Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-03-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Ε 1031391 ΕΞ 2017/2.3.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμπλήρωση της Ομάδας των Μόνιμων Εκπαιδευτών σε θέματα Βεβαίωσης και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

(Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμπλήρωση της Ομάδας των Μόνιμων Εκπαιδευτών σε θέματα Βεβαίωσης και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 02/03/17
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Ε 1031391 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε’)

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184
Πληροφορίες: Δ. Καρκούλια, Α. Λεβαντή
Τηλέφωνο: 210-3375164, 210-3375565
Fax: 210-3375590
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμπλήρωση της Ομάδας των Μόνιμων Εκπαιδευτών σε θέματα Βεβαίωσης και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».

Σχετ.: Τα ΔΔΑΔ Ε 1178999 ΕΞ/09-12-16 και ΔΔΑΔ Ε 1003279/10-01-17 έγγραφα

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και ενόψει της έναρξης λειτουργίας της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας (ΦΕΚ Β΄3411/24-10-2016), αποστέλλεται πρόσκληση για τη συμπλήρωση της υπό συγκρότηση Ομάδας των Μόνιμων Εκπαιδευτών με υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ Εφοριακών με εμπειρία στο Φορολογικό Έλεγχο και στην Είσπραξη, καθώς και με δυνατότητα διδασκαλίας ευρύτερων φορολογικών αντικειμένων, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι που απέστειλαν αίτηση και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ανταποκρινόμενοι στα ανωτέρω σχετικά δεν χρειάζεται να επαναλάβουν την αίτησή τους.

Οι υπάλληλοι που θα επιλεγούν ως Μόνιμοι Εκπαιδευτές θα απαλλαγούν άμεσα από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα για να απασχοληθούν αποκλειστικά και χωρίς πρόσθετη αμοιβή με τη διδασκαλία σε προγράμματα της Ακαδημίας, διαδραματίζοντας ένα καθοριστικό, σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τόσο των νεοεισερχόμενων όσο και των έμπειρων υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε.

Η αποστολή τους θα είναι η απρόσκοπτη μεταφορά και η ενιαία κατανόηση και γνώση του φορολογικού αντικειμένου στις κεντρικές, αποκεντρωμένες και περιφερειακές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., με σκοπό τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, την καταπολέμηση φαινομένων φοροδιαφυγής και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Το εκπαιδευτικό έργο, εκτός από τη διδασκαλία, θα περιλαμβάνει σχεδιασμό νέων προγραμμάτων (διά ζώσης και εξ αποστάσεως), προετοιμασία εισηγήσεων/παρουσιάσεων, εφαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών ανά θεματική ενότητα, διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού, αξιολόγηση γραπτών

εξετάσεων, ανατροφοδότηση, συνεχή παρακολούθηση και τυχόν ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης. Τα προγράμματα θα διεξάγονται τόσο εντός αίθουσας όσο και εξ αποστάσεως.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν έως και τις 10/03/2017 στο fax 210-3375590 συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση, καθώς και το επισυναπτόμενο βιογραφικό σημείωμα και όσα δικαιολογητικά ζητούνται επιπρόσθετα.

Τα μέλη της Ομάδας θα υπηρετούν στην Αθήνα ως αποσπασμένοι στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία για όσο χρόνο ασκούν τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα (τουλάχιστον ένα έτος με δυνατότητα παράτασης), ενώ θα επιστρέφουν στην οργανική τους θέση όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πάψουν να ανήκουν στην Ομάδα των Μόνιμων Εκπαιδευτών. Σε περίπτωση επιλογής ως Μόνιμων Εκπαιδευτών υπαλλήλων που υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης, απαλλάσσονται κατόπιν αίτησής τους από την άσκηση των καθηκόντων τους.

Βασικά κριτήρια για την επιλογή θα αποτελέσουν:

- Η επιστημονική κατάρτιση και το ακαδημαϊκό υπόβαθρο (πτυχίο ως αναγκαίο προσόν, μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό, ως πρόσθετα προσόντα. Τόσο στο πτυχίο όσο και στο μεταπτυχιακό και στο διδακτορικό θα συνεκτιμηθεί η συνάφεια με τα διδασκόμενα αντικείμενα).

- Τα έτη εμπειρίας στο φορολογικό έλεγχο και στην είσπραξη.

- Η διδακτική εμπειρία (εφόσον υπάρχει, απαιτείται η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών).

Επιπρόσθετα, θα συνεκτιμηθεί η διαθεσιμότητα των υποψηφίων βάσει των υπηρεσιακών αναγκών, η ευελιξία να απαλλαγούν από τυχόν θέση ευθύνης, η αποδεδειγμένη γνώση των αρχών και των τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων (μέσω παρακολούθησης σχετικών προγραμμάτων ή απόκτησης σχετικών τίτλων σπουδών, οι οποίοι θα πρέπει να επισυναφθούν), η γνώση και χρήση νέων τεχνολογιών, η εξοικείωση και η βούληση ενασχόλησης με σύγχρονες μεθόδους ηλεκτρονικής μάθησης (εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση), το συγγραφικό και ερευνητικό έργο, η ικανότητα να μεταδώσουν τη γνώση τους στους νέους συναδέλφους και ταυτόχρονα να παραμείνουν σε πλήρη επαφή με τις δυναμικές αλλαγές που συντελούνται στο φορολογικό τομέα, καθώς και η συνολική προσωπικότητα του υποψηφίου.

Η επιλογή των Μόνιμων Εκπαιδευτών θα γίνει με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, όπως θα προκύπτουν από τη συνημμένη αίτηση και τα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά, καθώς και από την αξιολόγησή τους στη συνέντευξη που θα κληθούν να δώσουν όσοι πληρούν όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα κριτήρια. Για τη συμμετοχή τους στη συνέντευξη, οι υποψήφιοι που θα κληθούν θα πρέπει να ετοιμάσουν μια σύντομη παρουσίαση με powerpoint στο γνωστικό τους αντικείμενο.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο