Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-02-2017 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2375 ΕΞ 18.11.2016 Παροχή διευκρινίσεων, ως προς τη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992, όπως ισχύει, για την αναφορά σε Νομοθεσία σας

(Παροχή διευκρινίσεων, ως προς τη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992, όπως ισχύει, για την αναφορά σε Νομοθεσία σας)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 18.11.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 2375 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2375/2016

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων, ως προς τη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992, όπως ισχύει, για την αναφορά σε Νομοθεσία σας»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Αναφερόμενοι στο ανωτέρω θέμα, σημειώνουμε τα εξής:

Σας αποστείλαμε το υπ' αρ. πρωτ. 83790/05-08-2016 έγγραφό μας σχετικά με παροχή διευκρινήσεων, ως προς τη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992, όπως ισχύει, για την αναφορά σε νομοθεσία του Υπουργείου σας, το οποίο υπενθυμίζουμε ότι έως σήμερα δεν έχει περιέλθει απάντηση στην υπηρεσία μας από μέρους σας, αλλά ούτε από τις κοινοποιούμενες υπηρεσίες του Υπουργείου μας.

Τα Επιμελητήρια, ως Ν.Π.Δ.Δ. που δεν ανήκουν στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4270/2014), οφείλουν να εφαρμόσουν την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 όπως ισχύει.

Μερικά εκ των Επιμελητηρίων, που έχουν καταθέσει στην υπηρεσία μας έως σήμερα ισολογισμούς του έτους 2015, έχουν συντάξει αυτούς κατά το Π.Δ. 205/1998 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», ενώ άλλα κατά το ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα».

Υπενθυμίζουμε ότι οι απαιτούμενες διευκρινήσεις έχουν ζητηθεί για τον τρόπο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων από τα Επιμελητήρια, αλλά και εάν όφειλαν να εφαρμόζουν το ν. 4308/2014, όπως αναφέρεται στη σχετική γνωμοδότηση.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας έχει πιεστικά ερωτήματα από ορκωτούς ελεγκτές σχετικά με το λογιστικό πλαίσιο των επιμελητηρίων, ώστε να ελεγχθούν σύμφωνα με την κείμενη επιμελητηριακή νομοθεσία και να εγκριθούν από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Προς τούτο, διαβιβάζουμε εκ νέου αντίγραφο του υπ' αρ. πρωτ. 83790/05-08-2016 εγγράφου μας, με τα συνημμένα σ' αυτό και παρακαλούμε για την απάντηση σας το συντομότερο δυνατό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η σχετική νομοθεσία όπως διαμορφώνεται σήμερα κατά το Ν. 4308/2014, μετά και την τροποποίησή του από το Ν. 4410/2016 έχει ως εξής:

Παράγραφος 2 άρθρου του Ν. 4308/2014. Οι παρακάτω οντότητες εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του νόμου:

α) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.

β) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής.

γ) Η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη.

δ) Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α 143) οι οποίοι μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος είχαν την υποχρέωση εφαρμογής του Π.Δ. 1123/1980 (Α 283).

ε) Οι φορείς του δημοσίου τομέα του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 εκτός Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος είχαν την υποχρέωση εφαρμογής του Π.Δ. 1123/1980».

Σχετική για τα επιμελητήρια είναι η πρόβλεψη της περίπτωσης (γ) περί οντοτήτων που υποχρεούνται στην εφαρμογή του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη.

Βάσει του άρθρου 13 του Ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), οι οντότητες που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούνται στην εφαρμογή του νόμου 4308/2014.

Βάσει αυτών, τα επιμελητήρια υποχρεούνται στην εφαρμογή του Ν. 4308/2014, μόνο αν αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο