Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-08-2001 ]

ΠΟΛ.1208/25.8.2001 Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης εργαζομένων που αμείβονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους επιδότησης της εργατικής εισφοράς (άρθρο 14 του Ν.2837/2000)

(Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης εργαζομένων που αμείβονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους επιδότησης της εργατικής εισφοράς (άρθρο 14 του Ν.2837/2000) )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2001
Αρ.Πρωτ.: 1080326/4704/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
- Δ/νση 16η Εισπρ. Δημ. Εσόδων
- Δ/νση 12η Φορολ. Εισοδήματος
Β. ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
- Γεν. Δ/νση Θησαυροφυλακίου & Προϋπολογισμού
- Δ/νση 20η Προϋπολογισμού
Τμήμα Β'
Γ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- Δ/νση 30η Εφαρμογών Η/Υ
Η.Π. 30/08/2001/ΑΧ

ΠΟΛ.: 1208

ΘΕΜΑ: Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης εργαζομένων που αμείβονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους επιδότησης της εργατικής εισφοράς (άρθρο 14 Ν.2837/2000).
1080326/4704/0016/

Έχοντας υπόψη:

α) Το Ν.2362/1995 "περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.".

β) Το άρθρο 14 του Ν.2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α'/3.8.2000) "Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις".

γ) Το άρθρο 21 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α'/28.12.2000) "Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις".

δ) Την υπ' αριθ. 2/21129/0020/29.3.2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ε) Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

στ) Την υπ' αριθ. 80027/9.5.2000 (ΦΕΚ 610/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων".

ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί.

ΑποφασίζουμεΑ. Η εισοδηματική ενίσχυση των εργαζομένων που αμείβονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (άρθρο 14 του Ν.2837/2000) για το χρονικό διάστημα 1/1-31.8.2000, θα καταβληθεί στους δικαιούχους εφάπαξ με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Η ΓΓΠΣ θα δημιουργήσει ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία των δικαιούχων της ανωτέρω εισοδηματικής ενίσχυσης, βάσει της εκκαθάρισης των αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2001 που έχει παραλάβει από τις ΔΟΥ.

Στη συνέχεια, θα συντάξει μηχανογραφικές καταστάσεις δικαιούχων σε δύο αντίτυπα για τις ΔΟΥ προς πληρωμή, στις οποίες θα αναγραφούν τα στοιχεία (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας) και το πληρωτέο ποσό των δικαιούχων της εισοδηματικής ενίσχυσης.

2. Οι ανωτέρω καταστάσεις (συγκεντρωτική και αναλυτική κατάσταση) αποτελούν τίτλο πληρωμής και υπογράφονται νόμιμα από τους συντάξαντες (ΓΓΠΣ) και αποστέλλονται στο αρμόδιο Τμήμα Εξόδων των ΔΟΥ για να καταβληθεί το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης στους δικαιούχους.

3. Για τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2001 που εκκαθαρίζονται από τις ΔΟΥ, συντάσσονται και υπογράφονται αντίστοιχες καταστάσεις από το αρμόδιο Τμήμα Εισοδήματος της ΔΟΥ, θεωρούνται από το διευθυντή της ΔΟΥ και προωθούνται στο Τμήμα Εξόδων για να καταβληθεί το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης στους δικαιούχους.

4. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης στους δικαιούχους, είναι τα εξής:

α) Οι αναφερόμενες στις προηγούμενες παρ. 1, 2 και 3 καταστάσεις της παρούσας απόφασης.

β) Η αστυνομική ταυτότητα του δικαιούχου, η οποία θα επιδεικνύεται κατά την πληρωμή.


Β. 1. Το επίδομα θέρμανσης (άρθρο 21 του Ν.2873/2000) για τους δικαιούχους οι οποίοι υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους και από την επεξεργασία που έγινε στη ΓΓΠΣ δεν κατέστη δυνατή η καταβολή του λόγω ελλιπών στοιχείων, θα επαναληφθεί η διαδικασία βάσει της υπ' αριθ. 2/21129/0020/29.3.2001 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι ΔΟΥ θα πρέπει να αποστείλουν τις βεβαιώσεις προς τη ΓΓΠΣ για επεξεργασία από 3.9.2001 έως 14.9.2001. Όσες βεβαιώσεις δεν θα αποσταλούν ή παρουσιάσουν κάποιο λάθος, η επεξεργασία τους θα γίνει από τις ΔΟΥ.

2. Ο αρμόδιος υπάλληλος που θα στείλει τα σχετικά έντυπα για επεξεργασία, θα πρέπει να ελέγξει να είναι σωστά συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία του δικαιούχου και να κάνει απαραίτητα έλεγχο ορθότητας:

α) Του ΑΦΜ του δικαιούχου βάσει του Μητρώου των ΔΟΥ.

β) Του Μητρώου του ΙΚΑ βάσει του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του δικαιούχου.

3. Τα δικαιολογητικά πληρωμής για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης είναι τα αναφερόμενα στην πιο πάνω απόφαση.

Η πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης των εργαζομένων και του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους, θα πραγματοποιείται από την αρμόδια ΔΟΥ με βάση τα παραπάνω δικαιολογητικά, σε βάρος της πίστωσης των ΚΑΕ 2738 και 2732, αντίστοιχα, του Ειδικού Φορέα 200 "Γενικές Κρατικές Δαπάνες" του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών. Για τη λήψη του δικαιούμενου ποσού, κάθε δικαιούχος θα υπογράφει σε ειδική στήλη που έχει δημιουργηθεί παραπλεύρως του πληρωτέου ποσού.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο