Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-08-2001 ]

ΠΟΛ.1210/30.8.2001 Εκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων σε δραχμές για τις αποδοχές ή τις συντάξεις και τις κάθε είδους φορολογούμενες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, καθώς και για το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές κατά το έτος 2001

(Εκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων σε δραχμές για τις αποδοχές ή τις συντάξεις και τις κάθε είδους φορολογούμενες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, καθώς και για το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές κατά το έτος 2001 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1080774/1354/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1210

ΘΕΜΑ: Έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων σε δραχμές για τις αποδοχές ή τις συντάξεις και τις κάθε είδους φορολογούμενες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, καθώς και για το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές κατά το έτος 2001.

1080774/1354/Α0012/ΠΟΛ.1210/30.8.2001

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.2238/1994, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο απασχολεί κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό ή καταβάλλει συντάξεις, επιχορηγήσεις, επιδόματα και κάθε άλλη παρόμοια παροχή, έχει υποχρέωση να παρακρατεί φόρο τον οποίο αποδίδει στο Δημόσιο.

Η υποχρέωση αυτή υπάρχει και όταν τα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλουν αμοιβές σε ελεύθερους επαγγελματίες, εργολήπτες κατασκευής τεχνικών έργων κ.λπ.

2. Από τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2238/1994 προκύπτει ότι όσοι παρακρατούν φόρο μεταξύ άλλων και από εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών είναι υποχρεωμένοι να χορηγούν έγκαιρα σ' αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, μία μόνο βεβαίωση σε κάθε δικαιούχο. Στις βεβαιώσεις αυτές πρέπει να αναγράφονται οι κάθε είδους αποδοχές τόσο από τακτικές, όσο και από πρόσθετες αμοιβές, φορολογούμενες ή απαλλασσόμενες, οι τυχόν κρατήσεις που βαρύνουν το δικαιούχο, τα ποσά του φόρου που αναλογούν, καθώς και τα ποσά που παρακρατήθηκαν. Ιδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση.

Τονίζεται ότι όσοι από τους υπόχρεους εφαρμόζουν μηχανογραφικό σύστημα, μπορούν να εκδώσουν τις βεβαιώσεις αυτές σε μηχανογραφικά έντυπα, στα οποία όμως πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία που περιέχονται στο σχετικό έντυπο της βεβαίωσης.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι τα αναγραφόμενα στις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων ποσά, θα εμφανισθούν σε δραχμές.

3. Για να μπορέσουν έγκαιρα να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση οι πιο πάνω υπόχρεοι, οι οποίοι απόκτησαν το εισόδημα και οφείλουν να το δηλώσουν, πρέπει οι υπεύθυνοι των οικονομικών διευθύνσεων των υπηρεσιών ή των επιχειρήσεων που έχουν καταβάλει τις σχετικές αμοιβές σ' αυτούς, να φροντίσουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.2238/1994, για την έγκαιρη έκδοση και χορήγηση των οικείων βεβαιώσεων μέχρι τις 15.2.2002 το αργότερο. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε οι ανωτέρω υπεύθυνοι όπως φροντίσουν για τις σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες που είναι αναγκαίες. Επίσης, παρακαλούμε όπως τα ζητήματα που σχετίζονται με την ορθότητα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος ή την έκδοση και χορήγηση των βεβαιώσεων γενικά που τυχόν σας απασχολούν, να τεθούν υπόψη της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος το αργότερο μέχρι τις 10.1.2002, για να μπορέσει έγκαιρα να τα επιλύσει και να παράσχει σχετικές οδηγίες.

4. Σημειώνεται ότι όσοι αρνούνται να χορηγήσουν τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων ή τις χορηγούν εκπρόθεσμα, καθώς και αυτοί που χορηγούν αναληθή βεβαίωση ή αναγράφουν τις συνολικές αποδοχές σε περισσότερες από μία βεβαιώσεις, υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο έως 400.000 δρχ.

5. Ειδικότερα, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας των υπηρεσιών ή των επιχειρήσεων κ.λπ. που απασχολούν κατά σύστημα μισθωτούς ή καταβάλλουν συντάξεις κ.λπ. με την ευθύνη και τις φροντίδες των κατά το νόμο προϊσταμένων πρέπει, όπως αναφέρουμε και παραπάνω, να εκδώσουν έγκαιρα μία (1) και μοναδική βεβαίωση αποδοχών για κάθε δικαιούχο, για όλα τα εισοδήματα από μισθούς, υπερωρίες, επιδόματα, από τη συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές κ.λπ., τα οποία αποκτήθηκαν μέσα στο 2001.

6. Οσοι φορείς δεν χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα για τη μισθοδοσία όσων εργάζονται σ' αυτούς ή τη χορήγηση συντάξεων και άλλων παροχών στους συνταξιούχους, θα εκδώσουν σε δύο αντίτυπα τη μοναδική βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων. Οι φορείς αυτής της κατηγορίας, εφόσον δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν οριστική δήλωση (δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ την ταμειακή υπηρεσία των οποίων ασκεί το Δημόσιο κ.λπ.), το ένα από τα δύο αντίτυπα της βεβαίωσης αυτής θα το στείλουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων - Γενική Διεύθυνση ΚΕΠΥΟ - Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ (Χανδρή 1 και Θεσ/νίκης, 183 46 Μοσχάτο) για επεξεργασία μέχρι 31.3.2002.

Σε περίπτωση που οι πιο πάνω φορείς έχουν υποχρέωση να υποβάλουν οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών, θα συνυποβάλλουν μαζί με τη δήλωση αυτή το ένα από τα παραπάνω αντίτυπα της βεβαίωσης στην αρμόδια ΔΟΥ.

Οι φορείς που χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα για τη μισθοδοσία όσων εργάζονται σ' αυτούς και απασχολούν περισσότερους από είκοσι (20) μισθωτούς ή χορηγούν συντάξεις και άλλες παροχές σε περισσότερους από είκοσι (20) συνταξιούχους, υποχρεούνται να υποβάλουν σε μαγνητικά μέσα το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και προαιρετικά για φορείς που απασχολούν λιγότερα από είκοσι (20) άτομα. Οι φορείς αυτών των κατηγοριών, εφόσον έχουν υποχρέωση να υποβάλουν οριστική δήλωση, θα συνυποβάλλουν με τη δήλωση αυτή τα μαγνητικά μέσα στην αρμόδια ΔΟΥ, ενώ οι μη υπόχρεοι υποβολής οριστικής δήλωσης θα τα στείλουν στη Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ, όπως πιο πάνω αναφέραμε.

Οι ΔΟΥ, αφού ελέγξουν αν για όλους τους δικαιούχους που αναγράφονται στην οικεία δήλωση υπάρχουν βεβαιώσεις ή μαγνητικά μέσα, κατά περίπτωση, θα διαβιβάσουν τις οριστικές δηλώσεις με τις βεβαιώσεις ή μαγνητικά μέσα, κατά περίπτωση, στη Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ το αργότερο μέχρι τις 31.5.2002.

7. Κατά τη σύνταξη των βεβαιώσεων, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας των υπηρεσιών ή των επιχειρήσεων κ.λπ. που υποβάλλουν οριστική δήλωση πρέπει να διενεργούν εκκαθάριση του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, για το συνολικό ποσό των αμοιβών, ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισμού του φόρου που παρακράτησαν και να υπολογίσουν πάλι το φόρο που αναλογεί στο σύνολο των αμοιβών, δηλαδή στο ποσό των μισθών, ημερομισθίων, πρόσθετων αμοιβών, επιδομάτων κ.λπ.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός του φόρου που αναλογεί, με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, στο ετήσιο εισόδημα, ενεργείται τόσο για τους μισθωτούς οι οποίοι εργάσθηκαν στον ίδιο εργοδότη ολόκληρη τη μισθολογική περίοδο του προηγούμενου της φορολογίας οικονομικού έτους, όσο και για εκείνους οι οποίοι εργάσθηκαν στον ίδιο εργοδότη κατά ένα τμήμα μόνο της ανωτέρω περιόδου, αλλά αποδεικνύεται πλήρως ότι κατά το υπόλοιπο τμήμα αυτής της περιόδου δεν απασχολήθηκαν σε άλλο εργοδότη (λόγω στράτευσης, θανάτου του μισθωτού), γιατί και στην περίπτωση αυτή οι αποδοχές που καταβλήθηκαν αποτελούν και το ετήσιο εισόδημα του μισθωτού. Αντίθετα, για εκείνους που δεν εργάσθηκαν στον ίδιο εργοδότη ολόκληρη τη μισθολογική περίοδο, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας δεν θα διενεργήσουν εκκαθάριση φόρου με βάση την κλίμακα, αλλά θα εμφανίσουν στις βεβαιώσεις τα ποσά του φόρου που αναλογεί, καθώς και του φόρου που παρακράτησαν κατά την καταβολή τους στους δικαιούχους.

8. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των εκκαθαριστών στον τρόπο έκδοσης και χορήγησης των βεβαιώσεων στις περιπτώσεις καταβολής κάθε είδους καθαρών αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και συντάξεων που καταβάλλονται αναδρομικά, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, σε μισθωτούς ή συνταξιούχους με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή Σ.Σ.Ε., καθώς και δεδουλευμένων καθαρών αποδοχών που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους μισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης.

Τονίζεται ότι τα παραπάνω ποσά που καταβλήθηκαν στο μισθωτό ή συνταξιούχο αναδρομικά μέσα στο 2001, για τα οποία παρακρατήθηκε φόρος με συντελεστή 20%, θα αναγραφούν στην ίδια βεβαίωση αποδοχών μαζί με τις άλλες αποδοχές του έτους στον Πίνακα II' αυτής ("αμοιβές που φορολογούνται"), αλλά σε ξεχωριστή σειρά από τις αποδοχές ή συντάξεις του τρέχοντος έτους, συνολικά, ανεξάρτητα αν αφορούν περισσότερα από ένα (1) έτη, μειωμένα κατά ποσοστό 20%. Συνεπώς, στις στήλες "Ποσό ακαθάριστων αποδοχών ή συντάξεων" κ.λπ. του πίνακα αυτού, θα αναγραφεί το 80% των ποσών αυτών, εκτός από τις στήλες "Ποσά φόρου που αναλογούν" και "Ποσά φόρου που παρακρατήθηκαν", στις οποίες θα αναγραφεί το 100% των αντίστοιχων ποσών.

Το υπόλοιπο 20% το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν.2238/1994, δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο, θα αναγραφεί στον Πίνακα III' της βεβαίωσης αποδοχών ("αμοιβές που απαλλάσσονται από το φόρο ή δεν θεωρούνται εισόδημα ή φορολογούνται αυτοτελώς") στις αντίστοιχες στήλες αυτού.

Σημειώνεται ότι για τα αναδρομικά αυτά, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας δεν θα διενεργήσουν εκκαθάριση φόρου με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, αλλά θα εμφανίσουν στις βεβαιώσεις τα ποσά του φόρου που αναλογεί, καθώς και του φόρου που παρακράτησαν κατά την καταβολή αυτών στους δικαιούχους.

Επίσης, για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο (περ. β', παρ. 1 του άρθρου 57) δεν θα γίνει εκκαθάριση φόρου με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, αλλά θα εμφανισθούν στις βεβαιώσεις τα ποσά φόρου που αναλογούν και παρακρατήθηκαν. Τέλος, δεν θα γίνει εκκαθάριση φόρου σύμφωνα με τα παραπάνω για τα ποσά συντάξεων που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας (περ. ε', παρ. 1, άρθρο 57 του Ν.2238/1994) και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994.

Διευκρινίζεται ότι ποσά που καταβάλλονται αναδρομικά για άλλους λόγους πλην των ανωτέρω, π.χ. λόγω ταμειακών δυσχερειών, δεν έχουν τη μείωση του 20% και διέπονται από τις φορολογικές διατάξεις που ίσχυαν στο έτος που ανάγονται για να φορολογηθούν.

9. Το Εντυπο (Φ-01.042) των οικείων βεβαιώσεων που θα χρησιμοποιηθεί από τους υπόχρεους κατά το οικονομικό έτος 2002, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθεύονται από τις κατά τόπους ΔΟΥ.

10. Σημειώνεται ότι το έντυπο (Φ-01.042) των οικείων βεβαιώσεων θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθούς, συντάξεις, υπερωρίες, επιδόματα κ.λπ.) που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, καθώς και τα εισοδήματα αυτής της κατηγορίας που φορολογούνται αυτοτελώς (π.χ. εφημερίες ιατρών ΕΣΥ, αποζημίωση του Ν.2112/1920 κ.λπ.).

Το έντυπο αυτό της βεβαίωσης θα χρησιμοποιηθεί επίσης και για τις αμοιβές που λαμβάνουν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία (από 1/1-31.12.2000) για την παροχή νομικών υπηρεσιών σε τράπεζες, επιχειρήσεις κ.λπ., καθώς επίσης και για τις αμοιβές που λαμβάνουν οι ξεναγοί (από 1/1-31.12.2000) που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.1545/1985.

Για τις αμοιβές όμως που αποτελούν εισόδημα άλλων κατηγορικών, π.χ. αυτές που καταβάλλονται σε εργολήπτες κατασκευής τεχνικών έργων κ.λπ. ή σε πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, καθώς και για αμοιβές που αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες ή από εμπορικές επιχειρήσεις (μισθοί δικαιούχων για υπηρεσίες σε Α.Ε. της οποίας είναι μέλη του Δ.Σ.) ή άλλες παρόμοιας φύσης αμοιβές που φορολογούνται αυτοτελώς, δεν θα συμπληρώνεται το έντυπο αυτό (Φ-01.042). Σ' αυτή την περίπτωση, πρέπει να εκδίδονται και να χορηγούνται απλές βεβαιώσεις, οι οποίες πρέπει να φέρουν τον τίτλο της υπηρεσίας ή του εργοδότη που τις εκδίδει, τα ποσά των αμοιβών, των κρατήσεων που βαρύνουν το δικαιούχο, του φόρου που παρακρατήθηκε, καθώς και την υπογραφή του εκδότη ή του νόμιμου εκπροσώπου του.

11. Επίσης, έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι πολλές υπηρεσίες και επιχειρήσεις μειώνουν το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες με τις κρατήσεις για ενυπόθηκους τόκους δανείων, σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.2238/1994, οι οποίες ορίζουν ρητά ποιες κρατήσεις (ασφαλιστικές εισφορές, χαρτόσημο κ.λπ.) αφαιρούνται από το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, στις οποίες και δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι ενυπόθηκων δανείων του μισθωτού ή συνταξιούχου.

12. Για την ορθή συμπλήρωση των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν.2238/1994, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2065/1992 και του άρθρου 1 του Ν.2459/1997, κάθε παροχή, ανεξάρτητα από την ονομασία της, που δίνεται από τους εργοδότες στους μισθωτούς (υπαλλήλους, εργάτες κ.λπ.) θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και υπάγεται στη φορολογία, ανεξάρτητα αν αποτελεί οργανικό μισθό ή όχι. Για να απαλλαγεί από τη φορολογία κάθε επίδομα ή παροχή που θεσπίστηκε υπέρ δικαιούχων, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στο άρθρο 6 του Ν.2238/1994 ή στο νόμο που τα χορηγεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα κάθε είδους επιδόματα και παροχές φορολογούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2238/1994, με την επιφύλαξη των διατάξεων των περ. α' και β' της παρ. 4 του άρθρου 45 του ίδιου νόμου.

Συνεπώς, οι κάθε είδους αποδοχές ή συντάξεις που καταβάλλονται στους εργαζόμενους ή συνταξιούχους, πρέπει να γράφονται στον Πίνακα II' της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων.

Εξαιρετικά, αποδοχές ή συντάξεις ή άλλες παροχές που απαλλάσσονται από το φόρο σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, πρέπει να γράφονται στον Πίνακα IIΙ' της βεβαίωσης, με ρητή αναφορά των διατάξεων (άρθρο, νόμος) που προβλέπουν την απαλλαγή.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, σε περίπτωση που δεν αναγράφονται ρητά οι σχετικές διατάξεις που παρέχουν την απαλλαγή από το φόρο ή αναφέρονται ανακριβώς, τα υπόψη ποσά δεν θα υπολογίζονται από την υπηρεσία ως απαλλασσόμενα και θα φορολογούνται κανονικά.

13. Με βάση τα προηγούμενα, για τη φορολογική μεταχείριση των κάθε είδους αποδοχών, συντάξεων ή άλλων παροχών, ενδεικτικά σας παραθέτουμε ορισμένα επιδόματα ή παροχές που φορολογούνται ή απαλλάσσονται από το φόρο στο σύνολό τους ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς.

Α. Φορολογούμενα στο σύνολο (Πίνακας II')

α) Επίδομα θέσης και ευθύνης (Ε.14944/ΠΟΛ.334/13.11.1986).

β) Επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού (1098857/1619/1993).

γ) Επίδομα τροφής (1108319/1733/Α0012/ΠΟΛ.1228/1993).

δ) Οι διπλές αποδοχές δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ που βρίσκεται με εκπαιδευτική άδεια στην αλλοδαπή (1017662/228/Α0012/ΠΟΛ.1051/1992).

ε) Αποζημίωση που καταβάλλεται σε εκπαιδευτικούς (δημόσιους ή ιδιωτικούς) για την απασχόλησή τους για εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή για τη συμμετοχή τους σε επιτροπές συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών επιλογής σπουδαστών, αντίστοιχα (διαταγές 1042457/1993, 1065760/848/1993 του Υπουργείου Οικονομικών).

στ) Επίδομα διαχειριστικών λαθών.

ζ) Επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης εκπαιδευτικών λειτουργών (παρ. 4, άρθρο 8 του Ν.2470/1997).

Β. Απαλλασσόμενα στο σύνολό τους (Πίνακας III')

α) Επίδομα εξωιδρυματικό (περ. ε', παρ. 5, άρθρο 6 του Ν.2238/1994).

β) Μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 80% (περ. θ', παρ. 5, άρθρο 6 του Ν.2238/1994).

Γ. Φορολογούμενα με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς

α) Επίδομα πτητικό, καταδυτικό, ναρκαλιείας κ.λπ. (παρ. 7, άρθρο 14 του Ν.2238/1994).

β) Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή που παίρνουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.2238/1994 (παρ. 4, άρθρο 14 του Ν.2238/1994).

γ) Το τμήμα του εισοδήματος για υπηρεσίες ενεργού εφημερίας, μικτής εφημερίας και εφημερίας ετοιμότητας που αποκτούν οι ιατροί οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο ΕΣΥ, οι πανεπιστημιακοί γιατροί που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, οι ειδικευόμενοι ιατροί που διέπονται από τις διατάξεις του Ν.1397/1983 και οι ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του ΙΚΑ που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1666/1986, που φορολογείται αυτοτελώς, πρέπει να γράφεται στον Πίνακα III' της βεβαίωσης, ενώ το τμήμα εκείνο που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις γράφεται στον Πίνακα II' της βεβαίωσης, συναθροιζόμενο με τις λοιπές τακτικές αποδοχές.

14. Επίσης, για την ορθή συμπλήρωση των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994, ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α' έως στ' της ίδιας παραγράφου, μειώνεται κατά ποσοστό 2,5% κατά την παρακράτησή του.

15. Οι στήλες της βεβαίωσης που αναφέρονται στην εισφορά ΟΓΑ φόρου, θα συμπληρωθούν μόνο για τις ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλεται αυτή (αμοιβές ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας).

Ειδικότερα, προκειμένου για βεβαιώσεις αποδοχών που χορηγούνται σε ναυτικούς, πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα το όνομα και η σημαία του πλοίου στο οποίο υπηρετεί ο ναυτικός.

16. Τα ποσά των αποζημιώσεων που δεν θεωρούνται εισόδημα, επειδή οι εργαζόμενοι προσκόμισαν στους εργοδότες τους τα σχετικά παραστατικά στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ, δεν εμφανίζονται στις βεβαιώσεις αποδοχών.

17. Κατά τα λοιπά, ισχύουν γενικά οι οδηγίες που αναφέρονται στο έντυπο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων για τη συμπλήρωσή του.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο