Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-02-2017 ]

Οδηγίες χρήσης Δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας ν. 27/1975

(Δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας ν. 27/1975)

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Δ.ΗΛΕ.Δ.)ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ν. 27/1975

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Πίνακας περιεχομένων

Εφαρμογή «Δηλώσεις Φορολογίας Πλοίων»
Είσοδος στην εφαρμογή
Βασικό μενού εφαρμογής
Συμπλήρωση αρχικής δήλωσης
Ενότητα διαχείρισης δήλωσης
Ενότητα χαρακτηριστικών / προσδιοριστικών στοιχείων πλοίου
Ενότητα προσδιοριστικών στοιχείων φόρου
Ενότητα πληροφοριακών στοιχείων
Αναζήτηση προσωρινά αποθηκευμένης ή οριστικοποιημένης δήλωσης
Ειδοποίηση πληρωμής φόρου και εκτυπώσεις δηλώσεων

Πίνακας Εικόνων

Εικόνα 1: Είσοδος στην εφαρμογή
Εικόνα 2: Εισαγωγική οθόνη
Εικόνα 3: Βασικό μενού της εφαρμογής
Εικόνα 4: Οθόνη συμπλήρωσης δήλωσης
Εικόνα 5: Πλήκτρα διαχείρισης δήλωσης
Εικόνα 6: Μήνυμα εφαρμογής
Εικόνα 7: Πεδία δήλωσης πλοίου με ελληνική σημαία
Εικόνα 8: Πεδία δήλωσης πλοίου υπό σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ
Εικόνα 9: Πεδία υποενότητας «ΠΛΟΙΟ»
Εικόνα 10: Οθόνη προσδιορισμού φόρου
Εικόνα 11: Συμπλήρωση μειώσεων φόρου
Εικόνα 12: Διαχείριση αποθηκευμένων δηλώσεων
Εικόνα 13: Ειδοποίηση πληρωμής φόρου
Εικόνα 14: Έντυπα δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας

Εφαρμογή «Δηλώσεις Φορολογίας Πλοίων»

Από το φορολογικό έτος 2017 και εφεξής, οι δηλώσεις φορολογίας πλοίων πρώτης κατηγορίας ν.27/1975, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος TAXISnet.

Αφορούν σε πλοία που νηολογούνται:

α) με ελληνική σημαία μετά την έναρξη ισχύος του ν.27/1975 και φορολογούνται με τον νόμο αυτό,

β) με σημαία Ε.Ε και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής του άρθρου 26α του ν.27/1975 και φορολογούνται με το νόμο αυτό,

γ) με ελληνική σημαία μετά την έναρξη ισχύος του ν. 27/1975 και φορολογούνται με τις διατάξεις του νόμου αυτού αλλά και τις πράξεις νηολόγησης με βάση το άρθρο 13 του ν.δ.2687/1953 και

δ) με ξένη σημαία του άρθρου 26 του ν.27/1975 τα οποία διαχειρίζονται ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.27/1975 και φορολογούνται με τις διατάξεις φορολογίας πλοίων του νόμου αυτού καθώς και τις εκδιδόμενες πράξεις με βάση το άρθρο 13 του ν.δ.2687/53.

Είσοδος στην εφαρμογή

Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος TAXISnet, με τους κωδικούς πρόσβασης της Διαχειρίστριας εταιρείας (η οποία μπορεί να είναι και πλοιοκτήτης).

Ο χρήστης εισάγει το «Όνομα χρήστη» και τον «Κωδικό πρόσβασης» και επιλέγει το πλήκτρο ΟΚ. 


Εικόνα 1: Είσοδος στην εφαρμογή
Εικόνα 2: Εισαγωγική οθόνη

Βασικό μενού εφαρμογής

Πατώντας ΕΙΣΟΔΟΣ στην προηγούμενη οθόνη, εμφανίζεται η εισαγωγική οθόνη της εφαρμογής, και μέσω αυτής ο χρήστης, μεταβαίνει στην οθόνη με τις διαθέσιμες επιλογές (βασικό μενού), για υποβολή ή/και διαχείριση δήλωσης.Εικόνα 3: Βασικό μενού της εφαρμογής

Σύμφωνα με αυτήν, μπορεί κατά περίπτωση δήλωσης,

- να ξεκινήσει τη 

- να μεταβεί στην , οπου απο τα εμφανιζόμενα ευρετήρια, ο χρήστης επιλέγει:

- είτε να συνεχίσει τη συμπλήρωση δήλωσης που έχει αποθηκεύσει προγενέστερα,

- είτε να εκτυπώσει αντίγραφο οριστικοποιημένης δήλωσης, με επισυναπτόμενη την ειδοποίηση πληρωμής φόρου.

Οι προαναφερόμενες δυνατότητες δίνονται ξεχωριστά για κάθε ένα έντυπο από τα τέσσερα (4), όπως ο τύπος και το περιεχόμενό τους για την ηλεκτρονική υποβολή, ορίζεται στην υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1022 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., κατά αντιστοιχία με τα έγχαρτα έντυπα που χρησιμοποιούνταν έως και το φορολογικό έτος 2016 για την έντυπη υποβολή στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων και τα οποία αντιπροσωπεύουν διαφορετικά καθεστώτα φορολόγησης των πλοίων.

Ειδικότερα,

- η ενότητα (α) αφορά στο έντυπο υποβολής δήλωσης φορολογίας πλοίων πρώτης κατηγορίας που νηολογούνται με ελληνική σημαία μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 27/1975. (χρώματος πράσινου )

- η ενότητα (β) αφορά στο έντυπο υποβολής δήλωσης φορολογίας πλοίων πρώτης κατηγορίας του άρθρου 26α του Ν. 27/1975 υπό σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής. (χρώματος πορτοκαλί )

- η ενότητα (γ) αφορά στο έντυπο υποβολής δήλωσης φορολογίας πλοίων πρώτης κατηγορίας που νηολογούνται με ελληνική σημαία μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 27/1975 και φορολογούνται με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις πράξεις νηολόγησης με βάση το άρθρο 13 του  Ν.Δ.2687/1953. (χρώματος γαλάζιου )

- η ενότητα (δ) αφορά στο έντυπο υποβολής δήλωσης φορολογίας πλοίων με ξένη σημαία, τα οποία διαχειρίζονται από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 και φορολογούνται με τις διατάξεις φορολογίας πλοίων του νόμου αυτού και τις πράξεις με βάση το άρθρο 13 του Ν.Δ.2687/1953.
(χρώματος κίτρινου )

Τα τέσσερα ηλεκτρονικά έντυπα διαφοροποιούνται ως προς τους συντελεστές που χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό του οφειλόμενου φόρου (συντελεστές ηλικίας και συντελεστές φορολογικών κλιμακίων Κ.Ο.Χ.) καθώς και σε κάποια πεδία που αφορούν τα στοιχεία του πλοίου, τα οποία δεν υπάρχουν σε όλες τις περιπτώσεις. Π.χ. τα πλοία με ξένη ή ευρωπαϊκή σημαία δεν έχουν Α.Μ.Υ.Ε.Ν., ενώ για τα πλοία με ελληνική σημαία δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής της χώρας νηολόγησης (πεδίο «Σημαία» των περιπτώσεων (β) και (δ)).

Συμπλήρωση αρχικής δήλωσης

Στη συνέχεια απεικονίζεται η διαδικασία αποθήκευσης ή υποβολής δήλωσης για την περίπτωση (α) - δήλωσης φορολογίας πλοίων με ελληνική σημαία μετά την έναρξη ισχύος του ν.27/1975.


Εικόνα 4: Οθόνη συμπλήρωσης δήλωσης

Πατώντας το πλήκτρο Συμπλήρωση Νέας Αρχικής Δήλωσης του βασικού μενού (Εικόνα 3: Βασικό μενού της εφαρμογής), εμφανίζεται η ανωτέρω οθόνη (Εικόνα 4: Οθόνη συμπλήρωσης δήλωσης). Ανάλογη είναι η λειτουργικότητα και των άλλων τριών εντύπων.

Η οθόνη συμπλήρωσης δήλωσης χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες:

1. διαχείρισης της δήλωσης, με τα αντίστοιχα πλήκτρα,

2. στοιχείων χαρακτηριστικών / προσδιοριστικών του πλοίου,

3. απεικόνισης προσδιοριστικών στοιχείων φόρου (όπως κλιμάκια Κ.Ο.Χ., συντελεστής φόρου βάσει ηλικίας, ισοτιμία €/$, κ.α.),

4. πληροφοριακών στοιχείων (όπως σημειώσεις φορολογούμενου, συντάξαντα τη δήλωση).

Ενότητα διαχείρισης δήλωσης

Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται μηνύματα καθοδήγησης του χρήστη ή διαγνωστικά καθώς και τα πλήκτρα για τη διαχείριση της δήλωσης.


Εικόνα 5: Πλήκτρα διαχείρισης δήλωσης

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, να

- υποβάλει οριστικά τη δήλωση, με το πάτημα του πλήκτρου Υποβολή

Στην περίπτωση αυτή βεβαιώνεται άμεσα ο οφειλόμενος φόρος, με προθεσμίες πληρωμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.

- «καθαρίζει» τα πεδία της οθόνης, με το πάτημα του πλήκτρου Καθαρισμός.

- αποθηκεύει προσωρινά τη δήλωσή του, σε περίπτωση που αμφιβάλλει για την ορθή συμπλήρωση κάποιων πεδίων και επιθυμεί να την ολοκληρώσει σε μεταγενέστερο χρόνο. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται με το πάτημα πλήκτρου Προσωρινή Αποθήκευση

Για την προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης, θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί απαραίτητα, τα στοιχεία προσδιορισμού του φόρου, δηλαδή η ηλικία, οι Κ.Ο.Χ. και οι Κ.Κ.Χ.


Εικόνα 6: Μήνυμα εφαρμογής

- να επιστρέφει στο κεντρικό μενού της εφαρμογής με το πάτημα του πλήκτρου Επιστροφή

Προσοχή: Με το πάτημα του πλήκτρου Επιστροφή χωρίς προηγουμένως να αποθηκευτεί ή υποβληθεί η δήλωση, χάνονται τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στην οθόνη αυτή. 

Ενότητα χαρακτηριστικών/προσδιοριστικών στοιχείων πλοίου

Στην υποενότητα «ΠΛΟΙΟ» συμπληρώνονται:

- Το όνομα του πλοίου με κεφαλαίους ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες.

- Την περίοδο κατά την οποία η εταιρεία διαχειρίζεται το πλοίο μέσα στο έτος 2017. Τα αντίστοιχα πεδία είναι προ-συμπληρωμένα ως εξής:

Φορολογικό έτος 2017 - Από «01/01/2017» Έως «31/12/2017»


Εικόνα 7: Πεδία δήλωσης πλοίου με ελληνική σημαία

- Σε περίπτωση που το πλοίο αγοράστηκε μετά την 1/1 του οικείου φορολογικού έτους, το πεδίο «Από» συμπληρώνεται με την ημερομηνία μεταβίβασης.

Προσοχή: Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ορθή συμπλήρωση των ανωτέρω πεδίων, γιατί έχει ως αποτέλεσμα τον αυτόματο υπολογισμό του φόρου που αντιστοιχεί στην περίοδο εκμετάλλευσης του πλοίου από τη δηλούσα διαχειρίστρια εταιρεία.

- Σε περίπτωση που το πλοίο αγοράστηκε μετά την 1/1 του οικείου φορολογικού έτους και ταυτόχρονα ο νέος πλοιοκτήτης ύψωσε για πρώτη φορά την ελληνική σημαία, συμπληρώνεται επίσης το πεδίο «Ημερομηνία ύψωσης ελληνικής σημαίας» με την ίδια ημερομηνία που έχει συμπληρωθεί στο παραπάνω πεδίο «Από». Διαφορετικά, το πεδίο αυτό παραμένει κενό.

- Αντίστοιχα ισχύουν και στα έντυπα των περιπτώσεων (β) (γ) και (δ).

- Στο σημείο αυτό το έντυπο της περίπτωσης (γ) είναι πανομοιότυπο με το (α).

- Στο πορτοκαλί έντυπο της περίπτωσης (β), αντί του πεδίου «Ημερομηνία ύψωσης ελληνικής σημαίας» υπάρχει το πεδίο «Ημερομηνία έναρξης εκμετάλλευσης στην Ελλάδα».


Εικόνα 8: Πεδία δήλωσης πλοίου υπό σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ.

- Στο κίτρινο έντυπο της περίπτωσης (δ), αντί του πεδίου «Ημερομηνία ύψωσης ελληνικής σημαίας» υπάρχει το πεδίο «Ημερομηνία έναρξης διαχείρισης στην Ελλάδα». Ο υπολογισμός που αφορά στο ποσό του οφειλόμενου φόρου διαφοροποιείται, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για τα πλοία με ξένη σημαία.

- Ο τύπος του πλοίου

- Η εθνικότητα του πλοίου στο πεδίο «Σημαία» μόνο στις περιπτώσεις των εντύπων (β) και (δ)

- Τα στοιχεία νηολογίου:

- λιμένας
- αριθ. Νηολογίου


Εικόνα 9: Πεδία υποενότητας «ΠΛΟΙΟ»

- Η χωρητικότητά του (με δύο δεκαδικά ψηφία)
- Κόροι ολικής χωρητικότητας (Κ.Ο.Χ.)
- Κόροι καθαρής χωρητικότητας (Κ.Κ.Χ.)

- Επισημαίνεται ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ορθή συμπλήρωση του πεδίου «Κ.Ο.Χ.», μιας και αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία υπολογισμού του οφειλόμενου φόρου για το τρέχον και για τα επόμενα φορολογικά έτη.

- Η ηλικία του πλοίου

- Επισημαίνεται ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ορθή συμπλήρωση του πεδίου «Ηλικία», μιας και αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία υπολογισμού του οφειλόμενου φόρου για το τρέχον και για τα επόμενα φορολογικά έτη.

- Ο χρόνος παράδοσης του πλοίου για εμπορική εκμετάλλευση, προαιρετικά. (Η ημερομηνία πρέπει να είναι της μορφής «ηη/μμ/εεεε»).

- Οι διακριτικοί αριθμοί

- Ι.Μ.Ο.
- Δ.Δ.Σ.
- Α.Μ.Υ.Ε.Ν. (μόνο στις περιπτώσεις των εντύπων (α) και (γ))

Στην υποενότητα «ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ» συμπληρώνονται:

- Σε περίπτωση που ο πλοιοκτήτης διαθέτει Α.Φ.Μ., αυτός συμπληρώνεται στο πεδίο «Α.Φ.Μ.» και τα στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία και Διεύθυνση) αντλούνται από το μητρώο Taxis.

- Στην ενότητα αυτή συμπληρώνεται ο Α.Φ.Μ. της πλοιοκτήτριας και όταν αυτή διαχειρίζεται η ίδια τα πλοία, συνεπώς ο χρήστης έχει εισέλθει στην εφαρμογή με τους κωδικούς πρόσβασης της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

- Αν ο πλοιοκτήτης δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. συμπληρώνονται τα πεδία

- «Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία»
- «Διεύθυνση»
- Τηλέφωνα επικοινωνίας

Στις υποενότητες «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ» και «ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ (Εγγυητής)» τα στοιχεία τους αντλούνται από το μητρώο με βάση τον Α.Φ.Μ. του χρήστη που έχει εισέλθει με τους κωδικούς του στην εφαρμογή.

Στην υποενότητα «ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ (Εκπρόσωπος)» συμπληρώνεται ο Α.Φ.Μ., εφ' όσον υπάρχει και τα υπόλοιπα στοιχεία αντλούνται από το μητρώο Taxis.

Προσοχή: Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιοδήποτε λάθος στα ανωτέρω στοιχεία, αυτά, πρέπει να διορθώνονται με την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών στο μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Επιπλέον, δύνανται να συμπληρωθούν και τα πεδία των τηλεφώνων επικοινωνίας.

Η πλοήγηση μεταξύ των πεδίων γίνεται μέσω του πλήκτρου TAB (πληκτρολόγιο).

Ενότητα προσδιοριστικών στοιχείων φόρου

Στον επόμενο πίνακα «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ» ο υπολογισμός του οφειλόμενου φόρου γίνεται αυτόματα, με βάση τα στοιχεία (χαρακτηριστικά πλοίου) που έχουν συμπληρωθεί παραπάνω.


Εικόνα 10: Οθόνη προσδιορισμού φόρου

Η επίσημη ισοτιμία μεταξύ Ευρώ € και Δολαρίου $, αντλείται από τον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) και εμφανίζεται στην εφαρμογή κατά το χρόνο συμπλήρωσης της δήλωσης. Η ισοτιμία αυτή αναγράφεται στο αντίστοιχο, για το σκοπό αυτό, πεδίο της εφαρμογής. 

Όλα τα πεδία προσδιορισμού του φόρου υπολογίζονται αυτόματα, με βάση την ηλικία, τους Κ.Ο.Χ., την επίσημη ισοτιμία και τη φορολογική περίοδο.

Για τις τυχόν μειώσεις με βάση τις διατάξεις του Ν. 27/1975, συμπληρώνονται τα αντίστοιχα πεδία. Σε περίπτωση συμπλήρωσης ποσών στα πεδία των μειώσεων φόρου, απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών στην Δ.Ο.Υ..


Εικόνα 11: Συμπλήρωση μειώσεων φόρου

Αναλυτικά,

- Για τις μειώσεις του άρθρου 5 ν. 27/1975 (λόγω αργίας του πλοίου) συμπληρώνεται το ποσό της μείωσης σε € (όχι τις ημέρες αργίας του πλοίου).
- Για τις μειώσεις παρ. 1 του άρθρου 7 ν. 27/1975 ανάλογα με την περίπτωση υπαγωγής, γίνεται επιλογή από αναδιπλούμενη λίστα και δίπλα συμπληρώνεται το ποσό της μείωσης σε €.
- Για οποιαδήποτε άλλη μείωση, συμπληρώνεται αναλυτικά το είδος και το ποσό κάθε μείωσης χωριστά στο πεδίο με την αντίστοιχη ένδειξη (περιγραφικό πεδίο).

Στο διπλανό πεδίο, απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η συμπλήρωσή του με το άθροισμα των επιμέρους μειώσεων αυτής της περίπτωσης.

Ενότητα πληροφοριακών στοιχείων

Στο πεδίο «Σημειώσεις» ο χρήστης έχει τη δυνατότητα με 500 χαρακτήρες (μέγιστο όριο) να γράψει οποιαδήποτε πληροφορία δεν συμπεριλαμβάνεται στα ανωτέρω πεδία. Ως παράδειγμα αναφέρουμε την ύπαρξη δεύτερης διαχειρίστριας εταιρείας.

Στο κάτω μέρος του πίνακα έχει τη δυνατότητα ο λογιστής που συμπληρώνει τη δήλωση να αναγράψει τα στοιχεία του ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία της φορολογικής διοίκησης με το αρμόδιο πρόσωπο, σε περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο. 

Αναζήτηση προσωρινά αποθηκευμένης ή οριστικοποιημένης δήλωσης

Η αναζήτηση αποθηκευμένης ή υποβληθείσας δήλωσης γίνεται από τα πλήκτρο «Επιλογή Αποθηκευμένης Δήλωσης» του βασικού μενού. Για να αναζητηθεί δήλωση που καταχωρήθηκε με χρήση του πλήκτρου «Συμπλήρωση Νέας Αρχικής Δήλωσης» της ενότητας (α), θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κουμπί «Επιλογή Αποθηκευμένης Δήλωσης» της ίδιας ενότητας.

Ως αποτέλεσμα εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:


Εικόνα 12: Διαχείριση αποθηκευμένων δηλώσεων

Στο επάνω μέρος της, έχουμε τη λίστα με τις δηλώσεις του συγκεκριμένου εντύπου που έχουν αποθηκευτεί, αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Πατώντας με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού ο χρήστης, επάνω στον αριθμό καταχώρισης του πλοίου που τον ενδιαφέρει, οδηγείται στην οθόνη συμπλήρωσης της δήλωσης και γίνεται ανάκτηση των στοιχείων που είχε αποθηκεύσει.

Αν η ανάκτηση της δήλωσης γίνει σε μεταγενέστερη ημερομηνία από αυτήν της προσωρινής αποθήκευσης και η ισοτιμία μεταξύ Ευρώ και Δολαρίου έχει αλλάξει, τότε η εικόνα της δήλωσης που εμφανίζεται θα χρησιμοποιεί πλέον τη νέα (τρέχουσα) ισοτιμία και με βάση την τρέχουσα ισοτιμία θα γίνει ο επαναϋπολογισμός του φόρου.

Οι μειώσεις φόρου που δικαιούται ο φορολογούμενος ανακτώνται ακριβώς όπως είχαν αποθηκευτεί. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει ή να διορθώσει τα στοιχεία που ανακτώνται και έχει προ-συμπληρώσει και στη συνέχεια να αποθηκεύσει εκ νέου τη δήλωσή του ή να την υποβάλλει οριστικά.

Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται λίστα με τις αποθηκευμένες δηλώσεις του συγκεκριμένου εντύπου που έχουν υποβληθεί οριστικά. Ο χρήστης μπορεί να τυπώσει την υποβληθείσα δήλωση επιλέγοντας το πλήκτρο Εκτύπωση που εμφανίζεται στην αντίστοιχη γραμμή.

Ειδοποίηση πληρωμής φόρου και εκτυπώσεις δηλώσεων

Η ειδοποίηση πληρωμής φόρου για τις αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις, εμφανίζεται κατά την εκτύπωση οριστικοποιημένης δήλωσης. Σε κάθε περίπτωση, τα ποσά που έχουν βεβαιωθεί, οι δόσεις και οι πληρωμές, εμφανίζονται στην εφαρμογή «Προσωποποιημένη πληροφόρηση» του TAXISnet.

Εικόνα 13: Ειδοποίηση πληρωμής φόρου

Αντίστοιχα, οι εκτυπώσεις των ηλεκτρονικών δηλώσεων, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1022/16.2.2017 όπου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β / 492, αποτυπώνονται παρακάτω.


Εικόνα 14: Έντυπα δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίαςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο