Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-02-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: 2/16228/0004 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση πέντε θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Σ.Ο.Ε. με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών ετών

(Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση πέντε θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Σ.Ο.Ε. με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών ετών)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017
Αρ. πρωτ. 2/16228/0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την πλήρωση πέντε θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε) με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών ετών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

I. ΈΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1682/1987 «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής Πολιτικής. Προγραμματικές συμφωνίες και αναπτυξιακές συμβάσεις, ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα προγράμματα, τροποποίηση του ν. 1262/1982 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 14), όπως ισχύουν,

2. τις διατάξεις της περίπτωσης (ι) της παρ. 2 του άρθρου 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α΄ 28), όπως ισχύουν,

3. το Π.Δ. 111/2014 Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών (Α΄ 178), όπως ισχύει,

4. την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./162/39815/31.12.2015 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1) σχετικά με την «έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης πέντε υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου τριετούς διάρκειας στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών»,

5. την αριθ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168) και ιδίως την περίπτωση (στ) του άρθρου 3 αυτής,

6. τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας: Ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.» (Α΄112)

7. Τις επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (εφεξής Σ.Ο.Ε)

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η φύση, τα καθήκοντα, τα προσόντα και ο τρόπος κάλυψης των ανωτέρω θέσεων εκτίθενται αναλυτικά παρακάτω:

ΙI. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Ο.Ε. :

i) Οι Ειδικοί Επιστήμονες εργάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες και κάτω από την εποπτεία του Προέδρου του Σ.Ο.Ε. ή μέλους του Σ.Ο.Ε. που ορίζει ο αρμόδιος Υπουργός.
ii) Στα καθήκοντα των Ειδικών Επιστημόνων συμπεριλαμβάνονται κυρίως η ανάλυση και πρόβλεψη των προοπτικών της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομίας, η τεχνοκρατική υποστήριξη του σχεδιασμού της μακροοικονομικής στρατηγικής, η αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων οικονομικής πολιτικής και η εν γένει επιστημονική υποστήριξη του Σ.Ο.Ε ως γνωμοδοτικού οργάνου σε θέματα οικονομικής πολιτικής.
iii) Οι Ειδικοί Επιστήμονες επιλέγονται και προσλαμβάνονται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου τριετούς διάρκειας που παρατείνεται εκάστοτε αυτοδικαίως για ισόχρονο διάστημα, εφόσον δεν υπάρχει σχετική περί του αντιθέτου εισήγηση του προέδρου του Σ.Ο.Ε., διαπιστωμένη αρμοδίως τουλάχιστον έξι μήνες πριν το τέλος της εκάστοτε τριετούς περιόδου.
iv) Οι αποδοχές των Ειδικών Επιστημόνων του Σ.Ο.Ε. προσδιορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της υπ’ αριθ. 2/7491/ΔΕΠ/27-1-2017 (54 ΥΟΔΔ) η οποία εκδόθηκε δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄176).

ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
i) Οι ανωτέρω υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά τα κάτωθι προσόντα:
- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής στο πεδίο των Οικονομικών Επιστημών ή της Στατιστικής και Οικονομετρίας ή σε άλλο σχετικό αντικείμενο,
και
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄39), όπως ισχύει.
ii) Αποκλείεται της πρόσληψης υποψήφιος εάν:
α) συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα διορισμού των άρθρων 5, 8 και 9 του ν. 3528/2007 «Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26), όπως ισχύει,
β) δεν κατέχει τα προσόντα διορισμού των άρθρων 4, 6 και 7 του ως άνω νόμου,
γ) κατέχει άλλη θέση στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στις διατάξεις του ν. 1256/1982 (Α’ 65), όπως ισχύει, με την εξαίρεση ειδικών διατάξεων νόμου.

IV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:
i) Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για πρόσληψη στις προκηρυσσόμενες θέσεις, υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και στην εξής διεύθυνση [email protected], τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
- αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
- υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή
- υπεύθυνη δήλωση περί ύπαρξης των γενικών προσόντων διορισμού και περί μη ύπαρξης κωλύματος διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 έως και 9 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017, στις 6 μ.μ.

ii) Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Σε περίπτωση επιλογής υποψηφίου για πρόσληψη προσκομίζονται απαραίτητα:
- Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και των πτυχίων ξένων γλωσσών με επίσημη μετάφρασή τους, όπου αυτό είναι αναγκαίο, από τα οποία να προκύπτουν τα τυπικά προσόντα του υποψηφίου. Προκειμένου για ακαδημαϊκούς τίτλους που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, προσκομίζονται επίσημα μεταφρασμένοι τίτλοι και η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
- Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
- Αριθμός (IBAN) τραπεζικού λογαριασμού

Για διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [email protected]

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και τον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο