Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-03-2017 ]

Αριθμ. 20886/ 2017 Συμφωνίες πλαίσιο έτους 2017 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016

(Συμφωνίες πλαίσιο έτους 2017 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 20886

(ΦΕΚ Β' 663/2-3-2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, ως ισχύουν:

1.1 Του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

1.2 Του ν. 2472/1997 (Φ.Ε.Κ. 50/Α/1997) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

1.3 Του ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α/9-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

1.4 Του ν. 3471/2006 (Φ.Ε.Κ. 133/Α/2006) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών».

1.5 Του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ 204/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

1.6 Του ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/Α/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

1.7 Του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

1.8 Του Π.Δ. 116/2014 (Φ.Ε.Κ. 185/Α/3-9-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

1.9 Του Π.Δ. 69/2015 ( ΦΕΚ Α΄ 113) «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος ’’Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς’’ (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ), ως Πρωθυπουργού».

1.10 Του Π.Δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. 208/Α/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

1.11 Του Π.Δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210/Α/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

1.12 Την υπ' αριθμ. 25288/6.3.2015 κοινή υπουργική απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού», (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 105).

2. Το άρθρο 41 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/ 08.08.2016) με το οποίο χορηγείται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας, καθώς και το άρθρο 376 παρ. 6 του ίδιου νόμου.

3. Τα καταχωρημένα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στοιχεία συμβάσεων των ετών 2014 έως 2016.

4. Την υπ’ αριθμ. 137954/22.12.2016 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Οικονομίας (ΦΕΚ Β΄/ 4515/2016).

5. Την υπ’αριθμ. 1/2017 (Ορθή επανάληψη) σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

6. Το υπ’ αριθμ. 15938/8.2.2017 έγγραφο της Υπηρεσίας και την επ’ αυτού υπ’ αριθμ. 993/10.2.2017 απάντηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τη διενέργεια από την Δ/νση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, διαγωνισμών για την σύναψη συμφωνιών πλαισίου το έτος 2017 για τις κάτωθι προμήθειες:

α) με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Κανονισμός ΕΚ 213/2008 της Επιτροπής).

ι) 30213300-8 «Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές» και

ιι)30231310-3 «Επίπεδες οθόνες» και συγκεκριμένα επίπεδες οθόνες 19, 21,5 και 23 ιντσών, για κάλυψη αναγκών των κεντρικών υπηρεσιών των αναθετουσών αρχών του παραρτήματος Α της παρούσης.

Μέχρι τη σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο εκάστη αναθέτουσα αρχή του παραρτήματος Α της παρούσης δύναται να προβαίνει για την κάλυψη των αναγκών της σε σύμβαση αξίας έως 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ανά είδος, εφαρμόζοντας τις, κατά περίπτωση, διατάξεις του ν. 4412/2016.

β) με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Κανονισμός ΕΚ 213/2008 της Επιτροπής) 42512200-0 «Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου» και συγκεκριμένα ενεργειακά αποδοτικά κλιματιστικά μηχανήματα 9000 BTU, 12000 BTU και 18000 BTU, για κάλυψη αναγκών των κεντρικών υπηρεσιών των αναθετουσών αρχών του παραρτήματος Α της παρούσης.

Μέχρι τη σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο εκάστη αναθέτουσα αρχή του παραρτήματος Α της παρούσης δύναται να προβαίνει για την κάλυψη των αναγκών της σε σύμβαση αξίας έως 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ εφαρμόζοντας τις κατά περίπτωση, διατάξεις του ν. 4412/2016.

γ) με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Κανονισμός ΕΚ 213/2008 της Επιτροπής) 31531000-7 «Λαμπτήρες» και συγκεκριμένα λαμπτήρες LED τύπου Tube T8 και Τ5 καθώς και τύπου Ε27 και Ε14, για κάλυψη αναγκών των κεντρικών υπηρεσιών των αναθετουσών αρχών του παραρτήματος Α της παρούσης.

Μέχρι τη σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο εκάστη αναθέτουσα αρχή του παραρτήματος Α της παρούσης δύναται να προβαίνει για την κάλυψη των αναγκών της σε σύμβαση αξίας έως 5.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ εφαρμόζοντας της κατά περίπτωση διατάξεις του ν. 4412/2016.

δ) με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Κανονισμός ΕΚ 213/2008 της Επιτροπής) 30197643-5 «Φωτοαντιγραφικό χαρτί» και συγκεκριμένα Φωτοαντιγραφικό χαρτί A3 και Α4 και ανακυκλωμένο χαρτί Α4, για κάλυψη αναγκών των κεντρικών υπηρεσιών των αναθετουσών αρχών του παραρτήματος Β της παρούσης.

Μέχρι τη σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο εκάστη αναθέτουσα αρχή του παραρτήματος Β της παρούσης δύναται να προβαίνει για την κάλυψη των αναγκών της σε σύμβαση αξίας έως 40.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ εφαρμόζοντας της κατά περίπτωση διατάξεις του ν. 4412/2016.

2. Από τις συμφωνίες πλαίσιο της παραγράφου 1 της παρούσης που διενεργεί και συνάπτει η ΓΔΔΣΠ, εξαιρούνται οι Αναθέτουσες Αρχές που δεν περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα της παρούσης.

3. Διαδικασίες για σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών της παρ. 1 που έχουν προκηρυχθεί από τις αναθέτουσες αρχές των παραρτημάτων Α και Β πριν από την έκδοση της παρούσης, εξακολουθούν να ισχύουν. Μετά τη λήξη των συμβάσεων της παρούσας παραγράφου, οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά για τα είδη της παρ. 1 στις συμφωνίες πλαίσιο που έχουν συναφθεί από τη ΓΔΔΣΠ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

1. Υπουργείο Εσωτερικών (εκτός των Αρχηγείων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος).
2. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
3. Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
4. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (εκτός των Γενικών Επιτελείων).
5. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
6. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
7. Υπουργείο Εξωτερικών.
8. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
9. Υπουργείο Οικονομικών.
10. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
11. Υπουργείο Υγείας.
12. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
13. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
14. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
15. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
16. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
17. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
18. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
19. Υπουργείο Τουρισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

1. Υπουργείο Εσωτερικών (εκτός των Αρχηγείων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος).
2. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
3. Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
4. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (εκτός των Γενικών Επιτελείων).
5. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
6. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
7. Υπουργείο Εξωτερικών.
8. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
9. Υπουργείο Οικονομικών.
10. Υπουργείο Υγείας.
11. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
12. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
13. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
14. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
15. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
16. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
17. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
18. Υπουργείο Τουρισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Ο Υπουργός
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο