης του Υποπρογράμματος Β’). Συνεπώς οι προτάσεις του ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας των Ειδικών Υπηρεσιών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου ή της Περιφέρειας στην οποία υπάγονται, θα πρέπει να διαρθρώνονται ανά φορέα εκτέλεσης, με προϋπολογισμό το σύνολο του προϋπολογισμού των ενεργειών, που ο φορέας αναλαμβάνει σύμφωνα με το εγκριθέν ετήσιο πρόγραμμα. Σε ειδικές περιπτώσεις για λόγους αποτελεσματικότητας της παρακολούθησης, επιμέρους ενέργειες του ίδιου φορέα εκτέλεσης μπορούν να προταθούν ως αυτοτελή έργα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

ΜΕΡΟΣ Β’
Κατάρτιση, Λειτουργία και διατήρηση Καταλόγου Προμηθευτών Παρόχων Υπηρεσιών

Άρθρο 9
Πεδίο Εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας ρυθμίζουν τη διαδικασία κατάρτισης και διατήρησης των καταλόγων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας καθώς και τη λειτουργία του καταλόγου αναφορικά με τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προς τους εγγεγραμμένους σε αυτούς προμηθευτές και πάροχους υπηρεσιών:
α) των Ειδικών Υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρ. 1α του άρθρου 4 και των Διαχειριστικών Αρχών των παρ. 1Α και 2 του άρθρου 62, του ν. 4314/2014, οι οποίες καταρτίζουν και εκτελούν προγράμματα Τεχνικής Βοήθειας, β) των Επιτελικών Δομών/Ενδιάμεσων Φορέων και λοιπών υπηρεσιών και φορέων που ασκούν καθήκοντα δικαιούχου σε Ε.Π./Προγράμματα.

Άρθρο 10
Δημιουργία και διατήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών

1. Κάθε Ειδική Υπηρεσία/Διαχειριστική Αρχή του Μέρους Α’ της παρούσας δύναται για τις ανάγκες υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας να καταρτίζει κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών. Ο κατάλογος δύναται να τηρείται ανά κατηγορίες ενεργειών, σύμφωνα με την αποτύπωσή τους στο παράρτημα της παρούσας, η οποία δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω.

2. Για τις υπηρεσίες της Ε.Α.Σ., τους δικαιούχους του Ε.Π.«Τεχνική Βοήθεια 2014 -2020» καθώς και την ΕΥ ΧΜ ΕΟΧ συγκροτείται ενιαίος κατάλογος προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών με πρωτοβουλία της Ε.Υ.Σ.Σ.Α.

3. Οι Επιτελικές Δομές /Ενδιά
μεσοι Φορείς και οι υπόλοιποι Δικαιούχοι Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων δύναται είτε να καταρτίζουν δικό τους κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, είτε να χρησιμοποιούν τον κατάλογο του επιχειρησιακού προγράμματος από το οποίο αντλούν πόρους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας. Στην τελευταία περίπτωση, για τη χρήση του καταλόγου αποστέλλεται σχετική επιστολή στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία/ Διαχειριστική Αρχή, με την οποία δηλώνεται η πρόθεση για χρήση του καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της εν λόγω Ειδικής Υπηρεσίας/Διαχειριστικής Αρχής.

4. Για τη δημιουργία καταλόγου κατά τα ανωτέρω υπό 1-3, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας/Διαχειριστικής Αρχής ή εκείνου, ο οποίος από τους ανωτέρω αναφερόμενους στην παράγραφο 3, καταρτίζει κατάλογο, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο κατάλογο. Η πρόσκληση παραμένει ανοικτή για όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ώστε να μην υφίσταται χρονικός ή άλλος περιορισμός στη δυνατότητα των προμηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών να εγγραφούν στους καταλόγους.

5. Η εγγραφή στον κατάλογο πιστοποιείται με βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Ε.Α.Σ. ή τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας/Διαχειριστικής Αρχής/Προγράμματος ή στην περίπτωση άλλων δικαιούχων από το αρμόδιο, σύμφωνα με το θεσμικό τους πλαίσιο, όργανο. Σε περίπτωση υποχρεωτικής επικαιροποίησης των στοιχείων του εγγεγραμμένου προμηθευτή ή παρόχου υπηρεσιών, εκδίδεται εκ νέου βεβαίωση, ως ανωτέρω, η οποία ακολουθεί τις μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η εγγραφή. Η εγγραφή στον Κατάλογο συνιστά απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής, τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας για την ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας έργων.

6. Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στον κατάλογο, δυνάμει της πρόσκλησης, θα δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες ενεργειών υποβάλλοντας σχετική τυποποιημένη αίτηση, η οποία επισυνάπτεται στην πρόσκληση καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 11 της παρούσας. Διευκρινίζεται ότι ένα φυσικό/νομικό πρόσωπο δύναται να εγγραφεί σε περισσότερους του ενός καταλόγους.

7. Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον κατάλογο προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας υποχρεούνται τον Ιανουάριο του έτους 2019, καθώς και τον Ιανουάριο του 2021 να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στην αρμόδια υπηρεσία, που διατηρεί τον κατάλογο. Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται από τον κατάλογο εκείνο για τον οποίο δεν προέβησαν στην διαδικασία επικαιροποίησης. Η εν λόγω διαγραφή δεν αφαιρεί το δικαίωμά τους να εγγραφούν εκ νέου στον κατάλογο, ακολουθώντας όμως την αρχική διαδικασία εγγραφής.

8. Η επικαιροποίηση θα πραγματοποιείται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του οικονομικού φορέα, η οποία θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά υπογεγραμμένη ή μέσω ταχυδρομείου στην αρμόδια υπηρεσία που διατηρεί τον κατάλογο. Η υπεύθυνη δήλωση θα περιέχει όλα τα στοιχεία του άρθρου 11 που πρέπει να επικαιροποιηθούν, ενώ σε περίπτωση μη μεταβολής αυτών θα επιβεβαιώνει τοιαύτη.

9. Σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή των στοιχείων του άρθρου 11 του οικονομικού φορέα πριν το πέρας των δύο χρονικών οροσήμων, ως ανωτέρω ορίζεται, θα πρέπει να γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία που διατηρεί τον κατάλογο, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την επέλευση της αλλαγής.

10. Οι κατάλογοι οι οποίοι έχουν ήδη συγκροτηθεί δυνάμει της υπουργικής απόφασης 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.2.2016 παραμένουν σε ισχύ, πλην όμως και για τους εγγεγραμμένους σε αυτούς ισχύουν τα οριζόμενα για την επικαιροποίηση των στοιχείων, που ορίζονται στις παραγράφους 7, 8 και 9 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 11
Διαδικασία εγγραφής στον κατάλογο Περιεχόμενο Πρόσκλησης

1. Για την εγγραφή στον κατάλογο οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν κατ’ελάχιστον να προσκομίσουν τα ακόλουθα στοιχεία:

I. Την επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, την εκπροσώπηση στις περιπτώσεις νομικών προσώπων, το αντικείμενο δραστηριοποίησης των ενδιαφερομένων, το οποίο θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο των συμβάσεων/ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα της παρούσας.

II. Στοιχεία σχετικά με την προσωπική κατάσταση του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου και ειδικότερα αναφορικά με:
τη μη ύπαρξη τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
την εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του υποψηφίου, τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 περ. α και β του ν. 4412/2016.

III. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στον κατάλογο δύναται να περιλαμβάνει και στοιχεία που αφορούν στους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και ειδικότερα για:
τη μη ύπαρξη σοβαρής ή επαναλαμβανόμενης πλημμέλειας κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
την μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
το ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το Δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δε βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
τη μη ύπαρξη επαρκώς εύλογων ενδείξεων ότι συνήψε συμφωνίες με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
την δυνατότητα αποτελεσματικής θεραπείας με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα, μιας κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016,
την δυνατότητα θεραπείας, με άλλα λιγότερο παρεμβατικά μέσα, μιας κατάστασης στρέβλωσης του ανταγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016,
το ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ότι δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016,
το ότι δεν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ’αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, στην επιλογή ή στην ανάθεση,
τη μη διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα του ως οικονομικού φορέα.

Σημειώνεται ότι, η υπεύθυνη δήλωση αφορά σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης πληρεξουσιότητας, α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε. γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. καθώς και όλων των μελών του Δ.Σ. αυτής δ) τους νομίμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.

IV. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου, τα οποία προσδιορίζονται στο κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του ν. 4412/2016.

V. Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου τα οποία προσδιορίζονται στο κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του ν. 4412/2016.

Ενδεικτικά:

την εμπειρία στην υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση ενεργειών τεχνικής βοήθειας,
το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός, εξειδίκευση κ.α.).
την τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας,
τα οποία προσδιορίζονται στο κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

VI. Στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου τα οποία προσδιορίζονται στο κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του ν. 4412/2016:

το ύψος του κύκλου εργασιών ανά έτος.

Για όλα τα ανωτέρω, δύναται να ζητείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης προσαρμοσμένης καταλλήλως για την εφαρμογή της παρούσας υπουργικής απόφασης στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016, αντί της υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών που τα επιβεβαιώνουν. Στην περίπτωση αυτή, τα δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4412/2016 θα περιγράφονται αναλυτικά στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 12 παρ. 2 και 3 της παρούσας και πρέπει να ζητούνται πριν την υπογραφή της ανάθεσης ή την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 12
Διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μέσω καταλόγου και κανόνες δημοσιότητας

1. Οι διαδικασίες ανάθεσης μέσω καταλόγου του παρόντος άρθρου αφορούν σε συμβάσεις, με προϋπολογισμό ύψους από 20.001 έως 60.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας κατά τις διατάξεις του Μέρους Α΄, όπως εξειδικεύονται κάθε φορά στο παράρτημα της παρούσας.

2. Για συμβάσεις προϋπολογισμού από 20.001 ευρώ έως και 40.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ισχύουν τα ακόλουθα: H Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία ορίζονται οι ειδικότεροι όροι, και οι προδιαγραφές για την υλοποίηση της σύμβασης την οποία δύναται να απευθύνει σε ένα μόνο φυσικό/νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στον κατάλογο, το οποίο βάσει των στοιχείων του καταλόγου, είναι σε θέση να υλοποιήσει με επάρκεια την υπό ανάθεση σύμβαση.

3. Για συμβάσεις με προϋπολογισμό από 40.001 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μέχρι το ποσό των 60.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ισχύουν τα ακόλουθα: Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία ορίζονται οι ειδικότεροι όροι, και οι τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση της σύμβασης, όπως επίσης και τα κριτήρια ανάθεσης. Η διαγωνιστική διαδικασία πραγματοποιείται με την αποστολή της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε τρία κατ’ ελάχιστον φυσικά/νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στον κατάλογο, τα οποία βάσει των στοιχείων του καταλόγου και τις ειδικότερες απαιτήσεις του κατά περίπτωση έργου είναι σε θέση να υλοποιήσουν με επάρκεια τη σύμβαση.

4. Στην ανωτέρω πρόσκληση και ανάλογα με το ακολουθούμενο κριτήριο ανάθεσης αναφέρονται με σαφήνεια όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και τεχνική προσφορά, καθώς και με τα ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησής τους.

5. Για τις συμβάσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου απαιτείται Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών η οποία θα εισηγείται στο αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης ανάθεσης. Για τις συμβάσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, εκτός εάν στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας έχουν υποβληθεί άνω της μίας προσφοράς.

6. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου στον ίδιο προμηθευτή ή πάροχο υπηρεσιών συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου ή ίσου με τα εκάστοτε αναφερόμενα κατώτατα όρια, όπως αυτά ορίζονται από το ενωσιακό δίκαιο, εντός του ίδιου οικονομικού έτους, ανά αναθέτουσα αρχή.

7. Η δημιουργία και διατήρηση του καταλόγου, μέσω δημοσιοποίησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα άρθρα 10 και 11 της παρούσας καθώς και η ανάθεση με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο καλύπτουν την υποχρέωση δημοσιότητα
ς που προβλέπεται στην υπουργική απόφαση 110427/ ΕΥΘΥ/102020.10.2016 (ΦΕΚ 3521/τ.Β’/1.11.2016).

8. Οι διαδικασίες ανάθεσης που αναφέρονται στο παρόν άρθρο δεν αναιρούν τις υποχρεώσεις των Αναθετουσών Αρχών σχετικά με την καταχώριση των αναγκαίων στοιχείων στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ και στη Διαύγεια. Για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, με προϋπολογισμού ύψους 10.000-20.1 ευρώ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 118 και 119 παρ. 6 του ν. 4412/2016 το σχετικό συμφωνητικό υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο που εκδίδει την αιτιολογημένη απόφαση ανάθεσης.

Άρθρο 13
Διαδικασία Ενστάσεων

1. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης μέσω καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 3 δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016.

2. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, της οποίας τα μέλη είναι διάφορα από τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών ή της επιτροπής διαγωνισμού. Η επιτροπή ενστάσεων εξετάζει τις ενστάσεις τόσο ως προς την νομιμότητα της πράξης κατά της οποίας στρέφονται, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης και γνωμοδοτεί προς το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής.

Άρθρο 14
Εκ των υστέρων δημοσιότητα

Για το σύνολο των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου εκάστου έτους, κατάλογο με τις αναθέσεις του παρελθόντος έτους, με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων.

Άρθρο 15 Ειδικές ρυθμίσεις

Τα οριζόμενα στην παρούσα έχουν εφαρμογή και στις ενέργειες τεχνικής βοήθειας του ΕΟΧ, υποστήριξης του σημείου επαφής URBACT, του στρατηγικού έργου υποστήριξης facility point του Διακρατικού Προγράμματος ADRION που αφορά στην τεχνική υποστήριξη της μακροπεριφερειακής στρατηγικής για την Αδριατική-Ιόνιο καθώς και κάθε τεχνική υποστήριξη για τη στρατηγική αυτή, της πλατφόρμας υποστήριξης του άξονα 4 του διακρατικού προγράμματος MED, και του μηχανισμού Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) οι οποίες μπορούν να πληρώνονται από εθνικούς πόρους και στη συνέχεια να δηλώνονται στα αρμόδια όργανα της ΕΕ με βάση τις επιλεξιμότητες του παραρτήματος. Ειδικά για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις δύναται να γίνει χρήση όλων των κατηγοριών ενεργειών τεχνικής βοήθειας, όπως προβλέπονται στο παράρτημα της παρούσας υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 16 Τελικές ρυθμίσεις

1. Με την παρούσα καταργείται η υπ’ αριθ. 18709/ ΕΥΣΣΑ/413/19-02-2016 (ΦΕΚ Β΄ 449).

2. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα απόφαση, ισχύει ο ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08.08.2106) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Άρθρο 17 Έναρξη Ισχύος

1. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.

2. Η προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 27 της υπουργικής απόφασης 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.2.2016 (ΦΕΚ Β΄449) παρατείνεται μέχρι 31.8.2017.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας, συνίστανται ιδίως στα εξής:

Α. προμήθεια αγαθών
Β. παροχή υπηρεσιών
Γ. προμήθειες και παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών
Δ. παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο επιτροπών ή ομάδων εργασίας

Ειδικότερα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Α.1 Εξοπλισμός Γραφείων
Α.2 Η/Υ, Περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός Α.3 Έντυπα βιβλία κ.λπ.

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Β.1 Αγορά λογισμικού, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού
Β.2 Εκπόνηση Μελετών Εμπειρογνωμοσυνών Ερευνών
Β.3 Υπηρεσίες Συμβούλων Β.3.1 Σύμβουλοι
Β.3.2 Ενδιάμεσοι φορείς
Β.3.3 Λειτουργία Επιτελικών Φορέων και Υποστηρικτικών Δομών
Β.4 Πληροφόρηση και Επικοινωνία Β.5 Αξιολόγηση
Β.6 Έλεγχοι

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
Γ.1 Οργάνωση εκδηλώσεων συνεδριάσεων συσκέψεων
Γ.2 Μίσθωση εξοπλισμού και Μεταφορικών Μέσων
Γ.3 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας
Γ.4 Έξοδα λειτουργίας και δημοσίων σχέσεων λοιπά έξοδα φιλοξενίας Προϊσταμένων Αρχών των Ειδικών Υπηρεσιών
Γ.5 Εκπαίδευση του Προσωπικού και Συμμετοχή σε Ημερίδες Συνέδρια ή Fora
Γ.6 Έξοδα Μετακινήσεων Εσωτ. Εξωτ.
Γ.7 Έξοδα Δημοσιεύσεων Ανακοινώσεων

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ1 Αμοιβή ομάδων εργασίας και επιτροπών
Δ2 Αμοιβή ομάδων ελέγχου

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όλα τα ποσά που αναφέρονται συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Α. 1. Εξοπλισμός Γραφείων
Περιλαμβάνεται η προμήθεια εξοπλισμού γραφείου (έπιπλα, βιβλιοθήκες, συσκευές κλιματισμού, κ.λπ.).
Η κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη μόνο για τη ΜΟΔ Α.Ε. ως Δικαιούχου του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια. Η εν λόγω κατηγορία είναι επιλέξιμη με ανώτατο όριο 7.000 €/έτος ανά δικαιούχο, εφόσον η ΜΟΔ Α.Ε. δηλώνει εγγράφως ότι δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των δικαιούχων.

Α.2. Η/Υ Περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός Περιλαμβάνεται η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και η εγκατάστασή τους συμπεριλαμβανομένων των βασικών λογισμικών και λογισμικών αυτοματισμού γραφείου, περιφερειακών (εκτυπωτών, σκάνερ κ.λπ.), φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (τηλεφωνικό κέντρο, συσκευές κ.λπ.), μηχανών γραφείου και φορητών μηχανών εξοπλισμού γραφείου (μηχανές βιβλιοδεσίας κ.λπ.), εργαστηριακού εξοπλισμού. Η κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη μόνο για τη ΜΟΔ Α.Ε. ως Δικαιούχου του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020. Στην περίπτωση που υπάρχει έγγραφη δήλωση αδυναμίας από τη ΜΟΔ Α.Ε. κάλυψης των συγκεκριμένων αναγκών, είναι επιλέξιμη για υλοποίηση από κάθε φορέα που υποβάλει πρόταση, με ανώτατο όριο 13.000 €/έτος ανά δικαιούχο της Τεχνικής Βοήθειας. Για τους δικαιούχους του Ε.Π.«Τεχνική Βοήθεια 2014-2020», καθώς και όλους τους δικαιούχους των Ε.Π./Προγραμμάτων η προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών (εξαιρουμένων των φορητών υπολογιστών), εξυπηρετητών, ενεργών και παθητικών στοιχείων δικτύου και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και επικοινωνιών είναι επιλέξιμα κι εφόσον υπάρχει ανάγκη άμεσης αντικατάστασης εξοπλισμού, το ποσό της προγραμματικής περιόδου κατ’ έτος δύναται να δαπανηθεί σε μία φορά. Ειδικότερα για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης το ανώτατο όριο διαμορφώνεται σε 40.000 €/έτος με τους όρους που τέθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η χρονομίσθωση (leasing) των ανωτέρω μηχανημάτων για κάθε δικαιούχο φορέα.

Α.3. Έντυπα, βιβλία κ.λπ.
Προμήθεια εγχειριδίων, βιβλίων και εντύπων, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της υπηρεσίας στο πλαίσιο οργάνωσης της βιβλιοθήκης της και μέχρι του ποσού των 5.000 € ανά έτος και ανά δικαιούχο.

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β.1. Αγορά λογισμικού, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

α. Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και την εύρυθμη λειτουργία των φορέων του Μέρους Α’ της παρούσης.
β. Η εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού γραφείων, Η/Υ και περιφερειακών, καθώς και λοιπού εξοπλισμού, που θα χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται για την εύρυθμη λειτουργία των φορέων του Μέρους Α’ της παρούσης.
γ. Η προμήθεια έτοιμων λογισμικών, που απαιτούνται για την καλύτερη παρακολούθηση των προγραμμάτων ή για την καλύτερη λειτουργία του δικαιούχου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Β.2. Εκπόνηση μελετών εμπειρογνωμοσυνών ερευνών

Καλύπτονται οι δαπάνες για την εκπόνηση των μελετών εμπειρογνωμοσυνών ερευνών, που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των Ε.Π./Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Όλες οι μελέτες εμπειρογνωμοσύνες έρευνες πρέπει να έχουν σχέση με την υποστήριξη του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης, της αναθεώρησης και του κλεισίματος του ΕΣΠΑ και των Ε.Π./Προγραμμάτων της προηγούμενης, της εν ισχύ και της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Ενδεικτικά αναφέρονται κατηγορίες μελετών εμπειρογνωμοσυνών ερευνών:

Μελέτες εμπειρογνωμοσύνες κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και επιπτώσεων τομέα ή περιφέρειας. Προκαταρκτικές μελέτες έργων, όπως περιβαλλοντικές, κόστους ωφέλειας, βιωσιμότητας, γεωλογικές, εδαφολογικές κ.λπ., η ανάθεση των οποίων γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Μελέτες εμπειρογνωμοσύνες εξειδίκευσης δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος και επεξεργασίας μεθόδων αξιολόγησης, επιλογής και διαχείρισης ειδικών δράσεων. Μελέτες εμπειρογνωμοσύνες για τις διαμορφούμενες ανάγκες των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Μελέτες -εμπειρογνωμοσύνες σχετικά με την εκπαίδευση και την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στην τεχνολογική, οικονομική και διαρθρωτική προσαρμογή. Αναλύσεις προσδιορισμού φυσικών δεικτών και επιπτώσεων.

Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες αποτύπωσης, και μελέτες διοικητικής και οργανωτικής αναβάθμισης. κ.α.

Δύναται επίσης να χρηματοδοτηθούν τεχνικές μελέτες (προκαταρκτικές, προμελέτες, οριστικές και εφαρμογής) αποκλειστικά για έργα που πρόκειται να ενταχθούν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και μόνο στην περίπτωση που οι πόροι του άξονα προτεραιότητας που θα ενταχθεί το έργο, δεν επαρκούν για την χρηματοδότησή τους ως υποέργου. Ειδικά για τη χρηματοδότηση τέτοιων μελετών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ΓΓ ΔΕ και ΕΣΠΑ.

Β.3. Υπηρεσίες Συμβούλων Β.3.1. Σύμβουλοι

Καλύπτονται οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης σε φορείς του Μέρους Α’ της παρούσης για θέματα, που έχουν σχέση με την υποστήριξη του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης, της αναθεώρησης και του κλεισίματος του ΕΣΠΑ και των Ε.Π./Προγραμμάτων της προηγούμενης, της εν ισχύ και της επόμενης Προγραμματικής περιόδου, και τα οποία εκ της φύσεώς τους χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης είτε ως προς την απαιτούμενη τεχνογνωσία είτε ως προς τους απαιτούμενους πόρους που δεν είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν από το υφιστάμενο προσωπικό σε συγκεκριμένη χρονική συγκυρία

Β.3.2. Ενδιάμεσοι Φορείς

Ως ενδιάμεσοι φορείς νοούνται δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, που έχουν οριστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4314/2014, άρθρο 13. Στο πλαίσιο των καθηκόντων τους αποτελούν αντικείμενο της Τεχνικής Βοήθειας οι λειτουργικές δαπάνες ή και οι αμοιβές των παραπάνω ενδιάμεσων φορέων για τη διεκπεραίωση του έργου, που έχουν αναλάβει σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της υπογεγραμμένης με το δημόσιο σύμβασης ή αντίστοιχης διοικητικής πράξης.

Β.3.3. Λειτουργία Υποστηρικτικών Δομών Περιλαμβάνονται δράσεις, που αφορούν στην υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της υλοποίησης του συνόλου των Ε.Π./Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ώστε ν’ανταπεξέλθουν απρόσκοπτα, αποτελεσματικά και αποδοτικά στις υποχρεώσεις τους.

Β.4. Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση (Πληροφόρηση και Επικοινωνία)

Περιλαμβάνονται οι ενέργειες που προκύπτουν από την εξειδίκευση της εφαρμογής των απαιτήσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως περιγράφεται στις διατάξεις (άρθρα 115 και 117) του Κανονισμού (Ε.Κ.) 1303/2013. Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών αναλαμβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας. Αναλόγως με τις ανάγκες του Ε.Π./Προγράμματος δύναται να προβλεφθεί η ανάθεση σχετικών δράσεων σε εξωτερικούς συμβούλους/ Αναδόχους.
Ενδεικτικά αναφέρονται:

Εκπόνηση επικοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού σχεδίου δράσης, εκπόνηση ερευνών, οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, άλλων ενημερωτικών εκδηλώσεων, παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, παραγωγή διαφημιστικού υλικού(τηλεοπτικάραδιοφωνικά μηνύματα, διαφημιστικά αντικείμενα), προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το διαδίκτυο, ανάπτυξη συντήρηση δικτυακών τόπων, δημιουργία λειτουργία δομών πληροφόρησης (callcenter, γραφείο πληροφόρησης, κινητές μονάδες κ.λπ.).

Β.5. Αξιολόγηση

Περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών συμβούλου ή συμβούλων αξιολόγησης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των αξιολογήσεων, που πραγματοποιούν οι φορείς του Μέρους Α’ της παρούσης, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ΕΣΠΑ και των Ε.Π./Προγραμμάτων ή για την προετοιμασία ενός νέου και για το κλείσιμο του προηγούμενου.
Είναι επίσης επιλέξιμη και η αμοιβή Εμπειρογνωμόνων Αξιολογητών, ατομικά ή με τη μορφή Ομάδων Εργασίας, που επιλέχθηκαν από Μητρώο Αξιολογητών Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων, ερευνητικών ή άλλων υποδομών, κ.λπ. για να αξιολογήσουν προτάσεις, που θα ενταχθούν σε Ε.Π., καθώς και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους.

Β.6. Έλεγχοι

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η διενέργεια ελέγχων από ελεγκτικές εταιρείες, ή φυσικά πρόσωπα εκεί όπου η υπηρεσία κρίνει αναγκαία την ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες. Στην παρούσα κατηγορία ενέργειας περιλαμβάνονται επίσης τα έξοδα επίδοσης με Δικαστικό Επιμελητή των Εκθέσεων ελέγχου.

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Γ.1. Οργάνωση εκδηλώσεων -συνεδριάσεων συσκέψεων

Περιλαμβάνονται κάθε είδους δαπάνες προμήθειας ή/ και υπηρεσίας που συνδέονται με τις εκδηλώσεις, συνεδριάσεις οργάνων, συσκέψεις. Ενδεικτικά αναφέρονται οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αιθουσών, η παροχή γευμάτων, φωτοτυπίες, μεταφράσεις, διερμηνείες, μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση συναντήσεων, μεταφορά συμμετεχόντων με μισθωμένο μεταφορικό μέσο κάθε είδους κ.λπ. τα έξοδα συμμετεχόντων, προσκεκλημένων και εισηγητών (έξοδα μετακίνησης, διαμονής και φιλοξενίας, αποζημίωση) κ.λπ. Οι συνεδριάσεις, εκδηλώσεις, συσκέψεις αυτές αφορούν σε θέματα ΕΣΠΑ, (συμπεριλαμβάνονται και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας). Στην παρούσα κατηγορία ενεργειών περιλαμβάνονται και όλα τα έξοδα για την οργάνωση και την υποστήριξη των Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ και των Ε.Π./Προγραμμάτων και τα έξοδα για τη διεξαγωγή των Συνεδριάσεών τους. Γ.3 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας των φορέων του Μέρους Α’ της παρούσης Καλύπτονται τα κάτωθι:

• δαπάνες για υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων στέγασης, καθώς και των κοινοχρήστων χώρων με την προϋπόθεση ότι οι χώροι ευρίσκονται εκτός της έδρας του υπουργείου ή της περιφέρειας στην οποία υπάγονται. Εφόσον συστεγάζονται επιτρέπεται μόνο για τους χώρους που καταλαμβάνουν οι ανωτέρω υπηρεσίες,

• δαπάνες φωτοαντιγράφησης, δαπάνες σάρωσης εγγράφων, καθώς και δαπάνες ταχυδρομικών ή ταχυμεταφορών και δαπάνες δικαστικών επιμελητών. Στο βαθμό που απαιτείται για την υλοποίηση κάποιου Ε.Π./ Προγράμματος καλύπτονται επίσης και τα έξοδα μεταφράσεων των παραπάνω, καθώς και όλων των μεταφράσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του Ε.Π./ Προγράμματος. Περιλαμβάνονται επίσης και τα έξοδα για συνδρομή σε έντυπα ή εφημερίδες, καθώς επίσης και τα έξοδα για εκτυπώσεις που αφορούν το Ε.Σ.Π.Α. ή το Ε.Π./Πρόγραμμα,

• δαπάνες για επισκευή και συντήρηση όλων των παγίων εγκαταστάσεων π.χ. ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικού, τηλεφωνικού, υδρευτικού και αποχετευτικού δικτύου, φυσικού αερίου, κλιματιστικών μηχανημάτων, επισκευής και συντήρησης Η/Υ και περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού κ.α., καθώς επίσης και οι δαπάνες για την επαναφορά των χώρων σε κατάσταση εργασίας μετά την επισκευή των παραπάνω βλαβών,

• δαπάνες σύνδεσης με το διαδίκτυο, τηλεπικοινωνιών, καθώς και δαπάνες σύνδεσης με τράπεζες πληροφοριών,

• δαπάνες για υπηρεσίες φυσικής ή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και φύλαξης αρχείων.

Σημειώνεται ότι τα τέλη και οι λογαριασμοί ηλεκτρικού, αποχετευτικού-υδρευτικού δικτύου φυσικού αερίου, κοινοχρήστων (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων θέρμανσης) βαρύνουν τη ΜΟΔ Α.Ε. για τα κτίρια που έχει παραχωρήσει στις Ειδικές Υπηρεσίες, στις Επιτελικές Δομές, στις Διαχειριστικές Αρχές, στους Ενδιάμεσους Φορείς και στις Κοινές Γραμματείες των Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Γ.5. Εκπαίδευση του Προσωπικού και Συμμετοχή σε Ημερίδες Συνέδρια ή Fora

Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες δαπάνες (μίσθωση αιθουσών, εξοπλισμού, κόστος εισηγήσεων, έξοδα μετακίνησης, διαμονής, αποζημίωσης των εισηγητών, συμμετεχόντων κ.λπ.) για την οργάνωση σεμιναρίων για την κατάρτιση του προσωπικού στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους και της εφαρμογής των κοινοτικών και εθνικών πολιτικών. Η οργάνωση της εκπαίδευσης θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεργασία ή σε συνεννόηση με τη ΜΟΔ Α.Ε.

Περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες για τη συμμετοχή του προσωπικού σε σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και forα που διοργανώνονται από άλλους φορείς και για θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους. Δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης, τα οποία και καλύπτονται από άλλη κατηγορία της παρούσης.

Γ.6. Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού εξωτερικού Ε.Υ./ Δ.Α./Ε.Φ./Επιτελικών δομών και λοιπών δικαιούχων Ε.Π./ Προγραμμάτων, καθώς και του Προϊσταμένου της Ε.Α.Σ. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μετακίνησης με οποιοδήποτε μέσο, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης των στελεχών, που μετακινούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και των ΕΠ σύμφωνα με την υπ’αριθ. 2/68332/ΔΕΠΚ.Υ.Α.
«Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη». Η χρήση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί) επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης, (π.χ. απεργία ΜΜΜ, πτήση σε νυχτερινή ώρα που δεν κυκλοφορούν ΜΜΜ, από 22:00 το βράδυ έως 8:00 το πρωί, μη διαθεσιμότητα ΜΜΜ σε απομακρυσμένη περιοχή). Ειδικά για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, επιτρέπεται επιπλέον η χρήση επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης ειδικής μίσθωσης για μετακινήσεις στο εξωτερικό όταν δεν υπάρχουν άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς για τον προορισμό ή όταν λόγω ειδικών συνθηκών δεν είναι δυνατή η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς ή όταν η χρήση αυτών είναι συμφερότερη από τη χρήση οποιουδήποτε άλλου μέσου μαζικής μεταφοράς. Περιλαμβάνονται επίσης τα έξοδα αλλαγής πτήσης (με επαρκή αιτιολόγηση) και τα έξοδα για την ακύρωση μιας μετακίνησης, που πρέπει να καταβληθούν (έξοδα μετακίνησης και διαμονής).

Γ.7. Έξοδα δημοσιεύσεων ανακοινώσεων Περιλαμβάνονται οι δαπάνες δημοσίευσης προσκλήσεων, προκηρύξεων διαγωνισμών ή διακηρύξεων.

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
(συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ) Όλα τα ποσά που αναφέροντα συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Α. 1. Εξοπλισμός Γραφείων

Περιλαμβάνεται η προμήθεια εξοπλισμού γραφείου (έπιπλα, βιβλιοθήκες, συσκευές κλιματισμού, κ.λπ.).

Η κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη μόνο για τη Αρχή Ελέγχου.

Η εν λόγω κατηγορία είναι επιλέξιμη με ανώτατο όριο 10.000€/έτος, εφόσον η ΜΟΔ Α.Ε. δηλώνει εγγράφως ότι δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της.

Α.2. Η/Υ Περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός Περιλαμβάνεται η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και η εγκατάστασή τους συμπεριλαμβανομένων των βασικών λογισμικών και λογισμικών αυτοματισμού γραφείου, περιφερειακών (εκτυπωτών, σκάνερ κ.λπ.), φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (τηλεφωνικό κέντρο, συσκευές κ.λπ.), μηχανών γραφείου και φορητών μηχανών εξοπλισμού γραφείου (μηχανές βιβλιοδεσίας κ.λπ.), εργαστηριακού εξοπλισμού. Η κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη μόνο για την Αρχή Ελέγχου.

Στην περίπτωση που υπάρχει έγγραφη δήλωση αδυναμίας από τη ΜΟΔ Α.Ε. κάλυψης των συγκεκριμένων αναγκών, είναι επιλέξιμη για υλοποίηση από την Αρχή Ελέγχου, με ανώτατο όριο 25.000€/έτος.

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η χρονομίσθωση (leasing) των ανωτέρω μηχανημάτων.

Α.3. Έντυπα, βιβλία κ.λπ.

Προμήθεια εγχειριδίων βιβλίων και εντύπων, τα οποία είναι απαραίτητα κατά τη λειτουργία της Υπηρεσίας στο πλαίσιο οργάνωσης της βιβλιοθήκης της και μέχρι του ποσού των 5.000 € ανά έτος. Η κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη μόνο για την Αρχή Ελέγχου.

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β.1. Αγορά λογισμικού, ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

α. Η ανάπτυξη, εγκατά
σταση, υποστήριξη, συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την εύρυθμη λειτουργία της Αρχής Ελέγχου.

β. Η εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού γραφείων, Η/Υ και περιφερειακών καθώς και λοιπού εξοπλισμού, που θα χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται για την εύρυθμη λειτουργία της Αρχής Ελέγχου.

Γ. Η προμήθεια έτοιμων λογισμικών, που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της Αρχής Ελέγχου.

Β.2. Εκπόνηση μελετώνεμπειρογνωμοσυνών ερευνών

Η κατηγορία αφορά στην Αρχή Ελέγχου. Το περιεχόμενο είναι κατ’ αναλογία των αναφερομένων στο Υποπρόγραμμα Α’.

Για τους υπόλοιπους φορείς ενεργοποιείται μόνο μετά από έγκριση της ΕΑΣ για απολύτως απαραίτητες μελέτεςεμπειρογνωμοσύνες που θα αναφέρονται ονομαστικά και με την αιτιολόγησή τους.

Β.3. Υπηρεσίες Συμβούλων Β.3.1. Σύμβουλοι

Η κατηγορία αφορά στην Αρχή Ελέγχου. Το περιεχόμενο είναι κατ’ αναλογία των αναφερομένων στο Υποπρόγραμμα Α’.

Για τους υπόλοιπους φορείς ενεργοποιείται μόνο μετά από έγκριση της ΕΑΣ για απολύτως απαραίτητες μελέτες εμπειρογνωμοσύνες που θα αναφέρονται ονομαστικά και με την αιτιολόγησή τους.

Β.3.3. Λειτουργία Φορέων και Υποστηρικτικών Δομών Περιλαμβάνονται δράσεις, που αφορούν στην υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των φορέων και υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της υλοποίησης του συνόλου των Ε.Π./Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ώστε να ανταπεξέλθουν απρόσκοπτα, αποτελεσματικά και αποδοτικά στις υποχρεώσεις τους. Η κατηγορία αφορά στη ΜΟΔ Α.Ε. για κάλυψη μισθολογικών και λειτουργικών δαπανών της Ε.Υ. των Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης των στελεχών των Ε.Υ. και
της Κ.Υ. της ΜΟΔ.

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Γ.1. Οργάνωση εκδηλώσεων συνεδριάσεων σεμιναρίων συσκέψεων.

Περιλαμβάνονται κάθε είδους δαπάνες προμήθειας ή/ και υπηρεσίας που συνδέονται με τις εκδηλώσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αιθουσών, η παροχή γευμάτων, φωτοτυπίες, μεταφράσεις, διερμηνείες, μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση
συναντήσεων, μεταφορά συμμετεχόντων με μισθωμένο μεταφορικό μέσο κάθε είδους κ.λπ. τα έξοδα προσκεκλημένων συμμετεχόντων και εισηγητών (έξοδα μετακίνησης, διαμονής και φιλοξενίας, αποζημίωση) κ.λπ.

Γ.2. Μίσθωση εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων Περιλαμβάνονται οι δαπάνες βραχυχρόνιας μίσθωσης εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, οι δαπάνες καυσίμων, καθώς επίσης και των εξόδων προσωπικού που απαιτούνται για την χρήση του εξοπλισμού ή τη μεταφορά αντικειμένων από ή προς την έδρα του δικαιούχου ή εντός της έδρας του. Η μίσθωση οποιουδήποτε είδους μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά προσωπικού επιτρέπεται στις περιπτώσεις που η χρήση μέσου δημόσιας μεταφοράς δεν διευκολύνει την έγκαιρη και αποτελεσματική εκτέλεση του έργου και αφορά σε εργασία που εκτελείται για λογαριασμό του προγράμματος (π.χ. έλεγχοι, επιτόπιες επαληθεύσεις, επιτόπιες επιθεωρήσεις). Είναι δυνατή επίσης η μίσθωση μεταφορικού μέσου Δ.Χ. ή τουριστικού λεωφορείου για να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της Υπηρεσίας (μεταφορά προσωπικού, προσκεκλημένων κ.λπ.) σε περιπτώσεις συσκέψεων εργασίας, συνεδριάσεων Επιτροπών, συνεδρίων, σεμιναρίων κ.λπ.

Η χρήση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί) επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης, (π.χ. απεργία ΜΜΜ, πτήση σε νυχτερινή ώρα που δεν κυκλοφορούντα ΜΜΜ, από 22:00 το βράδυ έως 8:00 το πρωί, μη διαθεσιμότητα ΜΜΜ σε απομακρυσμένη περιοχή). Η κατηγορία αφορά και στην Αρχή Ελέγχου. Για τους λοιπούς δικαιούχους τεχνικής βοήθειας η εν λόγω κατηγορία ενέργειας δύναται να χρησιμοποιηθεί όταν αποδεδειγμένα δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος.

Γ.3. Γενικά Έξοδα Λειτουργίας

Στην παρούσα κατηγορία περιλαμβάνονται:

δαπάνες για υπηρεσίες φυσικής ή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και φύλαξης αρχείων,

δαπάνες φύλαξης κτιρίων που στεγάζονται οι Ε.Υ., οι Επιτελικές Δομές και οι Δ.Α. εφόσον δεν συστεγάζονται με άλλες δημόσιες υπηρεσίες,

υπηρεσίες ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας σύμφωνα με το ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/τ.Α΄) και τα εφαρμοστικά αυτού προεδρικά διατάγματα (π.δ. 294/1998 ΦΕΚ 138/τ.Α’) και π.δ. 16/96 ΦΕΚ 11/τ.Α’) και υπουργικές αποφάσεις,

δαπάνες χρήσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από το προσωπικό των φορέων του Μέρους Α’ της παρούσης. Δεν καλύπτεται η
δαπάνη της κινητής τηλεφωνίας. Κατ’ εξαίρεση καλύπτεται δαπάνη μέχρι 60 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανά μήνα του προϊσταμένου της ΕΑΣ και των προϊσταμένων των Ειδικών Υπηρεσιών του Μέρους Α’ της παρούσης, καθώς και δαπάνη μέχρι 40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανά μήνα των Προϊσταμένων όλων των Μονάδων των παραπάνω υπηρεσιών, για αγορά χρόνου κινητής τηλεφωνίας με χρήση κάρτας ή πληρωμής συμβολαίου στο όνομα του δικαιούχου μέχρι του ποσού που αναφέρεται ανωτέρω,

δαπάνες αναλωσίμων υλικών γραφείου όπως υλικά γραφικής ύλης, αναλώσιμων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών, μηχανών βιβλιοδεσίας, καθώς και όλων αυτών που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των φορέων του Μέρους Α’ της παρούσης,

δαπάνες για προμήθεια εξοπλισμού εστίασης. Περιλαμβάνονται μαχαιροπήρουνα, φλιτζάνια, ποτήρια, πιάτα, καφετιέρα, φούρνος μικροκυμάτων, καθώς επίσης και η αγορά ψυγείου, εφόσον αυτό δεν έχει αγορασθεί και εγκατασταθεί από τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. κατά τη διαρρύθμιση των χώρων που εγκαταστάθηκαν οι φορείς του Μέρους Α’ της παρούσης ή έχει απαξιωθεί από τη χρήση του. Η ετήσια δαπάνη δεν μπορεί να ξεπερνά τα 500 € ανά δικαιούχο. Η κατηγορία αφορά και στην Αρχή Ελέγχου,

δαπάνες για προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τη φιλοξενία επισκεπτών και προσκεκλημένων της Ειδικής Υπηρεσίας, που περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων αγορά καφέ και αναψυκτικών, πόσιμου νερού, είδη ζαχαροπλαστικής-βουτήματα, σάντουιτς, χαρτοπετσέτες,, πλαστικά ποτήρια-πιατάκια, καλαμάκια κ.λπ. όπως επίσης και έξοδα κυλικείου. Η ετήσια δαπάνη δεν μπορεί να ξεπερνά τα 5.000 € ανά Ε.Υ.

δαπάνες για υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων στέγασης, καθώς και των κοινοχρήστων χώρων με την προϋπόθεση ότι οι χώροι ευρίσκονται εκτός της έδρας του υπουργείου ή της περιφέρειας στην οποία υπάγονται. Εφόσον συστεγάζονται επιτρέπεται μόνο για τους χώρους που καταλαμβάνουν οι ανωτέρω υπηρεσίες. Η περίπτωση αυτή αφορά μόνο στις Υπηρεσίες της ΕΑΣ.

Δαπάνες για υπηρεσίες απολύμανσης των χώρων στέγασης καθώς και των κοινοχρήστων χώρων με την προϋπόθεση ότι οι χώροι ευρίσκονται εκτός της έδρας του υπουργείου ή της περιφέρειας στην οποία υπάγονται. Εφόσον συστεγάζονται επιτρέπεται μόνο για τους χώρους που καταλαμβάνουν οι ανωτέρω υπηρεσίες.

Γ.4. Έξοδα λειτουργίας και δημοσίων σχέσεων των Προϊσταμένων Αρχών

Περιλαμβάνονται δαπάνες για λειτουργίας και υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και εξόδων φιλοξενίας των Προϊσταμένων Αρχών των Ειδικών Υπηρεσιών, που επιβάλλονται από τους κανόνες εθιμοτυπίας και τους κανόνες διοίκησης και οργάνωσης.

Γ.6. Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού εξωτερικού Προϊστάμενων Αρχών και λοιπού προσωπικού

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μετακίνησης με οποιοδήποτε μέσο, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης των στελεχών και των λοιπών προσώπων που μετακινούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, των ΕΠ, του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ με βάση την υπ’ αριθ. 2/68332/ΔΕΠΚ.Υ.Α. «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» .Η κατηγορία αφορά στην Αρχή Ελέγχου. Επιπροσθέτως, περιλαμβάνονται δαπάνες για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης των Αρχών, που προΐστανται των Ειδικών Υπηρεσιών, των Επιτελικών Δομών και των Δ.Α. (π.χ. Υπουργός, /Αναπληρωτής Υπουργός/Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης αρμόδιος για ΕΣΠΑ, Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου, Περιφερειάρχης, Προϊστάμενος Ε.Α.Σ.) καθώς επίσης και τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης του οδηγού και συνεργατών-συμβούλων τους. Τα παραπάνω καλύπτονται μόνο στις περιπτώσεις που η μετακίνηση αφορά σε δραστηριότητες του ΕΣΠΑ. Οι δαπάνες μετακινήσεων και αποζημιώσεων των προαναφερόμενων θα ακολουθούν τις διατάξεις της υπ’αριθ. 2/68332/ΔΕΠΚ.Υ.Α. «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη». Οι συνεργάτες Σύμβουλοι θα πρέπει να έχουν σχέση εργασίας με τον Υπουργό / Αναπληρωτή Υπουργό / Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης αρμόδιο για ΕΣΠΑ, με τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα με βάση τον Οργανισμό του Υπουργείου ή της Περιφέρειας. Από την παρούσα κατηγορία μπορούν να καλυφθούν και τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης των αποσπασμένων υπαλλήλων στα γραφεία του Υπουργού/ Αναπληρωτή Υπουργού/Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και των Γενικών/Ειδικών Γραμματέων, Περιφερειαρχών. Στα έξοδα μετακίνησης περιλαμβάνονται επίσης τα καύσιμα, τα διόδια, η χρήση οχηματαγωγού και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την οδική μετακίνηση των αρχών που Προΐστανται των ΕΥ.

Επιπροσθέτως, περιλαμβάνονται δαπάνες για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης των Αρχών, που προΐστανται των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014 (π.χ. υπουργός/ Αναπληρωτής Υπουργός/Υφυπουργός, Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου, Περιφερειάρχης, Προϊστάμενος Ε.Α.Σ.) καθώς επίσης και τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης του οδηγού, των συνοδών ασφαλείας και των συνεργατών συμβούλων τους.

Η κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη στο Υποπρόγραμμα Β’, και για όλα τα στελέχη μόνο όταν αιτιολογημένα προκύπτει ότι δεν επαρκούν οι αντίστοιχοι προβλεπόμενοι πόροι στις ίδιες ενέργειες του Υποπρογράμματος Α’ και συνεπώς έχει εγκριθεί από το ΥΠΟΙΑΝ ετήσιος προϋπολογισμός στην κατηγορία.

Στην περίπτωση εκδηλώσεων, που χρηματοδοτούνται από τεχνική βοήθεια του ΕΟΧ, την υποστήριξη του σημείου επαφής URBACT, του Στρατηγικού έργου υποστήριξης facilitypoint της μακροπεριφερειακής στρατηγικής για την Αδριατική Ιόνιο, της πλατφόρμας υποστήριξης του άξονα 4 του διακρατικού προγράμματος MED, και του μηχανισμού Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF), οι αντίστοιχες δαπάνες φιλοξενίας των προσκεκλημένων, συμμετεχόντων και εισηγητών καλύπτονται, μέχρι του ποσού της ημερήσιας αποζημίωσης των στελεχών της Ε.Α.Σ. (με προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών πληρωμής).

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Δ.1. Αμοιβή ομάδων εργασίας και επιτροπών Περιλαμβάνονται οι αμοιβές των ομάδων εργασίας
ή και των επιτροπών που συγκροτούνται με βάση τις κείμενες διατάξεις.

Δ.2 Αμοιβή ομάδων ελέγχου

Περιλαμβάνονται οι αμοιβές των ομάδων ελέγχου, που προβλέπονται και συγκροτούνται με βάση τις κείμενες διατάξεις.
Ισχύει για την Αρχή Ελέγχου.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο